Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Concurs


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 24-09-2016, 15:27

A N U N Ț

 

Primăria or. Căușrni, avînd în vedere funcția publică temporar vacantă de architect-șef, în baza legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare

 

ANUNȚĂ

I.Concurs pentru suplinirea funcției temporar vacante de architect-șef din cadrul Primăriei or. Căușeni.

 

II.Scopul general al funcției: Implimentarea activităților architectural-urbanistice și amenajarea a teritoriului, contribuirea la dezvoltarea și întreținerea construcțiilor publice, drumurilor, sistemelor de alimentare cu apă potabilă și canalizare, epurare a apei, salubrizare, depozitare și utilizarea deșeurilor menajere.

 

III.Sarcinele de bază:

⦁ Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenajerii teritoriului;

⦁ Avizarea documentației de urbanism și amenajarea a teritoriului, precum și aprobarea proiectelor tuturor obiectelor amplasate în limitele teretoriului orașului;

⦁ Coordonarea construirii și întreținerii construcțiilor publice, a locuințelor, a drumurilor, străzilor și locurilor publice;

⦁ Coordonarea întreținerii și dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, epurare a apei, și altor obiecte de amenajare a teretoriului orașului;

⦁ Conduce procesul de salubrizare a localității din aria primăriei, depozitarea și utilizarea deșeurilor menajere.

 

IV. Condițiile pentru participare la concurs:

- deținerea cetățeniei Republicii Moldova;

- dispunerea de capacitatea deplină de exercițiu;

- neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă;

- lipsa antecedentelor penale;

- nu este privat de dreptul de a ocupa funcții publice;

- cunoașterea limbii de stat;

- posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcției publice respective;

- îndeplinește cerințele specific pentru ocuparea funcției publice respective;

- cunoștințe de operare la calculator.

 

V. Cerințe specific față de candidați:

 

Studii:

 

⦁ superioare abolvite cu diplomă de licență în domeniul arhitecturii.

 

Eperiență profesională:

⦁ prioritate vor avea candidații cu experiență în domeniu.

 

Cunoștințe:

 

- cultură generală;

- nivelul înalt de cunoștințe profesionale actualizate cu regularitate;

- cunoașterea principiilor de activitate a autorităților publice;

- cunoștințe de operare la calculator.

 

Abilități:

-gîndire ordonată, tact și pricepere în munca cu oamenii, perseverență, rezistență la stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de a planifica activitatea și utilizarea eficientă a timpului;

-abilitatea de a comunica oral și scris, de a lucra cu documentele, de a întocmi rapoarte, pregăti informații, planuri, proiecte de decizii.

 

Aptitudini:

-de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză și sinteză, de comunicare, flexibilitate, disciplină, tentință spre dezvoltare profesională continuă.

 

VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:

⦁ Formular de participare.

⦁ Copia buletinului de identitate.

⦁ Copia actelor de studii.

⦁ Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

⦁ Copia (extrasul) carnetului de muncă, dacă este.

⦁ Cazierul judiciar (se prezintă de învingatorul concursului).

VII.Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs -18 octombrie 2016 ora 17.00.

VIII. Locul depunerii documentelor: Anticamira Primăriei or. Căușeni (or. Căușeni str. M. Radu nr.3, biroul nr.1, telefon de contact (0243)2-22-33, (0243) 2-21-44;

IX. Persoanele responsabile de oferirea informațiilor suplimentare și primirea documentelor: Mungiu Natalia, specialist al Primăriei or. Căușeni, Ala Cucoș-Chiselița, Secretarul Consiliului orășenesc Căușeni.

NOTĂ: Copiile documentelor prezentate autentificate de notar sau se prezintă cu documentele originale pentru veridicitatea lor.

Cazierul judiciar va fi înlocuit cu declarația pe propria răspundere. Candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar