Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Concurs pentru ocuparea funcției publice vacante


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 22-03-2017, 11:46

Primăria or.Căuşeni, avînd în vedere funcția publică  vacantă de contabil-șef, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum şi  Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs,  aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare

ANUNŢĂ

   I   Concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de contabil-șef din cadrul primăriei

        or.Căușeni.

    

 II. Scopul general al funcţiei: Organizarea corectă a evidenței contabile și a utilizării mijloacelor bugetare,a fondurilor fixe

 

 III. Sarcinile de bază:

  • Asigurarea organizării eficiente a activităților  financiar- contabile a autorității publice; 
  • Elaborarea calculelor de deviz pentru Bugetul orășenesc ;
  • Asigurarea evidenței contabile a veniturilor și cheltuelilor bugetare și extrabugetare;
  • Asigurarea instruirii persoanelor responsabile și controlul asupra corectitudinii documentelor contabile și a caracterului legitim a operațiilor efectuate;
  • Responsabilitate în conducerea contabilității centralizate în executarea de către aceasta a atribuțiilor conform legislației.

     IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

-     deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

-      dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

-      neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

-      lipsa antecedentelor nestinse;

-      nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

-      cunoaşterea limbii de Stat;

-      posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice respective;

-      îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

-      cunoştinţe de operare la calculator;

-      este apt din punct de vedere a sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice.

  V. Cerinţe speciale faţă de candidaţi:

      Studii:     

            -  absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul contabilității.

        Experiență profesională:

-      prioritate vor avea candidații cu experiență în domeniu.

      Cunoştinţe:  

             - cultură generală;

             - nivel înalt de cunoştinţe profesionale actualizate cu regularitate;

             - cunoaşterea principiilor de activitate a autorităților publice;

             -  cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

 

    Abilităţi:

            -    gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la

                 stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de a planifica activitatea şi utilizarea

                 eficientă a timpului;

            -    abilitatea de a comunica oral şi scris, de a lucra cu documentele, de a întocmi

                  rapoarte, pregăti informaţii, planuri.

   Aptitudini:

            -   de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare,  flexibilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

   VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a)  Formularul de participare.

b)      Copia buletinului de identitate.

c)      Copia actelor  de studii.

d)     Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e)      Copia (extrasul) carnetului de muncă.

f)       Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

   VII. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 21martie2017-21 aprilie 2017, ora 17:00.

 VIII. Locul depunerii documentelor:  Primăria or. Căuşeni (or. Căuşeni, str. M.Radu nr.3) biroul nr. 4; telefon de contact – (243) 2 3203;

IX. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Vasluian Maria, responsabil resurse umane primăria  Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar va fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. Candidatul are obligaţia  să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar  în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

Bibliografia

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de specialist principal

 

 

Constituţia Republicii Moldova

  • Acte normative în domeniul serviciul public

-          Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-          Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-          Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

-          Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

-          Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

-          Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

-          Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

-          Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;

-          Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-          Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

-          Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

-          Hotărîrea 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici.

-           Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”.

-          

  • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-          Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-          Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

-          Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

-          Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

-          Legea 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

-          Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutului persoanelor cu funcţii de demnitate publică

  • Acte normative în domeniul de specialitate

 

         -  Legea nr 113 din 27.04.2007 privin activitatea contabilității

         -  Standartele naționale de contabilitate

         -  SNC Politici contabile

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar