Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Deciziile ședinței a 4-a ordinară a Consiliului orășenesc Căușeni


Categoria: Informație Utilă » Ședințele Consiliului Orășenesc       Data: 20-03-2013, 16:05

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

Tel: 2-22-33, fax: 2-24-54,

str. M. Radu, 3

 

DECIZIA nr. 4/1

din 14 martie 2013

 

Cu privire la numirea în funcţie

a dnei Cucoş Ala

 

În baza procesului-verbal nr. 4 din 05.03.2013 al comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante,

în conformitate art.28 alin.(1) lit.a), art.30 alin.(4), art.33 alin.(1) lit. b) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008,

art.14 alin.(2) lit.u), 38(1), 20(1), (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni,

DECIDE:

 

1. Se numeşte în bază de concurs doamna Cucoş Ala în funcţie de Secretar al Consiliului orăşenesc Căuşeni.

2. Se conferă dnei Cucoş Ala, începînd cu 14 martie 2013, gradul de calificare consilier de stat clasa a III-a.

3. Se împuterniceşte primarul or. Căuşeni de a stabili gradul şi treapta de salarizare conform legislaţiei în vigoare.

4. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă:

-primarului or. Căuşeni;

-aparatului primăriei or. Căuşeni şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul publicării în mijloacele de informare în masă şi/sau afişării.

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Alexandru Susanu

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

Tel: 2-22-33, fax: 2-25-54,

str. Meşterul Radu, 3

 

DECIZIA nr. 4/2

din 14 martie 2012

 

Cu privire la scutirea de plată

pentru frecventarea grădiniţelor

 

În baza cererilor depuse de către cetăţenii or. Căuşeni conform documentelor anexate şi a propunerilor membrilor comisiei de specialitate din martie 2013, în conformitate cu art. 13 (1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, nr. 317-XV din 18.07.2003, pct. 5, lit. b) din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la protecţia copiilor şi familiilor socialmente-vulnerabile”, nr. 198 din 16.04.1993, art. 14 (1),(2), lit. y), 19(3), (4), 20(5), din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XV I din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1. Se scuteşte în mărime de 50% de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de educaţie preşcolară nr.1, or.Căuşeni:

1.1 cet. Damaschin Vasile, dom. or. Căuşeni str. Tineretului, nr.30, pentru copii: Damaschin Daniil născut la 31.01.2007 şi Damaschin Anastasia născută la 21.08.2008.

2. Se scuteşte în mărime de 50% de plata lunară pentru întreţinerea în instituţie de educaţie preşcolară nr.2, or.Căuşeni:

2.1. cet. Ţurcan Oxana, dom. or. Căuşeni str-la 1 Frunza Nucului, nr.10, pentru copii: Ţurcan Cătălin născut la 29.12.2006 şi Ţurcan Mădălina născută la 09.09.2008;

2.2. cet. Dogocher Viorica, dom. or. Căuşeni str. Gh. Cojbuc, nr.14, pentru copilul: Dogocher Renat născut la 28.11.2009;

2.3 cet. Ţurcanu Ecaterina, dom. or. Căuşeni str. Valea Hîrtopului, nr.5, pentru copii: Ţurcanu Alina născută la 24.06.2007, Ţurcanu Cristina născută la 18.08.2009 şi Strişca Andrei născut la 02.06.2010.

3. Prezenta decizie întră în vigoare de pe data de 01.03.2013.

4. Prezenta decizie se comunică:

- Persoanelor vizate;

- Contabilitatea Primăriei or. Căuşeni;

- Şefilor instituţiilor de educaţie preşcolare a or. Căuşeni.

 

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Alexandru Susanu CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

Tel: 2-22-33, fax: 2-25-54,

DECIZIA nr. 4/6

din 14 martie 2013

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr. 17/1 din 24.12.2012 “Cu

privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2013”

 

Luînd în consideraţie încasarea veniturilor de la articolele,,Mijloace din vînzarea apartamentelor către cetăţeni” şi ,,Mijloace băneşti de la privatizarea terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale” , în conformitate cu art.13,59,61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

cu art.12 (2) 27(2) lit. c), (3), 37(2) din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-X-IV din 16.10.2003,

cu art.3 lit.a), art.12(1) (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006.

În temeiul art.3,9,10(1) (2),14(1),(2) lit.n), 19(4), 20 (1) (5),din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1. Se modifică decizia Consiliului orăşănesc Căuşeni nr. 17/1 din 24.12.2012 “Cu privire la aprobarea bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2013”, anexa nr. 1 “Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2013” , după cum urmează:

În compartimentul ,,Venituri”

 

a)În pct.20 ,,Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii de deservire socială (cu excepţia celor amplasate în total în zona de protecţie a drumurilor)”, în coloniţele ,,Total” şi ,,Venituri/cheltuieli de bază cifrele ,,1750 mii”lei şi ,,1750mii” lei se majorează cu ,,6224 lei” şi se substituie cu ,,1756 mii”lei şi ,,1756 mii”lei (anexa nr.1).

 

2. Prezenta decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni D-lui Grigore Repeşciuc;

- Inspectoratului Fiscal de Stat pe Raionul Căuşeni;

- Direcţiei Generale Finanţe a Consiliului Raional Căuşeni;

- Compartimentului contabilitate a Primăriei or. Căuşenişi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Alexandru Susanu CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş

 

Anexa nr.1

la Decizia Consiliului orăşenesc

Căuşeni nr.4/6 din 14.03.2013

 

Cu privire la încetarea şi deschiderea activităţii unor agenţi economici din or.Căuşeni

 

În baza cererilor depuse de catre conducatorii intreprinderilor din teritoriu, ce desfasoara un anumit gen de activitate prin care solicita unele modificari si completari ale taxei pentru unitatile comerciale si/sau de prestai de servicii de deservire sociala( cu exceptia celor care se afla total in zona de protectie a drumurilor) , şi in conformitate cu Legea pentru punerea in aplicare a Titlului VII al Codului Fiscal nr. 93-XV din 01.04.2004,şi Decizia Consiliului Orăşenesc Căuşeni nr.8/3 din 27.12.2011 ,,Cu privire la stabilirea şi punera în aplicare a impozitelor şi taxelor locale pe teritoriul or.Căuşeni”:

1.Se modifică lista privind taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale şi prestarea serviciilor

pentru anul 2013,după cum urmează:

 

Nr.de rînd 20 II ,,Grigorii Elena”,c/f 1005609001438,cifra ,,3861” se substituie prin ,,551,57”;

Nr.de rînd 99 SRL ,,Farmaderm” , c/f 1002608000485, cifra ,,10800” se substituie prin 0;

Nr.de rînd 145 SRL ,,BizPro Market,c/f 1004608000685, cifra ,,2160” se substituie prin ,,0”;

Nr.de rînd 84 II ,,Inga Colibaş” , c/f 1002608000348, cifra ,,4212” se substituie prin ,,2700”.

 

Diferenţa dintre suma planificată şi suma scutirii acordate este de 17780 lei

 

2.Se completează lista privind taxa pentru amplasarea unităţilor comerciale şi prestarea serviciilor pentru anul 2013, după cum urmează:

 

 

Nr Denumirea întreprinderii Codul Fiscal Adresa unităţilor comerciale Suprafaţa Denuminea Obiecului Suma pentru achitare

212. SRL ”ECOGRUP PRIM”         1009608001447      str.Poleanicikin 21a           80m2  depozit mat.                                                   3465

213. SRL ”RONiL GRUP”              1009608001436      str.Poleanicikin 21a          100m2  depozit mat.                                                  3465

214. ÎI “ VICTOR GODOROJA “    1007608000712       str.Ştefan cel Mare 1/4     25m2  Comerţ Piese auto                                           2160

215. II “Pavlenco Nina”               1006608002018       str.Tighina 7e                    Terasă perioada (01.05.13-01.10.13)                        432

216. ÎI ,, Gadjigher Valeriu”        1005608000523       Str.Tighina 7                     155,2 m2 Fabr.de srtucturi.PVC                                 5896,8

217. SRL,,Alimer-Agro”              1012608001450       Str.Eminescu 12,C            45m2 Mag.alim,baut.alcoolice                                     4050

218. SRL,,Romeocon-Design”     1008608002126        Str.Gagarin 26                  71m2 Comerţ birotică,cafea ,rep.calculatoare              4536

 

Suma planificată pentru anul 2013 la întreprinderile sus numite pentru achitarea taxei de amplasare a obiectelor de comerţ este de 24004

 

 

 

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

Tel: 2-22-33, fax: 2-25-54,

str. M. Radu, 3

DECIZIE nr.4/9

din 14 martie 2013

 

Cu privire la aprobarea noilor tarife pentru tranportul

urban în raza oraşului Căuşeni şi abrogarea unei decizii

a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

Avînd în vedere demersurile ÎI „Dărănuţă-Auto” şi SA „BTA-36” prin care solicită majorarea preţului pentru o călătorie în microbusele pe rutele urbane Căuşeni, în legătură cu majorarea preţului la combustibil, luînd în consideraţie raportul specialistului, propunerile membrilor comisiilor de specialitate la şedinţa din februarie 2013 în conformitate cu art.13(1) din Legea privind actele normative ale Guvernului Republicii Moldova şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, nr.317-XV din 18.07.2003, în temeiul art. 3, 10, 14(1), (2), lit. q),19(3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşănesc Căuşeni DECIDE:

1. Se stabileşte tariful pentru o călătorie în microbuse pe rutele urbane Căuşeni începînd cu data de 01.04.2013, după cum urmează:

- pentru elevi, ( pe parcursul întregului an calendaristic)-2,00 lei;

- pentru pensionari şi invalizi – 2,0 lei;

- restul călătorilor- 3,0 lei.

2. Se abrogă decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.5/4 din 20 mai 2010 „Cu privire la aprobarea noilor tarife pentru tranportul urban în raza oraşului Căuşeni şi abrogarea unei decizii”

3. Prezenta decizie se comunică:

- ÎI „Dărănuţă-Auto”;

- S.A. „BTA-36”;

- Oficiului Teretorial Căuşeni al Cancelariei de Stat al Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de informare în masă şi afişare.

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Alexandru Susanu CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar