Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Decizii aprobate


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 15-04-2015, 05:57

În cadrul şedinţei consiliului orăşenesc Căuşeni din 08.04.2015 au fost aprobate decizii referitor la alocarea unor trenuri, scoaterea la licitaţie a terenurilor, chestiuni locative, de asemenea conferirea titlului de "Cetăţean de onoare"


Bugetul oraşului Căuşeni pentru anul 2015


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 19-01-2015, 14:31

DECIZIE nr.14/1

din 22 decembrie 2014

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului

Căuşeni pentru anul 2015

Avînd în vedere propunerile membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare (proces-verbal din 22.12.14);

în conformitate cu prevederile art. 24 (1) din Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014,

cu art. 18, 19, 20(3), (4), 22 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XIV din 16.10.2003;

în temeiul art.3 lit.a), ar.12 (1) (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006;

cu art. 3, 9, 10(1) (2), 14(1), (2) lit. a), n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se aprobă bugetul oraşului Căuşeni pentru anul 2015 la venituri şi cheltuieli în sumă totală de 20832,6 mii lei.

2. Se aprobă:

- sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2015 (anexa nr. 1);

- cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul oraşului Căuşeni în anul 2015 (anexa nr. 2);

- taxele locale pentru amplasarea unităţilor comerciale şi /sau de prestări servicii (anexa nr. 3);

- sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni, din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată (anexa nr. 4);

- nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publce, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni (anexa nr. 5);

- efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni (anexa nr. 6);

- deviz de cheltuieli pentru anul 2015 pentru desfășurare activităților social – culturale, pentru tineret (anexa nr.7);

- cuantumul fondului de rezervă a bugetului oraşului, în sumă de 58,3 mii lei.

3. Contabilul-şef d-na Muntean Elena, Va aduce la cunoştinţa fiecărei instituţii de învăţămînt repartizarea lunară a bugetului contra semnătură.

4. Se împuterniceşte Primarul or. Căuşeni de a încheia contracte prestări de servicii pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare cu vîrsta de la 1,5 ani – pînă la 3 ani pe durata de 165 zile.

5. Se stabileşte plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare (zi-copil) de la 1,5 ani - pînă la 3 ani conform anexei nr. 5 începînd cu data de 01.01.2015.

6. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc.

7. Prezenta Decizie intră în vigoare la 01 ianuarie 2015 şi bugetul se aduce la cunoştinţă:

-Primarului oraşului Căuşeni;

-Direcţiei finanţe a Consiliului raional Căuşeni;

-Compartimentului contabilitate a Primăriei;

- Locuitorilor or. Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Tatiana Dragulea CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.14/1 din 22.12.2014

 

 

SINTEZA

veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului orasului Cauşeni

pentru anul 2015

mii lei

 

Denumirea indicatorului

 

 

Codurile Total Inclusiv

 

Cap./gr. Prin. Paragraf

Gr. Venituri / cheltuieli de baza Mijloacele speciale Fonduri speciale

1 2 3 4 5 6 7

I. Veniturile, total 20832,6 19590,2 1242,4

1.Venituri proprii

inclusiv: 100 5653,6 4411,2 1242,4

a) Impozitul pe bunurile imobiliare, inclusiv: 114 00

- Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă,cu excepţia impozitului de la gospodariile ţaraneşti 114

01 82,0 82,0

- Impozitul funciar pe ternurile cu alta destinatie decit cea agricola 114

02 78,2 78,2

- Impozitul funciar incasat de la persoane fizice 114

03

43,3 43,3

-Impozitul funciar pe pasuni si finete 114 06 35,0 35,0

-Impozit funciar pe terenurile cu destinatie agricola de la gospodariile taranesti(de fermier) 114

07 235,3 235,3

-Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 114 10 353,7 353,7

-Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 114 12 129,9 129,9

-Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 114 14 544,5 544,5

b) Taxele locale, inclusiv:

- Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) 115 39 110,0 110,0

- Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 115 56

- Plati pentru certificatele de urbanizm si autorizarile de construire sau desfiintare 115 57 75,0 75,0

-Încasări din arenda terenurilor şi locaţiunea bunurilor, inclusiv:

-Plata pentru arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă 121 32 34,4 34,4

-Plata pentru arenda pentru terenurile cu o altă destinaţie decît cea agricolă 121 33 92,6 92,6

- Taxa pentru patenta de întreprinzător 121 37 631,3 631,3

- Taxa de piaţă 122 27 78,0 78,0

- Taxa pentru amenajarea teritoriului 122 28 265,0 265,0

-Taxa pentru cazare 122 29 10,0 10,0

-Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 122 30 1320 1320

-Taxa pentru parcare 122 34 13 13

Taxa pentru dispozitivele publicitare 122 69 180 180

Amenzi si sanctiuni administrative 123 01 100 100

C) Mijloace speciale 151 00 1242,4 x 1242,4

2. Defalcări de la imozitul pe venitul persoanelr fizice 111 01- 09 3959,2 3959,2

3. Transferuri, inclusiv:

300 11219,8 11219,8

a) Transferuri cu destinaţie generală 311 06 1064,8 1064,8

b) Transferuri cu destinaţie specială dintre care: 315 00 10155,0 10155,0

-învăţămînt preşcolar, primar, secundar general, special şi complementar(extraşcolar) 315 01 10155,0 10155,0

II. Cheltuieli, total: 20832,6 19590,2 1242,4

 

1.Servicii de stat cu destinaţie generală: 01 00 2781,0 2686,0 95,0

- Autorităţi executive 02 2581,0 2486,0 95,0

- Indemnizaţia consilierilor 02 200,0 200,0

 

2.Invăţămîntul: 06 00 14285,5 13188,6 1096,9

- Învăţămintul preşcolar 01 14106,3 13009,4 1096,9

- Contabilitatea 07 179,2 179,2

 

3.Cultura, arta, sport şi acţiuni pentru tineret: 08 00 463,4 412,9 50,5

- Activităţi în domeniul culturii 02 126,9 126,9

- Radioteleviziune 03 150,0 150,0

- Sport 05 28,0 28,0

- Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei şi sportului neatribuite la alte grupe 06 150,5 100,0 50,5

- Activităţi pentru tineret 07 8,0 8,0

 

4.Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe,

15 00 2400,0 2400,0

- Gospodăria comunală 02 2400,0 2400,0

 

5.Activităţi şi servicii neatribuite la alte grupuri principale 20 09 844,4 844,4

 

6.Fondul de rezervă 20 03 58,3 58,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.14/1 din 22.12.2014

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul oraşului Căuşeni

în anul 2015

Nr d/o Denumirea impozitului sau taxelor Baza impozabilă şi/sau obiectului impunerii Cota impozitului sau taxei Înlesnirile fiscale

1.

Impozitul funciar:

1) pentru terenurile cu destinaţie agricolă:

 

a)toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

 

- care nu au indici cadastrali

 

 

 

1,5 lei pentru

1 grad-hectar;

110 lei pentru 1 hectar; Sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt:

a) sînt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;

b) sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor, în cazul în care nu sînt antrenate în activitate de producţie;

c) sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive;

d) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod;

e) sînt ocupate de instituţiile de cultură, de artă, de cinematografie, de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii; de complexele sportive şi de agrement (cu excepţia celor ocupate de instituţiile balneare), precum şi de monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror finanţare se face de la bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicatelor;

f) sînt atribuite permanent căilor ferate, drumurilor auto publice, porturilor fluviale şi pistelor de decolare;

g) sînt atribuite zonelor frontierei de stat;

h) sînt de uz public în localităţi;

i) sînt atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse, dar ulterior restabilite - pe o perioadă de 5 ani.

j) sînt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri, conform legislaţiei în viguare.

b)terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

 

- care nu au indici cadastrali

 

0,75 lei pentru 1 grad-hectar;

- 55 lei pentru 1 hectar;

c)terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

d)terenuri pentru grădini şi terenurile pentru întovărăşirile pomicole, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 2 lei pentru 100 m2;

a) 2) pentru terenurile din extravilan, altele decît cele cu destinaţie agricolă: a)terenurile pe care sunt amplasate construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 350 lei pentru 1 hectar.

b)terenurile pe care sînt amplasate clădiri şi terenurile, altele decît cele specificate la pct.2 lit.a), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 70 lei pentru 1 hectar.

b) 3) pentru terenurile din intravilanul oraşului: a)terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără constucţii amplasate pe ele

2 lei pentru 100 m2;

 

b)terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

10 lei pentru 100 m2;

c) terenurile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă

0,2 % din valoarea estimată (sau costul) terenurilor

2. Impozitul pe bunurile imobiliare:

a) 1) pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător:

a) bunurile imobile cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) 0,05% valoarea estimată (sau costul) bunurilor imobile De impozitul pe bunurile imobiliare sînt scutiţi:

a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societăţi;

c)organizaţiile religioase - pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;

d) persoanele de vîrstă pensionară, invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

 

e) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

f) familiile care au copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi;

g) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea, conform legislaţiei în viguare.

 

b) bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă (inclusiv garaje) 0,1% valoarea estimată (sau costul) bunurilor imobile

2) pentru persoanele fizice şi persoanele juridice care practică activitate de întreprinzător bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv bunurile imobile date în arendă sau locaţiune 0,1 % din valoarea estimativă (sau costul) bunurilor imobile

3.

Taxă pentru amenajarea teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul

în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi ,pentru fondatorii de gospodarii taranesti-80 lei anual 1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele fizice (invalizi, pensionari) şi persoanele juridice ai căror număr de invalizi şi pensionari depăşeşte nivelul de 50 la sută din numărul scriptic total

3. Fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vârsta de pensionare

 

4. Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul or.Căuşeni

Venitul din vânzări a bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

0,1 % Organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale

 

5. Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor

 

Venitul din vînzări a serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului,presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare 5%

 

 

 

 

 

 

 

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale

6. Taxa de aplicare a simbolicii locale Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală 0,1 %

7. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (cu excepţia celor amplasate total în zona de protecţie a drumurilor) Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii , amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate Conform anexei nr.3 1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

2. Persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande.

8. Taxă de piaţă

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei; 12 lei anual pentru fiecare metru pătrat

 

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile, deţinătorii de pieţe agricole sint scutiţi pentru lunile ianuarie, februarie, decembrie.

9. Taxă pentru cazare

Venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare; 5 % Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

10. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri - pînă la 9 locuri- 300 lei lunar; de la 10 pînă la 17 locuri – 720 lei lunar;

- mai mult de 17 locuri – 900 lei lunar. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

11.

 

 

Taxă pentru parcare

 

 

Venitul din vînzări a serviciilor de parcare prestart şi suprafaţa parcării

6 lei anual pentru fiecare metru pătrat

 

1. Autorităţile publice şi

instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele cu afecţiuni ale aparatului locomotor care folosesc autoturisme cu dirijare manuală

12. Taxa pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar 300 lei anual pentru fiecare metru pătrat Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3

la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.14/1 din 22.12.2014

 

Taxele locale pentru amplasarea unităţilor

comerciale şi/sau de prestări servicii

Gr./subgr. Tipul unităţilor comerciale şi/sau

de prestări servicii , suprafaţa Taxa

(lei)

I. Unităţi comerciale cu asortiment universal de mărfuri

. Magazin universal,

 

5830

II. Magazine de produse alimentare, magazine de mărfuri industriale, magazine specializate, magazine mixte

1. Magazin, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- de la 26 şi pînă la 50 m2

- de la 51 şi pînă la 100 m2

- de la 101 şi pînă la 200 m2

- de la 201 şi pînă la 300 m2

- de la 301 m2 pînă la 400 m2

- de la 401 m2 pînă la 1000 m2

1800

2100

2600

3100

3600

4000

4660

2. Magazin – depozit (de vînzare a materialelor de construcţie), magazin-depozit „cu ridicata”

 

5830

 

3. Magazin – depozit (de vînzare a produse alimentare, mărfuri industriale), „cu ridicata”, cu suprafata :

 

 

 

4660

III. Diverse unitati comerciale cu amanuntul si/sau cu ridicata,alte magazine specializate

1. Staţie PECO (de alimentare cu petrol şi/sau gaz) 5830

2. Bază de petrol 5830

Farmacii, inclusiv ,filialele

 

4660

4. Farmacii veterinare

3600

 

5.

Librărie, papetărie (birotica), cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

1800

2700

5400

6. Secţia comercială (boutique), cu suprafaţa pînă la 30 m2 1800

7. Piaţă comerciale (inclusiv hala), indiferent de suprafaţa ocupată:

5400

 

IV. Unităţi ale comerţului ambulant

1. Pavilioan, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- de la 26 m2 pînă la 50 m2

- de la 51m2 şi pînă la 100 m2

- de la 100 m2 pînă la 200 m2

- mai mare de 200 m2

1800

2700

3780

4000

4660

2. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 (Poşta Moldovei) 900

3. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 1800

4. Chioşc (gheretă), care vînd articole din tutun, cu suprafaţa pînă la 12 m2 2700

V. Unităţi ale alimentaţiei publice

1. Complex de alimentaţie publică (care cuprinde în aceeaşi clădire două sau mai multe unităţi de alimentaţie publică)

5830

2. Restaurant, sălă de ceremonii, cramă 5830

 

3.

Bar, disco (video)-bar, cocktail-bar, bar-biliard, crîşmă,masuri recreative pentru copii

 

 

4660

4. Cofetărie, cafenea, cafenea-bar, internet-cafenea, masuri recreative pentru copii, cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

 

1800

2700

4660

5. Cantină, bodegă, pizzerie, plăcintărie, Fast-Food, cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

1800

2700

4660

6. Terasă/grădină de vară, cafenea de vară (minicafenea) 1800

VI. Unităţile de prestate a serviciilor :

Activitati ale agentiilor de voiaj si ale gizilor 1800

Activitati ale agentiilor imobiliare 5400

Hoteluri 1800

Închirierea autoturizmelor 5400

Închirierea altor mijloace de transport 5400

Închirierea masinilor si echipamentelor 5400

Închirierea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul , inclusiv a calculatoarelor 2700

Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodaresc 2700

Întreţinerea şi reparaţia masinilor de birou şi a tehnicii de calcul(inclusiv a calculatoarelor) cu suprafata:

Pina la 25 m2

de la 25 m2

 

2700

5400

Activitaţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor 1800

Activitaţi fotografice 2700

Activităţi de secretariat şi traducere 3400

Activitaţi ale bazelor şi amenajărilor sportive 1800

Spălarea,curăţirea şi vopsirea textilelor şi a blănurilor 1800

Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică 2700

Activităţi de pompe funebre şi servicii similare 2700

Activităţi de întreţinere corporală 2700

Alte activitaţi de servicii individuale 3600

1. Casa de deservire, atelier de confecţionare, reparaţii articolelor de uz casnic ,aur şi a obiectelor personale 2500/un atelier

2. Spălătorie, curăţătorie şi vopsire chimică 2700

3. Frizerie, salon şi/sau cabinet cosmetologic, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- mai mult de 25 m2

1800

2700

4. Saună, indiferent de suprafaţa ocupată: 5400

5. Bazin de înot, indiferent de suprafaţa ocupată: 5830

6. Sală de compiutere, sălă de antrenamente cu utilaj sportiv 1800

7. WC (veceu) public 1800

8. Unitate pentru colectarea sticlei, maculaturii 1800

9. Unitate pentru colectarea a fierului uzat 5400

10. Unitate de primire a comenzilor pentru prestarea serviciilor 5400

VII. Obiectele, activitatea căror este legată cu jocurile de noroc şi jocurile pe bani,

1. Cazinou, sălă de joc

 

23000

 

2. Obiectele pentru realizarea biletelor de loterie, pentru punerea pariurilor şi mizelor

23000

VIII. Unităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor:

1. Centrele de întreţinere şi repararea autovechiculelor 5400

2. Unităţile, care acordă deservirea mecanică, repararea motoarelor electrice, mecanice; repararea echipamentului electric, întreţinerea curentă, repararea caroseriilor, a pieselor mijloacelor de transport; pulverizarea vopselei şi vopsitul; repararea parbrizelor şi a ferestrelor; protecţia împotriva coroziunii; instalarea părţilor şi accesoriilor; de asemenea întreţinerea şi reparaţia autovechiculelor la comanda populaţiei

 

5400

3. Unităţile, care acordă serviciile de reparare a anvelopelor, instalarea sau schimbarea lor 1800

4. Unităţile, care acordă serviciile de spălare, curăţare şi lustruire a mijloacelor auto indiferent de suprafaţa ocupată:

 

5400

 

*Notă:

1. În suprafaţa totală a unitaţii de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială se include suprafaţa sălii pentru deservirea vizitatorilor (inclusiv săli pentru petrecerea discotecilor, demonstrarea filmelor şi programelor video, sălilor cu instalarea meselor de biliard, săli pentru compiutere, săli de sport, săli pentru baie şi duş, încăperile de recreere şi agrement care sunt puse la dispoziţia vizitatorilor).

 

Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii incluse în Gr.II, în suprafaţa totală se include: suprafeţe funcţionale (terenuri, şuri, depozite) pentru păstrarea mărfurilor şi încăperi spre expunerea acestora şi efectuarea operaţiunilor de casă la vînzarea mărfurilor.

 

Nu se include în suprafaţa unităţii comerciale şi/sau de prestări servicii suprafaţa terasei şi a terenului destinat parcării auto.

 

Dacă există terasă, se stabileşte plata suplimentară din calculul 10,00 lei pentru 1m2 pe an,( cu aplicarea suplimentară a coeficientului teritorial de amplasre).

 

2. Coeficientul teritorial de amplasre a unităţii în dependenţă de zona oraşului, constituie:

 

1,2 - pentru I zonă: - bd.M.Eminescu, str. şi str-la D.Cantemir, piaţa nr.1 şi piaţa nr.2, Gara Auto, str.Gagarin, str.Unirii, str.Ana şi Alexandru, şos.Tighinei pînă la nr.30, str.Ştefan cel Mare pînă la nr.30, str. Meşterul Stanciu, str. Şciusev, str. Gorkii, str.Mateevici pînă la nr.30, str.Păcii pînă la nr.30.

 

 

1,1 - pentru a II-a zonă: - şos.Tighinei de la 31 pînă la sfîrşit, str.Ştefan cel Mare de la 31 pînă la sfîrşit, str.Mateevici de la 31 pînă la sfîrşit, str.Păcii de la 31 pînă la sfîrşit, str.Calea Basarabiei, Meşterul Radu, str.Pietre Vechi, str.Frunze, str.31 august 1989, str.Poleanicikin, str.Alba Iulia.

 

1,0 - pentru a III-a zonă (celelalte străzi).

 

1. În cazul stabilirii programului de lucru al unităţii comerciale în regim „non-stop”, mărimea taxei se majorează cu 20% faţă de taxa stabilită, cu excepţia farmaciilor.

 

4. Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică sau articole din tutun taxa se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.

 

5. Pentru farmaciile în care se comercializează medicamente psihotropice se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4

la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.14/1 din 22.12.2014

 

 

Sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul orşului Căuşeni din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată

Nr. d/o Denumirea instituţiei şi a tipurilor de mijloace Codul instituţiei Suma mii lei

1. Grădiniţe plata pentru întreţinerea copiilor în

instituţiile preşcolar

inclusiv:

gr. nr. 1 7233 284,9

gr. nr. 2 7234 279,8

gr. nr. 3 7235 109,8

gr. nr. 4 7236 143,0

gr. nr. 6 7238 136,6

gr. nr. 7 8871 124,8

Total: 1078.9

2. Autorităţi executive: eliberarea certificatelor, adeverinţelor, copiilor, extraselor, etc. 9298 95,0

3. Gr. nr.2, arenda 7234 18,0

4. Activit culturale/sponsorizări 7232 50,5

Total : 1242,4

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5

la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.14/1 din 22.12.2014

 

 

 

Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată prestate de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni

 

Nr. d/o Tipul mijloacelor speciale Denumirea serviciilor Costul serviciilor, lei

1 01 Eliberarea adeverinţelor pentru stabilirea cu traiul peste hotare 100

2 01 Eliberarea deciziilor, dispoziţiilor, extraselor, copiilor personae fizice 20

3 01 Alte certificate 10

4 01 Extrasul deciziilor persoanelor juridice 100

5 01 Plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare ( zi-copil) de la 3-pînă la 7 ani 5,35

6 01 Plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare ( zi-copil) de la 1,5- pînă la 3 ani 13,20

7 01 Plata pentru eliberarea adeverinţelor de vînzare-cumpărare a terenurilor 100

 

Eliberarea certificatelor pentru invalizi, pensionari, recruţi

fără plată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.6

la Decizia nr.14/1 din 22.12.2014

 

Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate

de la bugetul oraşului Căuşeni

Nr. d/o Denumirea Total numărul de unităţi Inclusiv din:

Buget Contul mijloacelor speciale

1. Grădiniţele 231,5 (ed.85.8) 231,5 (ed.85.8) -

2. Bibliotecile 2,0 2,0 -

3. Căminul cultural 1,0 1,0 -

4. Autorităţile executive 16,0 16,0 -

5. Deservirea clădirii 5,0 5,0 -

6. Deservirea instituţiilor 3,0 3,0 -

7. Contabilitate 3,0 3,0 -

 

Total : 261,5 261,5 -

 

*se stabileşte în toate grădiniţele din or. Căuşeni vacanţă începînd cu data de 1 iulie 2015 pînă pe data de 15 august 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.7

la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.14/1 din 22.12.2014

 

Deviz de cheltuieli pentru anul 2015

pentru desfășurare activităților social – culturale, pentru tineret

 

Nr. Activitatea culturală Terminul executate Alocațiile banești

1 Menţionarea familiei în care s-a născut primul copil al anului 2015 ianuarie 500

2 Minut de reculegere și prezentare de poezie la bustul poetului «M.Eminescu» (zi comemorativă). 15 ianuarie 1000

3 Concursul poeziei de Grigore Vieru(zi comemorativă) februarie 2000

4 -Festivalul Mărţişorul (menţiuni)

-Ziua comemorativă a celor căzuţi în Transnistria

-Sărbătoare Internaţională «Ziua Ta –Femee»

serata festivă (menţiuni, sonorizare ). 01Martie

02martie

07 martie 1000

2000

4000

5 Itinerar pascal aprilie 1000

6 -9 mai – ziua comemorării (masă de pomenire, colete pentru veterani)

- Ziua internaţională a familiei: „Armonia naturii – armonia familiei”(serată)

-Ultimul sunet (menţiuni)

-Adio grădiniţă (matineu, menţiuni) 09 mai

 

15 mai

 

25 mai

25-30 mai 10000

 

7000

 

2500

4500

7 -1 iunie – ziua internaţională a copilului (matineu, concursuri, jocuri distractive)

- Hramul bisericii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena(menţiuni, jocuri distractive, recepţie, hora de sărbătoare) 01 iunie

 

 

03 iunie 7000

 

 

17000

8 Hramul sectorului Botna de Sus 07 iulie 8000

9 -Hramul bisericii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (menţiuni, jocuri distractive, recepţie, hora de sărbătoare)

 

-ziua comemorării victimelor represiilor: concursul eseurilor „File din istoria neamului”(menţiuni, pauză cafea) 12 iulie

 

 

14 iulie 38000

 

 

1500

10 -Sărbătorile naţionale „Ziua Independenţei” şi „Lumba noastră”( menţiuni-suvenire, recepţie) 27, 31august 6000

11 -ziua internaţională a Persoanelor în etate(masă)

- Ziua profesorului

- Ziua naţională a vinului(menţiuni,cadouri,sonorizare) octombrie 3000

1500

5000

 

12 -Ziua internaţională a persoanelor cu disabilităţi

 

-Sărbătorile de Crăciun:

Atribute pentru brad

Concurs de colinde şi urături

înscenări teatralizate 03decembrie

 

 

25-31 decembrie 8000

 

 

20000

 

 

Total 150500

 

Deviz de cheltuieli pentru anul 2015

pentru desfășurare activităților și măsurilor sportive

 

Nr. Activitatea Terminul executate Alocațiile banești

1. Campionatul orașenesc la volei(baschet) Martie 3000

2. Competiții orășenești ciclizm Aprilie 1000

3. Deschiderea sezonului sportiv

• Alergări

• Ridicarea greutăților

• Tragerea otgonului

• Starturi vesele mai 4000

4. Hramul Bisericii «Sfinților Constantin și Elena»

- Lupta națională «Trînta». Iunie 5000

5. Hramul Bisericii «Sfinților Apostoli Petru și Pavel».

- Lupta națională «Trînta». Iunie 10000

6. Săptămîna Mobilităţii Europene Septembrie 5000

 

TOTAL

 

 

 

28000lei

 

 

 

Deviz de cheltuieli pentru anul 2015

pentru desfășurare activităților pentru tineret

 

Nr. Activitatea Terminul executate Alocațiile banești

Ziua Îndrăgostiților

14februarie 1000

Concursul „Tinere talente” - I etapă (sonorizare, menţiuni) septembrie 1500

Concursul „Tinere talente” - II etapă (sonorizare, menţiuni) octombrie 1500

Săptămîna tinerilor:

- etapa finală a concursului Tinere talente”(menţiuni)

-traininguri(luare de decizii, metode de informare...) noiembrie

2500

1500

Total 8000

 

 

 

 


decizii ale consiliului orăşenesc Căuşeni din data de 26.08.2014


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 9-09-2014, 07:07

 

 

                                            

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

DECIZIE nr.9/1

din  26 august 2014

 

Cu privire la organizarea învăţămîntului

preşcolar  stabilirea programul de activitate

şi clasificarea instituţiilor preşcolare

din or. Căuşeni

         În conformitate cu art. 17(5) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21.07.1995, în baza capit.VI din Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355-XV din 23.12.2005, Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile bugetare în baza Reţelei tarifare unice nr. 381 din 13.04.2006, în temeiul art. 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 347-XV din 18.07.2003 şi art.3,4,5(1); 7,14(1),(2); 19(3); 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

  1. Se stabileşte că învăţămîntul preşcolar din or. Căuşeni este organizat  conform Anexei nr. 1, parte integrală a prezentei Decizii.
    1. Se stabileşte programul de activitate a grădiniţelor-creşă în cadrul săptămînei de lucru   de 5 zile a cîte 10,30 ore zilnic, în intervalul orelor 730-1800.
    2. Se atribuie instituţiilor preşcolare din or. Căuşeni categoriile de clasificare conform Anexei nr. 2 a pezentei Decizii.
    3. Pentru copiii cu vîrsta de pînă la 3 ani părinţii vor achita taxa pentru alimentaţie a cîte 13,20 lei pe zi. Restul cheltuielilor pentru întreţinerea acestor copii vor fi achitaţi din contul surselor bugetului Primăriei.
    4. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc

6.   Prezenta decizie se comunică :

- Direcţiei finanţe a Consiliului raional Căuşeni;

- Direcţiei Învăţămînt a Consiliului raional Căuşeni;

- Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;

          - Instituţiilor preşcolare din subordinea Primăriei or. Căuşeni;

          - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                  PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:                                                                                       

             Alexandru PREANICOV                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                           Ala CUCOŞ-CHISELIŢA

                                                    

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI                              

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

D E C I Z I E  nr.9/13

din 26 august 2014

 

Cu privire la abrogarea unei Decizii

 a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

Avînd în vedere:

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea anexei la Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.168 din 11 martie 2014,

       În  conformitate cu art., art. 13(1), 18(2), 19(5), 59, 61  din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003,

       în temeiul art. 3, 4, 5(1), 7, 14 (2), 19 (3), (4), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se abrogă Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.5/33 din 28.05.2014, „Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.3/1 din 24.01.2014 “Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2014”.

2. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;

- Direcţiei finanţe a Consiliului orăşenesc Căuşeni.

- locuitorilor oraşului Căuşeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

 

                    PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:                                                                                       

             Alexandru PREANICOV                   CONTRASEMNEAZĂ:

                                                        SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                        Ala CUCOŞ-CHISELIŢA

 

 

 


Decizia cu privire la scoaterea la licitaţie a terenurilor


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 27-06-2014, 09:14

D E C I Z I E nr.5/10

din 28 mai 2014

 

Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor

terenuri proprietate publică a or. Căuşeni

 

În conformitate cu art. 10 alin. (10) a Legii privind preţul normativ şi modul de vînzare – cumpărare a pămîntului nr. 1308 – XIII din 25.07.1997 şi a Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009, art. 14 alin. (2) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

I. Se permite scoaterea la licitaţie funciară şi bunurilor imobile proprietatea publică:

1.1. cu suprafaţa de 14,8 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701227219, destinat Grădină; cu pretul initial de -179235 lei.

1.2. cu suprafaţa de 0,2 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701227224, destinat Gradini; cu pretul initial de -2500 lei.

1.3. cu suprafaţa de 0,45 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210453, destinat Gradini; cu pretul initial de- 5500 lei.

1.4. cu suprafaţa de 0,35 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 270110066, destinat agricol; cu pretul initial de- 4000 lei.

1.5. cu suprafaţa de 0,013 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701224298, destinat construcţiei; preţul de vînzare 16795 lei.

1.6. cu suprafaţa de 0,065 ha, amplasat în or. Căuşeni str. Alba Iulia, f/n, nr. cadastral 2701209272, destinat teren neproductiv, cu preţul iniţial de - 780 lei.

1.7. cu suprafaţa de 0,04 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210456, destinat construcţiei, cu preţul iniţial de - 51680 lei.

1.8. cu suprafaţa de 0,0021 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210458, destinat construcţiei, cu preţul iniţial de - 2800 lei.

1.9. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701208359, destinat construcţiei, cu preţul iniţial de - 2400 lei.

1.10. cu suprafaţa de 15 ha, amplasat în extravilan or. Căuşeni, nr. cadastral 2701101263, destinat agricol, cu preţul iniţial de - 162100 lei.

1.11. cu suprafaţa de 0,55 ha, amplasat în extravilul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701318233, destinat teren grădină, cu preţul iniţial de - 6000 lei.

1.12. cu suprafaţa de 0,20 ha, amplasat în extravilul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701107067, destinat teren agricol, cu preţul iniţial de - 2500 lei.

2. Se permite darea în arendă a banzinelor acvatice:

2.1 cu suprafaţa de 2,158 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701220290, fondul apelor, preţul iniţial de – 4022 lei;

2.2 cu suprafaţa de 2,0679 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 27012315035, fondul apelor, preţul iniţial de - 3855 lei;

2.3 cu suprafaţa de 3,4099 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701202776, fondul apelor, preţul iniţial de – 6354 lei;

2.4 cu suprafaţa de 5,1076 ha, amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701111002, fondul apelor, preţul iniţial de - 9200 lei;

3.Se permite darea în arendă a terenului proprietate publică:

3.1. cu suprafaţa de 0,20 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni şos. Tighinei, f/n, nr. cadastral 2701224296, destinat construcţiei, preţul ineţial de 5168 lei.â

3.2. cu suprafaţa de 0,0052 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701205346, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 680 lei.

3.3. cu suprafaţa de 0,0030 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701218381, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 300 lei.

3.4. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701214382, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 240 lei.

3.5. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701214379, destinat construcţiei, preţul ineţial de - 240 lei.

II. Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de folosinţă şi de vînzare-cumpărare a terenurilor vîndute la licitaţie.

III. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Agrepina GUDUMAC CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala CUCOŞ-CHISELIŢA

 

 

 

 

 


PROIECT. Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate publică a or. Căuşeni


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 7-02-2014, 17:11

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

PROIECT

 

D E C I Z I A nr.

din 19 februarie 2014

 

PROIECT

Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor

terenuri proprietate publică a or. Căuşeni

Examinînd raportul specialistului pentru reglementarea regimului funciar, în baza propunerilor membrilor comisiei funciare (proces-verbal din 2014) şi în conformitate cu art. 13(1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003 şi Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi negocierile directe aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1056 din 12.11.1997, în temeiul art., art. 4,5(1), 7, 14(1), lit. b),d), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni:DECIDE:

I. Se permite scoaterea la licitaţie funciară şi bunurilor imobile proprietatea publică:

1.1. suprafaţa de 0,0016 ha, amplasat în or. Căuşeni str.Poleanicikin f/n, nr. cadastral 2701205339,destinat construcţiei; cu pretul initial de- 2070 lei

1.2. suprafaţa de 0,95 ha, amplasat în în extravilanul oraşului nr. cadastral 2701301414, destinaţie agricol; cu pretul initial de- 10700 lei.

1.3. suprafaţa de 1,05 ha, amplasat în în extravilanul oraşului nr.cadastral 2701304134, destinaţie agricol; cu pretul initial de- 11740 lei.

1.4. suprafaţa de 0,0026 ha, amplasat în intravilanul oraşului, nr. cadastral 2701210213, destinaţie neproductiva; cu pretul initial de- 3500 lei

1.5. suprafaţa de 1,35 ha, amplasat în intravilanul oraşului, nr. cadastral 2701307140, destinaţie agricolă; cu pretul initial de- 15095 lei

1.6. . suprafaţa de 0,1761 ha, amplasat în intravilanul oraşului, nr. cadastral 2701307139, destinaţie agricolă; cu pretul initial de- 1970 lei

1.7. suprafaţa de 0,7601 ha, amplasat în în extravilanul oraşului nr.cadastral 2701415114, destinaţie agricol, cu pretul initial de- 8500 lei.

1.8. suprafaţa de 1,65 ha, amplasat în în extravilanul oraşului nr.cadastral 2701415149, destinaţie agricol, cu pretul initial de- 18446 lei.

1.9.suprafaţa de 5,67 ha în extravilanul oraşului Căuşeni, nr.cadastral 2701318232,destinaţie agricol, cu pretul initial de- 56000 lei.

1.10. cu suprafaţa de 14,8 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701227219,destinat Grădină; cu pretul initial de -165448 lei.

1.11. cu suprafaţa de 0,2 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701227224,destinat Gradini; cu pretul initial de -2500 lei.

1.12. cu suprafaţa de 0,45 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701210453,destinat Gradini; cu pretul initial de- 5500 lei.

1.13. cu suprafaţa de 0,35 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 270110066,destinat agricol; cu pretul initial de- 4000 lei.

1.14. cu suprafaţa de 0,013 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701224298,destinat construcţiei; preţul de vînzare 16795 lei.

1.15.cu suprafaţa de 0,55 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701415151,destinat neproductiv; preţul de vînzare 6200 lei.

1.16 . cu suprafaţa de 5 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701307141,destinat agricol; preţul preţul iniţial de - 33650 lei.

1.17. suprafaţa de 0,0084 ha, amplasat în or. Căuşeni str.Ana şi Alexandru f/n, nr. cadastral 2701205329,destinat construcţiei; cu preţul iniţial de - 10855 lei

1.18. suprafaţa de 0,0054 ha, amplasat în or. Căuşeni bl. Mihai Eminescu,23/s, nr. cadastral 2701214338,destinat construcţiei; cu preţul iniţial de – 6976 lei

1.19. cladirea din str. Mesterul Radu,5,cu nr. cadastral 2701218022, cu pretul initial de -69000 lei:

2. Se permite darea ăn folosinţă a banzinelor acvatice:

2.1 cu suprafaţa de 2,158 ha , amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701220290,fondul apelor, preţul iniţial de -4022lei;

2.2 cu suprafaţa de 2,0679 ha , amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 27012315035,fondul apelor, preţul iniţial de -3855 lei;

2.3 cu suprafaţa de 3.4099 ha , amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701202776,fondul apelor, preţul iniţial de – 6354 lei;

2.4 cu suprafaţa de 5,1076 ha , amplasat în extailanul or. Căuşeni nr. Cadastral 2701111002,fondul apelor, preţul iniţial de -9200 lei;

 

II. Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de folosinţă şi de vînzare-cumpărare a terenurilor vîndute la licitaţie.

III. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

Primar Grigore Repeşciuc

Specialist Vasile Boiştean

Secretar al Consiliului orăşenesc Căişeni Ala Cucoş-Chisiliţă

 


Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 7-02-2014, 17:05

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

PROIECT

 

D E C I Z I A nr.

din 04 februarie 2014

 PROIECT

Cu privire la aprobarea listei bunurilor supuse privatizării

 

Examinînd raportul specialistului pentru reglementarea regimului funciar, în baza propunerilor membrilor comisiei funciare (proces-verbal din ) şi în conformitate cu art. 13(1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003 şi Regulamentul privind licitaţiile cu strigare şi negocierile directe aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1056 din 12.11.1997, în temeiul art., art. 4,5(1), 7, 14(1), lit. b),d), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului Orăşenesc Căuşeni,

 

1.1. cu suprafaţa de 0,04 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701210456, destinat construcţiei ;

1.2. cu suprafaţa de 0,0021 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701210458, destinat construcţiei ;

1.3. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701208359, destinat construcţieI;

1.4. cu suprafaţa de 1,2 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701415152,destinat neproductiv;

1.5. cu suprafaţa de 3,5 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701209271,destinat Grădină;

1.6.cu suprafaţa de 0,0052 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701205346, destinat construcţiei;

1.7.cu suprafaţa de 0.0030 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701218381, destinat construcţiei;

1.8. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701214382,destinat construcţiei;

1.9. cu suprafaţa de 0,02 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701205345,destinat construcţiei;

1.10. cu suprafaţa de 0,0018 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701214379,destinat construcţiei;

1.11 cu suprafaţa de 15 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701101263,destinat teren agricol;

1.12 cu suprafaţa de 5,6 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701227229,destinat teren agricol;

1.13 cu suprafaţa de 1,7 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701318234,destinat teren agricol;

1.14 cu suprafaţa de 0,55 ha, amplasat în extravilanul or. Căuşeni , nr. cadastral 2701318233,destinat teren grădină;

 

 

 

 

Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare cu publicarea obligatorie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

Specialist Vasile Boiştean

Secretar-interimar al Consiliului orăşenesc Căişeni Ala Cucoş-Chisăliţa

 

 


PROIECT “Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusurilor de pe lîngă casa de locuit”


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 7-02-2014, 17:03

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

PROIECT

D E C I Z I A nr. 4/

din 19 februarie 2014

 

 

PROIECT

“Cu privire vînzarea-cumpărarea surplusurilor de pe lîngă casa de locuit”

 

Examinînd raportul specialistului pentru reglementarea regimului funciar, în baza propunerilor comisiilor de specialitate, în conformitate cu art. 27 (1) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 40.05.2007 în baza art. 4(10) din Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997, Regulamentul cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1428 din 16.12.2008 în temeiul art.4, 5(1), 7, 14(1) lit.e), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni,

DECIDE:

1.Se permite vînzarea surplusurilor de pe lîngă casa de locuit, terenuri proprietate puplică

1. cu cota parte de 21,335 % din suprafaţa totală de 0,1221 ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701221066, amplasat în str. Nicolae Iorga,22, proprietarului terenului Arabadji Daria, cu preţul de vînzare de – 635 lei;

2. cu cota parte de 21,335 % din suprafaţa totală de 0,1221 ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701221066, amplasat în str. Nicolae Iorga,22, proprietarului terenului Arabadji Piotr, cu preţul de vînzare de – 635 lei;

3.cu cota parte de 28.30 % din suprafaţa totală de 0,0976 ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701210388, amplasat în str.Dmitrie Cantemir,8/d, proprietarului casei Verejan Tatiana, cu preţul de vînzare de – 335 lei;

 

2.Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de vînzare-cumpărae a pământului.

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

 

Specialist funciar Vasile Boistean

 

Secretar al Consiliului orăşenesc Căişeni Ala Cucoş-Chisăliţa

 

 

 

 


PROIECT: Cu privire la formarea unor bunuri imobile


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 7-02-2014, 16:58

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

PROIECT

D E C I Z I A nr

Din 19 februarie 2014

 PROIECT

Cu privire la formarea unor bunuri imobile

 

În legătură cu necesitatea selectării şi delimitării terenurilor, proprietate publică, şi în conformitate cu art.13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, art., art. 4(a),(c), 19(3) din Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 354-XV din 28.10.2004 şi art. 7 din Regulamentul cu privire la formarea bunurilor imobile, aprobat prin HG RM nr. 61 din 29.01.1999, în temeiul art. 4, 5(1), 7, 14(1), (3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni,DECIDE:

I.Să fie format următoarele bunuri imobile în hotarele terenurilor proprietate publică :

1. cu suprafaţa de 9 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 304, destinat teren agricol. Schema se anexeză ;

2. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 205, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

3. cu suprafaţa de 10 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 202, destinat teren Grădini. Schema se anexeză ;

4. cu suprafaţa de 0,0030 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 214, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

5. cu suprafaţa de 0,01 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

6. cu suprafaţa de 0,0050 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

7. cu suprafaţa de 7,5 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 209, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

8. cu suprafaţa de 0,0050 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

9. cu suprafaţa de 0,0040 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

10. cu suprafaţa de 0,0024 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

11. cu suprafaţa de 0,0035 ha, prin separare din bunul imobil cu nr. cadastral 2701210055 cu supafaţa totală de 2,6051 ha,amplasat în or. Căuşeni bl. M.Eminescu 24a , blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

12. cu suprafaţa de 0,0020 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, str. A.Mateevici f/n,blocul 214, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

13. cu suprafaţa de 0,0650 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,str. D.Cantemir, f/n, blocul 210, destinat teren Grădini. Schema se anexeză ;

14. cu suprafaţa de 0,1 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 313 destinat teren« Lot pomicol ». Schema se anexeză ;

15. cu suprafaţa de 0,032 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 205, destinat teren Grădini. Schema se anexeză ;

16. cu suprafaţa de 0,145 ha ,prin separare din bunul imobil cu nr. cadastral 2701226179 cu supafaţa totală de 0,296 ha amplasat în or. Căuşeni, str. Sos. Tighinei,101, blocul 226, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

 

 

17. cu suprafaţa de 0,001ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,str. A.Siloci, f/n. blocul 224, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

18. cu suprafaţa de 0,001ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,str. D.Cantemir,f/n, blocul 210, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

19. cu suprafaţa de 0,5 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 313 destinat teren« Gradini». Schema se anexeză ;

20. cu suprafaţa de 0,82 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 415 destinat teren« Neproductiv». Schema se anexeză ;

21. cu suprafaţa de 3,5 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 319 destinat teren« Agricol ». Schema se anexeză ;

22. cu suprafaţa de 0,0025 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 214,str. Pacii,f/n, destinat teren pentru construcţii . Schema se anexeză ;

23. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 213,str. C.Basarabiei,f/n, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

24. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 213, str. C.Basarabiei,f/n, destinat teren pentru construcţii, Schema se anexeză ;

25. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 213, str. C.Basarabiei,f/n, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

26. cu suprafaţa de 0 ,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni , str. C.Basarabiei,f/n, blocul 213, destinat teren pentru construcţii . Schema se anexeză ;

27. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 213, str. C.Basarabiei,f/n, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

28. cu suprafaţa de 3,9 ha amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 212 , destinat teren gradina. Schema se anexeză ;

29. cu suprafaţa de 0,0020 ha amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 211 , destinat teren constructie. Schema se anexeză ;

30. cu suprafaţa de 0,0053 ha, prin separare din bunul imobil cu nr. cadastral 2701210055 cu supafaţa totală de 2,6051 ha, amplasat în or. Căuşeni bl. M.Eminescu 24a, teren destinat construcţiei.Schema se anexeză ;

31. cu suprafaţa de 0,0065 ha,prin separare din bunul imobil cu nr. cadastral 2701210055 cu supafaţa totală de 2,6051 ha, amplasat în or. Căuşeni bl. M.Eminescu 24a, teren destinat construcţiei. Schema se anexeză ;

32. cu suprafaţa de 0,0050 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,bl.M.Eminescu, f/n, blocul 210,teren destinat construcţiei. Schema se anexeză ;

33. cu suprafaţa de 0,0045 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, bl.M.Eminescu, f/n, blocul 210,teren destinat construcţiei. Schema se anexeză ;

34. cu suprafaţa de 0,0040 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni ,blocul 223,str. A.Mateevici,f/n, destinat teren pentru construcţii. Schema se anexeză ;

 

 

 

Primar Grigore Repeşciuc

 

Specialist Vasile Boistean

 

Secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni Ala Cucoş-Chisăliţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bugetul oraşului Căuşeni pentru anul 2014


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 5-02-2014, 17:15

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

 

DECIZIA nr.3/1

din 24.01.2014

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului

Căuşeni pentru anul 2014

Avînd în vedere propunerile membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare (proces-verbal din 24.01.14) şi a comisiei de specialitate pentru drept, disciplină şi administraţie publică locală (proces-verbal din 24.01.14), în conformitate cu art.45 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, nr.847-XV din 24 mai 1996, în conformitate cu art. 18, 19, 20(3), (4), 22 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XIV din 16.10.2003, în baza art. 13(1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003 în temeiul art.3 lit.a), art.12 (1) (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 3, 9, 10(1) (2), 14(1), (2) lit. a), n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1. Se aprobă bugetul oraşului Căuşeni pentru anul 2014 la venituri în sumă de 13019,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 13019,8 mii lei.

2. Se aprobă:

- sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2014 (anexa nr. 1);

- cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul oraşului Căuşeni în anul 2014 (anexa nr. 2);

- sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni, din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată (anexa nr. 3);

- nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publce, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni (anexa nr. 4);

- efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni (anexa nr. 5);

- cuantumul fondului de rezervă a bugetului oraşului, în sumă de 48,5 mii lei.

3. Contabilul-şef d-na Muntean Elena, Va aduce la cunoştinţa fiecărei instituţii de învăţămînt repartizarea lunară a bugetului contra semnătură.

4. Se obligă Primarul or.Căuşeni de a încheia contracte prestări de servicii pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare cu vîrsta de la 1,5 ani – pînă la 3 ani pe durata de 165 zile.

5. Se stabileşte plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare (zi-copil) de la 1,5 ani - pînă la 3 ani conform anexei nr.4 începînd cu data de 01.02.2014.

6. Prezenta decizie şi bugetul intră în vigoare la 01.01.2014 şi se comunică:

-Primarului oraşului Căuşeni;

-Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Căuşeni;

-Compartimentului contabilitate a Primăriei şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Tatiana Dragulea CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

la decizia Consiliului

nr. 3/1 din 24.01.2014

 

SINTEZA

Veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2014 mii lei

codurile

nr.d/o

Denumirea indicatorului Capit./gr princ Pargr/grupa Total lei Venituri/cheltuieli de bază Mijloace speciale Fonduri speciale

I. Veniturile, total : 13019,8 11820,3 1199,5

I.I. Venituri proprii : 100 5359,3 4510,7

1 Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia impozitului de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 114 1 85,7 85,7

2 Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 114 2 132,0 132,0

3 Impozit funciar încasat de la persoane fizice 114 3 38,4 38,4

4 Impozit funciar pe păşuni şi fîneţe 114 6 51,9 51,9

5 Impozit funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 114 7 227,0 227,0

6 Impozitul pe bunurile imobile ale persoanelor juridice 114 10 377,5 377,5

7 Impozit pe bunuri imobiliare achitate de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 114 12 129,9 129,9

8 Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice-cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 114 14 544,5 544,5

9 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti 115 39 187,0 187,0

10 Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor) 115 41

11 Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul or. Căuşeni 115 56

12 Plăţi pentru certificatele de urbanizm şi autorizările de construire sau desfiinţare 115 57 25 25

13 Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare 121 12 5,0 5,0

14 Arenda pentru resursele naturale 121 31

15 Arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă 121 32 40,6 40,6

16 Arenda pentru terenurile cu o altă destinaţie decît cea agricolă 121 33 59,6 59,6

17 Taxa pentru patenta de întreprinzător 121 37 630,6 630,6

18 Taxă de piaţă 122 27 78 78

19 Taxă pentru amenajarea teritoriului 122 28 265,0 265,0

20 Taxă pentru cazare 122 29 10 10

21 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (cu excepţia celor amplasate total în zona de protecţie a drumurilor) 122 30 1320,0 1320,0

22 Taxă pentru parcarea 122 34 13 13

23 Taxa de la posesorii unităţilor de transport 122 65

24 Taxa pentru unităţile sradale de comerţ şi/sau de prestăre a serviciilor 122 67 20 20

25 Taxa dispozitivelor publicitare 122 69 180,0 180,0

26 Amenzile şi sancţiunile administrative 123 01 90 90

27 Mijloace speciale 151 00 1199,5 1199,5

I.II. Defalcări de la veniturile regularizatoare şi generale de stat 7309,6 7309,6

28 Impozitul pe venitul din salariu 111 01 5559,3 5559,3

29 Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 111 05 19 19

30 Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată 111 20 937,0 937,0

31 Impozitul din activitatea de întreprinzător 111 21 794,3 794,3

II. Cheltuieli, total: 13019,8 11820,3 1199,5

1. Servicii de stat cu destinaţie generală: 01 00 1290,9 1195,3 95,6

- Autorităţi executive 02 1260,9 1165,3 95,6

- Indemnizaţia consilierilor 02 30,0 30,0

2. Invatamintul: 06 00 9658,0 8574,1 1083,9

- Învăţămintul preşcolar 01 9563,1 8479,2 1083,9

- Contabilitatea 07 94,9 94,9

3. Cultura, arta, sport şi acţiuni pentru tineret: 08 00 278,4 258,4 20,0

- Activităţi în domeniul culturii 02 79,8 79,8

- Radioteleviziune 03 100,0 100,0

- Sport 05 15,1 15,1

Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei şi sportului neatribuite la alte grupe 06 76,3 56,3 20,0

- Activităţi pentru tineret 07 7,2 7,2

4. Asigurarea şi susţinerea socială : 10 00 183,2 183,2

- Centrul «Alter-Ego« 03 32,0 32,0

- Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe 11 151,2 151,2

5. Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe, 15 00 1227,0 1227,0

6. Gospodăria comunală 02 1227,0 1227,0

6. Activităţi şi servicii neatribuite la alte grupuri principale 20 09 333,8 333,8

7. Fondul de rezervă 20 3 48,5 48,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr. 3/1 din 24.01.2013

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul oraşului Căuşeni

în anul 2014

Nr d/o Denumirea impozitului sau taxelor Baza impozabilă şi/sau obiectului impunerii Cota impozitului sau taxei Înlesnirile fiscale

1.

Impozitul funciar:

1) pentru terenurile cu destinaţie agricolă:

 

a)toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

 

- care nu au indici cadastrali

 

 

 

1,5 lei pentru

1 grad-hectar;

110 lei pentru 1 hectar; Sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt:

a) sînt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;

b) sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor, în cazul în care nu sînt antrenate în activitate de producţie;

c) sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive;

d) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod;

e) sînt ocupate de instituţiile de cultură, de artă, de cinematografie, de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii; de complexele sportive şi de agrement (cu excepţia celor ocupate de instituţiile balneare), precum şi de monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror finanţare se face de la bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicatelor;

f) sînt atribuite permanent căilor ferate, drumurilor auto publice, porturilor fluviale şi pistelor de decolare;

g) sînt atribuite zonelor frontierei de stat;

h) sînt de uz public în localităţi;

i) sînt atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse, dar ulterior restabilite - pe o perioadă de 5 ani.

j) sînt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri, conform legislaţiei în viguare.

b)terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

 

- care nu au indici cadastrali

 

0,75 lei pentru 1 grad-hectar;

- 55 lei pentru 1 hectar;

c)terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

d)terenuri pentru grădini şi terenurile pentru întovărăşirile pomicole, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 2 lei pentru 100 m2;

a) 2) pentru terenurile din extravilan, altele decît cele cu destinaţie agricolă: a)terenurile pe care sunt amplasate construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 350 lei pentru 1 hectar.

b)terenurile pe care sînt amplasate clădiri şi terenurile, altele decît cele specificate la pct.2 lit.a), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 70 lei pentru 1 hectar.

b) 3) pentru terenurile din intravilanul oraşului: a)terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu

2 lei pentru 100 m2;

 

 

b)terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

 

 

10 lei pentru 100 m2;

c) terenurile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă

0,1 % din valoarea estimată (sau costul) terenurilor

2. Impozitul pe bunurile imobiliare:

a) 1) pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător:

 

a) bunurile imobile cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale), loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără constucţii amplasate pe ele

 

0,05% valoarea estimată (sau costul) bunurilor imobile De impozitul pe bunurile imobiliare sînt scutiţi:

a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societăţi;

c)organizaţiile religioase - pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;

d) persoanele de vîrstă pensionară, invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

 

e) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

f) familiile care au copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi;

g) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea, conform legislaţiei în viguare.

 

b) bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă (inclusiv garaje) 0,1% valoarea estimată (sau costul) bunurilor imobile

2) pentru persoanele fizice şi persoanele juridice care practică activitate de întreprinzător bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv bunurile imobile date în arendă sau locaţiune 0,1 % din valoarea estimativă (sau costul) bunurilor imobile

3.

Taxă pentru amenajarea teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul

în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi 1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele fizice (invalizi, pensionari) şi persoanele juridice ai căror număr de invalizi şi pensionari depăşeşte nivelul de 50 la sută din numărul scriptic total

3. Fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vârsta de pensionare

 

4. Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul or.Căuşeni

Venitul din vânzări a bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

0,1 % Organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale

 

5. Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor

 

Venitul din vînzări a serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului,presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare 5%

 

 

 

 

 

 

 

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale

6. Taxa de aplicare a simbolicii locale Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală 0,1 %

7. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (cu excepţia celor amplasate total în zona de protecţie a drumurilor) Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate Conform anexei nr.2.2 1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

2. Persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande.

8. Taxă de piaţă

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei; 12 lei anual pentru fiecare metru pătrat

 

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile, deţinătorii de pieţe sint scutiţi pentru lunile ianuarie, februarie, decembrie.

9. Taxă pentru cazare

Venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare; 5 % Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

10. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri - pînă la 9 locuri- 300 lei lunar; de la 10 pînă la 17 locuri – 720 lei lunar;

- mai mult de 17 locuri – 900 lei lunar. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

11.

 

 

Taxă pentru parcare

 

 

Venitul din vînzări a serviciilor de parcare prestart şi suprafaţa parcării

6 lei anual pentru fiecare metru pătrat

 

1. Autorităţile publice şi

instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele cu afecţiuni ale aparatului locomotor care folosesc autoturisme cu dirijare manuală

12. Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, cum ar fi frigiderele, tonetele, tarabele, unităţi de transport specializate şi altele, amplasate în afara pieţelor autorizate 10 lei/zi Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

13. Taxa pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar 300 lei anual pentru fiecare metru pătrat Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

 

 

 

 

 

 

 

Taxele locale pentru amplasarea unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

Gr./subgr. Tipul unităţilor comerciale şi/sau

de prestări servicii de deservire socială, suprafaţa Taxa

(lei)

I. Unităţi comerciale cu asortiment universal de mărfuri

1. Magazin universal, 5830

II. Magazine de produse alimentare, magazine de mărfuri industriale, magazine specializate, magazine mixte

1. Magazin, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- de la 26 şi pînă la 50 m2

- de la 51 şi pînă la 100 m2

- de la 101 şi pînă la 200 m2

- de la 201 şi pînă la 300 m2

- de la 301 m2 pînă la 400 m2

- de la 401 m2 pînă la 1000 m2

1800

2100

2600

3100

3600

4000

4660

2. Magazin – depozit (de vînzare a materialelor de construcţie), magazin-depozit „cu ridicata”,

5830

3. Magazin – depozit (de vînzare a produse alimentare, mărfuri industriale), magazin-depozit „cu ridicata”,

 

4660

III. Diverse unităţi comerciale cu amănuntul şi/ sau cu ridicata, alte magazine specializate

1. Staţie PECO (de alimentare cu petrol şi/sau gaz) 5830

2. Bază de petrol 5830

3. Farmacii veterinare 3600

4. Farmacii, inclusiv filiale, cu suprafaţa:

4660

5.

Librărie, papetărie (birotica), cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

1800

2700

5400

6. Secţia comercială (boutique), cu suprafaţa pînă la 30 m2 1800

7. Piaţă comerciale (inclusiv hala), indiferent de suprafaţa ocupată:

5400

 

IV. Unităţi ale comerţului ambulant

1. Pavilioan, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- de la 26 m2 pînă la 50 m2

- de la 51m2 şi pînă la 100 m2

- de la 100 m2 pînă la 200 m2

- mai mare de 200 m2

1800

2700

3780

4000

4660

2. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 (Poşta Moldovei) 900

3. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 1800

4. Chioşc (gheretă), care vînd articole din tutun, cu suprafaţa pînă la 12 m2 2700

V. Unităţi ale alimentaţiei publice

1. Complex de alimentaţie publică (care cuprinde în aceeaşi clădire două sau mai multe unităţi de alimentaţie publică)

5830

2. Restaurant, sălă de ceremonii, cramă,

5830

3.

Bar, disco (video)-bar, cocktail-bar, bar-biliard, crîşmă,

4660

4. Cofetărie, cafenea, cafenea-bar, internet-cafenea cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

1800

2700

4660

5. Cantină, bodegă, pizzerie, plăcintărie, Fast-Food, cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

1800

2700

4660

6. Terasă/grădină de vară, cafenea de vară (minicafenea) 1800

VI. Unităţile de prestate a serviciilor sociale

1. Casa de deservire, atelier de confecţionare, reparaţii şi instalare 1800/un atelier

2. Spălătorie, curăţătorie şi vopsire chimică 2700

3. Frizerie, salon şi/sau cabinet cosmetologic, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- mai mult de 25 m2

1800

2700

4. Saună, indiferent de suprafaţa ocupată: 5400

5. Bazin de înot, indiferent de suprafaţa ocupată: 5830

6. Sală de compiutere, sălă de antrenamente cu utilaj sportiv 1800

7. WC (veceu) public 1800

8. Unitate pentru colectarea sticlei, maculaturii 1800

9. Unitate pentru colectarea a fierului uzat 5400

10. Unitate de primire a comenzilor pentru prestarea serviciilor 5400

VII. Obiectele, activitatea căror este legată cu jocurile de noroc şi jocurile pe bani:

1. Cazinou, sălă de joc

23000

2. Obiectele pentru realizarea biletelor de loterie, pentru punerea pariurilor şi mizelor 5400

VIII. Unităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor:

1. Centrele de întreţinere şi repararea autovechiculelor 5400

2. Unităţile, care acordă deservirea mecanică, repararea motoarelor electrice, mecanice; repararea echipamentului electric, întreţinerea curentă, repararea caroseriilor, a pieselor mijloacelor de transport; pulverizarea vopselei şi vopsitul; repararea parbrizelor şi a ferestrelor; protecţia împotriva coroziunii; instalarea părţilor şi accesoriilor; de asemenea întreţinerea şi reparaţia autovechiculelor la comanda populaţiei

 

5400

3. Unităţile, care acordă serviciile de reparare a anvelopelor, instalarea sau schimbarea lor 1800

4. Unităţile, care acordă serviciile de spălare, curăţare şi lustruire a mijloacelor auto cu suprafaţa:

 

5400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Notă:

1. În suprafaţa totală a unitaţii de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială se include suprafaţa sălii pentru deservirea vizitatorilor (inclusiv săli pentru petrecerea discotecilor, demonstrarea filmelor şi programelor video, sălilor cu instalarea meselor de biliard, săli pentru compiutere, săli de sport, săli pentru baie şi duş, încăperile de recreere şi agrement care sunt puse la dispoziţia vizitatorilor).

 

Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială incluse în Gr.II, în suprafaţa totală se include: suprafeţe funcţionale (terenuri, şuri, depozite) pentru păstrarea mărfurilor şi încăperi spre expunerea acestora şi efectuarea operaţiunilor de casă la vînzarea mărfurilor.

 

Nu se include în suprafaţa unităţii comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială suprafaţa terasei şi a terenului destinat parcării auto.

 

Dacă există terasă, se stabileşte plata suplimentară din calculul 10,00 lei pentru 1m2 pe an,( cu aplicarea suplimentară a coeficientului teritorial de amplasre).

 

2. Coeficientul teritorial de amplasre a unităţii în dependenţă de zona oraşului, constituie:

 

1,2 - pentru I zonă: - bd.M.Eminescu, str. şi str-la D.Cantemir, piaţa nr.1 şi piaţa nr.2, Gara Auto, str.Gagarin, str.Unirii, str.Ana şi Alexandru, şos.Tighinei pînă la nr.30, str.Ştefan cel Mare pînă la nr.30, str. Meşterul Stanciu, str. Şciusev, str. Gorkii, str.Mateevici pînă la nr.30, str.Păcii pînă la nr.30.

 

1,1 - pentru a II-a zonă: - şos.Tighinei de la 31 pînă la sfîrşit, str.Ştefan cel Mare de la 31 pînă la sfîrşit, str.Mateevici de la 31 pînă la sfîrşit, str.Păcii de la 31 pînă la sfîrşit, str.Calea Basarabiei, Meşterul Radu, str.Pietre Vechi, str.Frunze, str.31 august 1989, str.Poleanicikin, str.Alba Iulia.

 

1,0 - pentru a III-a zonă (celelalte străzi).

 

1. În cazul stabilirii programului de lucru al unităţii comerciale în regim „non-stop”, mărimea taxei se majorează cu 20% faţă de taxa stabilită, cu excepţia farmaciilor.

 

4. Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică sau articole din tutun taxa se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.

 

5. Pentru farmaciile în care se comercializează medicamente psihotropice se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

la decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr. 3/ 1 din 24.01.2014

 

Sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către instituţiilepublice, finanţate de la bugetul orşului Căuşeni din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată

Nr. d/o Denumirea instituţiei şi a tipurilor de mijloace Codul instituţiei Suma mii lei

1. Grădiniţe plata pentru întreţinerea copiilor în

instituţiile preşcolar

inclusiv:

gr. nr. 1 7233 318,3

gr. nr. 2 7234 274,3

gr. nr. 3 7235 100,3

gr. nr. 4 7236 132,8

gr. nr. 6 7238 117,0

gr. nr. 7 8871 123,2

Total: 1065,9

2. Autorităţi executive: eliberarea certificatelor, adeverinţelor, copiilor, extraselor, etc. 9298 95,6

3. Gr. nr.2, arenda 7234 18,0

4. Activit culturale/sponsorizări 7232 20,0

Total : 1199,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4

la decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.3/1 din 24.01.2014

 

Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată prestate de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni

 

Nr. d/o Tipul mijloacelor speciale Denumirea serviciilor Costul serviciilor, lei

1 01 Eliberarea adeverinţelor pentru stabilirea cu traiul peste hotare 100

2 01 Eliberarea deciziilor, dispoziţiilor, extraselor, copiilor 20

3 01 Alte certificate 10

4 01 Extrasul deciziilor persoanelor juridice 100

5 01 Plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare ( zi-copil) de la 3-pînă la 7 ani 5,33

6 01 Plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare ( zi-copil) de la 1,5- pînă la 3 ani 15,99

7 01 Plata pentru eliberarea adeverinţelor de vînzare-cumpărare a terenurilor 100

 

Eliberarea certificatelor pentru invalizi, pensionari, recruţi

şi familiilor recruţilor fără plată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5

la decizia Consiliului

nr.3/1 din 24.01.2014

 

Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate

de la bugetul oraşului Căuşeni

Nr. d/o Denumirea Total numărul de unităţi Inclusiv din:

Buget Contul mijloacelor speciale

1. Grădiniţele 239,9 (ed.90,0) 239,9 (ed.90,0) -

2. Bibliotecile 2 2 -

3. Căminul cultural 0,5 0,5 -

4. Autorităţile executive 16 16 -

5. Deservirea clădirii 5 5 -

6. Deservirea instituţiilor 2 2 -

7. Contabilitate 2 2 -

8. Centrul „Alter-Ego” 2 2 -

Total : 269,4 269,4 -

 
Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar