Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Taxe și Impozite ale anului 2013


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 29-01-2013, 11:55
Impozite și taxe...

Bugetul oraşului Căuşeni pentru anul 2013


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 29-01-2013, 11:43
Bugetul orașului Căușeni pentru anul 2013...

Vezi aici deciziile Consiliului orăşenesc Căuşeni din 09.09.2011


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 23-09-2011, 12:00
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
P R I M Ă R I A
Tel: 2-22-33, fax: 2-25-54,
e-mail: primariazar2004@rambler.ru

Decizie nr.5/1
din _09 septembrie 2011
Cu privire la recursurile
Procurorului r. Căuşeni nr.6/11-159/1 din 23,03,2011

Avînd în vedere:
- Recursurile Procurorului r. Căuşeni nr. 6/11 – 159/1 din 23.03.2011;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort şi Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Orăşenesc Căuşeni la proiectul de decizie;
- Avizul secretarului Consiliului Orăşenesc Căuşeni;
În conformitate cu art. 19 (1) din Legea cu privire la Procuratură nr. 294 – XVI din 25.12.2008,
În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 19 (4), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul Orăşenesc Căuşeni,

DECIDE:

Se respinge Recursuril Procurorului r. Căuşeni nr. 6/11 – 159/1 din 23.03.2011, ca fiind inadmisibil si fiind depus peste limita atribuţiilor prevăzute în art. 19 (1) din Legea cu privire la Procuratură.
Se constată că acţiunile reclamate de Procurorul r. Căuşeni sunt acţiuni ce ţin de ordinea dreptului comun şi nu a contenciosului administrativ.
Prezenta decizie se comunică:
- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
- Procuraturii raionului Căuşeni şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul afişării.


Presedintele sedintei Eremei Serghei

Secretarul Consiliului Orăşenesc Ludmila Volcenco

REGULAMENTUL cu privire la modul de stabilire şi de distribuire a compensaţiilor suplimentare sub formă de lemne de foc pentru unele categorii de populaţie, locuitori ai oraşului Căuşeni


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 22-09-2011, 12:00
I. Dispoziţii Generale
1.Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală nr. 436 – XV din 28.12.2006 şi stabileşte modul de stabilire şi de acordare a compensaţiilor suplimentare sub formă de lemne de foc pentru unele categorii de populaţie, locuitori ai oraşului Căuşeni.

Noţiuni Principale
2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
- compensaţie suplimentară – ajutor sub formă de lemne de foc acordat unor categorii de populaţie, locuitori ai oraşului Căuşeni, domiciliaţe în case particulare (individuale de locuit) care se încălzesc nemijlocit cu lemne de foc şi cărbune, suplimentar compensaţiilor nominative acordate conform prevederilor Legii cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie nr. 933 – XIII din 14 aprilie 2000 şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie nr. 761 din 31.07.2000.
- pensionar singur – unul sau mai mulţi pensionari pentru limită de vîrstă (soţi, fraţi, surori) care trăiesc în aceeaşi locuinţă şi nu au copii sau au copii minori, ori au copii din categoria persoanelor ce beneficiază de compensaţii nominative în temeiul Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie.
Modul de stabilire şi de distribuire a compensaţiilor
3. Compensaţiile se acordă următoarelor categorii de populaţie:
- pensionarilor singuri;
- participanţilor la cel de-al doilea război mondial.
4. Distribuirea lemnelor de foc acordate cu titlu de compensaţie suplimnetară categoriilor beneficiare se va efectua, gratuit, la domiciliul beneficiarului, de către Primăria or. Căuşeni, prin intermediul întreprinderilor municipale care activează în terioriu.
5. Compensaţia se stabileşte în mărime de pina la 2 steri de lemn anual.
6.Compensaţia suplimentară se stabileşte aparte pentru fiecare an calendaristic.
7. Compensaţia se acordă beneficiarului indiferent de faptul dacă el este sau nu locatarul principal sau proprietarul casei. În cazul care beneficiarul nu este proprietarul casei, în listele întocmite se include şi proprietarul casei, indicîndu-se codul fiscal sau seria şi numărul paşaportului.
8. Compensaţiile se stabilesc în baza următoarelor documente:
- paşaportul, buletinul de identitate sau certificatul de naştere;
- 2 certificate eliberate de Primăria or. Căuşeni şi SRL “Ştefan Vodă” Gaz cu indicarea modului de încălzire a casei.
- legitimaţia şi certificatul, eliberate de către organele corespunzătoare, ce confirmă evidenţa beneficiarului şi dreptul lui la acordarea compensaţiilor conform Hotărîrii Guvernului RepubliciiMoldovacu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie nr. 761 din 31.07.2000.
- Actul condiţiilor de trai întocmit de asistentul social.
9. Cererea pentru stabilirea compensaţiei suplimentare, cu anexarea documentelor indicate în punctul 8 al prezentului Regulament, se depune de către beneficiar personal, sau asistentul social, nemijlocit la Primărie.
Actele depuse la Primărie pentru stabilirea compensaţiei suplimentare sînt verificate, înregistrate şi transmise spre examinare Comisiei de specialitate a Consiliului Orăşenesc Căuşeni.
10. Comisia de specialitate a Consiliului Orăşenesc Căuşeni, în baza documentelor prezentate, va propune, spre aprobare, Consiliului Orăşenesc, Lista beneficiarilor de compensaţii suplimentare.
11. Reconfirmarea dreptului la compensaţii suplimentare se face anual.
12. Lista aprobată a beneficiarilor de compensaţii suplimentre se remite, de către secretarul Consiliului Orăşenesc Căuşeni, Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţiei Familiei rationale Căuşeni.
13. Se stabileşte că persoanele care cad sub incidenţa prezentului Regulament dar se află la întreţinerea totală a statului nu vor beneficia de compensaţii suplimentare.
Modul de finanţare şi darea de seamă
14. Primăria or. Căuşeni, annual, la elaborarea şi prezentarea spre aprobare a bugetului orăşenesc pe următorul an bugetar, va prevedea mijloacele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor rezultate din achiziţionarea şi distribuirea masei lemnoase beneficiarilor conform Listelor beneficiarilor de compensaţii suplimentare, aprobate, annual, de către Consiliul orăşenesc Căuşeni, iar la sfîrşitul sezonului (rece) de încălzire vor prezenta un raport detailat Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Dispoziţii finale
15. Controlul asupra stabilirii dreptului la compensaţii suplimentare se pune în sarcina Viceprimarului or. Căuşeni.
16. Responsabilitatea pentru executarea întocmai a prevederilor prezentului Regulament, utilizarea reală şi conform destinaţiei a mijloacelor bugetare alocate pentru achiţionarea şi distribuirea masei lemnoase o poartă primarul or. Căuşeni.
17. Responsabilitatea pentru autenticitatea certificatelor eliberate şi prezentate pentru stabilirea compensaţiei o poartă persoanele cu funcţii de răspundere care le-au eliberat.Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar