Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Consultare publiсă


Categoria: Noutăți       Data: 3-04-2017, 12:03

 

Anexa nr.1

la decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. _______din __________

 

 

Regulamentului

ce ţine de constatarea contravenţiilor

pe teritoriul orașului Căușeni

 

I. NOŢIUNI GENERALE

 

1. Prezentul Regulament stabileşte obligaţiunile, responsabilitatea şi ordinea de realizare a funcţiilor pentru prevenirea şi depistarea contravenţiilor administrative (în sfera gospodăriei locativ-comunale, regimului de protecţie şi de folosire a bunurilor de patrimoniu cultural şi a monumentelor de for public şi domeniul comerţului şi prestări serviciilor şi în sfera сonstrucţiilor) pentru asigurarea executării Legilor, Hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului RM, Deciziilor Consiliului orășenesc, Dispoziţiilor Primarului şi altor acte normative.

2. În scopul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:

Contravenţie administrativă - acţiunea sau inacţiunea ilicită, cu un grad de pericol mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de Codul Contravenţional nr. 218-XVI din 24.10.2008, conform responsabilităţii stabilite pentru contravenţie.

Procesul-verbal cu privire la contravenţie - este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui.

Comisia administrativă – comisia pe lîngă organul executiv al administraţiei publice locale se formează de consiliul local, în componenţa căreia intră preşedintele, vicepreşedintele, secretarul responsabil şi 4-7 membri, care examinează dosarele privind contravenţii, prevăzute de art. 75, 76, 92, 126¹, 154, alin. (7), (8) art.. 157, 165, 170-175, 180, 181, 227, şi pct. 9), (9¹), 11), 15), 16) art. 273 din Codul Contravenţional al RM.

Prestator de servicii – agenţii economici, care furnizează/prestează servicii publice în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale.

Comerciant – persoană fizică sau persoană juridică care desfăşoară activităţi în domeniul comerţului;

Unitate comercială – unitate (spaţiu) în care au loc procesele operative de circulaţie a mărfurilor/serviciilor (primirea, depozitarea şi vînzarea). Unitatea comercială poate fi identificată prin adresă poştală individuală;

Unitate de alimentaţie publică – unitate comercială sau loc de vînzare unde se prestează servicii de pregătire, preparare, prezentare, comercializare şi servire a produselor alimentare, de deservire a ceremoniilor şi festivităţilor, precum şi se desfășoară activitate de agrement aferentă acestor servicii. Serviciile menţionate pot fi prestate în cadrul unităţii de alimentaţie publică sau în afara acesteia;

Loc de vînzare – suprafaţă de teren sau suprafaţă în cadrul unei încăperi unde are loc vînzarea bunurilor şi serviciilor prin intermediul:

a) unităţilor mobile;

b) construcţiilor şi elementelor de construcţie amplasate provizoriu în cadrul tîrgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare;

c) perimetrului în cadrul căruia are loc comerţul ambulant fără unitate mobilă.

Locul de vînzare nu poate fi identificat prin adresă poştală individuală;

Unităţi mobile – standuri mobile, tonete, tarabe, tejghele, cărucioare, aparate-automat pentru vînzări, autoremorci, rulote mobile, vehicule/automagazine special amenajate sau alte utilaje mobile pentru comerţ;

Agentul constatator – primarul, viceprimarul, arhitectul-șef, specialiștii primăriei orașului Căușeni, abilitati cu funcţii prin dispoziţia primarului în conformitate cu art. 417, 423/10, 423/8 alin (2) lit.b) şi art. 440, alin din Codul Contravenţional de a constata contravenţii administrative în sfera gospodăriei comunale, şi domeniul comerţului şi prestărilor serviciilor, aplicării sancţiunilor pentru contravenţie şi transmiterea materialelor în comisia administrativă pe lîngă Primăria orașului Căușeni.

Contravenient – persoană, în privinţa căreia a fost intentat procesul contravenţional şi căreia prin hotărîrea definitivă a fost stabilită o pedeapsă pentru contravenţie sau care prin hotărîrea definitivă a fost eliberat de răspundere pentru contravenţia săvîrşită sau de executarea pedepsei.

Persoană juridică - pesoană juridică este organizaţia care are un patrimoniu distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobîndească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pîrît în instanţă de judecată. Persoanele juridice urmează să aibă balanţă autonomă sau deviz.

Persoană fizică - persoană fizică este omul. Omul poate fi cetăţeanul RM, cetăţean străin şi în genere să nu fie cetăţean nici a unui stat (persoană fără cetăţenie). Ca persoană fizică poate fi cetăţean al RM, cetăţean străin şi persoane fără cetăţenie.

Martorul - este persoana citată în această calitate de către autoritatea competentă, care are cunoştinţă despre vreo faptă sau împrejurare de natură să servească aflării adevărului în procesul contravenţional.

Traducător este persoana care poate traduce din o altă limbă, poate interpreta semnele celor muţi ori surzi, cunoaşte terminologia juridică, nu este interesată de rezultatele cauzei contravenţionale şi acceptă să participe în această calitate. Persoana este desemnată în calitatea de interpret sau de traducător de către agentul constatator sau de instanţa de judecată în cazurile prevăzute de Codul Contravenţional.

 

 

II. FUNCŢIILE DE BAZĂ

 

1. Vicerprimarul orașului Căușeni:

1.1. organizează şi realizează controlul asupra respectării prevederilor actelor normative în sfera gospodăriei comunale pe teritoriul orașului Căușeni;

1.2. depistează, constatează califică şi perfectează contravenţii administrative (art. 126¹, 154, 157 alin. (7), (8) din Codul Contravenţional) şi le remite spre examinare comisiei administrative pe lîngă Primăria orașului Căușeni;

1.3. prezintă interesele organului administraţiei publice locale în diferite instanţe la examinarea materialelor pentru contravenţiile administrative depistate;

1.4. urmăreşte executarea deciziilor aprobate pentru pedepsirea contravenienţilor în sfera gospodăriei comunale;

1.5. asigură executarea în termen a actelor legislative şi normative în sfera gospodăriei comunale;

1.6. realizează analiza, întocmirea rapoartelor în sfera contravenţiilor administrative prevăzute de art. art. 126¹, 154, alin. (7), (8) cu propuneri pentru luarea măsurilor preventive şi măsurilor pentru îmbunătăţirea disciplinei administrative, activităţii structurilor antrenate şi persoanelor;

1.7. participă la şedinţele comisiilor administrative în calitate de agentul constatator.

 

2. Specialistul în domeniul planificării:

2.1 organizează şi realizează controlul asupra respectării prevederilor actelor normative în domeniul comerţului şi prestărilor serviciilor pe teritoriul orașului Căușeni

2.2. depistează, constatează califică şi perfectează contravenţii administrative (conform pct. 9), (9¹), 11) 15) 16) art. 273 din Codul Contravenţional) şi le remite spre examinare comisiei administrative pe lîngă Primăria orașului Căușeni;

2.3. prezintă interesele organului administraţiei publice locale în diferite instanţe la examinarea materialelor pentru contravenţiile administrative depistate;

2.4. urmăreşte executarea deciziilor aprobate pentru pedepsirea contravenienţilor în domeniul comerţului şi prestărilor serviciilor;

2.5 asigură executarea în termen a actelor legislative şi normative în domeniul comerţului şi prestărilor serviciilor;

2.6. realizează analiza, întocmirea rapoartelor în sfera contravenţiilor administrative (conform pct. 9), (9¹), 11) 15) 16) art. 273 din Codul Contravenţional) cu propuneri pentru luarea măsurilor preventive şi măsurilor pentru îmbunătăţirea disciplinei administrative.

2.7. participă la şedinţele comisiilor administrative în calitate de agentul constatator.

3. Arhitectul-șef:

3.1 organizează şi realizează controlul asupra respectării prevederilor actelor normative în sfera construcţiilor pe teritoriul orașului Căușeni;

3.2. depistează, constatează califică şi perfectează contravenţii administrative prevăzute de art. 178, 179 din Codul Contravenţional) şi le remite spre examinare în instanţă de judecată competentă;

3.3. prezintă interesele organului administraţiei publice locale în diferite instanţe la examinarea materialelor pentru contravenţiile administrative depistate;

3.4. urmăreşte executarea deciziilor aprobate pentru pedepsirea contravenienţilor în sfera сonstrucţiilor;

3.5. asigură executarea în termen a actelor legislative şi normative în sfera construcţiilor;

3.6. realizează analiza, întocmirea rapoartelor în sfera contravenţiilor administrative prevăzute de art. 178, 179 din Codul Contravenţional cu propuneri pentru luarea măsurilor preventive şi măsurilor pentru îmbunătăţirea disciplinei administrative, activităţii structurilor antrenate şi persoanelor;

3.7. participă la şedinţă de judecată în calitate de agentul constatator al contravenţiei administartive.

4. Agentul constatator poate califica şi constata contravenţii, în limitele competenţei sale. Materialele contravenţionale se transmite de agentul constatator, la organul competent pentru a examina contravenția respectivă.

 

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE AGENTULUI CONSTATATOR

 

1. Agentul constatator are dreptul, în limitele competenţei sale are dreptul:

1.1. să depisteze şi să constateze faptele de încălcare pe teritoriul orașului Căușeni a prevederilor art. 126 1, 154, 157 alin (7) și (8), 178, 179, 273 pct.9), 9 1), 11), 15) și 16) Codului Contravenţional ;

1.2. să colaboreze cu alte organe de stat, autorităţi publice locale, instituţii de învăţămînt şi specialiştii în domeniul contravenţiilor administrative, deasemenea, agentul constatator poate constata contravenţii ale căror constatare, soluţionare şi sancţionare sînt atribuite competenţei unor alte organe. În astfel de cazuri, agentul va remite organelor respective procesele-verbale de constatare a contravenţiilor;

1.3. să invite sau să informeze reprezentanţii organizaţiilor prestatori de servicii în vederea atragerii contravenientului la răspundere, după caz;

1.4. este abilitat să înainteze indicaţii şi prescripţii conducătorilor întreprinderilor gospodăriei comunale, organizaţiilor şi agenţilor economici privind problemele vizate;

1.5. să înainteze propuneri pentru audierea conducătorilor întreprinderilor, organizaţiilor, instituţiilor municipale la şedinţele primăriei şi Consiliului.

2. Agentul constatator este obligat, în limitele competenţei:

2.1. să respecte Constituţia şi legile RM;

2.2. să execute obligaţiunile sale de serviciu stabilite în fişa postului, să nu ascundă acţiuni ilicite;

2.3. să păstreze confidenţialitatea datelor, cu care face cunoştinţă în cadrul activităţii;

2.4. să examineze în termen contestaţiile şi adresările cetăţenilor la capitolul contravenţiilor administrative, în limitele competenţei;

2.5. la întocmirea proceselor-verbale să explice contravenienţilor drepturile şi obligaţiunile acestora;

2.6. la solicitarea contravenientului să atragă traducătorul, după caz;

2.7. să ia poziţie neutră la depistarea şi constatarea contravenţiilor administrative;

2.8. să realizeze pregătirea rapoartelor despre rezultatele activităţii pentru problemele vizate.

 

IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE

CONTRAVENIENTULUI

 

1. Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are dreptul:

1.1. la apărare;

1.2. să cunoască fapta imputată;

1.3. să primească informaţie în scris şi explicaţii în privinţa drepturilor, prevăzute de art. 384;

1.4. să ia cunoştinţă de materialele din dosar şi să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore, copii de pe procesul-verbal;

1.5. să prezinte probe;

1.6. să formuleze cereri;

1.7. să conteste decizia asupra cauzei;

1.8. la traducător;

1.9. să recunoască total sau parţial vinovăţia în comiterea faptei ce i se impută;

1.10. să solicite audierea martorilor;

1.11. să ia cunoştinţă de procesul-verbal încheiat de agentul constatator, să facă obiecţii asupra corectitudinii lui, să ceară completarea lui cu circumstanţele care, în opinia sa, trebuie să fie consemnate.

2. Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional este obligată:

2.1. să asigure accesul liber la locul săvîrşirii contravenţiei;

2.2. să prezinte actele necesare la solicitarea agentului constatator;

2.3. să se supună dispoziţiilor legale ale agentului constatator.

 

V. ORDINEA DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI-VERBAL

CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE

 

1. Dreptul la întocmirea proceselor-verbale au vicerpimarul orașului și specialiștii primăriei Căușeni abilitați prin dispoziţia primarului.

2. La depistare şi constatare agentul constatator este obligat:

2.1. să prezinte legitimaţia de serviciu, fără solicitarea contravenientului;

2.2. să se comporte amabil, corect, nereacţionînd la acţiuni de provocare a contravenientului;

2.3. În cazul depistării contravenţiei administrative agentul constatator este obligat să întocmească procesul-verbal la încălcările depistate.

3. Procesele-verbale se întocmesc pe formularele de strictă evidenţă, stabilite şi aprobate prin decizia Consiliului orășenesc Căușeni.

4. Întocmirea proceselor-verbale pe formularele, ne aprobate prin decizia Consiliului orășenesc Căușeni este strict interzisă.

5. Formularea faptelor depistate a încălcărilor urmează să corespundă cerinţelor capitolului II din prezentul Regulament.

6. Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare prin hîrtie indigo, unde citeţ şi fără corectări se completează toate rubricile. Primul exemplar se remite organului competent pentru a examina această contravenţie; al doilea exemplar - de către persoana împotriva caruia a fost întocmit un proces-verbal cu privire la contravenție; al treilea exemplar rămîne agentului constatator.

7. Procesul-verbal se întocmeşte în prezenţa contravenientului. În caz de lipsă a acestuia, în prezenţa altei persoane, care a atins vîrsta de 18 ani şi care se află pe adresa indicată sau este în relaţii de rudenie cu contravenient.

8. În caz, dacă contravenientul refuză să semneze, procesul-verbal, atunci în proces-verbal se face notă privind refuz. Procesul-verbal se consideră valabil, dacă sunt aplicate semnături a doi martori.

9. Un exemplar al procesului-verbal se remite contravenientului (în caz de lipsă a acestuia, se expediază prin poştă), al doilea exemplar se păstrează la agentul constatator.

10. În caz, dacă contravenientul refuză să primească procesul-verbal întocmit, agentul constatator face însemnare în procesul-verbal, un exemplar îi remite contravenientului şi expediază copia procesului-verbal al agentului constatator prin scrisoare cu aviz cu înştiinţare despre primire în termen de 10 zile din ziua întocmirii procesului-verbal.

 

VI. RESPONSABILITATEA AGENTULUI CONSTATATOR

 

1. Obligaţiunile, responsabilitatea şi competenţa individuală a specialiștilor se stabileşte în fişele postului, aprobate de primarul orașului Căușeni şi semnate de lucrători scriptici.

2. Agentul constatator este responsabil:

2.1. pentru autenticitatea datelor indicate în procesul-verbal;

2.2. pentru informarea contravenientului despre drepturile acestuia;

2.3. pentru decizia aprobată cu privire la calificarea şi constatarea contravenţiilor administrative;

2.4. poartă răspundere pentru corectitudinea realizării şi aplicării legislaţiei în domeniul contravenţiilor administrative;

2.5. pentru păstrarea datelor confidenţiale, deciziilor, metodelor ş.a., cu care a luat act în cadrul activităţii.

3. Persoanele responsabile, abilitate cu funcţii de constatare a contravenţiilor administrative, care fac abuz de drepturi, poartă răspundere disciplinară, administrativă, materială şi penală în modul stabilit de lege.

 

VII. TERMENII DE CONSTATARE ŞI CONTESTARE

 

1. Contravenţia se aduce la cunoştinţa agentului constatator prin intermediul contestaţiei sau înştiinţării sau se stabileşte la propria iniţiativă, cînd săvîrşirea acţiunii ilicite se depistează în rezultatul controlului sau verificării, în conformitate cu atribuţiile de serviciu şi în cazuri prevăzute de lege.

2. Dacă este necesar, agent constatator întocmeşte proces-verbal în rezultatul controlului sau verificării.

3. Agentul constatator prompt, dar în caz de imposibilitate în termen de 3 zile, este obligat să verifice datele şi să ia măsuri, prevăzute de alin.(2)–(5) art.74, 126¹, 154, alin. (7), (8) art. 157, pct. 9), (9¹), 11), 15), 16) art. 273 şi alin.(2) art. 399, care prevede că agentul constatator poate constata contravenţii ale căror constatare, soluţionare şi sancţionare sînt atribuite competenţei unor alte organe. În astfel de cazuri, agentul va remite organelor respective procesele-verbale de constatare a contravenţiilor.

4. Agentul constatator nu mai tîrziu de 30 zile este obligat să verifice datele şi să ia măsuri, prevăzute de Codul Contravenţional, să înainteze prima preîntîmpinare, apoi a doua preîntîmpinare, dar în caz dacă de contravenient nu vor fi luate măsuri pentru lichidarea contravenţiei, agentul constatator este în drept, să ia măsuri, prevăzute de prezentul Regulament.

5. Nu mai tîrziu de 24 de ore din momentul întocmirii, procesele-verbale cu privire la contravenţie se înregistrează în registrul de evidenţă şi se remit spre examinare comisiei administrative pe lîngă primăria orașului Căușeni.

6. În termen de 15 zile din ziua înştiinţării depsre întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie contravenientul, victima sau reprezentantul, este în drept să contesteze acesta în instanţa de judecată.

7. Contestaţia la procesul-verbal cu privire la contravenţie se depune în organul prezentat de agentul constatator. Nu mai tîrziu de 3 zile din momentul înregistrării contestaţiei, agentul constatator expediază contestaţia şi materialele cu privire la contravenţie în comisia administrativă.

8. Depunerea contestaţiei sistează executarea pedepsei, stabilită în procesul-verbal.

 

VIII. DISPOZIŢII FINALE

 

1. Prezentul Regulament determină condiţiile de bază, care reglamentează relaţiile între agentul constatator şi contravenient.

2. Modificările şi completările în prezentul Regulament se operează prin decizia Consiliului orășenesc Căușeni.

3. Regulamentul intră în vigoare din momentul aprobării deciziei Consiliului orășenesc Căușeni.

 

Anexa nr. 2

La Decizia consiliului orășenesc Căușeni №___ din _____________

 

 

 

 

 

Серия ___ Nr.__ __ __ __ __ __ __

 

 

 

PROCES-VERBAL CU PRIVIRE LA CONTRAVENŢIE

ПРОТОКОЛ О ПРАВОНАРУШЕНИИ

 

“____” _______________20 ____ ora____________locul încheierii______________________________________________________________________________

(дата составления) (время) (место составления)

Agent constatator _____________________________________________________________________________________________________________________

(констатирующий субъект) (funcţia numele şi prenumele agentului constatator должность, имя, фамилия констатирующего субъекта)

adresa juridică: or. Căușeni str.Meșter Radu, 3

юридический адрес: г.Кэушень, ул. М. Раду, 3

A constatat că: (установил что:) а) persoana fizică (а) физическое лицо) cu funcţie de răspundere (ответственное лицо) (de subliniat/подчеркнуть)

Numele: ___________Prenumele: _____________patronimicul: _________data naşterii_______________locul naşterii_________________________________

(фамилия) (имя) (отчество) (дата рождения) (место рождения)

Buletin de identitate /паспорт: seria _____ număr_______________ eliberat de___________ la _____________IDNP___________________________________

Viza de reşedinţă/прописка__________________________________domiciliul/место жительства____________________________________________________

date suplimentare______________________________________________________________________________________________________________________

(дополнительные сведения)_____________________________________________________________________________________________________________

Locul de muncă/место работы_______________________________funcţia/должность_____________________________________________________________

b) persoana juridică

(юридическое лицо)____________________________________________________________________________________________________________________

denumirea, sediul, datele persoanei care o prezintă/наименование, юридический адрес, данные о лице, которое его представляет

IDNP/фискальный код ______________________________________________________________________________________________________

Timpul comiterii/(время совершения) ziua_____luna__________anul_________ora_______(sau perioada cuprinsă între):______________________________

(день) (месяц) (год) (время) (или в какой период)

Locul comiterii, fapta comisă_____________________________________________________________________________________________________________ (место совершения, изложение существа правонарушения):___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Încălcînd prevederile/нарушив положения__________________________________________________________________________________________________

(denumirea articolului şi aliniatului actului normativ care a fost încălcat/часть, статья, нормативного акта, который был нарушен)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Circumstanţe(atenuate, agravante)/обстоятельства(смягчающие/отягчающие):________________________________________________________________

Explicaţiile persoanei care a comis contravenţie/объяснение лица, совершившего правонарушение:_________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Proces-verbal a fost întocmit în prezenţa/obsenţa contravenientului, ori refuzul său de a semna procesul-verbal/протокол был составлен в привутствии/отсутствии правонарушителя, или отказ лица в подписи протокола (de subliniat/подчеркнуть)

Contravenientul___________________________________________

(Правонарушитель) (semnătură/роспись)

Martor 1.__________________________________________________________________________________________________________________________

(свидетель) (N.P.P. domiciliul, strada, bloc,ap.,tel./Ф.И.О., место жительства, ул.,дом, кв.,тел.)

 

Martor 2.__________________________________________________________________________________________________________________________

(свидетель) (N.P.P. domiciliul, strada, bloc,ap.,tel./Ф.И.О., место жительства, ул.,дом, кв.,тел.)

Reprezentantullegal/apărător____________________________________________________________________________________________________________

(Законный представитель/Защитник) (N.P.P. locul de miuncă,tel./Ф.И.О., место работы, тел.)

Interpret, traducător___________________________________________________________________________________________________________________

Переводчик (N.P.P. locul de miuncă,tel./Ф.И.О., место работы, тел.)

La procesul-verbal se anexează următoarele documente:_____________________________________________________________________________________

(к протоколу прилагаются следующие документы): _________________________________________________________________________________________

 

Decizia agentului constatator/решениеконстатирующего субъекта:

а) de remiterea conform competenţei în/о передаче на рассмотрение по компетенции в:___________________________________________________________

b) сu recomandare/с рекомендацией:_____________________________________________________________________________________________________

 

Martor 1._________________________ Martor 2.________________________ Reprezentantul legal/apărător_______________________________

(semnătură/роспись) (semnătură/роспись) (semnătură/роспись)

 

Am luat cunoştiinţă cu proces-verbal, cu decizia agentului constatator, cu drepturile şi obligaţiile prevăzute de art.34, 378, 384 şi 448 Cod Contrevenţional al RM, specificate pe verso, iar exemplaru procesul-verbal am primit-o, pentru ce semnez/Ознакомился с протоколом, с решением констатирующего субъекта, с правами и обязанностями, предусмотренные ст. 34, 378, 384 и 448 Кодекса о правонарушениях РМ и получил экземпяр протокола, за что и подписываюсь:

 

 

 

Agent constatator _____________________________ Соntravenientul ______________________________

Констатирующий субъект (semnătură/роспись) Правонарушитель (semnătură/роспись)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În atenţia în a cărei privinţă s-a întocmit proces-verbal

conform prevederilor Codului contravenţional

 

Articolul 378. Dreptul la apărare

(1) În procesul contravenţional, autoritatea competentă să soluţioneze cauza

contravenţională este obligată să asigure părţilor şi altor participanţi la proces

deplina exercitare a drepturilor procesuale în condiţiile prezentului cod.

(2) Pe parcursul procesului contravenţional, părţile au dreptul să fie asistate

de un apărător (avocat).

(3) În momentul pornirii procesului contravenţional, autoritatea competentă

să soluţioneze cauza contravenţională este obligată să aducă la cunoştinţa

persoanei pasibile de răspundere contravenţională dreptul ei de a fi asistată

de un apărător.

(4) În cel mult 3 ore din momentul reţinerii, persoanei care este pasibilă de sancţiunea arestului contravenţional şi nu are apărător ales i se desemnează, în modul stabilit de art.167 alin.(11) din Codul de procedură penală, un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat.

 

Articolul 384. Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional

(2) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are dreptul:

a) la apărare;

b) să cunoască fapta imputată;

c) să fie asigurată, în cel mult 3 ore de la reţinere, cu un avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat dacă fapta este pasibilă de sancţiunea arestului contravenţional;

d) să anunţe, în cazul reţinerii, în termen de o oră din momentul reţinerii, prin autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională, două persoane, la alegerea sa, despre faptul şi locul reţinerii;

e) să primească informaţie scrisă şi explicarea drepturilor sale expuse în prezentul articol, inclusiv a dreptului de a tăcea şi de a nu mărturisi împotriva sa, împotriva rudelor sale apropiate, a soţului/soţiei, logodnicului/logodnicei, precum şi de a nu-şi recunoaşte vinovăţia;

f) să fie audiată în prezenţa apărătorului dacă acceptă sau cere să fie audiată;

g) să aibă întrevederi cu apărătorul în condiţii confidenţiale, fără limitarea numărului şi duratei întrevederilor;

h) să ia cunoştinţă de materialele din dosar şi să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore, copii de pe procesul-verbal;

i) să prezinte probe;

j) să formuleze cereri;

k) să conteste decizia asupra cauzei;

l) să recunoască total sau parţial vinovăţia în comiterea faptei ce i se impută;

m) să ceară recuzarea reprezentantului autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, expertului, interpretului, traducătorului, grefierului;

n) să solicite audierea martorilor;

o) să facă obiecţii împotriva acţiunilor agentului constatator şi să ceară consemnarea obiecţiilor sale în procesul-verbal;

p) să ia cunoştinţă de procesul-verbal încheiat de agentul constatator, să facă obiecţii asupra corectitudinii lui, să ceară completarea lui cu circumstanţele care, în opinia sa, trebuie să fie consemnate;

q) să se împace cu victima în condiţiile prevăzute de prezentul cod;

r) să fie informat de agentul constatator despre toate hotărîrile ce se referă la drepturile şi interesele sale, să primească, la cerere, copii de pe aceste hotărîri;

s) să atace, în modul stabilit de lege, acţiunile şi deciziile autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională, inclusiv hotărîrea judecătorească;

t) să retragă orice plîngere depusă personal sau de apărător în interesele sale;

u) să ceară şi să primească despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile sau inacţiunile ilicite ale autorităţii competente să constate contravenţia sau să soluţioneze cauza contravenţională.

(3) Realizarea de către persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional a drepturilor sale ori renunţarea la realizarea acestor drepturi nu poate fi interpretată în detrimentul persoanei şi nu poate avea consecinţe nefavorabile pentru ea.

(31) Dreptul prevăzut la alin.(2) lit.u) se oferă doar în cazul în care prin hotărîre judecătorească definitivă s-a constatat caracterul ilicit al acţiunilor sau al inacţiunilor autorităţii competente să constate contravenţia sau să soluţioneze cauza contravenţională.

(4) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional este obligată:

a) să se prezinte la citarea autorităţii competentă să soluţioneze cauza contravenţională;

b) să accepte, la cererea autorităţii competentă să constate contravenţia sau să soluţioneze cauza contravenţională, examinarea şi percheziţia sa corporală;

c) să accepte necondiţionat, la cererea autorităţii competentă să constate contravenţia sau să soluţioneze cauza contravenţională, testarea alcoolscopică, examenul medical, dactiloscopia, prelevarea de sînge şi de secreţii ale corpului pentru analiză;

d) să fie supusă expertizei judiciare, la cererea agentului constatator competent sau a instanţei;

e) să se supună dispoziţiilor legale ale agentului constatator şi ale preşedintelui şedinţei de judecată;

f) să respecte ordinea în şedinţa de judecată şi să nu părăsească sala de şedinţe fără învoirea dată de preşedintele şedinţei.

(5) Persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional are şi alte drepturi şi obligaţii prevăzute de prezentul cod.

(6) În conformitate cu prevederile prezentului cod, drepturile minorului se realizează şi de reprezentantul lui legal. Procesului contravenţional se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură penală cu privire la drepturile şi obligaţiile reprezentantului legal al minorului.

 

 

 

 

 

Articolul 448. Contestaţia împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie

(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravenţională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenţionale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condiţiile art.4471 alin.(8).

(2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin.(1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancţiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana faţă de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanţa de judecată competentă să examineze contestaţia.

(3) Persoana faţă de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunţarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancţiunii contravenţionale sau a perceperii despăgubirii materiale.

(4) Contestaţia împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenţionale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestaţia şi dosarul cauzei contravenţionale în instanţa de judecată competentă.

(5) Contestaţia depusă conform alin.(1) suspendă executarea sancţiunii contravenţionale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenţie sau prin decizia agentului constatator.

(6) În cazul prevăzut la alin.(2), pînă la soluţionarea repunerii în termen, instanţa de judecată poate suspenda executarea deciziei.

(7) Depunerea contestaţiei peste termen, conform alin.(3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanţa de judecată care examinează contestaţia poate suspenda executarea deciziei atacate.

(8) Persoana care face contestaţie împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale nu plăteşte taxă de stat.”

 

К сведению лица, в отношении которого инициированно

производсто о правонарушении, в с оответствии

с положениями Кодекса о правонарушениях

 

Статья 378. Право на защиту

(1) В ходе производства о правонарушении орган, уполномоченный рассматривать дело о правонарушении, обязан обеспечить сторонам и другим участникам процесса реализацию в полном объеме их процессуальных прав в соответствии с настоящим кодексом.

(2) На протяжении всего производства о правонарушении стороны вправе пользоваться помощью защитника (адвоката).

(3) В момент возбуждения производства о правонарушении орган, уполномоченный рассматривать дело о правонарушении, обязан сообщить лицу, подлежащему ответственности за правонарушение, о его праве на помощь защитника.

(4) Не позднее трех часов с момента задержания лицу, подлежащему аресту за правонарушение и не имеющему выбранного им защитника, назначается в установленном частью (11) статьи 167 Уголовно-процессуального кодекса порядке адвокат, предоставляющий юридическую помощь, гарантируемую государством.

Статья 384. Лицо, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении

2) Лицо, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, имеет право:

a) на защиту;

b) знать вменяемое ему в вину деяние;

c) быть обеспеченным не позднее трех часов с момента задержания адвокатом, предоставляющим юридическую помощь, гарантируемую государством, – в случае, если деяние наказывается арестом за правонарушение;

d) в случае задержания в течение одного часа с момента задержания сообщить через орган, уполномоченный рассматривать дело о правонарушении, двум лицам по его выбору о факте задержания и месте содержания под стражей;

e) получить письменную информацию и разъяснение относительно предусмотренных настоящей статьей прав, включая право молчать и не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников, супруга/супруги, жениха/невесты, а также не признавать свою вину;

f) быть опрошенным в присутствии защитника – в случае, если согласно или требует быть опрошенным;

g) общаться с защитником в конфиденциальных условиях без ограничения количества и продолжительности встреч;

h) знакомиться с материалами дела и получать по просьбе в течение 24 часов копии протокола;

i) представлять доказательства;

j) заявлять ходатайства;

k) оспаривать решение по делу;

l) признать себя полностью или частично виновным в совершении вменяемого ему в вину деяния;

m) заявлять отвод представителю органа, уполномоченного рассматривать дело о правонарушении, эксперту, переводчику, секретарю судебного заседания;

n) требовать опроса свидетелей;

o) возражать против действий констатирующего субъекта и требовать занесения этих возражений в протокол;

p) знакомиться с протоколом, составленным констатирующим субъектом, подавать замечания относительно его правильности, требовать внесения в него обстоятельств, которые, по его мнению, должны быть отмечены;

q) примириться с потерпевшим в предусмотренном настоящим кодексом порядке;

r) уведомляться констатирующим субъектом обо всех затрагивающих его права и интересы решениях и получать по просьбе копии таких решений;

s) обжаловать в установленном законом порядке действия и решения органа, уполномоченного рассматривать дело о правонарушении, включая судебное решение;

t) отзывать любую жалобу, поданную им или в его интересах защитником;

u) требовать и получать возмещение ущерба, причиненного незаконными действиями или бездействием органа, уполномоченного устанавливать правонарушение или рассматривать дело о правонарушении.

(3) Реализация лицом, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, своих прав или отказ от их реализации не могут истолковываться ему во вред и не могут иметь неблагоприятных для него последствий.

(31) Право, предусмотренное пунктом u) части (2), предоставляется лишь в случае, когда окончательным судебным решением установлен незаконный характер действий или бездействия органа, уполномоченного устанавливать правонарушение или рассматривать дело о правонарушении.

(4) Лицо, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, обязано:

a) являться по вызову органа, уполномоченного рассматривать дело о правонарушении;

b) соглашаться по требованию органа, уполномоченного устанавливать правонарушение или рассматривать дело о правонарушении, на освидетельствование и личный обыск;

c) беспрекословно соглашаться по требованию органа, уполномоченного устанавливать правонарушение или рассматривать дело о правонарушении, на проведение теста на алкоголь, на медицинское освидетельствование, снятие отпечатков пальцев, взятие крови и выделений организма на анализ;

d) подвергаться по требованию компетентного констатирующего субъекта или судебной инстанции судебной экспертизе;

e) подчиняться законным распоряжениям констатирующего субъекта и председательствующего в судебном заседании;

f) соблюдать порядок в судебном заседании и не покидать зал заседания без разрешения председательствующего в заседании.

(5) Лицо, в отношении которого возбуждено производство о правонарушении, имеет и иные права и обязанности, предусмотренные настоящим кодексом.

(6) В соответствии с положениями настоящего кодекса права несовершеннолетнего реализуются также его законным представителем. К производству о правонарушении применяются соответствующим образом положения Уголовно-процессуального кодекса о правах и обязанностях законного представителя несовершеннолетнего.

Статья 448. Обжалование протокола о правонарушении

(1) Правонарушитель, потерпевший или их представитель, прокурор, если он участвует в деле о правонарушении, в случае своего несогласия с решением констатирующего субъекта или в случае вынесения решения с нарушением установленных настоящим кодексом процессуальных норм вправе обжаловать вынесенное по делу о правонарушении решение. Срок обжалования решения констатирующего субъекта составляет 15 дней со дня вынесения решения или – для сторон, не присутствовавших на заседании по делу о правонарушении, – со дня вручения копии данного решения в соответствии с частью (8) статьи 4471.

(2) В случае пропуска предусмотренного частью (1) срока по уважительным причинам, но не позднее 15 дней после начала исполнения наказания или взыскания материального ущерба, лицу, в отношении которого вынесено решение, по его заявлению срок обжалования может быть восстановлен судебной инстанцией, компетентной рассмотреть жалобу.

(3) Лицо, в отношении которого вынесено решение и которое отсутствовало как при рассмотрении дела, так и при вынесении решения и не было извещено о вынесенном решении, может обжаловать решение констатирующего субъекта и за пределами установленного срока, но не позднее 15 дней после начала исполнения наказания за правонарушение или взыскания материального ущерба.

(4) Жалоба на вынесенное по делу о правонарушении решение подается в орган, к которому относится констатирующий субъект, рассмотревший дело. Не позднее трех дней со дня подачи жалобы констатирующий субъект направляет жалобу и материалы дела о правонарушении в компетентную судебную инстанцию.

(5) Поданная в соответствии с частью (1) жалоба приостанавливает исполнение наказания за правонарушение, назначенного в протоколе о правонарушении или решением констатирующего субъекта.

(6) В случае, предусмотренном частью (2), судебная инстанция может приостановить исполнение решения до разрешения вопроса о восстановлении срока обжалования.

(7) Подача жалобы за пределами установленного срока обжалования в соответствии с частью (3) не приостанавливает исполнение решения констатирующего субъекта. Судебная инстанция, рассматривающая жалобу, может приостановить исполнение обжалуемого решения.

(8) Лицо, обжалующее решение о назначении наказания за правонарушение, освобождается от уплаты государственной пошлины.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar