Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Primăria oraşului Căuşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de secretar al Consiliului Orăşenesc Căuşeni


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 26-01-2013, 11:15
ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind
ocuparea funcţiei publice vacante în Primăria or.Căuşeni


Avînd în vedere Decizia Consiliului Orăşenesc Căuşeni nr.1/5 din 15 ianuarie 2013 „Cu privire la constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de secretar a Consiliului Orăşenesc Căuşeni” , în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Primăria or. Căuşeni
ANUNŢĂ :
I. Concurs pentru funcţia publică de Secretar a Consiliului Orăşenesc Căuşeni

II. Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă a activităţii primăriei şi asigurarea legalităţii activităţii Consiliului orăşenesc Căuşeni.

III. Sarcinile de bază ale funcţiei:
1. Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor Consiliului orăşenesc Căuşeni;
2. Asigurarea legalităţii actelor adoptate de Consiliul orăşenesc Căuşeni;
3. Asigurarea comunicării actelor adoptate / emise;
4. Legalizarea şi autentificarea actelor şi documentelor;
5. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat.

Responsabilităţile:
• Răspunde de executarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;
• Răspunde de conformitatea deciziilor adoptate cu proiectele prezentate în cadrul şedinţelor de Consiliu;
• Răspunde de legalitatea copiilor şi înscriirilor eliberate;
• Răspunde de calitatea materialelor elaborate şi prezentarea lor în termenele stabilite;
• Răspunde de legalitatea deciziilor Consiliului;
• Răspunde de examinarea în termen a petiţiilor ce ţin de domeniul de activitate.

Împuternicirile:
• Avizează proiectele de decizii ale Consiliului orăşenesc;
• Contrasemnează pentru legalitate deciziile Consiliului;
• Propune proiecte, anumite chestiuni în ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Orăşenesc Căuşeni;
• Contrasemnează procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Orăşenesc Căuşeni;
• Propune soluţii de optimizare a activităţii în cadrul primăriei;
• Eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva Consiliului orăşenesc, în afara celor care conţin informaţii secrete;
• Păstrează şi aplică după caz segiliul Consiliului;
• Prezintă, în domeniul său de competenţă, Consiliul în relaţiile cu alte structuri statale, cu autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organizaţii internaţionale şi nonguvernamentale.

Cui îi raportează titularul funcţiei: Primarului oraşului, Consiliului Orăşenesc Căuşeni.
Cine îi raportează titularului funcţiei: Secretarului Consiliului Orăşenesc îi raportează colaboratorii primăriei în aspectele ce ţin introducerea proiectelor de decizii în şedinţele de Consiliu, precum şi specialistul în reglementarea regimului funciar în chestiunile legate de autentificare.
Cine îl substituie: Secretarul Consiliului poate fi substituit de specialist din cadrul primăriei oraşului, pe baza deciziei Consiliului Orăşenesc Căuşeni sau dispoziţiei primarului.
Cooperare internă: Cu personalul primăriei oraşului Căuşeni.
Cooperare externă:
-Cu colaboratorii aparatului Preşedintelui Raionului Căuşeni, conducătorii direcţiilor, secţiilor şi altor subdeviziuni din subordinea Consiliului Raional Căuşeni;
-Cu colaboratorii Direcţiei Teritoriale Control Administrativ al MAPL ş.a
Mijloace de lucru / echipamentul utilizat:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Calculator, printer, telefon, fax;
Internet;
Manuale, materiale metodologice şi informative în domeniul administraţiei publice;
Presa periodică în domeniu.
Decţionare etc..
Condiţii de muncă:
- Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
- Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauza de masă 12:00-13:00;
- Activitatea de birou, deplasări de serviciu prin localitate, raion şi ţară.
c)Cerinţe specifice:
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul dreptului sau administraţiei publice.
Experienţă profesională: Preferabil experienţă în serviciul public.
Cunoştinţe:
- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
- Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;
- Cunoştinţe de operare la calculator, Word, Excel; MapInfo, AutoCad, navigare Internet;
- Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit, (preferabil a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat: citit/scris/vorbit)
Abilităţi:
Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, management.
Atitudini/comportamente:
Respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă .

IV. Condiţii de bază:
• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
• neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
• lipsa antecedentelor nestinse;
• nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
• cunoaşterea limbii de stat.

V. Persoanele interesate depun următoarele documente:
• formularul de participare;
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare pentru ultimii 4 ani;
• copia carnetului de muncă;
• certificatul medical;
• cazierul judiciar.

VII. Locul depunerii documentelor: Primăria oraşului Căuşeni (or. Căuşeni,str. M. Radu, 3), biroul nr.1 audienţa Primăriei or. Căuşeni ;
• telefon de contact – (243) 2 22 33, 2 21 44

VIII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:
• Muntean Ion, jurist, Primăria or. Căuşeni;
• Mungiu Natalia, secretar-dactilograf.
NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
IX. Bibliografia concursului:
• Constituţia Republicii Moldova;
• Acte normative în domeniul serviciului public:
- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
- Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
- Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
- Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
- Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;
- Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
Legea nr. 436 –XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
- Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
Acte normative în domeniul de specialitate.

VI. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 18 februarie 2013 ora 17:00.

Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar