Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Decizii aprobate


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 15-04-2015, 05:57

 

DECIZIA nr. 4/5

din 08 aprilie 2015

 

Cu privire la vînzarea terenului proprietate public

 

Avînd în vedere:

Cererile unor cetățeni cu privire la cumpărarea terenului aferent,

în conformitate cu Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997,

art. 4 alin.(9), Legea cu privire de privatizare pentru anii 1997-1998 nr. 1217-XIII din 25.06.1997,

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpîrarea terenurilor aferente nr. 1428 din 16.12.2008,

în temeiul art. 14 alin.(2) lit. d), art. 77 alin. (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se permite vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate public:

1.1. terenul proprietate publică , cu suprafaţa totală a terenului de 0,0014 ha, înregistrat la OCT cu nr. cadastral 2701222176, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, cu preţul de vînzare de 1810 lei, de către cet. Turcinschi Elena;

1.2 terenul proprietate publică , ½ din suprafaţa totală a terenului de 0,0037 ha, înregistrat la OCT cu nr. cadastral 2701210360, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, cu preţul de vînzare de 2390 lei, de către cet. Danilenco Vasili;

1.3 terenul proprietate publică , cu suprafaţa totală a terenului de 0,0034 ha, înregistrat la OCT cu nr. cadastral 2701210446 , amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, cu preţul de vînzare de 4400 lei, de către cet. Savciuc Nicolai.

2.Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor.

3 .Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Specialistului primăriei or. Căuşeni Vasile Boişteanu;

- Persoanelor vizate.

 

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Tatiana Dragulea CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE nr. 4/10

din 08 aprilie 2015

 

Cu privire la înscrierea unor cetăţeni

în Cartea de onoare a oraşului Căuşeni

 

În conformitate cu p. 5, 6 din Regulamentul privind conferirea titlului „Cetăţean de Onoare” şi înscrierea cetăţenilor în Cartea de Onoare a mun. Căuşeni, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Căuşeni nr. 7/1 din 06.07.2000,

în temeiul art. 3, 4, 5(1), 7, 14, 19 (3), (4), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se conferă titlu de cetăţean de onoare cu înscrierea în Cartea de Onoare a oraşului Căuşeni următorii cetăţeni:

- Avramioti Vasile Ion, veteran a celui de-al doilea război mondial;

- Guranda Ion Mihai, veteran a celui de-al doilea război mondial;

- Macariev Victoria Nicolae, veteran a celui de-al doilea război mondial;

- Ilieș Sava Ștefan, veteran a celui de-al doilea război mondial;

- Saloed Boris Mihail, veteran a celui de-al doilea război mondial;

- Niculcea Arsenii Ion, veteran a celui de-al doilea război mondial, post-mortem.

2. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului or. Căuşeni Grigorie Repeşciuc şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Tatiana Dragulea CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş-Chiseliţa

 

DECIZIE nr.4/13

din 08 august 2015

 

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.14/1 din 22.12.2014 „Cu

privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2015”

 

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

art.12(2),26(2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

art.3,lit.a), art.12(1),(2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006,

în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică anexa nr.2 „Cotele impozitelor si taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul orașului Căușeni în anul 2015” a Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.14/1 din 22.12.2014 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2014” după cum urmează:

În pct.10 ,,Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti,, compartimentul ,,Înlesniri fiscale,, se completează cu următorul text ,,Rutele care au limitate curse (expres) 3 ori pe zi, achită taxa în mărime de 50% din cota întreagă,, în continuare după text.

 

2.Prezenţa Decizie se comunică:

-Primarului oraşului Căuşeni;

-Compartimentul contabilitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Tatiana Dragulea CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

DECIZIE nr. 4/3

din 08 aprilie 2015

 

Cu privire la scoaterea la licitaţie a unor

terenuri proprietate publică a or. Căuşeni

 

În conformitate cu Legea nr. 91-XVI din 05 aprilie 2007 privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor,

Legea nr. 1543-XIII din 25 septembrie 1998 privind cadastrul bunurilor imobile,

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea bunurilor imobile nr. 61 din 29 ianuarie 1999 şi a Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009,

în temeiul cu art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Cauşeni DECIDE:

 

I. Se permite scoaterea la licitaţie a unor terenuri proprietate publică:

1. cu suprafaţa de 1,2 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701415153, destinat agricol, prețul inițial de vînzare este de 12968 lei.

2. cu suprafaţa de 0,06 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701227233, destinat grădină, prețul inițial de vînzare este de 750 lei.

3. cu suprafaţa de 0,0050 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210472, destinat pentru construcție, prețul inițial de vînzare este de 6500 lei.

4. cu suprafaţa de 9,1 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701404202, destinat agricol, prețul inițial de vînzare este de 61037 lei.

5. cu suprafaţa de 34 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701407206, destinat agricol, prețul inițial de vînzare este de 259724 lei.

6. cu suprafaţa de 15 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701409140, destinat agricol, prețul inițial de vînzare este de 89432 lei.

7. cu suprafaţa de 12 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701204002, destinat agricol, prețul inițial de vînzare este de 127440 lei.

8. cu suprafaţa de 0,07 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701224302, destinat Grădină, prețul inițial de vănzare este de 850 lei.

9. cu suprafaţa de 0,099 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701207220, destinat teren pe lîngă casa de locuit, prețul inițial de vînzare este de 1200 lei.

10. cu suprafaţa de 0,0631 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701207218, destinat teren pe lîngă casa de locuit, prețul inițial de vînzare este de 770 lei.

11. cu suprafaţa de 0,28 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701226194, destinat grădină, prețul inițial de vînzare este de 3395 lei.

12. cu suprafaţa de 0,12 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701211226, destinat grădină, prețul inițial de vînzare este de 1455 lei.

13. cu suprafaţa de 0,14 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701202778, destinat grădină, prețul inițial de vînzare este de 1700 lei.

14. cu suprafaţa de 34 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701312044, destinat agricol, prețul inițial de vînzare este de 291400 lei.

15. cu suprafaţa de 9 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701304135, prețul inițial de vănzare este de 50305 lei.

16. cu suprafaţa de 0,02 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701205274, destinat lot pe lîngă casă prețul inițial de vănzare este de 250 lei.

17. cu suprafaţa de 0,0064 ha, amplasat în intavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701210451, destinat constrcții prețul inițial de vănzare este de 8270 lei.

II. Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor vîndute la licitaţie.

III. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă

 

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Tatiana Dragulea CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar