Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Deciziile Consiliului Orășenesc Căușeni din 07.11.2016


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 20-01-2017, 12:14

                                                                                                 DECIZIE nr.9/1

                                                                                       din  07 noiembrie  2016

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2016”

 

                                                    

În conformitate cu art. 13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

   art. 3 lit. a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit. n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2016” după cum urmează:

1.1. La anexa nr.1 „ Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2016”  la capitolul IV  „SURSE  DE  FINANȚARE, total (active financiare+datorii+modificarea soldul de mijloace banești”,    în rîndul ,,Realizarea terenurilor,, cod ECO 371210, în coloana ,,suma mii lei,, suma se majorează cu suma de 335,120  mii lei.                                             

1.2  . La Anexa nr.3 “Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe programe „:

a)    în rîndul ,,Servicii de Stat cu destinație generală,,, ,,cod 01,, , în coloana ,,Suma mii lei,, cifrele se majorează cu 110 mii lei;

b)    în rîndul  “ Gospodaria de locuințe și gospodaria serviciilor comunale “  cod 06, în coloana ,,Suma mii lei,, cifrele se majorează cu 225,120 mii  lei;

c)    În rîndul “Gestionarea fondurilor de rezervă și de intervinție” ,,cod 0802” , în coloana ,,Suma mii lei” cifrele se micșorează cu 7000 lei;

d)   În rînul ,,Protecție socială în cazuri excepționale” ,,cod 9012”   în coloana ,,Suma mii lei” cifrele se micșoreaza cu 10000 lei;

e)    În rîndul „Protecție socială a unor categorii de cetățeni  ,,cod 9019” în coloana ,,Suma mii lei”   cifrele se majorează cu 17000 lei.

f)     În rîndul “Dezvoltarea drumurilor” ,,cod  6402”   în coloana ,,Suma mii lei” cifrele se micșorează cu 30000 lei;

g)    În rîndul „Protecție socială a unor categorii de cetățeni”  ,,cod 9019” în coloana ,,Suma mii lei”  cifrele se majorează cu 30000 lei, în continuare după text.

 

2.Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

 

               PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Anatolie Zaremba                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa       

 

 

                                                                                      DECIZIE  nr.9/2

                                                                                 din 07 noiembrie 2016

Cu privire la acordul de utilizare

 a denumirii oficiale ,,Căușeni,,

 

Avînd în vedere demersul înaintat de Coroplast S&G International GmbH cu nr. de înregistrare 02/1-25-1246 din 03.11.2016 privind acordul de utilizarea denumirii oficiale în denumirea persoanei juridice,

În conformitate art.9 alin.11 al Legii nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali,

          în temeiul art. 3, 4, 5(1), 7, 14, 19 (3), (4), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se dă acordul privind utilizarea a denumirii oficiale ,,Căușeni,, în denumirea persoanei juridice, care urmează a fi fondată de Coroplast S&G International GmbH în Republica Moldova și anume ,,Coroplast Harness Technology Caușeni,, SRL.

2.Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni Grigore Repeșciuc;

  - Coroplast S&G International GmbH;

  - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

  - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

               PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Anatolie Zaremba                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa    

                                                

                                                                                       D E C I Z I A  nr.9/7

                                                                                  din  07 noiembrie  2016

 Cu privire la elaborarea planulurilor  geometrice

în scopul formării bunulurilor  imobile

 

            în conformitate cu art. 4), 10, al Legii cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354-XV din 28.10.2004,

În temeiul art.14 (2) lit. b) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căușeni DECIDE:

 

1.Să fie elaborat planul geometric  şi format următoarul  bun  imobil  în hotarul terenului proprietate publică cu suprafaţa de 0,01 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat teren pentru construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză.

 

2. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boişteanu Vasile

     - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

 

               PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Anatolie Zaremba                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar