Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Bugetul oraşului Căuşeni pentru anul 2015


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 19-01-2015, 14:31

DECIZIE nr.14/1

din 22 decembrie 2014

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului

Căuşeni pentru anul 2015

Avînd în vedere propunerile membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare (proces-verbal din 22.12.14);

în conformitate cu prevederile art. 24 (1) din Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014,

cu art. 18, 19, 20(3), (4), 22 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XIV din 16.10.2003;

în temeiul art.3 lit.a), ar.12 (1) (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006;

cu art. 3, 9, 10(1) (2), 14(1), (2) lit. a), n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se aprobă bugetul oraşului Căuşeni pentru anul 2015 la venituri şi cheltuieli în sumă totală de 20832,6 mii lei.

2. Se aprobă:

- sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2015 (anexa nr. 1);

- cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul oraşului Căuşeni în anul 2015 (anexa nr. 2);

- taxele locale pentru amplasarea unităţilor comerciale şi /sau de prestări servicii (anexa nr. 3);

- sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni, din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată (anexa nr. 4);

- nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publce, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni (anexa nr. 5);

- efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni (anexa nr. 6);

- deviz de cheltuieli pentru anul 2015 pentru desfășurare activităților social – culturale, pentru tineret (anexa nr.7);

- cuantumul fondului de rezervă a bugetului oraşului, în sumă de 58,3 mii lei.

3. Contabilul-şef d-na Muntean Elena, Va aduce la cunoştinţa fiecărei instituţii de învăţămînt repartizarea lunară a bugetului contra semnătură.

4. Se împuterniceşte Primarul or. Căuşeni de a încheia contracte prestări de servicii pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare cu vîrsta de la 1,5 ani – pînă la 3 ani pe durata de 165 zile.

5. Se stabileşte plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare (zi-copil) de la 1,5 ani - pînă la 3 ani conform anexei nr. 5 începînd cu data de 01.01.2015.

6. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc.

7. Prezenta Decizie intră în vigoare la 01 ianuarie 2015 şi bugetul se aduce la cunoştinţă:

-Primarului oraşului Căuşeni;

-Direcţiei finanţe a Consiliului raional Căuşeni;

-Compartimentului contabilitate a Primăriei;

- Locuitorilor or. Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Tatiana Dragulea CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.14/1 din 22.12.2014

 

 

SINTEZA

veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului orasului Cauşeni

pentru anul 2015

mii lei

 

Denumirea indicatorului

 

 

Codurile Total Inclusiv

 

Cap./gr. Prin. Paragraf

Gr. Venituri / cheltuieli de baza Mijloacele speciale Fonduri speciale

1 2 3 4 5 6 7

I. Veniturile, total 20832,6 19590,2 1242,4

1.Venituri proprii

inclusiv: 100 5653,6 4411,2 1242,4

a) Impozitul pe bunurile imobiliare, inclusiv: 114 00

- Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă,cu excepţia impozitului de la gospodariile ţaraneşti 114

01 82,0 82,0

- Impozitul funciar pe ternurile cu alta destinatie decit cea agricola 114

02 78,2 78,2

- Impozitul funciar incasat de la persoane fizice 114

03

43,3 43,3

-Impozitul funciar pe pasuni si finete 114 06 35,0 35,0

-Impozit funciar pe terenurile cu destinatie agricola de la gospodariile taranesti(de fermier) 114

07 235,3 235,3

-Impozit pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice 114 10 353,7 353,7

-Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 114 12 129,9 129,9

-Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice – cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 114 14 544,5 544,5

b) Taxele locale, inclusiv:

- Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor) 115 39 110,0 110,0

- Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale 115 56

- Plati pentru certificatele de urbanizm si autorizarile de construire sau desfiintare 115 57 75,0 75,0

-Încasări din arenda terenurilor şi locaţiunea bunurilor, inclusiv:

-Plata pentru arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă 121 32 34,4 34,4

-Plata pentru arenda pentru terenurile cu o altă destinaţie decît cea agricolă 121 33 92,6 92,6

- Taxa pentru patenta de întreprinzător 121 37 631,3 631,3

- Taxa de piaţă 122 27 78,0 78,0

- Taxa pentru amenajarea teritoriului 122 28 265,0 265,0

-Taxa pentru cazare 122 29 10,0 10,0

-Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii 122 30 1320 1320

-Taxa pentru parcare 122 34 13 13

Taxa pentru dispozitivele publicitare 122 69 180 180

Amenzi si sanctiuni administrative 123 01 100 100

C) Mijloace speciale 151 00 1242,4 x 1242,4

2. Defalcări de la imozitul pe venitul persoanelr fizice 111 01- 09 3959,2 3959,2

3. Transferuri, inclusiv:

300 11219,8 11219,8

a) Transferuri cu destinaţie generală 311 06 1064,8 1064,8

b) Transferuri cu destinaţie specială dintre care: 315 00 10155,0 10155,0

-învăţămînt preşcolar, primar, secundar general, special şi complementar(extraşcolar) 315 01 10155,0 10155,0

II. Cheltuieli, total: 20832,6 19590,2 1242,4

 

1.Servicii de stat cu destinaţie generală: 01 00 2781,0 2686,0 95,0

- Autorităţi executive 02 2581,0 2486,0 95,0

- Indemnizaţia consilierilor 02 200,0 200,0

 

2.Invăţămîntul: 06 00 14285,5 13188,6 1096,9

- Învăţămintul preşcolar 01 14106,3 13009,4 1096,9

- Contabilitatea 07 179,2 179,2

 

3.Cultura, arta, sport şi acţiuni pentru tineret: 08 00 463,4 412,9 50,5

- Activităţi în domeniul culturii 02 126,9 126,9

- Radioteleviziune 03 150,0 150,0

- Sport 05 28,0 28,0

- Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei şi sportului neatribuite la alte grupe 06 150,5 100,0 50,5

- Activităţi pentru tineret 07 8,0 8,0

 

4.Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe,

15 00 2400,0 2400,0

- Gospodăria comunală 02 2400,0 2400,0

 

5.Activităţi şi servicii neatribuite la alte grupuri principale 20 09 844,4 844,4

 

6.Fondul de rezervă 20 03 58,3 58,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.14/1 din 22.12.2014

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul oraşului Căuşeni

în anul 2015

Nr d/o Denumirea impozitului sau taxelor Baza impozabilă şi/sau obiectului impunerii Cota impozitului sau taxei Înlesnirile fiscale

1.

Impozitul funciar:

1) pentru terenurile cu destinaţie agricolă:

 

a)toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

 

- care nu au indici cadastrali

 

 

 

1,5 lei pentru

1 grad-hectar;

110 lei pentru 1 hectar; Sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt:

a) sînt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;

b) sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor, în cazul în care nu sînt antrenate în activitate de producţie;

c) sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive;

d) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod;

e) sînt ocupate de instituţiile de cultură, de artă, de cinematografie, de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii; de complexele sportive şi de agrement (cu excepţia celor ocupate de instituţiile balneare), precum şi de monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror finanţare se face de la bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicatelor;

f) sînt atribuite permanent căilor ferate, drumurilor auto publice, porturilor fluviale şi pistelor de decolare;

g) sînt atribuite zonelor frontierei de stat;

h) sînt de uz public în localităţi;

i) sînt atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse, dar ulterior restabilite - pe o perioadă de 5 ani.

j) sînt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri, conform legislaţiei în viguare.

b)terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

 

- care nu au indici cadastrali

 

0,75 lei pentru 1 grad-hectar;

- 55 lei pentru 1 hectar;

c)terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

d)terenuri pentru grădini şi terenurile pentru întovărăşirile pomicole, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 2 lei pentru 100 m2;

a) 2) pentru terenurile din extravilan, altele decît cele cu destinaţie agricolă: a)terenurile pe care sunt amplasate construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 350 lei pentru 1 hectar.

b)terenurile pe care sînt amplasate clădiri şi terenurile, altele decît cele specificate la pct.2 lit.a), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 70 lei pentru 1 hectar.

b) 3) pentru terenurile din intravilanul oraşului: a)terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără constucţii amplasate pe ele

2 lei pentru 100 m2;

 

b)terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

10 lei pentru 100 m2;

c) terenurile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă

0,2 % din valoarea estimată (sau costul) terenurilor

2. Impozitul pe bunurile imobiliare:

a) 1) pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător:

a) bunurile imobile cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale) 0,05% valoarea estimată (sau costul) bunurilor imobile De impozitul pe bunurile imobiliare sînt scutiţi:

a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societăţi;

c)organizaţiile religioase - pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;

d) persoanele de vîrstă pensionară, invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

 

e) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

f) familiile care au copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi;

g) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea, conform legislaţiei în viguare.

 

b) bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă (inclusiv garaje) 0,1% valoarea estimată (sau costul) bunurilor imobile

2) pentru persoanele fizice şi persoanele juridice care practică activitate de întreprinzător bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv bunurile imobile date în arendă sau locaţiune 0,1 % din valoarea estimativă (sau costul) bunurilor imobile

3.

Taxă pentru amenajarea teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul

în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi ,pentru fondatorii de gospodarii taranesti-80 lei anual 1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele fizice (invalizi, pensionari) şi persoanele juridice ai căror număr de invalizi şi pensionari depăşeşte nivelul de 50 la sută din numărul scriptic total

3. Fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vârsta de pensionare

 

4. Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul or.Căuşeni

Venitul din vânzări a bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

0,1 % Organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale

 

5. Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor

 

Venitul din vînzări a serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului,presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare 5%

 

 

 

 

 

 

 

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale

6. Taxa de aplicare a simbolicii locale Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală 0,1 %

7. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (cu excepţia celor amplasate total în zona de protecţie a drumurilor) Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii , amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate Conform anexei nr.3 1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

2. Persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande.

8. Taxă de piaţă

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei; 12 lei anual pentru fiecare metru pătrat

 

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile, deţinătorii de pieţe agricole sint scutiţi pentru lunile ianuarie, februarie, decembrie.

9. Taxă pentru cazare

Venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare; 5 % Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

10. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri - pînă la 9 locuri- 300 lei lunar; de la 10 pînă la 17 locuri – 720 lei lunar;

- mai mult de 17 locuri – 900 lei lunar. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

11.

 

 

Taxă pentru parcare

 

 

Venitul din vînzări a serviciilor de parcare prestart şi suprafaţa parcării

6 lei anual pentru fiecare metru pătrat

 

1. Autorităţile publice şi

instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele cu afecţiuni ale aparatului locomotor care folosesc autoturisme cu dirijare manuală

12. Taxa pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar 300 lei anual pentru fiecare metru pătrat Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3

la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.14/1 din 22.12.2014

 

Taxele locale pentru amplasarea unităţilor

comerciale şi/sau de prestări servicii

Gr./subgr. Tipul unităţilor comerciale şi/sau

de prestări servicii , suprafaţa Taxa

(lei)

I. Unităţi comerciale cu asortiment universal de mărfuri

. Magazin universal,

 

5830

II. Magazine de produse alimentare, magazine de mărfuri industriale, magazine specializate, magazine mixte

1. Magazin, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- de la 26 şi pînă la 50 m2

- de la 51 şi pînă la 100 m2

- de la 101 şi pînă la 200 m2

- de la 201 şi pînă la 300 m2

- de la 301 m2 pînă la 400 m2

- de la 401 m2 pînă la 1000 m2

1800

2100

2600

3100

3600

4000

4660

2. Magazin – depozit (de vînzare a materialelor de construcţie), magazin-depozit „cu ridicata”

 

5830

 

3. Magazin – depozit (de vînzare a produse alimentare, mărfuri industriale), „cu ridicata”, cu suprafata :

 

 

 

4660

III. Diverse unitati comerciale cu amanuntul si/sau cu ridicata,alte magazine specializate

1. Staţie PECO (de alimentare cu petrol şi/sau gaz) 5830

2. Bază de petrol 5830

Farmacii, inclusiv ,filialele

 

4660

4. Farmacii veterinare

3600

 

5.

Librărie, papetărie (birotica), cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

1800

2700

5400

6. Secţia comercială (boutique), cu suprafaţa pînă la 30 m2 1800

7. Piaţă comerciale (inclusiv hala), indiferent de suprafaţa ocupată:

5400

 

IV. Unităţi ale comerţului ambulant

1. Pavilioan, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- de la 26 m2 pînă la 50 m2

- de la 51m2 şi pînă la 100 m2

- de la 100 m2 pînă la 200 m2

- mai mare de 200 m2

1800

2700

3780

4000

4660

2. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 (Poşta Moldovei) 900

3. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 1800

4. Chioşc (gheretă), care vînd articole din tutun, cu suprafaţa pînă la 12 m2 2700

V. Unităţi ale alimentaţiei publice

1. Complex de alimentaţie publică (care cuprinde în aceeaşi clădire două sau mai multe unităţi de alimentaţie publică)

5830

2. Restaurant, sălă de ceremonii, cramă 5830

 

3.

Bar, disco (video)-bar, cocktail-bar, bar-biliard, crîşmă,masuri recreative pentru copii

 

 

4660

4. Cofetărie, cafenea, cafenea-bar, internet-cafenea, masuri recreative pentru copii, cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

 

1800

2700

4660

5. Cantină, bodegă, pizzerie, plăcintărie, Fast-Food, cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

1800

2700

4660

6. Terasă/grădină de vară, cafenea de vară (minicafenea) 1800

VI. Unităţile de prestate a serviciilor :

Activitati ale agentiilor de voiaj si ale gizilor 1800

Activitati ale agentiilor imobiliare 5400

Hoteluri 1800

Închirierea autoturizmelor 5400

Închirierea altor mijloace de transport 5400

Închirierea masinilor si echipamentelor 5400

Închirierea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul , inclusiv a calculatoarelor 2700

Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodaresc 2700

Întreţinerea şi reparaţia masinilor de birou şi a tehnicii de calcul(inclusiv a calculatoarelor) cu suprafata:

Pina la 25 m2

de la 25 m2

 

2700

5400

Activitaţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor 1800

Activitaţi fotografice 2700

Activităţi de secretariat şi traducere 3400

Activitaţi ale bazelor şi amenajărilor sportive 1800

Spălarea,curăţirea şi vopsirea textilelor şi a blănurilor 1800

Servicii ale frizeriilor şi alte servicii ale cabinetelor de cosmetică 2700

Activităţi de pompe funebre şi servicii similare 2700

Activităţi de întreţinere corporală 2700

Alte activitaţi de servicii individuale 3600

1. Casa de deservire, atelier de confecţionare, reparaţii articolelor de uz casnic ,aur şi a obiectelor personale 2500/un atelier

2. Spălătorie, curăţătorie şi vopsire chimică 2700

3. Frizerie, salon şi/sau cabinet cosmetologic, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- mai mult de 25 m2

1800

2700

4. Saună, indiferent de suprafaţa ocupată: 5400

5. Bazin de înot, indiferent de suprafaţa ocupată: 5830

6. Sală de compiutere, sălă de antrenamente cu utilaj sportiv 1800

7. WC (veceu) public 1800

8. Unitate pentru colectarea sticlei, maculaturii 1800

9. Unitate pentru colectarea a fierului uzat 5400

10. Unitate de primire a comenzilor pentru prestarea serviciilor 5400

VII. Obiectele, activitatea căror este legată cu jocurile de noroc şi jocurile pe bani,

1. Cazinou, sălă de joc

 

23000

 

2. Obiectele pentru realizarea biletelor de loterie, pentru punerea pariurilor şi mizelor

23000

VIII. Unităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor:

1. Centrele de întreţinere şi repararea autovechiculelor 5400

2. Unităţile, care acordă deservirea mecanică, repararea motoarelor electrice, mecanice; repararea echipamentului electric, întreţinerea curentă, repararea caroseriilor, a pieselor mijloacelor de transport; pulverizarea vopselei şi vopsitul; repararea parbrizelor şi a ferestrelor; protecţia împotriva coroziunii; instalarea părţilor şi accesoriilor; de asemenea întreţinerea şi reparaţia autovechiculelor la comanda populaţiei

 

5400

3. Unităţile, care acordă serviciile de reparare a anvelopelor, instalarea sau schimbarea lor 1800

4. Unităţile, care acordă serviciile de spălare, curăţare şi lustruire a mijloacelor auto indiferent de suprafaţa ocupată:

 

5400

 

*Notă:

1. În suprafaţa totală a unitaţii de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială se include suprafaţa sălii pentru deservirea vizitatorilor (inclusiv săli pentru petrecerea discotecilor, demonstrarea filmelor şi programelor video, sălilor cu instalarea meselor de biliard, săli pentru compiutere, săli de sport, săli pentru baie şi duş, încăperile de recreere şi agrement care sunt puse la dispoziţia vizitatorilor).

 

Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii incluse în Gr.II, în suprafaţa totală se include: suprafeţe funcţionale (terenuri, şuri, depozite) pentru păstrarea mărfurilor şi încăperi spre expunerea acestora şi efectuarea operaţiunilor de casă la vînzarea mărfurilor.

 

Nu se include în suprafaţa unităţii comerciale şi/sau de prestări servicii suprafaţa terasei şi a terenului destinat parcării auto.

 

Dacă există terasă, se stabileşte plata suplimentară din calculul 10,00 lei pentru 1m2 pe an,( cu aplicarea suplimentară a coeficientului teritorial de amplasre).

 

2. Coeficientul teritorial de amplasre a unităţii în dependenţă de zona oraşului, constituie:

 

1,2 - pentru I zonă: - bd.M.Eminescu, str. şi str-la D.Cantemir, piaţa nr.1 şi piaţa nr.2, Gara Auto, str.Gagarin, str.Unirii, str.Ana şi Alexandru, şos.Tighinei pînă la nr.30, str.Ştefan cel Mare pînă la nr.30, str. Meşterul Stanciu, str. Şciusev, str. Gorkii, str.Mateevici pînă la nr.30, str.Păcii pînă la nr.30.

 

 

1,1 - pentru a II-a zonă: - şos.Tighinei de la 31 pînă la sfîrşit, str.Ştefan cel Mare de la 31 pînă la sfîrşit, str.Mateevici de la 31 pînă la sfîrşit, str.Păcii de la 31 pînă la sfîrşit, str.Calea Basarabiei, Meşterul Radu, str.Pietre Vechi, str.Frunze, str.31 august 1989, str.Poleanicikin, str.Alba Iulia.

 

1,0 - pentru a III-a zonă (celelalte străzi).

 

1. În cazul stabilirii programului de lucru al unităţii comerciale în regim „non-stop”, mărimea taxei se majorează cu 20% faţă de taxa stabilită, cu excepţia farmaciilor.

 

4. Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică sau articole din tutun taxa se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.

 

5. Pentru farmaciile în care se comercializează medicamente psihotropice se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.4

la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.14/1 din 22.12.2014

 

 

Sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul orşului Căuşeni din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată

Nr. d/o Denumirea instituţiei şi a tipurilor de mijloace Codul instituţiei Suma mii lei

1. Grădiniţe plata pentru întreţinerea copiilor în

instituţiile preşcolar

inclusiv:

gr. nr. 1 7233 284,9

gr. nr. 2 7234 279,8

gr. nr. 3 7235 109,8

gr. nr. 4 7236 143,0

gr. nr. 6 7238 136,6

gr. nr. 7 8871 124,8

Total: 1078.9

2. Autorităţi executive: eliberarea certificatelor, adeverinţelor, copiilor, extraselor, etc. 9298 95,0

3. Gr. nr.2, arenda 7234 18,0

4. Activit culturale/sponsorizări 7232 50,5

Total : 1242,4

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.5

la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.14/1 din 22.12.2014

 

 

 

Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată prestate de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni

 

Nr. d/o Tipul mijloacelor speciale Denumirea serviciilor Costul serviciilor, lei

1 01 Eliberarea adeverinţelor pentru stabilirea cu traiul peste hotare 100

2 01 Eliberarea deciziilor, dispoziţiilor, extraselor, copiilor personae fizice 20

3 01 Alte certificate 10

4 01 Extrasul deciziilor persoanelor juridice 100

5 01 Plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare ( zi-copil) de la 3-pînă la 7 ani 5,35

6 01 Plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare ( zi-copil) de la 1,5- pînă la 3 ani 13,20

7 01 Plata pentru eliberarea adeverinţelor de vînzare-cumpărare a terenurilor 100

 

Eliberarea certificatelor pentru invalizi, pensionari, recruţi

fără plată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.6

la Decizia nr.14/1 din 22.12.2014

 

Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate

de la bugetul oraşului Căuşeni

Nr. d/o Denumirea Total numărul de unităţi Inclusiv din:

Buget Contul mijloacelor speciale

1. Grădiniţele 231,5 (ed.85.8) 231,5 (ed.85.8) -

2. Bibliotecile 2,0 2,0 -

3. Căminul cultural 1,0 1,0 -

4. Autorităţile executive 16,0 16,0 -

5. Deservirea clădirii 5,0 5,0 -

6. Deservirea instituţiilor 3,0 3,0 -

7. Contabilitate 3,0 3,0 -

 

Total : 261,5 261,5 -

 

*se stabileşte în toate grădiniţele din or. Căuşeni vacanţă începînd cu data de 1 iulie 2015 pînă pe data de 15 august 2015.

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.7

la Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.14/1 din 22.12.2014

 

Deviz de cheltuieli pentru anul 2015

pentru desfășurare activităților social – culturale, pentru tineret

 

Nr. Activitatea culturală Terminul executate Alocațiile banești

1 Menţionarea familiei în care s-a născut primul copil al anului 2015 ianuarie 500

2 Minut de reculegere și prezentare de poezie la bustul poetului «M.Eminescu» (zi comemorativă). 15 ianuarie 1000

3 Concursul poeziei de Grigore Vieru(zi comemorativă) februarie 2000

4 -Festivalul Mărţişorul (menţiuni)

-Ziua comemorativă a celor căzuţi în Transnistria

-Sărbătoare Internaţională «Ziua Ta –Femee»

serata festivă (menţiuni, sonorizare ). 01Martie

02martie

07 martie 1000

2000

4000

5 Itinerar pascal aprilie 1000

6 -9 mai – ziua comemorării (masă de pomenire, colete pentru veterani)

- Ziua internaţională a familiei: „Armonia naturii – armonia familiei”(serată)

-Ultimul sunet (menţiuni)

-Adio grădiniţă (matineu, menţiuni) 09 mai

 

15 mai

 

25 mai

25-30 mai 10000

 

7000

 

2500

4500

7 -1 iunie – ziua internaţională a copilului (matineu, concursuri, jocuri distractive)

- Hramul bisericii Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena(menţiuni, jocuri distractive, recepţie, hora de sărbătoare) 01 iunie

 

 

03 iunie 7000

 

 

17000

8 Hramul sectorului Botna de Sus 07 iulie 8000

9 -Hramul bisericii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (menţiuni, jocuri distractive, recepţie, hora de sărbătoare)

 

-ziua comemorării victimelor represiilor: concursul eseurilor „File din istoria neamului”(menţiuni, pauză cafea) 12 iulie

 

 

14 iulie 38000

 

 

1500

10 -Sărbătorile naţionale „Ziua Independenţei” şi „Lumba noastră”( menţiuni-suvenire, recepţie) 27, 31august 6000

11 -ziua internaţională a Persoanelor în etate(masă)

- Ziua profesorului

- Ziua naţională a vinului(menţiuni,cadouri,sonorizare) octombrie 3000

1500

5000

 

12 -Ziua internaţională a persoanelor cu disabilităţi

 

-Sărbătorile de Crăciun:

Atribute pentru brad

Concurs de colinde şi urături

înscenări teatralizate 03decembrie

 

 

25-31 decembrie 8000

 

 

20000

 

 

Total 150500

 

Deviz de cheltuieli pentru anul 2015

pentru desfășurare activităților și măsurilor sportive

 

Nr. Activitatea Terminul executate Alocațiile banești

1. Campionatul orașenesc la volei(baschet) Martie 3000

2. Competiții orășenești ciclizm Aprilie 1000

3. Deschiderea sezonului sportiv

• Alergări

• Ridicarea greutăților

• Tragerea otgonului

• Starturi vesele mai 4000

4. Hramul Bisericii «Sfinților Constantin și Elena»

- Lupta națională «Trînta». Iunie 5000

5. Hramul Bisericii «Sfinților Apostoli Petru și Pavel».

- Lupta națională «Trînta». Iunie 10000

6. Săptămîna Mobilităţii Europene Septembrie 5000

 

TOTAL

 

 

 

28000lei

 

 

 

Deviz de cheltuieli pentru anul 2015

pentru desfășurare activităților pentru tineret

 

Nr. Activitatea Terminul executate Alocațiile banești

Ziua Îndrăgostiților

14februarie 1000

Concursul „Tinere talente” - I etapă (sonorizare, menţiuni) septembrie 1500

Concursul „Tinere talente” - II etapă (sonorizare, menţiuni) octombrie 1500

Săptămîna tinerilor:

- etapa finală a concursului Tinere talente”(menţiuni)

-traininguri(luare de decizii, metode de informare...) noiembrie

2500

1500

Total 8000

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar