Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Ajutor financiar producătorilor agricoli


Categoria: Noutăți       Data: 11-09-2014, 11:34

REGULAMENTUL

privind modul de acordare a sprijinului financiar

producătorilor de fructe

 

 

1. Prezentul Regulament stabileşte modul de acordare a sprijinului financiar, cerințele față de persoanele care pot solicita acordarea sprijinului financiar, categoriile de produse pentru care se acordă sprijin financiar.

2. Regulamentul se aplică persoanelor fizice sau juridice care îşi desfăşoară  activitatea în domeniul producerii fructelor şi deţin în proprietate sau în folosinţă plantaţii pomicole de măr şi/sau prun pe rod, confirmate în modul stabilit la punctul 8 litera d) din prezentul Regulament (în continuare – producător).

3. Sprijinul financiar se acordă:

1) pentru speciile de fructe:

a) prune, soiuri timpurii;

b) mere, soiuri de vară şi toamnă.

2) în limita următoarelor cantități de producție horticolă:

a) 40000 tone, pentru prune;

b) 60000 tone, pentru mere.

4. Mărimirea sprijinului financiar este de:

a) 1,2 lei pentru fiecare kilogram de prune comercializat întreprinderilor de procesare, pînă la data de 15.09.2014.

b) 1,5 lei pentru fiecare kilogram de mere comercializat întreprinderilor de procesare, pînă la data de 30.09.2014.

5. Acordarea sprijinului financiar se efectuează prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare - AIPA).

6. În scopul acordării sprijinului financiar, autoritățile administrației publice locale de nivelul întîi, primăriile municipiilor Chișinău și Bălți, Guvernatorul Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia urmează să creeze, în termen de pînă la 22.09.2014, comisii speciale, în a căror componență vor fi incluși primarul localității – președinte al comisiei, secretarul consiliului – secretar al comisiei, inginerul cadastral și un reprezentant din partea producătorilor agricoli.

7. Dosarul de solicitare a sprijinului financiar se depune de către producător la comisia specială pînă la 15.10.2014.

8. Dosarul de solicitare a sprijinului financiar va conţine următoarele documente obligatorii:

a) cererea de acordare a sprijinului financiar, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;

b) declaraţia pe propria răspundere asupra veridicităţii informației înscrise în cerere, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;

c) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice sau certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;

d) certificatul eliberat de primăria pe teritoriul administrativ al căreia sunt amplasate plantaţiile pomicole pentru care se solicită sprijinul financiar, semnat de primarul localităţii şi inginerul cadastral, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare;

e) copia facturii fiscale, facturii, după caz;

f) certificatul de atribuire a contului bancar.

9. Documentele obligatorii vor fi numerotate și șnuruite într-un singur dosar de solicitare a sprijinului financiar de către solicitant, astfel încît să nu se permită desprinderea și/sau înlocuirea acestora, iar pe fiecare filă, prezentată în copie, va fi aplicată ștampila și semnătura solicitantului cu mențiunea „conform originalului”.

10. Comisia specială va refuza acceptarea dosarelor de solicitare a sprijinului financiar în cazul lipsei a cel puţin unui document obligatoriu prevăzut la pct. 8.

11. Refuzul în acceptarea dosarului de solicitare a sprijinului financiar se comunică solicitantului de către comisia specială, în scris, în termen de 5 zile de la data depunerii dosarului.

12. Decizia de refuz poate fi contestată, în termen de 10 zile de la data comunicării, la Comisia centrală de examinare a dosarelor de acordare a sprijinului financiar (în continuare – Comisia centrală de examinare), instituită prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare.

13. Comisia specială va întocmi un act de predare-primire a dosarelor de solicitare a sprijinului financiar către secțiile/serviciile teritoriale ale AIPA, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului agriculturii și industriei alimentare, cu înregistrarea tuturor dosarelor de solicitare a sprijinului financiar recepționate.

14. Dosarele de solicitare a sprijinului financiar, însoțite de actul de predare-primire a acestora, se depun de către comisiile speciale, în termen de pînă la 22.10.2014, la secțiile/serviciile teritoriale ale AIPA din raza teritorială în care se află comisiile speciale.

15. Secțiile/serviciile teritoriale ale AIPA, în termen de 10 zile, vor asigura introducerea acestora în Registrul electronic al AIPA, și transmiterea acestora către Direcția administrare și control a AIPA (sediul central).

16. Dosarele de solicitare a sprijinului financiar, însoţite de raportul totalizator, modelul căreia se aprobă prin ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, se prezintă de către AIPA Comisiei centrale de examinare.

17. Comisia centrală de examinare este compusă din 7 membri: 4 reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și 3 reprezentanți ai asociațiilor producătorilor agricoli.

18. Secretariatul Comisiei centrale de examinare va fi asigurat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.

19. Comisia centrală de examinare adoptă decizii cu majoritate simplă de voturi a membrilor prezenți.

20. Ședințele Comisiei centrale de examinare se consideră deliberativă dacă la aceasta participă 2/3 din membrii desemnați.

21. În competența Comisiei centrale de examinare intră:

1) examinarea dosarelor de solicitare a sprijinului financiar, cu aprobarea și dispunerea achitării sprijinelor financiare în modul și ordinea stabilită;

2) inițierea verificărilor (selectivă) în teren;

3) respingerea dosarului de solicitare a sprijinului financiar în cazul prezentării informațiilor neveridice;

4) sesizarea organelor competente în privința solicitanților care au prezentat date neveridice în vederea obținerii sprijinului financiar;

5) examinarea oricărei solicitări, sesizări parvenite din partea solicitanților, altor persoane interesate legate de acordarea sprijinelor financiare.

22. Comisia centrală de examinare va efectua examinarea actelor prezentate de către AIPA şi va aproba finanţarea acestora printr-un proces-verbal de autorizare a plăților, semnat de toți membrii Comisiei.

23. Un exemplar al procesului-verbal se prezintă în termen de 2 zile la AIPA, iar al doilea exemplar se depune spre arhivare la Secția logistică și tehnologii informaționale din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

24. Dosarele de solicitare a sprijinului financiar se autorizează spre plată de către Comisia centrală de examinare, în limita cantitativă prevăzută la punctul 3 subpunctul 2) din prezentul Regulament și în limita a 138,0 mil lei, în ordinea înregistrării acestora în Registrul electronic al AIPA.

25. Dosarele de solicitare a sprijinului financiar în care au fost constatate abateri de la cerinţele stabilite de prezentul Regulament se resping de către Comisia centrală de examinare şi se restituie către AIPA, în baza unui proces-verbal, pentru informarea solicitantului.

26. AIPA în termen de 10 zile notifică solicitanții ai căror dosare de solicitare a sprijinului financiar au fost respinse.

27. AIPA, în baza procesului-verbal de autorizare a plăților al Comisiei centrale de examinare, în termen de 15 zile, va asigura perfectarea documentelor privind transferul sprijinelor financiare la contul bancar al solicitantului, cu transmiterea acestora spre plată Ministerului Finanțelor, care va asigura efectuarea transferului respectiv.

28. Responsabili de corectitudinea și temeinicia datelor din dosarul de solicitare a sprijinului financiar sunt producătorii agricoli solicitanți de sprijin financiar și comisiile speciale, iar de corectitudinea distribuirii sprijinului financiar către producătorii acceptați în baza procesului-verbal de autorizare a plăților al Comisiei centrale de examinare, va fi AIPA.

29. Dosarele de acordare a sprijinului financiar se păstrează în arhiva AIPA timp de 3 ani.                  

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar