Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

PROIECTUL BUGETULUI PENTRU ANUL 2016


Categoria: Noutăți       Data: 1-12-2015, 12:15

Anexa nr.1

la decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 6/__  din  09 decembrie 2015

 

Indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului orășenesc Căușeni
Denumirea

Cod Eco

Suma, mii lei

I. VENITURI, total

1

23546,7

inclusiv transferuri de la bugetul de stat

 

12026,0

II. CHELTUIELI, total

2+3

22157,5

inclusiv transferuri către bugetele UAT de nivelul întîi

 


III. SOLD BUGETAR

1-(2+3)

1389,2

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total(active financiare+datorii+modificarea soldului de mijloace banesti)

4+5+9

-1389,2

inclusiv conform clasificatiei economice (k3)

 


Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale

561

-510,0

Împrumuturi recreditate între bugetul de nivelu II și bugetele locale

563

-879,2

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei

910

0

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei

930

0

 

Anexa nr.2

la decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 6/__  din 09 decembrie 2015

Sinteza veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2016

Denumirea

Cod Eco (k4)

Suma, mii lei

Venituri total: inclusiv

 

23546,7

Impozit pe venitul persoanelor fizice

1111

3643

Impozitul funciar

1131

458,3

Impozitul pe bunurile imobiliare

1132

1794,4

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional

1133

4,5

Taxe pentru servicii specifice

1144

2775,0

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru practicarea unor genuri de activitate

1145

700,0

Alte taxe pentru mărfuri şi servicii

1146

0

Dividende primite

1412

0

Renta

1415

127,0

Taxe şi plăţi administrative

1422

61,0

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

1423

1507,5

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale

1431

350

Alte venituri

1451

0

Donatii voluntare interne

1441

100

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

1912

12026

 

Anexa nr.3

la decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 6/__  din 09  decembrie 2015

 

Resursele şi cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni

conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe
Denumirea

Cod

Suma, mii lei

     Cheltuieli recurente, în total

 

22157,5

          inclusiv cheltuieli de personal

 

11436,7

     Investiții capitale, în total

 

0

Servicii de stat cu destinaţie generală

01

3454,5

      Resurse, total

 

3454,5

            Resurse generale

1

3088

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

2

366,5

      Cheltuieli, total

 

3454,5

Exercitarea guvernării

0301

3391,5

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie

0802

63,0

Servicii în domeniul economiei

04

1033,9

      Resurse, total

 

1033,9

            Resurse generale

1

1033,9

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

2

0

      Cheltuieli, total

 

1033,9

Administrarea patrimoniului de stat

5009


Dezvoltarea drumurilor

6402

1033,9

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale

06

4405,7

      Resurse, total

 

4405,7

            Resurse generale

1

4405,7

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

2

0

      Cheltuieli, total

 

4405,7

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale 

7502

4055,7

Iluminarea stradală 

7505

350

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă

08

421

      Resurse, total

 

421

            Resurse generale

1

321

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

2

100

      Cheltuieli, total

 

421

Dezvoltarea culturii

8502

390

Sport

8602

20

Tineret

8603

11

Învăţămînt

09

12781,4

      Resurse, total

 

12781,4

            Resurse generale

1

11640,4

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

2

1141

      Cheltuieli, total

 

12781,4

Educație timpurie

8802

12781,4

Protecţia socială

10

161

      Resurse, total

 

161

            Resurse generale

1

161

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

2

00

      Cheltuieli, total

 

161

Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale

9010

0

Protecţie socială în cazuri excepţionale

9012

161

 

 

Anexa nr. 4

la decizia Consiliului orășenec Căușeni

nr. 6/__  din  09  decembrie 2015

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate

 în bugetul orășenesc Căușeni în anul 2016

 

1. Cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare

   

                        Nr d/o 

Denumirea impozitului sau taxelor 

Baza impozabilă şi/sau obiectului impunerii 

Cota impozitului sau taxei 

Înlesnirile fiscale 

1.

 

Impozitul funciar:

1)    pentru terenurile cu destinaţie agricolă:

 

a)toate terenurile, altele decît  cele destinate fîneţelor şi păşunilor:

 - care au indici cadastrali

 

 - care nu au indici cadastrali

 

 

1,5 lei pentru 

1 grad-hectar;

110 lei pentru   1 hectar;

Sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt:

a) sînt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;

b) sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor, în cazul în care nu sînt antrenate în activitate de producţie;

c) sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive;

d) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod;

e) sînt ocupate de instituţiile  de cultură, de artă, de cinematografie, de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii; de complexele sportive şi de agrement (cu excepţia celor ocupate de instituţiile balneare), precum şi de monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror finanţare se face de la bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicatelor;

f) sînt atribuite permanent căilor ferate, drumurilor auto publice, porturilor fluviale şi pistelor de decolare;

g) sînt atribuite zonelor frontierei de stat;

h) sînt de uz public în localităţi;

i) sînt atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse, dar ulterior restabilite - pe o perioadă de 5 ani.

j) sînt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri, conform legislaţiei în viguare.

b)terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

 

- care nu au indici cadastrali

 

0,75 lei pentru  1 grad-hectar;

- 55 lei pentru   1 hectar;

c)terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.)

115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

d)terenuri pentru grădini şi terenurile  pentru  întovărăşirile pomicole, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

2 lei pentru   100 m2;

a)      2) pentru terenurile din extravilan, altele decît cele cu destinaţie agricolă:

a)terenurile pe care sunt amplasate construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

350 lei pentru   1 hectar.

b)terenurile pe care sînt amplasate clădiri şi terenurile, altele decît cele specificate la pct.2 lit.a), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

70 lei pentru     1 hectar.

b)      3) pentru terenurile din intravilanul oraşului:

a)terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără constucţii amplasate pe ele

 

2 lei pentru   100 m2;

 

b)terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

 

10 lei        pentru 100 m2;

c) terenurile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă

 

0,1 % din valoarea estimată (sau costul)  terenurilor

2.

Impozitul pe bunurile imobiliare:

a)      1)  pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător:

a)bunurile imobile cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale)

0,15% valoarea estimată (sau costul)  bunurilor imobile 

De impozitul pe bunurile imobiliare sînt scutiţi:

a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societăţi;

c)organizaţiile religioase - pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;

d) persoanele de vîrstă pensionară, invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

 

e) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, acţiunile de luptă din Afghanistan  şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

f) familiile care au copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi;

g) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea, conform legislaţiei în viguare.

b)bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă (inclusiv garaje)

0,1% valoarea estimată (sau costul)  bunurilor imobile

2)  pentru persoanele fizice şi persoanele juridice care practică activitate de întreprinzător

a)    bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv bunurile imobile date în arendă sau locaţiune

0,1 % din valoarea estimativă (sau costul) bunurilor imobile

3.

 

Taxă pentru amenajarea teritoriului

 

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor  în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

 

150 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi ,pentru fondatorii  de gospodarii taranesti-150 lei anual

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele fizice (invalizi, pensionari) şi persoanele juridice ai căror număr de invalizi şi pensionari depăşeşte nivelul de 50 la sută din numărul scriptic total

3. Fondatorii gospodăriilor  ţărăneşti (de fermier) care au atins vârsta de pensionare

4.

Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul or.Căuşeni

 

Venitul din vânzări a  bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

 

0,1 %

Organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării  rambursării datoriilor la credite, acoperii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale

 

5.

Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor

 

 

Venitul din vînzări a serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte  mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului,presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

5%

 

 

 

 

 

 

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale

6.

Taxa de aplicare a simbolicii locale

Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală

0,1 %

 

7.

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (cu excepţia celor amplasate total în zona de protecţie a drumurilor)

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii , amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate

Conform anexei nr.2.2

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

2. Persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande.

8.

Taxă de piaţă

 

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei;

25 lei anual pentru fiecare metru pătrat

 

 

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

9.

Taxă pentru cazare

 

Venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare;  

10 %

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

10.

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti

Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri

-    pînă la 9 locuri- 350 lei lunar; de la 10 pînă la 17 locuri – 800 lei lunar;

-    mai mult de 17  locuri – 1000 lei  lunar.

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

11.

 

 

 

Taxă pentru parcare

 

 

 

Venitul din vînzări  a  serviciilor de parcare prestart şi suprafaţa parcării

 

10  lei  anual pentru fiecare metru pătrat

 

 

1. Autorităţile publice şi

instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele cu afecţiuni ale aparatului locomotor care folosesc autoturisme cu dirijare manuală

12.

Taxa pentru dispozitivele publicitare

Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar

300 lei anual pentru fiecare metru pătrat

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

 

 

 

Taxele locale pentru amplasarea unităţilor

comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2016     

<

Gr./subgr. 

Tipul unităţilor comerciale şi/sau  

de prestări servicii, suprafaţa 

  Taxa 

(lei)  

I.

Unităţi comerciale cu asortiment universal de mărfuri

 

1.

Magazin universal                                                                                                                                

6400

II.

Magazine de produse alimentare, magazine de mărfuri industriale, magazine specializate, magazine mixte

 

1.

Magazin, cu suprafaţa:

-       pînă la  25 m2

-       de la 26 şi pînă la  50 m2 

-       de la 51 şi pînă la  100 m2 

-       de la 101 şi pînă la  200 m2

-       de la 201 şi pînă la  300 m2

-       de la 301 m2  pînă la 400 m2

-       de la 401 m2 pînă la 1000 m2

mai mult de 1000 m 2

 

2000

2500

3000

4500

5000

5400

6000

9000

2.

Magazin, magazin-depozit „cu amănuntul și ridicata” (de vînzare a materialelor de construcţie) 

 15000

 

3.

Magazin,magazin – depozit (de vînzare a produse alimentare, mărfuri industriale),  „cu ridicata și cu amăănuntul”, 

 12000

4

Tonetă, tarabă (tejghea, stand)

1800

5.

Comercializarea mobilei și a corpurilor de iluminat cu suprafața :

 - pînă  la 25 m2

 - de la 26 m2  pînă  50 m2

 - mai mult de 50 m2

 

    6000

10000

15000

6.

Comercializarea mărfurilor optice, articolelor medicale și ortopedice-indiferent de supafață

    3600

7.

 

Comercializarea pieselor de schimb și accesoriilor pentru autovehicole cu suprafața:

pînă  la 25 m2

de la 26 m2 pînă la 50 m2

mai mult de 50 m2

 

    4500

6000

10000

8.

Comercializarea florilor,plantelor,semințelor,materialului săditor și îngrășămintelor pentru flori

3000

9.

Comercializarea tehnicii de calcul – indiferent de suprafața ocupată

6700

10.

Comercializarea echipamentelor și utilajului agricol,pieselor de schimb și accesorii-indiferent de suprafata ocupată

 

12000

III.

Diverse unități comerciale cu amanuntul şi/ sau cu ridicata, alte magazine specializate:

 

1.

Staţie PECO (de alimentare cu petrol şi/sau gaz)

50000

2.

Bază de petrol

50000

3.

Farmacii, inclusiv filialele                                                      

24000

4.

Farmacii veterinare                                                                              

5400

5.

 

Librărie, papetărie (birotica), cu suprafaţa:

-       pînă la 20 m2

-       de la 20 m2 pînă la 50 m

-       mai mult de 50 m2

 

3000

5400

8400

6.

Secţia comercială (boutique), cu suprafaţa pînă la 30 m2

2000

7.

Piaţă comerciale (inclusiv hala), indiferent de suprafaţa ocupată

10000

IV.

Unităţi ale comerţului ambulant

 

1.

Pavilioan, cu suprafaţa:

-           pînă la 25 m2

-           de la 26 m2 pînă la 50 m2

-           de la 51m2 şi  pînă la 100 m2

-           de la 100 m2 pînă la 200 m2

-           mai mare de 200 m2

 

2200

2970

4160

4400

5120

2.

Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 (Poşta Moldovei)

1000

3.

Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2

1800

4.

Chioşc (gheretă), care vînd articole din tutun, cu suprafaţa pînă la 12 m2

3000

V.

Unităţi ale alimentaţiei publice

 

1.

Complex de alimentaţie publică (care cuprinde în aceeaşi clădire două sau mai multe unităţi de alimentaţie publică)

10000

2.

Restaurant, sălă de ceremonii, cramă, pentru o sală - cu suprafaţa :

-       pînă la 25 m2

-       de  la 25 mpînă  la 50 m2

-       mai mult de 50 m2

 

 

 10000 

15000

20000

3.

 

Bar, disco (video)-bar,  bar-biliard, cafenea-bar,crîşmă  - indiferent de suprafața ocupată :                                                                                                                                                                                                                                  

   5100

4.

Cofetărie, cafenea pentru copii, internet-cafenea, masuri recreative pentru copii, cu suprafaţa:

-       pînă la 50 m2

-       de la 51 m2 pînă la 100 m2

-       mai mult de 100 m2

 

    1800

2700

4660

5.

Cantină, bodegă, pizzerie, plăcintărie, Fast-Food,  cu suprafaţa:

-       pînă la 50 m2

-       de la 51 m2 pînă la 100 m2

-       mai mult de 100 m2

 

2000

3000

5000

6.

Terasă/grădină de vară, cafenea de vară (minicafenea) pentru 1 m2

100

VI.

Unităţile de prestate a serviciilor :

 

 

Activitati ale agentiilor de voiaj si ale gizilor

2000

 

Activitati ale agentiilor imobiliare

5400

 

Hoteluri

2000

 

Închirierea autoturizmelor

5400

 

Închirierea altor mijloace de transport

5400

 

Închirierea masinilori,echipamentelor și utilajului

5400

 

Închirierea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul , inclusiv a calculatoarelor

2700

 

Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodaresc

2700

 

Întreţinerea  şi reparaţia masinilor de birou şi a tehnicii de calcul(inclusiv a calculatoarelor) cu suprafața :

pînă  la 25 m2

 de la 25 m2

 

2700

5400

 

Prestarea serviciilor stomatologice - 1 (unu) scaun cu rotile-un loc de  prestare de servicii

2700

 

Prestarea serviciilor medicale,inclusiv optice :

3000

 

Servicii  în construcție ,reparații, amenajarea teritoriului și a clădirilor :

5400

 

Servicii de producere și comercializare a betonului ,materialelor din  gips

10000

 

Servicii de preparare a mezelurilor din carne de porc,carne de pasare și iepure

2000

 

Activitaţi de întreţinere  şi curăţare  a clădirilor

2000

 

Activitaţi fotografice

2700

 

Activităţi de secretariat şi traducere

3400

 

Activitaţi ale bazelor şi amenajărilor sportive

1800

 

Spălarea,curăţirea şi vopsirea textilelor şi a blănurilor

1800

 

Servicii ale frizeriilor şi alte servicii cosmetodologice ale cabinetelor de cosmetică

2700

 

Activităţi de pompe funebre şi servicii similare

2700

 

Activităţi  de  întreţinere corporală

2700

 

Prestarea serviciilor caselor de amanet

4000

 

Prestarea serviciilor de geodezie, topografie, proectare, evaluare și expertiză

4000

 

Prestarea serviciilor de intermedieri în comerț și servicii, comerțul prin intermediul caselor de comenzi și magazine onlain

3000

 

Prestarea serviciilor de morărit - făină, ulei și amestecuri granulate pentru 1 (una ) încăpere cu suprafața:

-      pînă  la 20 m2

 -     de la 21 m2 pînă la 30 m2

-       mai mult de 30 m2

    3000

3500

4000

 

Servicii de instruire a conducătorilor auto

10000

 

Servicii de consultanță,contabilitate și audit

2600

 

Servicii de confecționare și reparație a articolelor din  fer și metale preșioase

3000

 

Servicii prin intermediul terminalelor de plati electronice

1000

 

Prestarea serviciilor de asigurări

5000

 

Prestarea serviciilor de microfinanțare

5000

 

Prestarea serviciilor de telecomunicație (telefonie,internet,televiziune)

5400

 

Servicii de fabricare a mobilei,obiectelor din lemn din locurile unde se stochează marfa

3000

 

Primirea comenzilor și realizarea articolelor din PVC (masă plastică,lemn) din locurile unde se stochiază  marfa

6000

 

Alte activitaţi de servicii individuale,care nu sunt incluse în listă

3600 

 

Casa de deservire, atelier de confecţionare, reparaţii articolelor de uz casnic, aur şi a obiectelor personale

2500/un atelier

 

Saună, indiferent de suprafaţa ocupată:

5400

 

Bazin de înot, indiferent de suprafaţa ocupată:

10800

 

Sală de compiutere, sălă de antrenamente cu utilaj sportiv

2000

 

WC (veceu) public

2500

 

Unitate pentru colectarea sticlei, maculaturii

1800

 

Unitate pentru colectarea a fierului uzat

10000

VII.

Obiectele, activitatea căror este legată cu jocurile de noroc şi jocurile pe bani

 

1.

Cazinou, sălă de joc :

100000

2.

Obiectele pentru realizarea biletelor de loterie, pentru punerea pariurilor şi mizelor:

100000


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar