Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Deciziile Consiliului Orășenesc Căușeni din 25.11.2016


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 20-01-2017, 13:00

                                                                   DECIZIE  nr.10/4

                                                                 din 25 noiembrie 2016

 

Cu privire la acordul de utilizare

 a denumirii oficiale ,,Căușeni,,

 

Avînd în vedere demersul înaintat de Coroplast S&G International GmbH cu nr. de înregistrare 02/1-25-1246 din 03.11.2016 privind acordul de utilizarea denumirii oficiale în denumirea persoanei juridice,

În conformitate art.9 alin.11 al Legii nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali,

          în temeiul art. 3, 4, 5(1), 7, 14, 19 (3), (4), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se abrogă Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr.9/2 din 07 noiembrie 2016 ,,Cu privire la acordul de utilizare a denumirii oficiale ,,Căușeni,,.

 

2.Se dă acordul privind utilizarea a denumirii oficiale ,,Căușeni,, în denumirea persoanei juridice, care urmează a fi fondată de Coroplast S&G International GmbH în Republica Moldova și anume ,,Coroplast Harness Technology Caușeni,, SRL.

3.Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni Grigore Repeșciuc;

  - Coroplast S&G International GmbH;

  - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

  - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

               PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                  Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

                                                                                                                 DECIZIE nr. 10/6

                                                                                                               din 25 noiembrie 2016

 

Cu  privire  la permiterea

schimbării  destinaţiei construcţiei

 

Avînd în vedere:

Cererea cet. (informație confidențială despre persoană) cu nr. de înregistrare cu nr. 02/1-25-1192 din 18.10.2016 , Cererea cet. (informație confidențială despre persoană) cu nr. de înregistrare cu nr. 02/1-25-1262 din 10.11.2016,  prin care solicită schimbarea destinației,

            În  conformitate cu atr. 52 (b), 54  din  Legea  privind  principiile urbanismului şi amenajării teritoriului  nr.35-XIII  din  17.05.1996,

            în temeiul prevederilor pct. 29 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din 30.03.2000 privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor,          

 în temeiul art.13 (1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi  locale nr.317-XV din 18.07.2003,

            cu atr.3 (1), 7, 10(1), 2, 14(2), 19 (3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni  DECIDE:

 

  1. Se  permite cet. (informație confidențială despre persoană) schimbarea destinaţiei  a unei anexe la apartament și a încaperii nr. 6 din apartament  amplasat  pe str. Alexei Mateevici nr. 12/1 cu nr. cadastral nr. 2701214.118.01.001  în spațiu comercial și oficiu.

 

  1. Se  permite cet. (informație confidențială despre persoană) schimbarea destinaţiei încaperilor cu nr.106, 107, 100 la apartamentul amplasat  în or. Căușeni pe str. Ana și Alexandru  nr. 20 ap. 84 cu nr. cadastral nr. 2701209.131.01.084  în cabinet stomatologic.

 

  1. Prezenta Decizia se comunică:

    - Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

    - Specialistului primăriei or. Căușeni Lebedev Victor;

    - cet. (informație confidențială despre persoană);

    - cet. (informație confidențială despre persoană);

         - Oficiului Teretorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.    

 

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

        

                                                                                  DECIZIE  nr.10/7

                                                                              din  25 noiembrie  2016

 

Cu privire darea  în folosință  a unui

terenuri proprietate publică

În conformitate cu  art. 3 lit. a),  4 (1), lit g),  din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 436-XVI din 28.12.2006,

art. 14 (1), (2) lit. c) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007,

art.9 pct.1 din Legea privind condominiului în fondul locativ nr.913 din 30.03.2000,

 în temeiul art. 4, 5(1), 7, 14(1), lit.d), e), 20(5) din Legea privind  administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

1.Se abrogă Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr.3/34 din 01 iulie 2016 ,,Cu privire darea  în folosință  a unui terenuri proprietate public,,.

 

2.Se transmite gratuit  Asociației de Coproprietari în Condominiu nr.20/10, cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr.3a ap.(of) 6, teren proprietate  publică aferent blocului de locuit situat în str. Ștefan cel Mare nr. 3a, cu nr. cadastral 2701210135 cu suprafața totală de 0,3315 ha.

 

3. Prezenta Decizie se comunică:

-  Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

-  specialistului Primăriei or. Căuşeni Boiştean Vasile;

-  persoanelor interesate;

      -  Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

     - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                        

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

                                               

 

 

                                             

                                                                                                   DECIZIE nr. 10/11

                                                                                                 din 25 noiembrie 2016

 

Cu  privire  la anularea titlurilor de

 autentificare a deținătorilor de teren

 

Avînd în vedere:

Declarația cet. (informație confidențială despre persoană) cu nr. de înregistrare cu nr. 15010 prin care declară acordul privind retragerea titlurile de autentificare dreptului deținătorului de teren eliberate la data de 31.01.2001 de către Primăria or. Căușeni cu anularea acestora de către emitent și radierea înregistrării acestora din registrul bunurilor imobile ținut de către OCT Căușeni,

        În temeiul  atr.3 (1), 7, 10(1), 2, 14(2), 19 (3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni  DECIDE:

  1. Se  permite  retragerea titlurile de autentificare dreptului deținătorului de teren cu nr.cadastral 2701409048 cu suprafața 0,5211ha teren agricol și teren cu nr.cadastral 2701401160 cu suprafața de 1,4525 ha eliberate la data de 31.01.2001 de către Primăria or. Căușeni cu anularea acestora de către emitent și radierea înregistrării acestora din registrul bunurilor imobile ținut de către OCT Căușeni.
  2. Prezenta Decizia se comunică:

    - Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

    - Specialistului primăriei or. Căușeni Vasile Boiștean;

    - OCT Căușeni;

    - cet. (informație confidențială despre persoană);

         - Oficiului Teretorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.    

 

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa     

 

                                                                                        DECIZIE  nr.10/12

                                                                                     din 25 noiembrie 2016

 

Cu privire la atribuirea unui  sector

de teren pentru construcţia casei de locuit

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 828 din 25.12.1991 Codul funciar cu modificările şi completările ulterioare şi materialele prezentate,

în temeiul art. 14 alin. (2) lit.e) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Causeni DECIDE:

1.1    Se atribuie  familie nou-formată (informație confidențială despre persoană), un sector de teren cu  suprafaţa totală de 0,07 ha, cod cadastral 2701224304,  pentru construcţia casei de locuit.

1.2    Se atribuie  familie nou-formată (informație confidențială despre persoană), un sector de teren cu  suprafaţa totală de 0,07 ha, cod cadastral 2701224303,  pentru construcţia casei de locuit.

1.3    Se atribuie  familie nou-formată (informație confidențială despre persoană), un sector de teren cu cota parte de 0,07 % cod cadastral 2701227241,  pentru construcţia casei de locuit.

1.4    Se atribuie familiei (informație confidențială despre persoană), un sector de teren cu cota de 61,95% din suprafa ța totală de 0,1130 ha, cod cadastral 2701205356, pentru construcția casei de locuit.

 

2. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Specialistului primăriei or. Căuşeni Vasile Boişteanu;

- Persoanelor vizate;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                        

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa   

       

                DECIZIE  nr.10/13

                      din  25 noiembrie  2016

 Cu privire la elaborarea planulurilor  geometrice

în scopul formării bunulurilor  imobile

 

            În conformitate cu art.4), 10, al Legii cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354-XV din 28.10.2004,

În temeiul art.14 (2) b) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căușeni DECIDE:

 

 

I.Să fie elaborate planurile geometrice  şi formate următoarele  bunuri  imobile  în hotarele terenurilor proprietate publică                                

1.1. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.2. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.3. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.4. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.5. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.6. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.7. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.8. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.9. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.10. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.11. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.12. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.13. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.14. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.15. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.16. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.17. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.18. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.19. cu suprafaţa de 2,5 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 407, destinat teren agricol, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.20. cu suprafaţa de 1 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 407, destinat teren agricol, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.21. cu suprafaţa de 23 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 402, destinat teren agricol, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.22. cu suprafaţa de 0,06 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren grădină, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.23. cu suprafaţa de 1 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 227, destinat teren grădină, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.24 cu suprafaţa de 1 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 313, destinat teren agricol, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.25 cu suprafaţa de 0,32 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 313, destinat teren agicol, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.26 cu suprafaţa de 0,45 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 220, destinat teren grădină, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.27 cu suprafaţa de 1,54 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 102, destinat teren agricol, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.28 cu suprafaţa de 0,10 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 219, destinat teren grădină, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.29 cu suprafaţa de 0,0086 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren pentru construcție, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.30 cu suprafaţa de 0,05 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 225, destinat teren grădină, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.31. cu suprafaţa de 0,04ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren grădină, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.32. cu suprafaţa de 0,39 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 226, destinat teren construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.33. cu suprafaţa de 0,29 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 226, destinat teren construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză.

1.34 cu suprafaţa de 0,0034 ha, amplasat în intravilan oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză.

 

2. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boişteanu Vasile;

     - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                        

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa     

 

DECIZIE nr. 10/14

din 25 noiembrie  2016

 

Cu privire vînzarea-cumpărarea

surplusului de teren pe lîngă casă

                Avînd în vedere:

Cererile solicitanților care solicita vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă,

În conformitate cu art. 1 alin. (1) din Legea Republicii Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizare adminiatrativă”,

Codul Funciar, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991,

art.4 alin.(10) din Legea Republicii Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 ”Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului”,

În temeiul  art. 14 alin.(2) lit. d) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se permite vînzarea  surplusurilor de pe lîngă casa de locuit, terenuri proprietate puplică:

1.1. cu cota parte de 71,20 % din suprafaţa totală de 0,2431  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701223188, amplasat în str. Petre Vechi, nr. 24, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 2108 lei;

1.2. cu cota parte de 60,88  % din suprafaţa totală de 0,1789  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701217179, amplasat în str.Mitropolitul Varlam, nr. 62, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 1320 lei;

1.3.  cu cota parte de 69,20 % din suprafaţa totală de 0,2273  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701216041, amplasat în str. Mitropolitul Varlam, nr. 64, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 1905 lei;

1.4.  cu cota parte de 39,24 % din suprafaţa totală de 0,1152  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701223164, amplasat în str. Petrii Vechi, nr. 9, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 548  lei;

1.5. cu cota parte de 47,49 % din suprafaţa totală de 0,1333  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701221015, amplasat în str. Păcii, nr. 28, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 776 lei;

1.6. cu cota parte de 43,21 % din suprafaţa totală de 0,1761  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701215259, amplasat în str. Ciocana, nr.76, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 922 lei;

1.7. cu cota parte de 27,67 % din suprafaţa totală de 0,2351  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701219218, amplasat în str. Calea Brezoaiei, nr. 120, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 788 lei;

1.8. cu cota parte de 44,35 % din suprafaţa totală de 0,1797  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701220258, amplasat în str.Visarion Belinski nr. 31, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 966 lei.

2.Se împuterniceşte Primarul or. Căușeni de a semna contractele de vînzare-cumpărare  a terenurilor. 

3. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Persoanelor interesate;

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boiştean Vasile

     - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

 

                         DECIZIA nr. 10/16

                        din 25 noiembrie 2016 

 

Cu privire la vînzarea terenului aferent

           Avînd în vedere cererea cu privire la cumpărarea terenului aferent de cet. Nigai Natalia,

 În conformitate cu Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997,

 art. 4 alin.(9), Legea cu privire de privatiyare pentru anii 1997-1998 nr. 1217-XIII din 25.06.1997,

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpîrarea terenurilor aferente nr. 1428 din 16.12.2008,

 în temeiul art. 14 alin.(2)lit. d)şi art. 77 alin. (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni  DECIDE:

1.Se permite vînzarea - cumpărarea terenurilor proprietate publică, aferente obiectivelor private:

1.1. terenul proprietate publică aferent obiectivului privat (teren pentru construcții), cu suprafaţa totală a terenului de 0,0064 ha, înregistrat la OCT cu nr. Cadastral 2701211225, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,  cu preţul de vînzare de 1654  lei, de către cet.  Nigai Natalia domiciliată  or. Căușeni, str. Ștefan cel Mare, nr.67, ap.21.

2.Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de vînzare - cumpărare  a terenurilor.  

3. Prezenta Decizia se comunică:

    - Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

    - Specialistului primăriei or. Căușeni Vasile Boiștean;

    - cet. Nigai Natalia;

    - OCT Caușeni;

         - Oficiului Teretorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.    

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa   

 

   DECIZIE nr. 10/17

    din 25 noiembrie 2016

 

Cu privire la aprobarea listei beneficiarelor

 cărora li se repartizează lemne de foc

 

       Avînd în vedere cererile cetăţenilor,

în conformitate art. (13), (1,3) din  Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi lociale nr. 317-XV din 18.07.2003,

art. 3, 10(1) (2), 14(1), (2), 20(5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se aprobă lista  beneficiarelor  cărora li se repartizează lemne de foc a cîte 1m3, conform anexei  nr.1 parte integrantă a prezentei Decizii.

2. Controlul asupra executării prezentei Decizii îi revine Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc.

3. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

-Populaţiei oraşului Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                               Ala Cucoş-Chiseliţa      

 

 

DECIZIA  nr.10/19

din  25 noiembrie  2016

 

 Cu privire la  radierea din Registrul

bunurilor imobile

            În conformitate cu art. 10 din Codul Funciar al Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991,

            În temeiul art. 14 (2) lit. b) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni DECIDE:

  1. Se permite radierea din Registrul bunurilor imobile, terenul cu nr. cadastral 2701209135 cu suprafața totală de 0,0062 ha, destinația teren neproductiv amplasat în intravilanul or. Căușeni str. Unirii f/n.

 

       2.Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Specialistului BoișteanVasile;

     - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa      

 

                                                  DECIZIE  nr. 10/21

                                                  din  25 noiembrie 2016

 Cu privire la  aprobarea listei bunurilor

 supuse privatizării

 

În conformitate cu art. 27 (2), (4) al Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007,       

În temeiul art. 14 (2) lit. b) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Consiliului orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1Se aprobă lista terenurilor supuse privatizării, după cum urmează:

1.1.            cu suprafaţa de 0,40 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701304136, destinat grădini;

1.2.            cu suprafaţa de 0,16 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701227248, destinat grădini;

1.3.            cu suprafaţa de 0,60 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701408274, destinat agricol;

1.4.            cu suprafaţa de 0,0150 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral

       2701223264, destinat pentru consrtucție;

1.5.            cu suprafaţa de 0,50 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701307142, destinat grădini;

1.6.            cu suprafaţa de 0,07  ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701206131, destinat grădini;

1.7.            cu suprafaţa de 0,35 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701221322 , destinat grădini;

1.8.            cu suprafaţa de 0,020 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701208362 , destinat pentru consrtucție.

2.Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boiştean Vasile şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare cu publicarea obligatorie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa      

 

DECIZIA  nr.10/22      

  din  25 noiembrie  2016

 

Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor

terenuri proprietate publică a or. Căuşeni

 

În conformitate cu Legea nr. 91-XVI din 05  aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor,

Legea nr. 1543-XIII din 25 septembrie 1998 privind cadastrul bunurilor imobile,

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 61 din 29 ianuarie 1999     Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009,

 În conformitate cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Cauşeni DECIDE:

1.Se permite  scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate public după cum urmează:

 

1. cu suprafaţa de  7 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701306222, teren agricol, prețul inițial de vînzare – 59994 lei;

2. cu suprafaţa de 0,30 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701312046, teren agricol, prețul inițial de vînzare – 3242 lei;

3.cu suprafaţa de 3,4 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701306221, teren agricol, prețul inițial de vînzare – 44343 lei;

4. cu suprafaţa de 3 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701307143, teren agricol, prețul inițial de vînzare – 16769 lei;

5.cu suprafaţa de 5,8 ha, amplasat în extavilanul or.Căuşeni ,nr. Cadastral 2701307142, destinat agricol, prețul inițial de vînzare – 32419 lei;

6.cu suprafaţa de 0,81  ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral  2701415154, teren neproductiv, prețul inițial de vînzare – 9810 lei;

7.cu suprafaţa de 18,7 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral   2701407207 , teren  agricol, prețul inițial de vînzare – 111491 lei;

8.cu suprafaţa de 15 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701312045 , teren  agricol, prețul inițial de vînzare – 131353 lei;

9.cu suprafaţa de 6 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701202779 ,teren  agricol , prețul inițial de vînzare – 64838 lei;

10.cu suprafaţa de 0,50  ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701409141,teren  grădină, prețul inițial de vînzare – 6056 lei;

11.cu suprafaţa de 9 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral   2701404203, teren  agricol , prețul inițial de vînzare – 97257 lei;

 

2. Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de vînzare-cumpărare .


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar