Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Consultare publiсă


Categoria: Noutăți       Data: 4-11-2016, 11:16

PROIECT

DECIZIE nr.9/1

din 07 noiembrie 2016

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu

privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2016”

 

În conformitate cu art. 13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

art. 3 lit. a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit. n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2016” după cum urmează:

1.1. La anexa nr.1 „ Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2016” la capitolul IV „SURSE DE FINANȚARE, total (active financiare+datorii+modificarea soldul de mijloace banești”, în rîndul ,,Realizarea terenurilor,, cod ECO 371210, în coloana ,,suma mii lei,, suma se majorează cu suma de 335,120 mii lei.

 

1.2 . La Anexa nr.3 “Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe programe „

a) în rîndul ,,Servicii de Stat cu destinație generală ,, ,,cod 01,, , în coloana ,,Suma mii lei,, cifrele se majorează cu 110 mii lei.

b) în rîndul “ Gospodaria de locuințe și gospodaria serviciilor comunale “ cod 06, în coloana ,,Suma mii lei,, cifrele se majorează cu 225,120 mii lei, în continuare după text.

2.Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni;

- Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

- Locuitorilor orașului Căușeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

 

Primarul Grigore Repeșciuc

 

Specialist Maria Bocearov

 

Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni Ala Cucoș-Chiselița

Avizat: Jurist Șipitca D.

 

 

 

N O T Ă I N F O R M A T I V Ă

la proectul de decizie

,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu

privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2016”

 

În urma vinzării terenurilor proprietate publică, sau acumulat la contul primăriei surse financiare în sumă de 335120 lei . Acestă sumă sepropune de a fi îndreaptată la achitarea cheltuielilor de reparație capitală a sistemului de încălzire a clădirii primăriei în sumă de 110,0 mii lei, și 225120 lei la grupa 06 pentru reparația capitală : - pavajul suprafeței de teren de pe lingă havuz.

Prin urmare se propune Consiliului orășenesc Căușeni aprobarea proiectului de decizie ,,Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2016”

 

 

Specialist Maria Bocearov

 

PROIECT 

DECIZIE nr.9/2

din 07 noiembrie 2016

 

Cu privire la acordul de utilizare

a denumirii oficiale ,,Căușeni,,

 

Avînd în vedere demersul înaintat de Coroplast S&G International GmbH cu nr de înregistrare 02/1-25-1246 din 03.11.2016 privind acordul de utilizarea denumirii oficiale în denumirea persoanei juridice,

În conformitate art.9 alin.11 al Legii nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali,

în temeiul art. 3, 4, 5(1), 7, 14, 19 (3), (4), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se dă acordul privind utilizarea a denumirii oficiale ,,Căușeni,, în denumirea persoanei juridice, care urmează a fi fondată de Coroplast S&G International GmbH în Republica Moldova și anume ,,Coroplast Harness Technology Caușeni,, SRL.

2.Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni Grigore Repeșciuc;

- Coroplast S&G International GmbH;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

- Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

Primarul Grigore Repeșciuc

 

Specialist Victor Lebedev

 

Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni Ala Cucoș-Chiselița

Avizat: Jurist Șipitca D.

 

Notă informativă

la proiectul de decizie

,, Cu privire la acordul de utilizare

a denumirii oficiale ,,Căușeni,,

 

Proiectul de decizie a fost elaborat în baza demersul înaintat de Coroplast S&G International GmbH cu nr de înregistrare 02/1-25-1246 din 03.11.2016 privind acordul de utilizarea denumirii oficiale în denumirea persoanei juridice în conformitate art.9 alin.11 al Legii nr.220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, în temeiul art. 3, 4, 5(1), 7, 14, 19 (3), (4), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006.

Prin urmare se propune Consiliului orăşenesc Căuşenide a aproba proiectul de decizie ,,Cu privire la acordul de utilizare a denumirii oficiale ,,Căușeni,,

 

 

Specialist Victor Lebedev

 

PROIECT

DECIZIA nr. 9/3

din 07 noiembrie 2016

 

Cu privire la permiterea

schimbării destinaţiei terenurilor

 

Avînd în vedere cererea cet. Ciontoloi Maxim cu nr. de înregistrare 02/1-25-1229 din data de 31.10.2016,

În conformitate cu Legea nr. 26 din 04.03.2010 privind Zona Economică Lideră ,,Bălți,,

cu atr. 52(b), 54 din Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr.35-XIII din 17.05.1996,

în temeiul art.13 (1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

cu atr.3(1) ,7, 10(1), 2, 14(2), atr.19(3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se permite cet. Ciontoloi Maxim, schimbarea destinaţiei terenurilor cu nr . cadastrale 2701209274 cu suprafața de 2,0 ha și nr. cadastral 2701209271 cu suprafața de 3,5 ha din „grădini” în terenuri „pentru construcţii”.

2. Prezenta Decizia se comunică:

- cet. Ciontoloi Maxim;

- Primarului oraşului Căuşeni Grigore Repeșciuc;

- Specialistului primăriei or. Căușeni Vasile Boiștean;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

- Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

Primarul Grigore Repeșciuc

 

Specialist Vasile Boiștean

 

Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni Ala Cucoș-Chiselița

Avizat: Jurist Șipitca D.

 

 

Notă informativă

la proiectul de decizie ,,Cu privire la permiterea

schimbării destinaţiei terenului,,

 

Proiectul de decizie a fost elaborat în baza cererii depuse de cet. Ciontoloi Maxim cu nr. de înregistrare 02/1-25-1229 din data de 31.10.2016 privind solicitarea schimbarii destinaţiei terenurilor din „grădini” în terenuri „pentru construcţii”. În conformitate cu Legea nr. 26 din 04.03.2010 privind Zona Economică Lideră ,,Bălți,, în conformitate cu atr. 52(b), 54 din Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului nr.35-XIII din 17.05.1996, în temeiul art.13 (1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

cu atr.3(1) ,7, 10(1), 2, 14(2), atr.19(3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală 436-XVI din 28.12.2006.

Prin urmare se propune Consiliului orăşenesc Căuşeni permiterea cet. Ciontoloi Maxim, schimbarea destinaţiei terenurilor cu nr . cadastrale 2701209274 cu suprafața de 2,0 ha și nr. cadastral 2701209271 cu suprafața de 3,5 ha din „grădini” în terenuri „pentru construcţii” conform proiectului propus.

 

 

 

Specialist Vasile Boiștean

 

 

PROIECT 

DECIZIE nr.9/4

din 09 noiembrie 2016

 

Cu privire la atribuirea unui sector

de teren pentru construcţia casei de locuit

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 828 din 25.12.1991 Codul funciar cu modificările şi completările ulterioare şi materialele prezentate,

în temeiul art. 14 alin. (2) lit.e) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Consiliul orăşenesc Causeni DECIDE:

1.1 Se atribuie familie nou-formată Nastas Andrian, un sector de teren cu suprafaţa totală de 0,07 ha, cod cadastral 2701224304, pentru construcţia casei de locuit.

 

1.2 Se atribuie familie nou-formată Renchev Serghei, un sector de teren cu suprafaţa totală de 0,07 ha, cod cadastral 2701224303, pentru construcţia casei de locuit.

 

 

1.3 Se atribuie familie nou-formată Boldyrev Eugeniu, un sector de teren cu cota parte de 0,07 % cod cadastral 2701227241, pentru construcţia casei de locuit.

 

2. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Specialistului primăriei or. Căuşeni Vasile Boişteanu;

- Persoanelor vizate;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

Primar Grigore Repeşciuc

Specialist funciar Vasile Boistean

Secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni Ala Cucoş-Chisăliţa

 

RAPORT

de specialitate la proectului de decizie

,,Cu privire la atribuirea unui sector

de teren pentru construcţia casei de locuit,,

 

Avînd în vedere Cererile cetățenilor prin care solicită atribuirea unor terenuri ca familie nou formata pentru construcția casei de locuit.

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 828 din 25.12.1991 Codul funciar cu modificările şi completările ulterioare şi materialele prezentate, în temeiul art. 14 alin. (2) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, se propune Consiliului orăşenesc Causeni de accepta atribuirea unor terenuri pentru construcția caselor de locuit conform proiectului propus.

 

 

Specialist V. Boiştean

 

 

PROIECT

DECIZIE nr.9/5

din 07 noiembrie 2016

 

Cu privire la modificarea unei Decizii

a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 13(1), 18(2), 19, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003;

în baza art. 3 lit.a) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006;

în temeiul art. 3, 4, 5(1), 7, 14, 19 (3), (4), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se modifică Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. 9/19 din 28 septembrie 2006 ,,Cu privire la patrimonial primariei orașului Căușeni,, după cum urmează:

În anexa nr.4 punctul 33 se completează cu sintagma ,,Burlac Angela, 18.06.1987, A 18101890, 2003018007850, str. Ana și Alexandru 20/15,, , în continuare după text.

2. Se modifică Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr. 9/19 din 28 septembrie 2006 ,,Cu privire la patrimonial primariei orașului Căușeni,, după cum urmează:

În anexa nr.4 punctul 122 se modifică sintagma ,,Nicolan Iurie Mihail, srt. Poleanicichin 27/1,, cu sintagma ,,Tihon Ivan, 10.10.1956, A 18037929, 0962711057583, str. Ana și Alexandru nr,20/18,, în continuare după text.

 

3.Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni Grigore Repeșciuc;

- Specialistului primăriei or. Căușeni Lebedev Victor;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

- Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

Primarul Grigore Repeșciuc

 

Specialist Victor Lebedev

 

Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni Ala Cucoș-Chiselița

Avizat: Jurist Șipitca D.

 

Notă informativă

la proiectul de decizie

,,Cu privire la modificarea unei Decizii

a Consiliului orăşenesc Căuşeni,,

 

 

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate cu art. 13(1), 18(2), 19(5), 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, în baza art. 3 lit.a) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, în temeiul art. 3, 4, 5(1), 7, 14, 19 (3), (4), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, examinarea și aprobarea proiectului dat de decizie este de competența Consiliului orăşenesc Căuşeni.

 

 

Specialist Victor Lebedev

 

 

PROIECT

DECIZIA nr. 9/6

din 07 noiembrie 2016

 

Cu privire la permiterea efectuării lucrărilor

de casare a unor plantații

Avînd în vedere cererea depusă de G.Ț, ,,Tîrziu Andrei Leonid or. Căușeni,, cu nr. de înregitrare 02/1-25-735 din 14.06.2016 prin care solicită efectuarea âi casării plantației perene cu suprafața de 3,2256 ha,

Act de defrișare a plantației perene în G.Ț, ,,Tîrziu Andrei Leonid or. Căușeni,, din 20.04.2016,

în conformitate cu art., 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003,

Regulamentul cu privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.705 din 20 octombrie 1995,

în temeiul art. 3, 5(1), 7, 10(1), (2), 14 (1), 19 (3),(4), 20(5), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orășenesc Căușeni DECIDE:

 

1.Se permite efectuarea lucrărilor de casare a unor plantații perene cu suprafața totală de 3,2256 ha, constituite din prun și persic amplasate pe terenurile cu numerele cadastrale 2701307141, 2701307098 conform Actului de defrișare a plantației perene în G.Ț, ,,Tîrziu Andrei Leonid or. Căușeni,, din 20.04.2016.

2.Prezenta Decizie se comunică:

- Dlui Grigore Repeşciuc, Primar al or. Căuşeni;

- G.Ț, ,,Tîrziu Andrei Leonid or. Căușeni,,;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

Primar Grigore Repeșciuc

Specialist Vasile Boiștean

Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni Ala Cucoș-Chiselița

Avizar: Jurist Șipitca D.

 

Notă informativă

la proiectul de decizie

,,Cu privire la permiterea efectuării lucrărilor

de casare a unor plantații,,

 

Avînd în vedere cererea depusă de G.Ț, ,,Tîrziu Andrei Leonid or. Căușeni,, cu nr. de înregitrare 02/1-25-735 din 14.06.2016 prin care solicită efectuarea defrișării și casării plantației perene cu suprafața de 3,2256 ha, actul de defrișare a plantației perene în G.Ț, ,,Tîrziu Andrei Leonid or. Căușeni,, din 20.04.2016, în conformitate cu art., 13 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003, conform regulamentul cu privire la modul de casare și defrișare a plantațiilor perene aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii moldova nr.705 din 20 octombrie 1995, în temeiul art. 3, 5(1), 7, 10(1), (2), 14 (1), 19 (3),(4), 20(5), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, se propune Consiliul orășenesc Căușeni de a permite efectuarea lucrărilor de casare a unor plantații perene cu suprafața totală de 3,2256 ha, constituite din prun -3,0 ha și piersic - 0,2256 ha.

 

Specialist Vasile Boiștean

 

 

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar