Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Deciziile Consiliului Orășenesc Căușeni din 18.03.2016


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 17-01-2017, 09:18

DECIZIE nr. 1/1 

din  18 martie 2016

 

Cu privire la aprobarea Pogramului  de activitate

 a Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru anul 2016

 

            Examinînd proiectul Programului  de activitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni pentru anul 2016,

în temeiul cu art. 14(2), lit. p), 19 (3), 20 (1), (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1. Se aprobă Programul de activitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni   pentru anul  2016 conform anexei nr.1.

2. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni;

- Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

               PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:   

                   Anatolie Focșa                                                                                   

                                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

DECIZIA nr. 1/2

din 18 martie 2016

 

Cu privire la executarea bugetului oraşului

Căuşeni  pe anul 2015

          În conformitate cu art. 29 (3) din Legea privind finanţele publice locale, nr.397-XV din 16 octombrie 2003,

        art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006,

  În temeiul art. 3, 9, 10(1), (2),14(1), (2) lit.z), 19(3), 20(1),(2), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1.Se ia act de raportul privind executarea bugetului oraşului Căuşeni  pe  anul 2015. (se anexează)

2.Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Compartimentul de specialitate a primăriei or. Căușeni;

- Conducătorilor instituțiilor de sub ordinea Primăriei or. Căușeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

- Populației orașului Căușeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

               PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:   

                   Anatolie Focșa                                                                                   

                                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

DECIZIE nr. 1/3

   din 18 martie  2016

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2016”

                                                    

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

   art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică  Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2016” după cum urmează:

1.1       Anexa nr.1 „Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2016”,  în  compartimentul IV  „SURSE DE FINANȚARE, total  (active financiare+datorii+modificarea soldului de mijloace bănești)”,

a)      la rîndul „Sold mijloace bănești la începutul perioadei„ la coloana ,,Cod Eco,, ,,910,, , în colonița ,,Suma mii lei,, cifra ,,0,, se substiutuie cu ,,1810,666,,

b)      la rîndul „Sold mijloace bănești la sfîrșitul perioadei„ la coloana ,,Cod Eco,, ,,930,, la colonița ,,Suma mii lei,, cifra ,,0,, se substiutuie cu ,,- 510,666,, în continuare după text.

1.2. La Anexa nr.3 “Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe programe „ la rîndul ,,Învățămînt“ rîndurile ,,Resurse ,total,, și ,, Resurse generale,, în colonițele ,,Suma, mii lei,, sumele se majorează cu 1300 mii lei, (pentru hrana copiilor din grădinițe -1000 mii lei, pentru achitarea energiei electrice-100 mii lei, pentru achitarea gazului - 200 mii lei), în continuare după text.

2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Direcţiei Finanţe Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

               PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:   

                   Anatolie Focșa                                                                                   

                                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

    

 

 

 

 

DECIZIA nr. 1/8

din 18 martie  2016

 

Cu privire la abrogarea unor Deciziei a

Consiliului orășenesc Căușeni

 

În conformitate cu Regulamentul Comisiei obşteşti pentru evaluarea necesităţilor de acordare a ajutorului material pe lîngă primărie aprobat prin Decizia Consiliului de administraţie al Fondului Local Căuşeni de susţinere socială a populaţiei nr. 20 din 30.06.2009;

în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), 19 (3),  20 (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

  1. Se abrogă:

-          Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr.3/4 din 22.02.2012 ,,Cu privire la instituirea Comisiei Obștești pentru evaluarea necesităţilor de acordare a ajutorului material pe lîngă Primăria or. Căuşeni,,;

-          Pct.2 al Deciziei Consiliului orășenesc Căușeni nr.5/17 din 28.05.2014 ,,Cu privire la modificarea unor Decizii a Consiliului orășesc Căușeni,,;

-          Pct.1 al Deciziei Consiliului orășenesc Căușeni nr.5/2 din 23.04.2015 ,,Cu privire la modificarea unor Decizii a Consiliului orășesc Căușeni,,.

  1. Prezenta Decizie se comunică:

- Membrilor comisiei;

     - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

                PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:   

                   Anatolie Focșa                                                                                   

                                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

 

 

DECIZIA nr. 1/9

din 18 martie 2016

 

Cu privire la  demersul unui

grup de patentari

 

 Avînd în vedere:

Demersul din partea unui grup de patentari cu nr. de înregistrare 02/1-25-78 din 01.02.2016;

în baza art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006;

în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10,14 (1), (2), 19 (3),  20 (5), 68 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

  1. Se admite demersul din partea unui grup de patentari cu nr. de înregistrare cu nr.02/1-25-78 din 01.02.2016.
  2. Se remite Decizia în comisia de specialitate a Consiliului orășenesc Căușeni pentru examinarea și elaborarea proiectului de decizie privind rectificarea bugetului or. Căușeni  pentru ședința imediat următoare a Consiliului orășenesc Căușeni.
  1. Prezenta Decizie se comunică:

   - Persoanelor interesate;

   - Primarului oraşului Căuşeni;

             - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

             - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:   

                   Anatolie Focșa                                                                                   

                                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

DECIZIA nr. 1/10

din 18 martie 2016                                          

 

Cu privire la permiterea instalării

pietre comemorative

 

Avînd în vedere:

Demersul Organizației raionale Căușeni a Asociației Obștești ,,Uniunea Cernobîl din Moldova,, înregistrat cu nr.02/1-23-1126 din 06.08.2015 privind permiterea instalării pietre comemorative consacrate în memoria participanților decedați în urma catastrofei de la Cernobîl,

în temeiul art. 3, 5(1)7, 10, 14(1), (2), lit.b), 19(3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2008, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1.Se permite instalarea pietre comemorative  consacrate în memoria participanților decedați în urma catastrofei de la Cernobîl în preajma Comlexului memorial dedicat ostașilor căzuți în cel deal doilea război mondial.

2. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului or.Căuşeni  Grigore Repeşciuc;

- Organizației raionale Căușeni a Asociației Obștești ,,Uniunea Cernobîl din Moldova”;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

- Populației or. Căușeni prin intermediul mijloacelor de informare în masă şi afişare.

 

                PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:   

                   Anatolie Focșa                                                                                    

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE nr. 1/11

din 18 martie 2016

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

din fondul de rezervă

 

Avînd în vedere cererile  depuse  de către cetetăţeni a or.  Căuşeni,

 în conformitate cu  pct. 4 lit. c), e), o) din Regulamentului de utilizare a mijloacelor fondului de rezervă al bugetului orăşenesc, aprobat prin Decizia Consiliului orăşenesc nr. 13/3 din 08.12.2006,

în conformitate cu art. 18(2), 26(2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16.10.2003,

în temeiul art. 5(1), 7, 9, 14(1), (2), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE: 

 

1.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 5000 ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru investigație chirurgicală.

 

2.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 5000 ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru lichidarea consecinților în urma incendiului.

 

3.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 2000 ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru achitarea tratamentului fiului bolnav (informație confidențială despre persoană).

 

4.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 1000 ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

 

5.Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 2000 ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

6. Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 3000 ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru procurarea medicamentelor.

 

7. Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 10 000 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru înmormîntarea soțului (informație confidențială despre persoană).

 

 8. Se alocă din fondul de rezervă al bugetului oraşului Căuşeni mijloace financiare în sumă de 2000 lei ajutor material cet. (informație confidențială despre persoană) pentru întreținerea copiilor din familie social vulnerabilă (informație confidențială despre persoană).

 

9. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni;

- Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşeni;

- Persoanelor interesate;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

-Populaţiei oraşului Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:   

                   Anatolie Focșa                                                                                   

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

 

DECIZIA nr. 1/12

din  18 martie 2016

 

 

Cu privire la aprobarea Planului Local de Acțiuni privind

Adoptarea la Schimbările Climaterice a orașului Căușeni

pentru anii 2016-2026

 

           În  temeiul  art. 14,  (2), lit.p) din Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orășenesc Căușeni  DECIDE:

1.Se aprobă Planului Local de Acțiuni privind Adoptarea la Schimbările Climaterice a orașului Căușeni pentru anii 2016-2026.

2.Prezenta Decizie se comunică:

- Primarul or. Căușeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

- Populaţiei oraşului Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:   

                   Anatolie Focșa                                                                                   

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

 

 

DECIZIE  nr.1/13

din 18 martie 2016

 

Cu privire la completarea și modificarea  unor  Decizii

a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

Avînd în vedere:

 Cererea cet. (informație confidențială despre persoană),

În  conformitate cu art.1 pct.1 al Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.47 din 27.03.2014;

art. 13(1), 18(2), 19(5), 59, 61  din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003,

            în baza art. 3 lit.a) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr. 435-XVI din 28.12.2006,

            în temeiul art. 3, 4, 5(1), 7, 14, 19 (3), (4), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se suspendă pe termen nelimetat  Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. 8/4 din 29 decembrie 2015 ,,Cu privire la administrarea  patrimoniului public și privat al orașului Căușeni,,.

 

2.Se modifică Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. 5/11 din 09.12.2015,, Cu privire la cererea cet. (informație confidențială despre persoană),, după cum urmează:

- în pct.2 suprafața de ,,0,0030 ha,, se substituie cu suprafața de ,,0,0039 ha ,, în continuare după text.

3. Se modifică Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. 7/1 din 30.04.2013,, Cu privire la elaborarea planurilor geometrice în scopul formării bunurilor imobile,, după cum urmează:

- în pct.7 sintagma ,,pentru construcții,, se substituie cu ,, teren neproductiv,, , în continuare după text.

4. Se completează  Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. 3/3 din 27.03.2015,, Cu privire la elaborarea planurilor geometrice în scopul formării bunurilor imobile,, după cum urmează:

- în pct.6 după  sintagma ,, agricol,, se completează cu sintagma ,, proprietatea Unității Administrativ Teretorială Căușeni, domeniul privat,,, în continuare după text.

5.Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - cet. (informație confidențială despre persoană);

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

   - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                 PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:   

                   Anatolie Focșa                                                                                    

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

D E C I Z I A  nr.1/14

din  18 martie   2016

 

 Cu privire la elaborarea planulurilor  geometrice

în scopul formării bunulurilor  imobile

 

            în conformitate cu art.4), 10, al Legii cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354-XV din 28.10.2004,

În temeiul art.14 (2) b) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşănesc Căușeni DECIDE:

 

1.Să fie elaborate planurile geometrice  şi formate următoarele  bunuri  imobile  în hotarele terenurilor proprietate publică:                              

1.1 cu suprafaţa de 0,0030 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 207, destinat teren pentru construcții, proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.2 cu suprafaţa de 0,0062 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren pentru construcții, proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.3 cu suprafaţa de 0,5 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 312, destinat teren  Grădină, proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.4 cu suprafaţa de 0,0309  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 205, destinat  teren  pentru construcție, proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.5 cu suprafaţa de 0,4650  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 226, destinat  teren  neproductiv, proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.6 cu suprafaţa de 0,50 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 409, destinat ,,teren Gradina,, proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.7 cu suprafaţa de 0,10  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 227, destinat  teren  neproductiv, proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.8 cu suprafaţa de 0,02 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 225, destinat ,,teren Gradina,, proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.9 cu suprafaţa de 0,08  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 227, destinat  teren  neproductiv, proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză.

1.10 cu suprafaţa de 0,0054 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 211, destinat teren pentru construcții proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.11 cu suprafaţa de 0,0036 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 205, destinat teren pentru construcții proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexează;

1.12 cu suprafaţa de 0,0030 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 226, destinat teren pentru construcții proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexează;

1.13 cu suprafaţa de 0,0048  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat  teren  pentru construcție, proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză.

1.14 cu suprafaţa de 0,0052  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat  teren  pentru construcție, proprietate publică a unității teritorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză.

2. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boişteanu Vasile;

     - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

                 PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:   

                   Anatolie Focșa                                                                                   

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

D E C I Z I A nr.1/15

din 18 martie  2016 

 

Cu privire la vînzarea terenului aferent

 

 Examinînd cererea cu nr. de înregistrare 02/1-25-176 din 23.02.2016 depusă de (informație confidențială despre persoană) cu privire la cumpărarea terenului aferent,

în conformitate cu Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997,

art. 4 alin.(9), Legea cu privire de privatizare pentru anii 1997-1998 nr. 1217-XIII din 25.06.1997,

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpîrarea terenurilor aferente nr. 1428 din 16.12.2008,

 în temeiul art. 14 alin.(2)lit. d)şi art. 77 alin. (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Consiliul orăşenesc Cîuşeni DECIDE:

 

1. Se permite vînzarea-cumpărarea terenului proprietate publică aferent obiectivului privat (teren  neproductiv), cu suprafaţa totală a terenului de 0,09 ha, înregistrat la OCT cu nr. cadastral 2701227223, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,  cu preţul de vînzare de 730 lei, de către (informație confidențială despre persoană).

2.Se împuterniceşte Primarul or. Căușeni de a semna contractul de vînzare-cumpărare  a terenului.  

3. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- (informație confidențială despre persoană);

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boişteanu Vasile;

     - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

                PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:   

                   Anatolie Focșa                                                                                   

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                               Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

 

D E C I Z I A nr.1/16

din 18 martie  2016 

 

Cu privire vînzarea-cumpărarea

 surplusului de teren pe lîngă casă

 

              Avînd în vedere:

Cererile solicitanților care solicita vînzarea-cumpărarea surplusului de teren pe lîngă casă,

În conformitate cu art. 1 alin. (1) din Legea Republicii Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizare adminiatrativă”,

Codul Funciar, aprobat prin Legea Republicii Moldova nr.828-XII din 25.12.1991,

art.4 alin.(10) din Legea Republicii Moldova nr.1308-XIII din 25.07.1997 ”Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului”,

În temeiul  art. 14 alin.(2) lit. d) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală” Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se permite vînzarea  surplusurilor de pe lîngă casa de locuit, terenuri proprietate puplică:

1.1. cu cota parte de 37 % din suprafaţa totală de 0,1591  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr. cadastral 2701226094, amplasat în str. Șos. Tighinei nr. 77, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 716 lei;

1.2. cu cota parte de 53,36  % din suprafaţa totală de 0,1501  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr. cadastral 2701212199, amplasat în str. Mitropolit Dosoftei nr. 5, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 971 lei;

1.3.  cu cota parte de 65,36 % din suprafaţa totală de 0,2021  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701221107, amplasat în str. Miron Costin nr.6, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 1600 lei;

1.4. cu cota parte de 48,34 % din suprafaţa totală de 0,1355  ha a terenului de pe lîngă casa de locuit, înregistrat cu nr.cadastral 2701208045, amplasat în str. Doina și Ion nr. 24, proprietarului terenului (informație confidențială despre persoană), cu preţul de vînzare de – 794 lei.

2.Se împuterniceşte Primarul or. Căușeni de a semna contractele de vînzare-cumpărare  a terenurilor. 

3. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Persoanelor interesate;

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boiştean Vasile

     - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

                 PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:   

                   Anatolie Focșa                                                                                   

                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

 

D E C I Z I A  nr.1/17

din  18 martie   2016

 

 Cu privire la  aprobarea listei bunurilor

supuse privatizării

 

          În conformitate cu  art. 27 (2) 4) al Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007,

 În temeiul art. 14 (2) b) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Să se permită aprobarea listei bunurilor supuse privatizării după cum urmează:

1.1  cu suprafaţa de  9,06900 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701301110, destinat agricol;

1.2 cu suprafaţa de 7,8770 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701301109, destinat agricol;

1.3 cu suprafaţa de 0,9581 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701312037, destinat agricol;

1.4 cu suprafaţa de 1,0168 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701312038, destinat agricol;

1.5 cu suprafaţa de 0,8331 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701312039, destinat agricol;

1.6 cu suprafaţa de 0,003 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701227244, destinat teren pentru construcție;

1.7 cu suprafaţa de 0,38 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701311106, destinat grădini;

1.8 cu suprafaţa de 0,40 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701311143, destinat agricol;

1.9 cu suprafaţa de 0,0040 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr.  Cadastral 2701214390, destinat pentru contrucții;

1.10 cu suprafaţa de 0,01 ha, amplasat în intravilanul or. Căuşeni, nr. Cadastral 2701214391, destinat pentru contrucții;

1.11 cu suprafaţa de 0,0030 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 207, destinat teren pentru construcții;

1.12 cu suprafaţa de 0,0062 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren pentru construcții;

1.13 cu suprafaţa de 0,0309  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 205, destinat  teren  pentru construcție;

1.14 cu suprafaţa de 0,4650  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 226, destinat  teren  neproductiv;

1.15 cu suprafaţa de 0,10  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 227, destinat  teren  neproductiv;

1.16 cu suprafaţa de 0,02 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 225, destinat ,,teren Gradina,,;

1.17 cu suprafaţa de 0,08  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 227, destinat  teren  neproductiv;

1.18 cu suprafaţa de 0,0030 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 226, destinat teren pentru construcții.

 

2. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boişteanu Vasile şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare cu publicarea obligatorie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

                PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:   

                   Anatolie Focșa                                                                                   

                                                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                        SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                         Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

D E C I Z I A  nr.1/19

  din  18 martie 2016

 

Cu privire darea  în folosință  a unui

teren proprietate publică

 

În conformitate cu  art. 39 din Codul Funciar al Republicii Moldova,

art. 3 lit. a),  4 (1), lit g),  din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 436-XVI din 28.12.2006,

art. 14 (1), (2) lit. c) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007,

 în temeiul art. 4, 5(1), 7, 14(1), lit.d), e), 20(5) din Legea privind  administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Consiliului orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

1.Să se permită darea în folosință, (informație confidențială despre persoană), teren proprietate publica pe termin de 25 ani, conform anexei la Decizie (cu destinaţie amenajarea teritoriului)  situat în str.


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar