Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Deciziile Consiliului Orășenesc Căușeni din 01.07.2016


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 17-01-2017, 10:11

DECIZIE nr.3/1

   din 01 iulie  2016

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2016”

                                            

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

   art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2016”după cum urmează:

 1.1 Anexa nr.1 „Indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2016” la capitolul IV  „SURSE DE FINANȚARE”,total (active financiare+datorii+modificarea soldului de mijloace bănești),                                             

a) după rîndul „Sold mijloace bănești la sfîrșitul perioadei„ – se adaugă un rînd nou cu următorul conținut - ,,Realizarea terenurilor proprietate publică,,, cod Eco ,,371210,,, cu suma de (-1017,0 ) mii lei.

 1.2 Dat fiind faptul, că la sfîrșitul anului 2015 la contul de venituri al primăriei, s-a format sold  de mijloace banești, în rîndul  ,,Sold mijloace bănești la începutul perioadei,, , ,,cod Eco 910,, la colonița ,,Suma, mii lei,, se întroduce  suma de 1808666 lei și în rîndul ,,Sold mijloace banești la sfîrșitul perioadei,, , ,,cod Eco 930,, la colonița ,,Suma, mii lei,,  se întroduce suma de – 493666 lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.Se modifică Anexa nr.3 “Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe programe„ după cum urmează:

2.1În rîndurile  “Învățămînt,, ,,Resurse, total,, , ,,Resurse generale“, în colonița ,,Suma mii lei,, cifrele se majorează cu 521,0 mii lei (pentru achitarea cheltuielilor stringente de reparație capitală a sistemului de încălzire la Grădinița nr.7 în suma de 471,0 mii  lei și 50 mii lei achitarea serviciului de gaz la instituțiile preșcolare).

2.2 În rîndul ,,Servicii de Stat cu destinație generală,, , ,,cod 01,, în colonița ,, Suma mii lei,, cifrele se majorează cu 819,0 mii lei, (pentru reparația capitală a sediului primăriei  546,0 mii lei, extinderea și servicii de reparația  iluminării stradal -  133,0 mii lei, procurarea mijloacelor fixe pentru Primăria or. Căușeni – 100 mii lei, achitarea serviciilor comunale la Primăria or. Căușeni (apă, canalizare) - 40 mii lei) în continuare după text.

3.Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                  PREŞEDINTELE

                        ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

 

DECIZIE nr. 3/2

din 01 iulie 2016

 

Cu privire la activitatea Î.M. „Apa – Canal „ Căuşeni,

 Î.M. „Salubrizare şi amenajare” Căuşeni şi

 sarcinile preconizate pentru anul 2016

 

Avînd în vedere:

Dările de seamă a conducătorilor Î.M. „Apa – Canal Căuşeni,, şi Î.M. „Salubrizare şi Amenajare” Căuşeni,

 în temeiul art. 3, 5, (1), 7, 9, 10 (1), 14 (2), lit. z) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 1. Se ia act de dările de seamă a conducătorului Î.M. „Apa – Canal Căușeni” Gîlcă Alexandru şi a conducătorului Î.M. „Salubrizare şi amenajare” Căuşeni, Baltag Ecaterina.
 2. Se obligă conducătorii întreprinderilor municipale de a ajusta activitatea întreprinderilor gestionate în strictă conformitate cu cadrul legal existent al Republicii Moldova.
 3. Se obligă conducătorii întreprinderilor municipale de a asigura îmbunătăţirea indicatorilor economico-financiari a întreprinderilor.
 4. Se obligă conducătorii întreprinderilor municipale de a asigura încheierea contractelor de prestare a serviciilor cu toţi beneficiari din oraşul Căuşeni.
 5. Prezenta Decizie se comunică:

-Primarului oraşului Căuşeni;

-Gîlcă Alexandru, şef  Î.M. „Apa – Canal Căuşeni„;

- Baltag Ecaterina, şef  Î.M. „Salubrizare şi Amenajare” Căuşeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

          -  Populaţiei oraşului Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare și plasării pe pagina web a Primăriei orașului Căuşeni.

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                        

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

DECIZIE nr. 3/3

din 01 iulie 2016

 

Cu privire la regulile de menţinere

a ordinii şi curăţeniei pe teritoriul

oraşului Căuşeni

 

Avînd în vedere:

      Darea de seamă a conducătorului Î.M. „Salubrizare şi Amenajare” Căuşeni,

 în temeiul art. 3, 5, (1), 7, 9, 10 (1), 14 (2), lit. (z) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

 1. Se ia act de darea de seamă a conducătorului Î.M. „Salubrizare şi Amenajare” Căuşeni, Baltag Ecaterina.
 2. Se obligă conducătorul întreprinderii municipale de a ajusta activitatea întreprinderii gestionate în strictă conformitate cu cadrul legal existent al Republicii Moldova în partea respectării Regulilor şi menţinerii ordinii şi curaţeniei pe teritoriul oraşului Căuşeni.
 3. Se obligă conducătorul întreprinderii municipale de a asigura, inclusiv în colaborare cu alte instituţii, depistarea vinoveţilor de încălcarea Regulilor de menţinere a ordinii şi curaţeniei pe teritoriul oraşului Căuşeni.
 4. Se obligă conducătorul Î.M. „Salubrizare şi Amenajare” Căuşeni, Baltag Ecaterina, de a asigura încheierea contractelor de prestare a serviciilor cu toţi beneficiarii din or. Căuşeni.

10.  Prezenta Decizie se comunică:

-Primarului oraşului Căuşeni;

- Baltag Ecaterina, şef  Î.M. „Salubrizare şi Amenajare” Căuşeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

- Populaţiei oraşului Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE  nr.3/4

din 01 iulie 2016

 

Cu privire la  pregătirea instituțiilor din sub

ordinea Primăriei Căușeni către perioada caldă

a anului și pregătirea lor către noul an de învățămînt

 

     Avînd în vedere:

        Darile de seamă a directorilor instituțiilor din sub ordinea Primăriei Căușeni privind pregătirea către perioada caldă a anului și pregătirea lor către noul an de învățămînt,

   în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 9, 10 (1),  14(1), (2) lit.z), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni   DECIDE:

 

1.Se ia act de dările de seamă a directorilor instituțiilor  din sub ordinea Primăriei Căușeni privind pregătirea  către perioada caldă a anului și pregătirea lor către noul an de învățămînt.

 

2. Prezenţa Decizie se comunică:

    - Primarului oraşului Căuşeni;

    - Directorilor instituțiilor  din sub ordinea Primăriei Căușeni;

    - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

    - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

 

DECIZIE  nr. 3/5

din 01 iulie 2016

 

Cu privire la alimentarea copiilor

în instituțiile preșcolare

 

     Avînd în vedere:

        Darile de seamă a directorilor instituțiilor preșcolare de sub ordinea Primăriei Căușeni privind alimentarea copiilor în instituțiile preșcolare,

            Nota informativă a Centrului de Sanatate  Publică;

   în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 9, 10 (1),  14 (1), (2) lit.z), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni   DECIDE:

 

1.Se ia act de dările de seamă a directorilor instituțiilor preșcolare de sub ordinea Primăriei Căușeni privind alimentarea copiilor în instituțiile preșcolare.

 

2. Se ia la cunoștință recomandările Centrului de Sanatate  Publică.

 

3. Prezenţa Decizie se comunică:

    - Primarului oraşului Căuşeni;

    - Directorilor instituțiilor  preșcolare din sub ordinea Primăriei Căușeni;

    - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova

    - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

DECIZIE nr. 3/6

din 01 iulie 2016

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din fondul de rezervă

 

În conformitate cu  pct. 4 lit. c), o) din Regulamentului de utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al bugetului orăşenesc, aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc nr. 13/3 din 08.12.2006,

în conformitate cu art. 18(2), 26(2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,

în temeiul art. 5(1), 7, 9, 14(1), (2), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 500 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană)pentru înmormîntarea cet. (informație confidențială despre persoană).

2.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 500 lei ajutor material cet.  (informație confidențială despre persoană)pentru procurarea medicamentelor.

3.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 500 lei ajutor material cet.  (informație confidențială despre persoană) pentru conectarea conductei de gaz la arăgaz.

4.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 500 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană)pentru intervenție chirurgicală a fiului (informație confidențială despre persoană).

5.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 500 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană)pentru intervenție chirurgicală.

6. Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 500 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană)pentru procurarea ochilarilor.

7. Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 500 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană)pentru procurarea medicamentelor.

8. Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 500 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană)pentru procurarea medicamentelor.

9.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 500 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană)pentru procurarea medicamentelor.

10. Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 500 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană)pentru procurarea aparatului auditiv pentru fiica (informație confidențială despre persoană).

11. Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 500 lei ajutor material cet.  (informație confidențială despre persoană)pentru intervenție chirurgicală nepoatei (informație confidențială despre persoană).      

12.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 500 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană)pentru procurarea medicamentelor.

13.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 10 000 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru pentru înmormîntarea soțului (informație confidențială despre persoană).

 

2. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni;

- Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;

-Persoanelor interesate;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

-Populaţiei oraşului Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE nr. 3/15

din 01 iulie 2016

 

 

Cu privire la  Notificarea Oficiului

Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-323 din 28.04.2016

 

 Avînd în vedere:

-          Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-323 din 28.04.2016;

-          Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort la proiectul de decizie;

În baza art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006;

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10,14 (1), (2), 19 (3),  20 (5), 68 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 1. Se respinge Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-323 din 28.04.2016.

2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

             - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

             - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                 PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:                                                                                        

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

DECIZIE nr. 3/16

din 01 iulie 2016

 

 

Cu privire la  Notificarea Oficiului

Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-324 din 28.04.2016

 

 Avînd în vedere:

-          Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-324 din 28.04.2016;

-          Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort la proiectul de decizie;

În baza art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006;

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10,14 (1), (2), 19 (3),  20 (5), 68 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 1. Se respinge  Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-324 din 28.04.2016.

2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

             - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

             -Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                 PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE nr. 3/17

din 01 iulie 2016

 

Cu privire la  Notificarea Oficiului

Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-325 din 28.04.2016

 

 Avînd în vedere:

-          Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-325 din 28.04.2016;

-          Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort la proiectul de decizie;

În baza art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006;

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10,14 (1), (2), 19 (3),  20 (5), 68 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 1. Se respinge Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-325 din 28.04.2016.

2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

             - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

             -Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                 PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

Cu privire la  Notificarea Oficiului

Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-326 din 28.04.2016

 

 Avînd în vedere:

-          Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-326 din 28.04.2016;

-          Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort la proiectul de decizie;

În baza art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006;

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10,14 (1), (2), 19 (3),  20 (5), 68 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

1.Se respinge Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-326 din 28.04.2016.

2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

             - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

             -Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                 PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:                                                                                        

                 Tatiana Dragulea                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE  nr.3/20

din  01 iulie  2016

Cu privire darea  în folosință  a unor

terenuri proprietate publică

 

În conformitate cu  art. 3 lit. a),  4 (1), lit g),  din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 436-XVI din 28.12.2006,

art. 14 (1), (2) lit. c) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007,

 în temeiul art. 4, 5(1), 7, 14(1), lit.d), e), 20(5) din Legea privind  administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 1.Să se permită darea în folosință, următoarele terenuri proprietate publică:

1.1. cet. (informație confidențială despre persoană), domiciliată str. Ștefan cel Mare, nr. 67/21, teren proprietate publica pe termin de 3 ani (cu destinaţie amenajarea teritoriului)  situat în str.Ștefan cel Mare, f/n, cu nr. cadastral 2701211225 cu suprafaţa totală de 0,0064 ha, preţul de folosinţă anuală de ( 2 % din preţul normativ de 8264,30 lei) 165 lei.

 

1.2. SRL ,,MOLDRETAIL GROUP,, teren proprietate publica pe termin de 3 ani (cu destinaţie parcare) situat în or. Căușeni bl. Mihai Eminescu, f/n, cu nr. cadastral 2701210479 cu cota parte de 50% din suprafaţa totală de 0,10 ha, preţul de folosinţă  anuală de ( 2% din preţul normativ de 64588,35 lei) 1300 lei.

 

2. Se împuterniceşte Primarul orașului Căuseni, Grigore Repeşciuc de a semna contractele de folosință.

3. Prezenta Decizie se comunică:

-  Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

-  specialistului Primăriei or. Căuşeni Boiştean Vasile;

-  persoanelor interesate;

      -  Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

     - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

                 PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE nr. 3/21

din 01 iulie  2016

 

Cu privire vînzarea-cumpărarea

surplusului de teren pe lîngă casă

 

  Avînd în vedere:

Cererile solicitanților care solicită vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă,

În conformitate cu art. 1 alin. (1) din Legea Republicii Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizare adminiatrativă,

Codul Funciar, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991,

art.4 alin.(10) din Legea Republicii Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului,

În temeiul  art. 14 alin.(2) lit. d) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se permite vînzarea  surplusurilor de pe lîngă casa de locuit, terenuri proprietate puplică:

1.1. cu cota parte de 67,80 % din suprafaţa totală de 0,2174  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701219058, amplasat în str. Trei Fîntîni, nr.20, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 1786 lei;

1.2. cu cota parte de 44,36  % din suprafaţa totală de 0,1258  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701210045, amplasat în bl. Mihai Eminescu, nr. 35, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 640 lei;

1.3.  cu cota parte de 57,54 % din suprafaţa totală de 0,2355  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701218041, amplasat în str. Mihail Frunze, nr. 27, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 1641 lei;

1.4.  cu cota parte de 84,68 % din suprafaţa totală de 0,6525  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701219208, amplasat în str. Calea Brezoaei, nr. 96, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 7055 lei;

1.5. cu cota parte de 9,5 % din suprafaţa totală de 0,5255  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr. cadastral 2701219212, amplasat în str. Calea Brezoaei nr.112, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 5759 lei;

1.6. cu cota parte de 45,9 % din suprafaţa totală de 0,1294 ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr. cadastral 2701207165, amplasat în str. Constantin Negruzzi, nr.10, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană)


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar