Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI VACANTE


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 6-07-2015, 08:01

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante în primăria or. Căuşeni

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea guvernului nr. 201 din 11.03.2009, Primăria or. Căuşeni

ANUNŢĂ CONCURS PENTRU FUNCŢIA PUBLICĂ VACANTĂ:

• Specialist

1. Denumirea autorităţii publice: Primăria or. Căuşeni

2. Sediul autorităţii: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3

3. Scopul general al funcţiei: Elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

Sarcinile de bază:

1. Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţin de atragerea investiţiiilor.

2. Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor privind dezvoltarea social-economică a oraşului pe termen mediu şi lung;

3. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implimentării programelor de dezvoltare social-economică;

• Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

1. Cerinţe de bază:

• Deţine cetăţenia Republicii Moldova,

• dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

• neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă,

• lipsa antecedentelor nestinse,

• nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice,

• cunoaşterea limbii de stat.

1. Cerinţe specifice:

a) Studii: superioare de licenţă sau echivalente,

b) Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu

- Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice

- Cunoştinţe operare la calculator, Word, Excel, navigare internet

- Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse la nivel avansat:citit/scris/vorbit

c) Abilităţi: lucru cu informaţia,planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, management.

d) Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni,spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare continuă .

5.Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

• formular de participare

• copia buletinului de identitate

• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare pentru ultimii 4 ani

• copia carnetului de muncă

• certificatul medical

• cazier judiciar

 

6. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 24.07.2015 inclusiv, ora 17.00

7. Locul depunerii documentelor: primăria or. Căuşeni(or. Căuşeni, str. M. Radu,3, biroul nr. 1,

Telefon de contact –(0243) 2 22 33, 2 21 44

 

VII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

• Cucoş Ala, secretar al consiliului orăşenesc Căuşeni

 

NOTĂ: copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitarea lor.

*cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost desemnat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

- legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind codul de conduită a funcţionarului public

- legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la confloctul de interese

legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare

- legea nr. 436-XV din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

- legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă

- legea nr. 81-XV din 18.03.2004 cu privire la investiţii

- Hotărîrea Guvernului nr. 1288 din 09.11.2006 cu privire la aprobarea Strategiei de atragere a investiţiilor.

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar