Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Concurs pentru suplinirea funcției publice temporar vacante


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 5-01-2017, 13:26

Anexa 1

la Dispoziţia primarului or.Căuşeni

nr. 02/1-7-08

din 05 ianuarie 2017

 

 

A N U N Ţ

 

Primăria or.Căuşeni, avînd în vedere funcția publică temporar vacantă de arhitect-șef, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare,

ANUNŢĂ

I Concurs pentru suplinirea funcţiei publice temporar vacante de arhitect-șef din cadrul primăriei or.Căușeni.

II. Scopul general al funcţiei: implimentarea activităților cultural-urbanistice și de amenajare

a teritoriulu , contribuirea la dezvoltarea și întreținerea construcțiilor publice, drumurilor,

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, de epurare a apei, salubrizare, depozitare și

utilizare a deșeurilor menajere.

III. Sarcinile de bază:

• Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajării teritoriului;

• Avizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, precum și aprobarea proiectelor tuturor obiectelor amplasate în limitele teritoriului orașului;

• Coordonarea construirii și întreținerii construcțiilor publice, a locuințelor, a drumurilor, străzilor și locurilor publice;

• Coordonarea întreținerii și dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, epurarea apei, și altor obiecte de amenajare a teritoriului orașului;

• Conduce procesul de salubrizare a locuințelor din aria primăriei, depozitarea și utilizarea deșeurilor menajere.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

- dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

- neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

- lipsa antecedentelor nestinse;

- nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

- cunoaşterea limbii de stat;

- posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice respective;

- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

- cunoştinţe de operare la calculator;

- este apt din punct de vedere a sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice.

V. Cerinţe speciale faţă de candidaţi:

Studii:

- superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii

Experiență profesională:

- prioritate vor avea candidații cu experiență în domeniu.

 

Cunoştinţe:

- cultură generală;

- nivel înalt de cunoştinţe profesionale actualizate cu regularitate;

- cunoaşterea principiilor de activitate a autorităților publice;

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

 

Abilităţi:

- gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la

stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de a planifica activitatea şi utilizarea

eficientă a timpului;

- abilitatea de a comunica oral şi scris, de a lucra cu documentele, de a întocmi

rapoarte, pregăti informaţii, planuri.

Aptitudini:

- de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare, flexibilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a) Formularul de participare.

b) Copia buletinului de identitate.

c) Copia actelor de studii.

d) Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e) Copia (extrasul) carnetului de muncă.

f) Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

VII. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 05 februarie 2017, ora 17:00.

VIII. Locul depunerii documentelor: anticamera primăriei orașului Căușeni (or. Căuşeni, str. M. Radu, 3) ;

IX. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor : Vasluian Maria, tel. 0243-23203

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar va fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. Candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

Bibliografia

concursului pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante

de architect-șef

 

Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciul public

- Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

- Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

- Legea nr.1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere

- Legea nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei

- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

- Legea nr.355 din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar;

- Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;

- Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

- Legea nr.271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice

- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

- Hotărîrea 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcționarilor publici.

- Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 26 decembrie 2011 „Privind punerea în aplicare a unor acte legislative”.

 

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

- Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

- Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

- Legea 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

- Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutului persoanelor cu funcţii de demnitate publică

• Acte normative în domeniul de specialitate

 

- Legea privind actele legislative nr.780-XV din 27 decembrie 2001 cu modificările și completările ulterioare;

- Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice

centrale şi locale nr.317-XV din 18 iulie 2003.

- Legea contenciosului administrative nr. 793-XIV din 10 februarie 2000;

- Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

- Legea nr.835 din 17.05.2006 cu privire la principiile urbanismului și amenagerii teritoriului.

- Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții.

- Hotărîrea Guvernului R.M nr.360 din 18.04.1997 despre aprobarea Regulamentului privind certificatele de urbanism și autorizarea construirii sau desființării construcțiilor și amenagerilor.

- Hotărîrea de Guverh nr.306 din 30.03.2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcționării și schimbării destinației construcțiilor și amenajărilor.

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar