Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

BUGETUL ORAȘULUI CĂUȘENI PENTRU ANUL 2016


Categoria: Noutăți       Data: 5-01-2016, 06:57

Anexa nr.1

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 7/1 din 15 decembrie 2015

 

Indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2016

 

Denumirea Cod Eco Suma, mii lei

I. VENITURI, total 1 22343,9

inclusiv transferuri de la bugetul de stat 12026,0

II. CHELTUIELI, total 2+3 20954,7

inclusiv transferuri către bugetele UAT de nivelul întîi

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 1389,2

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total(active financiare+datorii+modificarea soldului de mijloace banesti) 4+5+9 -1389,2

inclusiv conform clasificatiei economice (k3)

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale 561 -510,0

Împrumuturi recreditate între bugetul de nivelu II și bugetele locale 563 -879,2

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910 0

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei 930 0

 

 

Anexa nr.2

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 7/1 din 15 decembrie 2015

Componența veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2016

Denumirea Cod Eco (k4) Suma, mii lei

Venituri total: inclusiv 22343,9

Impozit pe venitul persoanelor fizice 1111 3643

Impozitul funciar 1131 485,0

Impozitul pe bunurile imobiliare 1132 925,6

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional 1133 4,5

Taxe pentru servicii specifice 1144 2687,8

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate 1145 700,0

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii 1146 0

Dividende primite 1412 0

Renta 1415 127,0

Taxe şi plăţi administrative 1422 61,0

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare 1423 1234,0

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale 1431 350

Alte venituri 1451 0

Donatii voluntare interne 1441 100

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I 1912 12026

 

Anexa nr.3

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 7/1 din 15 decembrie 2015

 

Resursele şi cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe

 

Denumirea Cod Suma, mii lei

Cheltuieli recurente, în total 20954,7

inclusiv cheltuieli de personal 11191,0

Investiții capitale, în total 0

Servicii de stat cu destinaţie generală 01 3156,5

Resurse, total 3156,5

Resurse generale 1 2816,7

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 339,8

Cheltuieli, total 3156,5

Exercitarea guvernării 0301 3093,5

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie 0802 63,0

Servicii în domeniul economiei 04 727,5

Resurse, total 727,5

Resurse generale 1 727,5

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0

Cheltuieli, total 727,5

Administrarea patrimoniului de stat 5009 0

Dezvoltarea drumurilor 6402 727,5

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale 06 3707,3

Resurse, total 3707,3

Resurse generale 1 3707,3

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 0

Cheltuieli, total 3707,3

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 7502 3357,3

Iluminarea stradală 7505 350

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă 08 421

Resurse, total 421

Resurse generale 1 321

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 100

Cheltuieli, total 421

Dezvoltarea culturii 8502 390

Sport 8602 20

Tineret 8603 11

Învăţămînt 09 12781,4

Resurse, total 12781,4

Resurse generale 1 11887,2

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 894,2

Cheltuieli, total 12781,4

Educație timpurie 8802 12781,4

Protecţia socială 10 161,0

Resurse, total 161,0

Resurse generale 1 161,0

Resurse colectate de autorități/instituții bugetare 2 00

Cheltuieli, total 161,0

Protecţie socială a unor categorii de cetățeni 9019 161,0

 

Anexa nr. 4

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 7/1 din 15 decembrie 2015

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate

în bugetul orășenesc Căușeni în anul 2016

 

1. Cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare

 

Nr d/o Denumirea impozitului sau taxelor Baza impozabilă şi/sau obiectului impunerii Cota impozitului sau taxei Înlesnirile fiscale

1.

Impozitul funciar:

1) pentru terenurile cu destinaţie agricolă:

 

a)toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

 

- care nu au indici cadastrali

 

1,5 lei pentru

1 grad-hectar;

110 lei pentru 1 hectar; Sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt:

a) sînt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;

b) sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor, în cazul în care nu sînt antrenate în activitate de producţie;

c) sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive;

d) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod;

e) sînt ocupate de instituţiile de cultură, de artă, de cinematografie, de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii; de complexele sportive şi de agrement (cu excepţia celor ocupate de instituţiile balneare), precum şi de monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror finanţare se face de la bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicatelor;

f) sînt atribuite permanent căilor ferate, drumurilor auto publice, porturilor fluviale şi pistelor de decolare;

g) sînt atribuite zonelor frontierei de stat;

h) sînt de uz public în localităţi;

i) sînt atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse, dar ulterior restabilite - pe o perioadă de 5 ani.

j) sînt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri, conform legislaţiei în viguare.

b)terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

 

- care nu au indici cadastrali

0,75 lei pentru 1 grad-hectar;

- 55 lei pentru 1 hectar;

c)terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

d)terenuri pentru grădini şi terenurile pentru întovărăşirile pomicole, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 2 lei pentru 100 m2;

a) 2) pentru terenurile din extravilan, altele decît cele cu destinaţie agricolă: a)terenurile pe care sunt amplasate construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 350 lei pentru 1 hectar.

b)terenurile pe care sînt amplasate clădiri şi terenurile, altele decît cele specificate la pct.2 lit.a), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 70 lei pentru 1 hectar.

b) 3) pentru terenurile din intravilanul oraşului: a)terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu 2 lei pentru 100 m2;

b)terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

10 lei pentru 100 m2;

c) terenurile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă

0,2 % din valoarea estimată (sau costul) terenurilor

2. Impozitul pe bunurile imobiliare:

a) 1) pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător:

a) bunurile imobile cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale)

0,06% valoarea estimată (sau costul) bunurilor imobile De impozitul pe bunurile imobiliare sînt scutiţi:

a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societăţi;

c)organizaţiile religioase - pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;

d) persoanele de vîrstă pensionară, invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

e) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

f) familiile care au copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi;

g) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea, conform legislaţiei în viguare.

b) bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă (inclusiv garaje) 0,1% valoarea estimată (sau costul) bunurilor imobile

2) pentru persoanele fizice şi persoanele juridice care practică activitate de întreprinzător a) bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv bunurile imobile date în arendă sau locaţiune 0,1 % din valoarea estimativă (sau costul) bunurilor imobile

3.

Taxă pentru amenajarea teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul

în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

80 -lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi ,pentru fondatorii de gospodarii taranesti-80 lei anual 1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele fizice (invalizi, pensionari) şi persoanele juridice ai căror număr de invalizi şi pensionari depăşeşte nivelul de 50 la sută din numărul scriptic total

3. Fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vârsta de pensionare

4. Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul or.Căuşeni

Venitul din vânzări a bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

0,1 % Organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale

5. Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor

 

Venitul din vînzări a serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului,presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare 5%

 

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale

6. Taxa de aplicare a simbolicii locale Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală 0,1 %

7. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (cu excepţia celor amplasate total în zona de protecţie a drumurilor) Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii , amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate Conform 2.Taxelor locale pentru amplasarea unităţilor

comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2016

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

2. Persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande.

8. Taxă de piaţă

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei; 12 lei anual pentru fiecare metru pătrat Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

9. Taxă pentru cazare

Venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare; 5 % Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

10. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri - pînă la 9 locuri- 300 lei lunar; de la 10 pînă la 17 locuri – 720 lei lunar;

- mai mult de 17 locuri – 900 lei lunar. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

11.

 

 

Taxă pentru parcare

 

Venitul din vînzări a serviciilor de parcare prestart şi suprafaţa parcării

6 lei anual pentru fiecare metru pătrat

 

1. Autorităţile publice şi

instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele cu afecţiuni ale aparatului locomotor care folosesc autoturisme cu dirijare manuală

12. Taxa pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar 300 lei anual pentru fiecare metru pătrat Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

 

2.Taxele locale pentru amplasarea unităţilor

comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2016

Gr./subgr. Tipul unităţilor comerciale şi/sau

de prestări servicii , suprafaţa Taxa

(lei)

I. Unităţi comerciale cu asortiment universal de mărfuri

1. Magazin universal 5830

II. Magazine de produse alimentare, magazine de mărfuri industriale, magazine specializate, magazine mixte

1. Magazin, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- de la 26 şi pînă la 50 m2

- de la 51 şi pînă la 100 m2

- de la 101 şi pînă la 200 m2

- de la 201 şi pînă la 300 m2

- de la 301 m2 pînă la 400 m2

- de la 401 m2 pînă la 1000 m2

1800

2100

2600

3100

3600

4000

4660

2. Magazin, magazin-depozit „cu amănuntul și ridicata” (de vînzare a materialelor de construcţie) 5830

3. Magazin,magazin – depozit (de vînzare a produse alimentare, mărfuri industriale), „cu ridicata și cu amăănuntul”, 4660

III. Diverse unități comerciale cu amanuntul şi/ sau cu ridicata, alte magazine specializate:

1. Staţie PECO (de alimentare cu petrol şi/sau gaz) 50000

2. Bază de petrol 50000

3. Farmacii, inclusiv filialele

24000

4. Farmacii veterinare 3600

5.

Librărie, papetărie (birotica), cu suprafaţa:

- pînă la 20 m2

- de la 20 m2 pînă la 50 m2

- mai mult de 50 m2

1800

2700

5400

6. Secţia comercială (boutique), cu suprafaţa pînă la 30 m2 1800

7. Piaţă comerciale (inclusiv hala), indiferent de suprafaţa ocupată 5400

IV. Unităţi ale comerţului ambulant

1. Pavilioan, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- de la 26 m2 pînă la 50 m2

- de la 51m2 şi pînă la 100 m2

- de la 100 m2 pînă la 200 m2

- mai mare de 200 m2

1800

2700

3780

4000

4660

2. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 (Poşta Moldovei) 900

3. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 1800

4. Chioşc (gheretă), care vînd articole din tutun, cu suprafaţa pînă la 12 m2 2700

V. Unităţi ale alimentaţiei publice

1. Complex de alimentaţie publică (care cuprinde în aceeaşi clădire două sau mai multe unităţi de alimentaţie publică) 5830

2. Restaurant, sălă de ceremonii, cramă, pentru o sală 5830

3.

Bar, disco (video)-bar, bar-biliard, cafenea-bar, crîşmă 4660

4. Cofetărie, cafenea pentru copii, internet-cafenea, masuri recreative pentru copii, cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

1800

2700

4660

5. Cantină, bodegă, pizzerie, plăcintărie, Fast-Food, cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

1800

2700

4660

6. Terasă/grădină de vară, cafenea de vară (minicafenea) pentru 1 m2 1800

VI. Unităţile de prestate a serviciilor:

Activitati ale agentiilor de voiaj si ale gizilor 1800

Activitati ale agentiilor imobiliare 5400

Hoteluri 1800

Închirierea autoturizmelor 5400

Închirierea altor mijloace de transport 5400

Închirierea masinilori,echipamentelor și utilajului 5400

Închirierea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul , inclusiv a calculatoarelor 2700

Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodaresc 2700

Întreţinerea şi reparaţia masinilor de birou şi a tehnicii de calcul (inclusiv a calculatoarelor) cu suprafața:

pînă la 25 m2

de la 25 m2

 

2700

5400

Prestarea serviciilor stomatologice - 1 (unu) scaun cu rotile-un loc de prestare de servicii 2700

Prestarea serviciilor medicale,inclusiv optice: 3000

Servicii în construcție, reparații, amenajarea teritoriului și a clădirilor: 5400

Servicii de producere și comercializare a betonului, materialelor din gips 10000

Servicii de preparare a mezelurilor din carne de porc, carne de pasare și iepure 2000

Activitaţi de întreţinere şi curăţare a clădirilor 1800

Activitaţi fotografice 2700

Activităţi de secretariat şi traducere 3400

Activitaţi ale bazelor şi amenajărilor sportive 1800

Spălarea,curăţirea şi vopsirea textilelor şi a blănurilor 1800

Servicii ale frizeriilor şi alte servicii cosmetodologice ale cabinetelor de cosmetică 2700

Activităţi de pompe funebre şi servicii similare 2700

Activităţi de întreţinere corporală 2700

Prestarea serviciilor caselor de amanet 4000

Prestarea serviciilor de geodezie, topografie, proectare, evaluare și expertiză 4000

Prestarea serviciilor de intermedieri în comerț și servicii, comerțul prin intermediul caselor de comenzi și magazine onlain 3000

Prestarea serviciilor de morărit - făină,ulei și amestecuri granulate pentru 1 (una ) încăpere cu suprafața:

- pînă la 20 m2

- de la 21 m2 pînă la 30 m2

- Mai mult de 30 m2

3000

3500

4000

Servicii de instruire a conducătorilor auto 10000

Servicii de consultanță,contabilitate și audit 2600

Servicii de confecționare și reparație a articolelor din fer și metale preșioase 3000

Servicii prin intermediul terminalelor de plati electronice 1000

Prestarea serviciilor de asigurări 5000

Prestarea serviciilor de microfinanțare 5000

Prestarea serviciilor de telecomunicație (telefonie, internet, televiziune) 5400

Servicii de fabricare a mobilei,obiectelor din lemn din locurile unde se stochează marfa 3000

Primirea comenzilor și realizarea articolelor din PVC (masă plastică,lemn) din locurile unde se stochiază marfa 6000

Alte activitaţi de servicii individuale,care nu sunt incluse în listă 3600

Casa de deservire, atelier de confecţionare, reparaţii articolelor de uz casnic, aur şi a obiectelor personale 2500/un atelier

Saună, indiferent de suprafaţa ocupată: 5400

Bazin de înot, indiferent de suprafaţa ocupată: 5830

Sală de compiutere, sălă de antrenamente cu utilaj sportiv 1800

WC (veceu) public 1800

Unitate pentru colectarea sticlei, maculaturii 1800

Unitate pentru colectarea a fierului uzat 5400

VII. Obiectele, activitatea căror este legată cu jocurile de noroc şi jocurile pe bani

1. Cazinou, sălă de joc : 100000

2. Obiectele pentru realizarea biletelor de loterie, pentru punerea pariurilor şi mizelor: 100000

VIII. Unităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor:

1. Unităţile, care acordă deservirea mecanică, repararea motoarelor electrice, mecanice; repararea echipamentului electric, întreţinerea curentă, repararea caroseriilor, a pieselor mijloacelor de transport; pulverizarea vopselei şi vopsitul; repararea parbrizelor şi a ferestrelor; protecţia împotriva coroziunii; instalarea părţilor şi accesoriilor; de asemenea întreţinerea şi reparaţia autovechiculelor la comanda 5400

 

3. Unităţile, care acordă serviciile de reparare a anvelopelor, instalarea sau schimbarea lor: 1800

4. Unităţile, care acordă serviciile de spălare, curăţare şi lustruire a mijloacelor auto indiferent de suprafaţa ocupată:

5400

 

 

 

*Notă:

1. În suprafaţa totală a unitaţii de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială se include suprafaţa sălii pentru deservirea vizitatorilor (inclusiv săli pentru petrecerea discotecilor, demonstrarea filmelor şi programelor video, sălilor cu instalarea meselor de biliard, săli pentru compiutere, săli de sport, săli pentru baie şi duş, încăperile de recreere şi agrement care sunt puse la dispoziţia vizitatorilor).

 

Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii incluse în Gr.II, în suprafaţa totală se include: suprafeţe funcţionale (terenuri, şuri, depozite) pentru păstrarea mărfurilor şi încăperi spre expunerea acestora şi efectuarea operaţiunilor de casă la vînzarea mărfurilor.

 

Nu se include în suprafaţa unităţii comerciale şi/sau de prestări servicii suprafaţa terasei şi a terenului destinat parcării auto.

 

Dacă există terasă, se stabileşte plata suplimentară din calculul 10,00 lei pentru 1m2 pe an,( cu aplicarea suplimentară a coeficientului teritorial de amplasre).

 

2. Coeficientul teritorial de amplasre a unităţii în dependenţă de zona oraşului, constituie:

 

1,2 - pentru I zonă: - bd.M.Eminescu, str. şi str-la D.Cantemir, piaţa nr.1 şi piaţa nr.2, Gara Auto, str.Gagarin, str.Unirii, str.Ana şi Alexandru, şos.Tighinei pînă la nr.30, str.Ştefan cel Mare pînă la nr.30, str. Meşterul Stanciu, str. Şciusev, str. Gorkii, str.Mateevici pînă la nr.30, str.Păcii pînă la nr.30.

 

1,1 - pentru a II-a zonă: - şos.Tighinei de la 31 pînă la sfîrşit, str.Ştefan cel Mare de la 31 pînă la sfîrşit, str.Mateevici de la 31 pînă la sfîrşit, str.Păcii de la 31 pînă la sfîrşit, str.Calea Basarabiei, Meşterul Radu, str.Pietre Vechi, str.Frunze, str.31 august 1989, str.Poleanicikin, str.Alba Iulia.

 

1,0 - pentru a III-a zonă (celelalte străzi).

 

1. În cazul stabilirii programului de lucru al unităţii comerciale în regim „non-stop”, mărimea taxei se majorează cu 20% faţă de taxa stabilită, cu excepţia farmaciilor.

 

4. Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică sau articole din tutun taxa se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.

 

5. Pentru farmaciile în care se comercializează medicamente psihotropice se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.

 

 

Anexa nr. 5

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 7/1 din 15 decembrie 2015

 

Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate de la bugetul orășenesc Căușeni pe anul 2016

 

Nr. d/o Codul Eco (K6) Instituţia, denumirea serviciilor Costul serviciilor (lei)

1 2 3 4

1 142320 Tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu acordat de instituţiile publice:

 

- amplasate în or.Căușeni 149,7 lei

2 142320 Eliberarea adeverințelor pentru stabilirea cu traiul peste hotare 100 lei

3 142320 Eliberarea deciziilor, dispozițiilor, extraselor, copiilor persoanelor fizice 20

4 142320 Eliberarea extraselor deciziilor persoanelor juridice 100

5 142320 Plata pentru eliberarea adeverințelor de vînzare –cumpărare a terenurilor 100

6 142320 Eliberarea autorizațiilor deținătorilor de patentă 40 lei pe 1 lună

Grădiniţele finanţate din bugetul local:

7 142310 Plata părinţilor pentru alimentarea copiilor la instituțiile preșcolare (lei/copil/zi) pîna la 3 ani -4,40lei

de la 3-7 ani -5,35 lei

Eliberarea certificatelor pentru invalizi, pensionari, recruți – fără plată

 

 

Anexa nr. 6

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 7/1 din 15 decembrie 2015

 

Componența veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate

din bugetul orășenesc Căușeni pe anul 2016

(mii lei)

Nr. d/o Denumirea instituţiei

Cod

Grupa funcșfuncțfuncţiei Suma preconizată spre încasare pe subcomponente de surse:

Resurse fonduri speciale

(296) Resurse atrase de instituţii

(297) Resurse atrase pentru proiecte finanţate din surse externe

(298)

1 2 3 4 5 6

1 Primăria - aparat (arenda) 0111 X 41,5 X

2 Certificate 0111 X 298,3 X

3 Grădiniţa nr.1 0911 X 233,6 X

4 Grădiniţa nr.2 0911 X 259,1 X

5 Grădiniţa nr.3 0911 X 85,7 X

6 Grădiniţa nr.4 0911 X 94,0 X

7 Grădiniţa nr.6 0911 X 101,4 X

8 Grădiniţa nr.7 0911 X 102,4 X

9 Donații 0820 X 100 X

10 Grădinița nr.2 (arenda) 0111 X 18 X

Total x x 1334,0 x

 

Anexa nr. 7

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 7/1 din 15 decembrie 2015

 

Plafonul datoriei bugetului orășenesc Căușeni şi plafonul garanţiilor

acordate de Consiliul orășenesc Căușeni

 

Indicatorii Sold la 31.12.2016

Împrumuturi contractate (față de Consiliu raional) 0 mii lei

Garanţii acordate (față de Î.M. ,,Apa Canal Căușeni) 7685,9 mii lei sau 374,9 mii $ SUA cu cursul de 20,5 lei

 

 

Anexa nr. 8

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 7/1 din 15 decembrie 2015

 

Efectivul limită al statelor de personal

din instituţiile publice finanţate de la bugetul orășenesc Căușeni

pentru anul 2016

 

Nr. d/o Denumirea Cod org 2 Efectivul de personal, unități

1 2 3 4

1 Primăria - aparat, contabilitate, deservirea cladirii 11044 24,5

2 Grădiniţa nr. 1 08834 59,45

3 Grădiniţa nr.2 08835 59,1

4 Grădiniţa nr.3 08836 27,9

5 Grădiniţa nr.4 08837 31,85

6 Grădiniţa nr.6 08838 27,9

7 Grădiniţa nr.7 09655 27,75

4 Biblioteca Publică nr.1 08843 1,0

5 Biblioteca Publică nr.2 08844 1,0

6 Căminul cultural 08845 0,5

Total 260,95

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar