Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

COMUNICAT INFORMATIV


Categoria: Noutăți       Data: 6-07-2015, 11:44

COMUNICAT INFORMATIV

cu privire la Parteneriatul Public Privat

 

Primăria orașului Căuşeni intenționează stabilirea unui raport de parteneriat public-privat (PPP), care are drept scop formarea serviciului public de asigurare cu agent termic, generat pe bază de biomasă, a instituțiilor publice din orașul Căușeni şi invită operatorii economici, interesaţi pentru participare la concursul de selectare a partenerului privat în cadrul proiectului.

 

1. Titlul proiectului: Formarea şi gestionarea infrastructuri termoenergetice pe biomasă în oraşul Căuşeni.

2. Partenerul public: Primăria oraşului Căuşeni.

3. Obiectivul PPP:Formarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă în orașul Căușeni şi gestionarea infrastructurii create, cu prestarea serviciilor de producere şi livrare a agentului termic către instituțiile publice, la costuri optimale pentru bugetul local.

4. Obiectul PPP: (a) La etapa de implementare - servicii de edificare a 8 centrale termice pe biomasă la instituțiile publice, aflate în gestiunea Primăriei oraşului Căușeni – grădiniţele de copii nr.1,2,3,4,6,7, sediul primăriei, centrul cultural orășenesc şi de creare a unui sistem integru de gestionare a infrastructurii.

(b) Pe perioada derulării parteneriatului - servicii de gestiune economică, operare, întreținere, producere combustibil şi asigurare cu agent termic, conform necesităţilor instituţiilor publice.

5. Termenul de implementare a PPP: 15 octombrie 2015

6. Durata PPP: unsprezece ani (11 ani).

7. Sursa de finanțare: Investiția proprie a partenerului privat, cu contribuția partenerului public pînă la 20% din investiția totală.

8. Procedura de selectare a partenerului privat: Concurs într-o singură etapă,în conformitate cu prevederile capitolului IV al Regulamentului privind procedurile standard şi condițiile generale de selectare a partenerului privat (HG 476 din 04.07.2012).

9. Informația despre modalitatea obținerii documentației de concurs: Pentru înregistrare și primirea caietului de sarcini, persoanele interesate vor depune o cerere de participare la concurs şi vor prezenta dovada achitării taxei de 200 lei, conform următoarelor date bancare:

Cod fiscal: 1007601006151

Cont decontare: 226608

Cont trezorerial: 115564022701

10. Adresa și termenul limită de prezentare a ofertelor: Ofertele vor fi recepționate de către Comisia de selectare a PrimărieiorașuluiCăușeni, pînă la ora 17.00, a celei de a 60-a zi care urmează după data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a prezentului comunicat, la adresa: Republica Moldova, MD-4301, or. Căuşeni, str. Meșterul Radu 3, Primăria, etajul II, anticamera.

11. Cerințele față de ofertanți și datele care urmează a fi incluse în ofertă: Ofertant poate fi persoană fizică sau persoană juridică de drept privat, sau asociere de persoane fizice şi/sau persoane juridice, constituite în conformitate cu prevederile legale şi să demonstreze capacitatea profesională, tehnică şi financiară, necesară atingerii obiectivului parteneriatului.Detalii privind condiţiile de eligibilitate sunt specificate în documentația de concurs.

Oferta tehnică, financiară şi informațiile despre capacitatea profesională, tehnică şi financiară a ofertantului sunt subiectul ofertei.

12.Informația despre locul și data examinării ofertelor: Ofertele vor fi deschise, în şedinţă publică,la ora 17.00 a zilei-limită de prezentare a ofertelor la adresa: Republica Moldova, MD-4301, or. Căuşeni, str. Meșterul Radu 3, Primăria, etajul II, sala de şedinţeşi vor fi examinate pînă la 30 de zile calendaristice de la data deschiderii.

13. Termenul în care ofertanții vor fi informați despre rezultatele concursului: Partenerul public va informa, în scris, toţi ofertanții despre rezultatul concursului nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la semnarea de către membrii Comisiei a procesului-verbal de desemnare a partenerului privat.

14. Modalitatea de repartizare a riscurilor: Matricea de repartiţie a riscurilor (reţinute, partajate, transferate), pe categorii şi modalitate de administrare, este specificată în documentația de concurs.

15. indicatorii de performanță și criteriile de evaluare: Evaluarea ofertelor, în vederea încadrării cerințelor specificate, se va efectua în baza criteriului “cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” șise va realiza prin acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj.Detalii privind criteriile de evaluare tehnică și economico-financiară sunt specificate în documentația de concurs.

16. Informaţii de contact ale partenerului public: Victor Lebedev, Primăria oraşului Căuşeni, str. Meșterul Radu 3, or. Căuşeni, MD-4301, Republica Moldova, tel: (+373) 243-2-22-33; fax: (+373) 243-2-25-54; e-mail: primaria@causeni.org.

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar