Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Deciziile Consiliului Orășenesc Căușeni din 05.08.2016


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 18-01-2017, 11:55

DECIZIE nr.5/1

   din 05 august 2016

Cu privire la corelarea bugetului

orașenesc pentru  anul 2016

la Legea bugetului de stat

 

      Avînd în vedere Legea Bugetului de Stat pe anul 2016, nr.154 din 1 iulie 2016,

      în conformitate cu art. 55(5) a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale, nr.181 din 25.07.2014,

      în baza art. 23 al Legii privind finanţele publice locale, nr. 397 XV din 16 octombrie 2003,

art. 3 lit. a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se corelează bugetul orășenesc pentru anul 2016, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Căuşeni nr.7/1 din 15 decembrie 2015 la Legea bugetului de stat nr.154 din 1 iulie 2016, după cum urmează:

1.1 Anexa nr.1 Deciziei Consiliului orășenesc Căușeni nr.7/1 din 15 decembrie 2015  „Cu privire la aprobarea bugetului orățenesc Căuşeni pentru anul 2016” Indicatorii generali şi sursele de finanţare a bugetului orășenesc Căuşeni pentru anul 2016” se corelează la venituri şi cheltuieli şi se  majorează cu 2913,9 mii lei.

1.2 Anexa nr. 2 „Componenţa veniturilor bugetului orășenesc Căuşeni pentru anul 2016” se modifică conform anexei nr.1.

( Se majorează  la rîndul - ,,Venituri total și inclusiv,, , ,,Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele  locale de nivelul I,, cu suma  2913,9 mii lei)

1.3 Anexa nr. 3 „Resursele şi cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe” se modifică conform anexei nr. 1.

(Se majorează la  rîndul – ,,Cheltuieli recurente, în total ,, și  la rîndul ,,Învațămînt,,  ,,cod  09,,  cu  suma de 2913,9 mii lei)

2.Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

-         Primarului orașului Căușeni;

-         Compartimentul contabilitate a Primăriei or.Căușeni;

-         Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

 

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

DECIZIE nr. 5/4

din 05 august 2016

 

 

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din fondul de rezervă

 

În conformitate cu  pct. 4 lit. c), f), g), o) din Regulamentului de utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al bugetului orăşenesc, aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc nr. 13/3 din 08.12.2006,

în conformitate cu art. 18(2), 26(2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,

în temeiul art. 5(1), 7, 9, 14(1), (2), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

 

1.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 2000 lei în ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

 

2.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 5000 lei în ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru dezvoltarea comunităţii.

 

3. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni;

- Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;

-Persoanelor interesate;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

-Populaţiei oraşului Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                             Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

DECIZIE nr. 5/5

din 05 august 2016

 

Cu privire la  Notificarea Oficiului

Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-591 din 25.07.2016

 

 Avînd în vedere:

Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-591 din 25.07.2016 înregistrată cu nr.02/1-23-513 din 26.07.2016,

în baza art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006;

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10,14 (1), (2), 19 (3),  20 (5), 68 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

1.Se admite Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-591 din 25.07.2016.

2. Se abrogă Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. 4/1 din 01 iunie 2016 ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2016”.

3. Prezenta Decizie se comunică:

 - Primarului oraşului Căuşeni;

 - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

 - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

DECIZIE nr.5/6

din 05 august  2016

 

 Cu privire la alegerea viceprimarului or. Căuşeni

 

Avînd în vedere propunerea Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc în privinţa alegerii domnului Lebedev Victor în funcţie de viceprimar al oraşului Căuşeni,

 în conformitate cu art. 14 lit. t), art.26 (3), (4) art.31 (1) din Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

 1. Se alege domnul  Lebedev Victor viceprimar al or. Căuşeni începînd cu data de 05 august 2016 pînă la data experării mandatului Consiliului respectiv.
 2.  Prezenta Decizie se comunică:

      -    Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

     -    Domnul  Lebedev Victor;

-         Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul afişării.

 

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

                                                   DECIZIE nr. 5/10

din 05 august  2016

 

Cu  privire  la permiterea

schimbării  destinaţiei construcţiilor

 

Avînd în vedere:

Cererile cet. (informație confidențială despre persoană)și cererea cet. (informație confidențială despre persoană) prin care solicită schimbarea destinației construcțiilor,

            În  conformitate cu atr. 52 (b), 54  din  Legea  privind  principiile urbanismului şi amenajării teritoriului  nr.35-XIII  din  17.05.1996,

            în temeiul prevederilor pct. 29 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din 30.03.2000 privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor,          

 în temeiul art.13 (1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi  locale nr.317-XV din 18.07.2003,

            cu atr.3 (1), 7, 10(1), 2, 14(2), 19 (3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni  DECIDE:

 1. Se  permite (informație confidențială despre persoană) schimbarea destinaţiei  a garajului  amplasat  pe șos Tighinei nr.89/b cu nr. cadastral nr. 2701226.181  în construcție comercială de prestarea serviciilor auto.

 

 1. Se  permite cet. (informație confidențială despre persoană) schimbarea destinaţiei încaperilor nr. 1, 5, 6, 7 din  anexa cu nr. cadastral 2701214.251  amplasată  pe bd. Mihai Eminescu nr.15/A   din locativă  în comecială.

 

 1. Prezenta Decizia se comunică:

    - Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

    - Viceprimarului or. Căușeni Lebedev Victor;

         - Oficiului Teretorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.      

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                        

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                             Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE nr. 5/11

din 05 august 2016

 

 

Cu privire la  demersul directorului

 Î.M. ,,Salubrizare și Amenajare  Căușeni,,

 Baltag Ecaterina

 

Avînd în vedere:

Demersul  depus de directorul  Î.M. ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni,,  Baltag Ecaterina,  cu nr. de înregistare 02/1-25- 259 din 06.04.2016;

Raportul comisiei  consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni economie, buget și finanțe,

în conformitate cu art. 12 din Legea cu privire la petiţionare nr. 23 din 24.01.2003,

în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14, 19 (3),  20 (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni  DECIDE:

 

1. Se ia act de raportul comisiei  consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni economie, buget și finanțe  privind examinarea demersul directorului  Î.M. ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni,,  Baltag Ecaterina,  cu nr. de înregistare 02/1-25- 259 din 06.04.2016.

2.Se acceptă  demersul directorului  Î.M. ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni,,  Baltag Ecaterina,  cu nr. de înregistare 02/1-25- 259 din 06.04.2016.

3.Se acceptă actul de verificare a datoriilor reciproce între primăria  or. Căușeni și Î.M. ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni,, pentru anii 2004-2005.

4. Se acceptă alocarea mijloacelor financiare în sumă de 230702,29 mii lei conform actului de verificare între primăria  or. Căușeni și Î.M. ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni,, pentru anii 2004-2005, neachitarea salariului sectorului bugetar amenajare, cu indicarea ultirioră a sursei de acoperire.

5.Executarea prezentei Decizii se pune în sarcina contabilului-șef  Muntean Elena.

6. Prezenta Decizie se comunică:

-  Directorului  Î.M. ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni,,   Baltag Ecaterina;

- contabilului-șef  Muntean Elena;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul afişării.  

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

DECIZIE  nr.5/12

                                                                  din 05 august 2016

 

 Cu privire la elaborarea planulurilor  geometrice

în scopul formării bunulurilor  imobile

 

            în conformitate cu art.4), 10, al Legii cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354-XV din 28.10.2004,

În temeiul art.14 (2) lit.b) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşănesc Căușeni DECIDE:

 

1.Să fie elaborate planurile geometrice  şi formate următoarele  bunuri  imobile  în hotarele terenurilor proprietate publică:

 

1.1 cu suprafaţa de 0,0060 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 211, destinat teren gradină, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.2 cu suprafaţa de 0,0034 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren pentru construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză.

2. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boiştean Vasile;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE  nr.5/13 

 din 05 august 2016

 

Cu privire la modificarea hotarelor  unor  terenuri

 

              Examinînd cereria depusa de  cet. (informație confidențială despre persoană) referitor la modificarea hotarului  terenului proprietate publică,

 în conformitate cu art.7, 19, 20 ale Legii nr. 354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile,

în temeiul art.14(2), 20 (5) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  Consiliul orăşenesc Căuşeni   DECIDE:

 

1.În scopul corectării erorilor comise,  se modifică  hotarele terenului proprietate publică și privată:

1.1.amplasat în intravilanul or. Cauşeni nr. Cadastral 2701211225  fără a fi schimbată suprafata; Schema se anexeză;

1.2. amplasat în intravilanul or. Cauşeni nr. Cadastral 2701221218  fără a fi schimbata suprafata; Schema se anexeză.

2. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:                                                   

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boiştean Vasile;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                                  SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                       Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE nr. 5/15

   din  05 august  2016

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2016”

 

     Avînd în vedere, că conform Deciziei 1/3 din 18 martie  2016  au fost alocate de urgență  1000 mii lei pentru alimentația copiilor și datorită faptului, că a fost corelat bugetul  orășenesc cu bugetul de Stat  la 26 iulie 2016, suma alocată pentru instituțiile preșcolare s-a majorat cu 2913,9 mii lei, este necesar de a întoarce acestea 1000 mii lei  pentru  achitarea serviciilor și lucrărilor stringente ale orașului.                                                   

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

   art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică  Anexa nr.3 “Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe programe „ a Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2016” după cum urmează:

 

1.1 În aliniatul  ,,Învățămînt“, ,,Resurse, total,, și ,, Resurse generale,, în colonițele ,,Suma, mii lei,, se micșorează cu 1000 mii lei.

1.2 În aliniatul ,,Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale,, colonița ,,Cod 7502,, în coloana ,,suma mii lei,, suma se majorează cu 400 mii lei, (200 mii lei pentru achitarea serviciilor de evacuarea deșeurilor din oraș și 200 mii lei pentru Extinderea iluminării sradale).

1.3 În aliniatul ,,Iluminarea stradală,, colonița ,,Cod 7505,, în coloana ,,suma mii lei,, suma se majorează cu 160 mii lei, plata pentru iluminarea stradală. 

1.4 În aliniatul ,,Exercitarea guvernării,, colonița ,,Cod 0301,, în coloana ,,suma mii lei,, suma se majorează cu 270 mii lei, pentru achitarea titlurilor executorii.

1.5 În aliniatul ,,Dezvoltarea drumurilor,, colonița ,,Cod 6402,, în coloana ,,suma mii lei,, suma se majorează cu 170 mii lei, pentru reparația drumurilor, în continuare după text.

 

2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

               PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE nr. 5/16

din 05 august 2016

 

Cu privire la  Notificarea Oficiului

Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3- 600 din 27.07.2016

 

 Avînd în vedere:

Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-600 din 27.07.2016 înregistrată cu nr.02/1-23-327 din 02.08.2016;

în baza art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006;

în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10,14 (1), (2), 19 (3),  20 (5), 68 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

 1. Se respinge Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-600 din 27.07.2016.

 

2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

             - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

             - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                  PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                             Ala Cucoş-Chiseliţa

 

DECIZIE nr. 5/17

din 05 august 2016

 

Cu privire la  Notificarea Oficiului

Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3- 607 din 02.08.2016

 

 Avînd în vedere:

Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-607 din 02.08.2016 înregistrată cu nr.02/1-23-326 din 02.08.2016;

în baza art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006;

în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10,14 (1), (2), 19 (3),  20 (5), 68 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

 1. Se respinge Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-607 din 02.08.2016.

 

2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

             - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

             - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                  PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                             Ala Cucoş-Chiseliţa

 

DECIZIE  nr.5/18 

 din 05 august 2016

 

Cu privire la aprobarea Contractului de asociere

pentru implementarea proiectului  „Sistem integrat

de management al deşeurilor în raionul Căușeni”

 

 

         În scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de management al deşeurilor în raionul Căușeni”,      

         În conformitate cu art.10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1253 – XIII din 16.07.1997   și în vigoare din 1 februarie 1998,

         În temeiul prevederilor art.14 alin.(2) lit. j) din Legea administrației publice locale nr. 436 din 28.12.2006, Consiliul orășenesc Căușeni DECIDE:

 

1. Se aprobă Contractul de asociere pentru implementarea    proiectului  „Sistem integrat de management al deşeurilor în raionul Căușeni”, conform anexei nr.1care face parte integrantă din prezenta Decizie.

 

     2. Se  împuterniceşte  Grigore Repeșciuc,   Primar   al orașului Căușeni, să semneze, în numele Consiliului orășenesc Căușeni, Contractul de asociere pentru elaborarea/implementarea proiectului ,,Sistem integrat de management al deşeurilor în raionul Căușeni”.

 

3. Responsabil de punerea în aplicare şi îndeplinirea prevederilor prezentei Decizii se împuterniceşte Chirman Gheorghe, specialist al Primăriei or. Căușeni.

 

4. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă publică prin prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă și afișare.

 

                  PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                             Ala Cucoş-Chiseliţa

 

ANEXĂ Nr.1

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 5/18 din 05 august 2016

 

 

 

CONTRACT DE ASOCIERE

PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEŞEURILOR ÎN RAIONUL CĂUȘENI”

 

Încheiat între:

 

 1. 1.      Orașul Căușeni, prin Consiliul Orășănesc Căușeni, cu sediul în or. Căușeni, str. Meșterul Radu 3, reprezentat de Repeșciuc Grigore, în calitate de Primar al or. Căușeni;
 2. 2.      Comuna Zaim, prin Consiliul Local al  c.Zaim, cu sediul în c. Zaim, r-ul Căușeni, str. A. Mateevici 58, reprezentat de Veste Ion, în calitate de Primar al c. Zaim;
 3. 3.      Satul Cîrnățeni, prin Consiliul Local al s. Cîrnățeni, cu sediul în s. Cîrnățeni, r-ul Căușeni, str. Ștefan cel Mare, reprezentat de Savca Oleg, în calitate de Primar al s. Cîrnățeni;
 4. 4.      Satul Grigorievca, prin Consiliul Local al satului Grigorievca, cu sediul în satul Grigorievca, r-ul Căușeni, str. Păcii 109, reprezentat de Ivanova Tatiana, în calitate de Primar al s. Grigorievca;
 5. 5.      Satul Ursoaia, prin Consiliul Local al satului Ursoaia, cu sediul în s. Ursoaia, r-ul Căușeni, str. Ștefan cel Mare 102, reprezentat de Marjinean Elena, în calitate de Primar al s. Ursoaia;
 6. 6.      Satul Tănătari, prin Consiliul Local al satului Tănătari, cu sediul în satul Tănătari, r-ul Căușeni, str. Ștefan cel Mare 70, reprezentat de Berlinschi Constantin, în calitate de Primar al s. Tănătari;

denumite în continuare împreună “Părţile” şi separat „Partea”.

 

 

 1. Prezentul Contract de Asociere se încheie în temeiul prevederilor art.14 alin.(2) lit. j) din Legea administrației publice locale nr. 436 din 28.12.2006, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art.10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1253 – XIII din 16.07.1997   și în vigoare din 1 februarie 1998, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem integrat de management al deşeurilor în raionul Căușeni” (denumit în continuare „Proiectu

2.  Proiectul va cuprinde:

 1. implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor de tip municipal cu aria de acoperire, orașul Căușeni și satele: c. Zaim, s. Cîrnățeni, s. Grigorievca, s. Ursoaia, s. Tănătari;
 2. extinderea serviciilor ÎM ,,Serviciul Salubrizare și Amenajare Căușeni” pe întreg teritoriul orașului și 5 localități partenere, pe modelul unui sistem de management integrat al deşeurilor (SMID) în raionul Căușeni, destinat să deservească Părţile;
 3. exploatarea SMID, inclusiv respectarea normelor  ecologice şi întreținerea bunurilor aferente,  precum şi prelucrarea şi depozitarea deşeurilor;
 4. colectarea deşeurilor din cele 6 localități și dotarea acestora  cu containere, inclusive asigurarea cu pubele a caselor de locuit, transportul acestor deşeuri până la gunoiștele temporare care vor fi lichidate la darea în exploatare a Depozitului Regional de Deșeuri Căușeni;
 5. sortarea deşeurilor reciclabile,  în primă etapă utilizatorii vor asigura colectarea deșeurilor din plastic separat (sticlă după caz), blocurile locative fiind dotate cu containere de colectare a plasticului, locuitorii caselor de locuit vor procura pungi/saci obligatoriu pe parcursul primului an în care vor depozita plasticul separat de alte deșeuri;
 6. compostarea deşeurilor biodegradabile , dacă este cazul;
 7. lichidarea gunoiștilor și microgunoiștelor neconforme existente din raza de acoperire a proiectului;
 8. identificarea şi întreţinerea mijloacelor fixe şi circulante ale Proiectului.

8.      achiziţionarea de mijloace de transport şi echipamente specifice;

CAPITOLUL I. SCOPUL CONTRACTULUI

Art.1. Scopul Contractului îl constituie crearea unei asocieri între Părţi (denumită în continuare „Asocierea”) în vederea:

 1. Realizării Proiectului şi
 2. Gestiunii activităţilor specifice serviciului de salubrizare privind colectarea, transportul, prelucrarea şi depozitarea deşeurilor de tip municipal (denumite în continuare „Serviciile”).

CAPITOLUL. II. OBIECTIVELE CONTRACTULUI

Art. 2. Contractul de Asociere are următoarele obiective:

a)      îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă și sănătate ca urmare a înlocuirii şi dezvoltării infrastructurii locale;

b)      coordonarea implementării unui management integrat al deşeurilor în raionul Căușeni;

c)      realizarea investiţiei Proiectului prin accesarea Fondului Național de Dezvoltare Regională (FNDR), stabilind un plan binedefinit cu privire la infrastructura de gestionare a deşeurilor;

d)      stabilirea platformei de cooperare între Părţi;

e)      dezvoltarea obiectivelor proiectului a sistemului de salubrizare, precum şi a mecanismului de operare a infrastructurii (colectare, transport, transfer, sortare,  compostare, depozitare) în conformitate cu prevederile documentelor pentru construcția Depozitului Regional de Deșeuri Căușeni;

f)       contribuirea la realizarea a ,,Strategiei Integrate a Managementului Deșeurilor în Regiunea Sud” și altor acte de protecție a mediului ale RM;

g)      realizarea unui acord între Părţi asupra următoarelor aspecte principale:

 

 1. stabilirea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile şi mobile construite sau achiziţionate în cadrul Proiectului„Sistem integrat de management al deşeurilor în raionul Căușeni”;
 2. procedurile de licitaţie şi evaluarea ofertelor pentru diferitele bunuri şi servicii care urmează să fie achiziţionate în cadrul Proiectului;
 3. obligaţiile de co-finanţare a Proiectului;
 4. mecanismul de plată a serviciilor de salubrizare (tarife, taxe sau mixt), mecanismul de calcul al tarifelor şi/sau taxelor ce trebuie plătite pentru colectarea deşeurilor, transportul deşeurilor, exploatarea serviciului de management integrat al deşeurilor.

CAPITOLUL III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. Prezentul Contract se încheie pe o durată de 4 ani. Durata acordului este stabilită ţinându-se seama de perioada de 4 de ani planificată pentru durata investiţiilor în cadrul Proiectului.

 

Art. 4. Contractul de asociere intră în vigoare la data semnării sale de către Părţi şi rămâne în vigoare pe întreaga durată a Proiectului.

 

Art. 5. Durata Contractului poate fi prelungită, cu acordul Părţilor, prin act adiţional. CAPITOLUL IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR SECŢIUNEA 1 – FINANŢAREA PROIECTULUI

Art. 6. (1) Primăria orașului Căușeni împreună cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud (ADRS) deţine rolul principal în managementul şi implementarea proiectului aprobat în cadrul Concursului de Proiecte al FNDR pe perioada 2016-2020. Aceastea sunt responsabile de organizarea licitaţiilor şi contractarea serviciilor şi a lucrărilor, implementarea proiectului conform obiectivelor acestuia, monitorizarea şi raportarea stadiului implementării la Autoritatea de Management, stabilirea unui sistem de contabilitate a proiectului.

 

(2)   Primăria orașului Căușeni se obligă să acţioneze ca solicitant al finanţării pentru Proiect, iar consiliile locale/primăriile ale orașului, satelor/comunelor implicate vor fi beneficiarii finali ai Proiectului.

 

(3)  Primăria orașului Căușeni în cooperare cu Consiliile  Locale/Primăriile ale:

 

Satelor: Cîrnățeni; Grigorievca, Ursoaia; Tănătari; și a comunei Zaim

 

se obligă să desfăşoare următoarele activităţi legate de Proiect:

a)      Actualizarea periodică în funcţie de necesităţi a cererii de finanțare  din FNDR;

b)      Obţinerea certificatelor, avizelor, acordurilor necesare pentru promovarea şi derularea Proiectului;

c)      Asigurarea cheltuielilor (atât eligibile, cât şi neeligibile) privind cofinanţarea Proiectului;

d)      Efectuarea plăţilor privind cofinanţarea pentru Proiect;

e)      Crearea Unității de Implementare a Proiectului (UIP) ;

f)       Cooperarea cât mai strânsă cu toate Părţile la prezentul Contract în implementarea Proiectului.

 

Art. 7. (1) UIP s-a înfiinţat ca structură organizatorică distinctă și este alcătuită din aplicantul proiectului și comunităților partenere, reprezentate de primari.

 

(2)     UIP va activa conform isntrucțiunilor FNDR și a altor acte normative.

 

Art. 8. (1) Părţile se obligă să contribuie împreună la atingerea obiectivelor Proiectului și transparența lui.

 

(2)   In plus, Părţile au responsabilitatea de desfăşura activităţile de operare a Serviciilor şi exploatare a bunurilor în cadrul Proiectului, într-un mod care să asigure sustenabilitatea acestora.

 

(3)   Părţile vor asigura/contribui la acoperirea costurilor  a echipamentelor adiționale pentru colectarea selective a plasticului (pungi, saci, etc):

a)                    Consiliile locale/primăriile vor asigura ca populația pe parcursul primului an să procure pungi/saci pentru plastic care va fi colectat de la casele de locuit, vor crea structuri ce vor informa populația despre instalaţii de compostare (dacă este cazul) și beneficiile acesteia, pe aria administrativ-teritorială proprie;

b)      Primăria/Consiliul orașului Căușeni va gestiona bunurile nou create care vor deservi mai multe unităţi administrativ-teritoriale ale raionului şi care vor aparţine domeniului public și vor fi transmise  ÎM ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni”.

c)      Beneficiarii proiectului vor asigura lichidarea gunoiștelor neautorizate din raza comunității pe care o gestionează .

 

(4)      Costurile aferente perioadei de derulare a Proiectului și care nu au constituit parte integrantă a cererii de finanțare, vor fi suportate proporţional, de către beneficiari.

 

(5)   Pentru Proiect se asigură finanţarea integrală a cheltuielilor eligibile din FNDR, cheltuielile neprevăzute vor fi asigurate de către beneficiarii proiectului.

 

(6)     În caz de necessitate a cofinanțării, prin Act adiţional se va stabili nivelul cofinanţării fiecărei unităţi administrativ- teritoriale asociate în cadrul Proiectului cît și a aplicantului.

SECŢIUNEA 2 – DELEGAREA GESTIUNII  SERVICIILOR

Art. 9. (1) Părţile au în vedere să delege gestiunea Serviciilor pentru activităţile de colectare, transport, transfer, compostare (dacă este cazul), sortare şi depozitare a deşeurilor.

 

(2)  Întreprinderea care va opera Gestiunea Serviciilor și va asigura buna funcționare este Întreprinderea Municipală ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni”.

 

(3)     Delegarea gestiunii Serviciilor, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferente, se va realiza exclusiv în baza unor contracte privind diferite activităţi ce compun serviciul de salubrizare.

 

(4)  ÎM ,,Salubrizare și Amenajare Căușeni” va asigura păstrarea și gestionarea bunurilor, &ic


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar