Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Deciziile Consiliului Orășenesc Căușeni din 21.12.2016


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 20-01-2017, 14:34

DECIZIE nr. 14/1

din 21 decembrie 2016

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2016”

                                                    

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

   art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2016” după cum urmează:

1.1.Anexa nr.2 ,,Componența veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2016,, se completează cu  un rînd nou și anume:

Denumirea

Cod Eco (k4)

Suma mii lei

Transferuri capitale primite cu destinație specială între bugetele locale de nivelul II și bugetele locale de nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale

1931

30,0

 

1.2 Anexa nr.3 ,,Resurse și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației  funcționale și pe programe,,  se modifică și anume:

a) în rîndul ,,Servicii de stat cu destinație generală,, ,,Cod 01,, și în rîndul ,,Exercitarea guvernării,, ,,Cod 0301,, în coloanele ,,suma mii lei,, cifrele se micșorează suma  cu 250,0 mii lei.

b) În rîndul ,,Servicii în domeniul economiei,,  coloana ,,Cod 04,, și în rîndul ,, Dezvoltarea drumurilor,, ,,Cod 6402 în coloanele ,,Suma mii lei,, cifrele se majorează  cu  suma  188,3 mii lei.

c) în rîndul ,,Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale,, coloana ,,Cod 06,,  și ,,Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și servicii comunale,, ,,Cod 7502,, în coloanele ,,Suma mii lei,, cifrele se majorează cu 91,7 mii lei, în continuare după text.

2.Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

            

                  

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Andrei Pavlenco                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                  Ala Cucoş-Chiseliţa                                                      

 

 

  DECIZIE nr.14/2

  din 21 decembrie 2016

 

Cu privire la corelarea bugetului

orașenesc pentru  anul 2016

la Legea bugetului de stat

 

      Avînd în vedere, că la data  16 decembrie 2016, a fost promulgată Legea nr.261 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.154 din 01iulie 2016 prin care au fost precizate sumele transferurilor de la bugetul de stat la bugetele locale pentru anul 2016.

      În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale, nr.181 din 25.07.2014 art 55(5),

      în baza art.23 al Legii privind finanţele publice locale, nr.397 XV din 16 octombrie 2003,

art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se corelează bugetul orășenesc pentru anul 2016, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Căuşeni nr.7/1 din 15 decembrie 2015 ,,Cu privire la aprobarea bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2016,, la Legea bugetului de stat nr.154 din 16 decembrie 2016, după cum urmează:

1.1 În Anexa nr.1 ,,Indicatorii generali şi sursele de finanţare a bugetului orășenesc Căuşeni pentru anul 2016” se corelează la aliniatele ,,VENITURI, total,, , ,,inclusiv tranferuri de la bugetul de stat,,   şi ,,CHELTUIEL, total,,  în coloana ,,Suma, mii lei,, suma  se  majorează cu 109,5 mii lei, în continuare după text.

1.2 În  Anexa nr.2 „Componenţa veniturilor bugetului orășenesc Căuşeni pentru anul 2016” la aliniatele ,,Venituri total: inclusiv,, și la aliniatul ,,Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I,, , ,,Cod Eco (k4) 1912,, în coloanele ,,suma mii lei,, suma se majorează cu 109,5 mii lei, în continuare după text.

1.3 În Anexa nr. 3 „Resursele şi cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe” în aliniatele ,,Cheltuieli recurente, în total,, și ,,Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale,, ,,Cod 06,, în coloanele ,,Suma, mii lei,, suma se majorează cu 109,5 mii lei, în continuare după text.

2.Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

-         Primarului orașului Căușeni;

-         Compartimentul contabilitate a Primăriei or.Căușeni;

-         Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

 

              PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Andrei Pavlenco                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                  Ala Cucoş-Chiseliţa                                                      

 

DECIZIE nr. 14/3

din 21 decembrie 2016

 

 

Cu privire la înscrierea  unor  cetăţeni

în Cartea de onoare a oraşului Căuşeni

 

Avînd în vedere:

Adresările din partea colectivului Spitalului Raional Căușeni și  directorului IMSP SR Căușeni ,,Ana și Alexandru,, Alexandru Cojocaru, cu nr de înregistrare nr.02/1-23-589 din 26.08.2016 și nr.02/1-25-1048 din 02.09.2016;        

În conformitate cu pct. 5  din Regulamentul privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” şi înscrierea cetăţenilor în Cartea de Onoare a  mun. Căuşeni, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Căuşeni nr. 7/1 din 06.07.2000,

    în temeiul art. 3, 4, 5(1), 7, 14, 19 (3), (4), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se conferă titlu de cetăţean de onoare domnului  Alexandru Cojocaru, director IMSP SR Căușeni ,,Ana și Alexandru,,, cu înscrierea în Cartea de Onoare a oraşului Căuşeni.

 

2.Se conferă titlu de cetăţean de onoare domnului  Vasile Ochișanu, șef secție boli infecțioase din cadrul IMPSP Căușeni ,,Ana și Alexandru,,, cu înscrierea în Cartea de Onoare a oraşului Căuşeni.

 

3. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului or. Căuşeni Grigorie Repeşciuc;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

- Locuitorilor or. Căușeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                        

                 Andrei Pavlenco                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                  Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar