Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Bugetul orașului Căușeni pentru anul 2018


Categoria: ---       Data: 21-12-2017, 07:12

                                                                                                   

 

DECIZIE nr. 11/1 

 din 29 noiembrie 2017

 

 

Cu privire la aprobarea bugetului

orășenesc Căușeni pentru anul 2018

 

În conformitate cu prevederile  art. 24 (1) lit.a) a Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014,

în conformitate art. 5(3), 8, 18, 19, 20 (3), (4), 22 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003, cu modificările operate,

         în temeiul art.3 lit.a), 4(1), ar.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr. 435-XVI din 28.12.2006;

        cu  art. 3, 9, 10(1) (2), 14(1), (2) lit. a), n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se aprobă bugetul orășenesc Căușeni pentru anul 2018 la venituri în sumă de 31727,3 mii lei, la cheltuieli în sumă de 31727,3 mii lei.

2. Se aprobă:

- indicatorii generali și sursele de finanțare a bugetului orășenesc Căușeni  pentru anul 2018,  conform  anexa nr.1;

-sinteza veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2018, conform anexei nr.2;

-transferurile de la bugetul de stat către bugetul orășenesc Căușeni, conform anexei nr.2  (cod Eco (K4)1912);

-resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației funcționale și pe programe, conform anexei nr.3;

-cote impozitelor și taxelor locale ce vor fi încasate în buget orășenesc Căușeni,  conform anexei nr.4;

-nomenclatorul tarifelor pentru  prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publice finanţate din  bugetul orășenesc Căușeni, conform anexei nr.5;

-componența veniturilor colectate de către instituţiile bugetare finanţate din bugetul orășenesc Căușeni pe anul 2018, conform anexei nr.6;

-efectivul-limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate de la bugetul orășenesc Căușeni, conform anexei nr.7;

-cuantumul fondului de rezervă a bugetului orășenesc Căușeni, se stabilește în sumă de 180 mii lei.

3. Plata consilierilor Consiliului orășenesc Căușeni pentru participarea la fiecare ședință  se stabilește în sumă de 300 lei.

4.Primăria or. Căușeni va asigura:

- dezagregarea în termen a limitelor stabilite, cu introducerea acestora în sistemului informaţional de management financiar;

- legalitatea utilizării alocaţiilor bugetare şi respectarea limitelor aprobate;

- utilizarea conform destinaţiei a transferurilor cu destinaţie specială, alocate de la bugetul de stat;

-contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale conform prevederilor Legii privind achiziţii publice;

-raportarea în termenii stabiliţi a performanţelor realizate, conform competenţei.

5. Contabilul-șef al Primăriei or. Căușeni, va analiza sistematic executarea bugetului orășenesc Căușeni şi va înainta, în caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei financiar-bugetare şi menţinerea echilibrului bugetar.

6. Se autorizează Primarul or. Căușeni, Grigore Repeșciuc cu rolul de administrator de buget.

7. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Primarului or. Căușeni Grigore Repeșciuc.

8.Prezenta Decizie întră în vigoare la 1 ianuarie 2018.

9.Prezenţa Decizie se comunică:

 - Primarului oraşului Căuşeni;

 - Direcţiei finanţe Căuşeni;

 - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

 - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

      - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                        

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC           

                                                   Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

 

Anexa nr.1

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 11/1  din 29 noiembrie 2017

 

 

Indicatorii generali și sursele de finanțare a bugetului orășenesc Căușeni 

pentru anul 2018

     

Denumirea

Cod Eco

Suma, mii lei

I. VENITURI, total

1

31727,3

inclusiv transferuri de la bugetul de stat

 

19863

II. CHELTUIELI, total

2+3

31727,3

inclusiv transferuri către bugetele UAT de nivelul întîi

 

19863

III. SOLD BUGETAR

1-(2+3)

0

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total (active financiare+datorii+modificărea soldului de mijloace bănesti)

4+5+9

0

inclusiv conform clasificației economice (k3)

 

0

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele locale

561

0

Împrumuturi recreditate între bugetul de nivelu II și bugetele locale

563

0

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei

910

0

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei

930

0

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr.11/1  din 29 noiembrie 2017

 

 

Sinteza veniturilor bugetului local Căușeni pe anul 2018

 

Denumirea

Cod Eco (k4)

Suma, mii lei

Venituri total: inclusiv

 

31727,3

Impozit pe venitul persoanelor fizice

1111

4400

Impozitul funciar

1131

427,3

Impozitul pe bunurile imobiliare

1132

1965,6

Impozite pe proprietate cu caracter ocazional

1133

10

Taxe pentru servicii specifice

1144

3245,4

Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi  pentru practicarea unor genuri de activitate

1145

100,0

Renta

1415

90,0

Taxe şi plăţi administrative

1422

32,0

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

1423

1552

Amenzi şi sancţiuni contravenţionale

1431

32

Alte venituri

1451

0

Donatii voluntare interne

1441

10

Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

1912

19863

 

 

 

Anexa nr.3

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 11/1 din  noiembrie 2017

 

Resursele și cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni

conform clasificașiei funcționale și pe programe

     

Denumirea

Cod

Suma, mii lei

Cheltuieli recurente, în total

 

31727,3

          inclusiv cheltuieli de personal

 

14148,5

 Investiții capitale, în total

 

0

Servicii de stat cu destinaţie generală

01

3735,6

 Resurse, total

 

3735,6

            Resurse generale

1

3511,6

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

2

224

Cheltuieli, total

 

3735,6

Exercitarea guvernării

0301

3735,6

Gestionarea fondurilor de rezervă şi de intervenţie

0802

180,0

Servicii în domeniul economiei

04

2026,7

 Resurse, total

 

2026,7

            Resurse generale

1

2026,7

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

2

0

 Cheltuieli, total

 

2026,7

Administrarea patrimoniului de stat

5009

0

Dezvoltarea drumurilor

6402

2026,7

Gospodăria de locuinţe şi gospodăria serviciilor comunale

06

3893,7

  Resurse, total

 

3893,7

            Resurse generale

1

3893,7

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

2

0

 Cheltuieli, total

 

3893,7

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

7502

3893,7

Iluminarea stradală

7505

850

Cultură, sport, tineret, culte şi odihnă

08

700

  Resurse, total

 

700

            Resurse generale

1

675

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

2

25

 Cheltuieli, total

 

700

Dezvoltarea culturii

8502

700

Învăţămînt

09

19368,3

 Resurse, total

 

19368,3

            Resurse generale

1

18121,8

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

2

1232,5

Cheltuieli, total

 

19368,3

Educație timpurie

8802

19368,3

Protecţia socială

10

500,0

Resurse, total

 

500

            Resurse generale

1

419,5

            Resurse colectate de autorități/instituții bugetare

2

80,5

 Cheltuieli, total

 

500

Susținerea suplimentară a unor categorii de populație

9019

500,0

Aprovizionare cu apă și canalizare

7503

473,0

Resurse generale

7503

473,0

Resurse colectate

7503

473,0

Cheltuieli, total

7503

473,0

 


Anexa nr.4

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 11/1 din 29 noiembrie 2017

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate

 în bugetul orășenesc Căușeni în anul 2018     

1. Cotele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare

 

                        Nr d/o

Denumirea impozitului sau taxelor

Baza impozabilă şi/sau obiectului impunerii

Cota impozitului sau taxei

Înlesnirile fiscale

1.

 

Impozitul funciar:

1)    pentru terenurile cu destinaţie agricolă:

 

 

a)toate terenurile, altele decît  cele destinate fîneţelor şi păşunilor:

 - care au indici cadastrali

 

 - care nu au indici cadastrali

 

 

 

 

1,5 lei pentru 

1 grad-hectar;

110 lei pentru   1 hectar;

Sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt:

a) sînt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;

b) sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor, în cazul în care nu sînt antrenate în activitate de producţie;

c) sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive;

d) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod;

e) sînt ocupate de instituţiile  de cultură, de artă, de cinematografie, de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii; de complexele sportive şi de agrement (cu excepţia celor ocupate de instituţiile balneare), precum şi de monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror finanţare se face de la bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicatelor;

f) sînt atribuite permanent căilor ferate, drumurilor auto publice, porturilor fluviale şi pistelor de decolare;

g) sînt atribuite zonelor frontierei de stat;

h) sînt de uz public în localităţi;

i) sînt atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse, dar ulterior restabilite - pe o perioadă de 5 ani.

j) sînt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri, conform legislaţiei în viguare.

b)terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

 

- care nu au indici cadastrali

 

0,75 lei pentru  1 grad-hectar;

- 55 lei pentru   1 hectar;

c)terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.)

115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

d)terenuri pentru grădini şi terenurile  pentru  întovărăşirile pomicole, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

2 lei pentru   100 m2;

a)      2) pentru terenurile din extravilan, altele decît cele cu destinaţie agricolă:

a)terenurile pe care sunt amplasate construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

350 lei pentru   1 hectar.

b)terenurile pe care sînt amplasate clădiri şi terenurile, altele decît cele specificate la pct.2 lit.a), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

70 lei pentru     1 hectar.

b)      3) pentru terenurile din intravilanul oraşului:

a)terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu

2 lei pentru   100 m2;

b)terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

 

10 lei        pentru 100 m2;

c) terenurile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă

 

0,2 % din valoarea estimată (sau costul)  terenurilor

2.

Impozitul pe bunurile imobiliare:

a)      1)  pentru persoanele fizice cetățeni:

 

a) bunurile imobile cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale)

 

0,08% valoarea estimată (sau costul)  bunurilor imobile 

De impozitul pe bunurile imobiliare sînt scutiţi:

a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societăţi;

c)organizaţiile religioase - pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;

d) persoanele de vîrstă pensionară, invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

e) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, acţiunile de luptă din Afghanistan  şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

f) familiile care au copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi;

g) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea, conform legislaţiei în viguare.

b)   bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă (inclusiv garaje)

0,4% valoarea estimată (sau costul)  bunurilor imobile

2)  pentru persoanele juridice și fizice  înregistrate în calitate de intreprinzător din valoarea estimată (de piata) a bunurilor imobile

 

 

 

3)      impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juridice

a)    bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv bunurile imobile date în arendă sau locaţiune

 

 

 

 

b)bunurile  imobile  cu destinație agricolă

 

 

 

 

a)      Toate  tipurile de bunuri  imobile

0,3 % din valoarea estimativă  la BIT(sau costul) bunurilor  imobile din valoarea de bilanț

0,3%  din valoarea de bilanț ,sau din valoarea estimată la BIT

 

0,3% din valoarea de bilanț

3.

 

Taxă pentru amenajarea teritoriului

 

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor  în cazul

în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

 

 200 -lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi,pentru fondatorii de gospodarii taranesti – 200 lei anual

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele fizice (invalizi, pensionari) şi persoanele juridice ai căror număr de invalizi şi pensionari depăşeşte nivelul de 50 la sută din numărul scriptic total

3. Fondatorii gospodăriilor  ţărăneşti (de fermier) care au atins vârsta de pensionare

4.

Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul or.Căuşeni

 

Venitul din vînzări a  bunurilor  declarate la licitaţie sau valoarea  biletelor de loterie emise

 

0,1 %

Organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării  rambursării datoriilor la credite, acoperii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale

5.

Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor

 

 

Venitul din vînzări a serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte  mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului,presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

8%

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale

6.

Taxa de aplicare a simbolicii locale

Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală

0,1 %

 

7.

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii (cu excepţia celor amplasate total în zona de protecţie a drumurilor)

Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii , amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate

Conform anexei 2.Taxelor locale pentru amplasarea unităţilor         

comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2018           

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

8.

Taxă de piaţă

 

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei;

20  lei anual pentru fiecare metru pătrat

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

9.

Taxă pentru cazare

 

Venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare;  

10 %

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

10.

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti

Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri

-    pînă la 9 locuri- 400 lei lunar; de la 10 pînă la 17 locuri – 800 lei lunar;

-    mai mult de 17  locuri –1000 lei  lunar.

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

11.

 

 

 

Taxă pentru parcare

 

 

 

Venitul din vînzări  a  serviciilor de parcare prestart şi suprafaţa parcării

 

10 lei  anual pentru fiecare metru pătrat

 

 

1. Autorităţile publice şi

instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele cu afecţiuni ale aparatului locomotor care folosesc autoturisme cu dirijare manuală

12.

Taxa pentru dispozitivele publicitare

Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar

350 lei anual pentru fiecare metru pătrat

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

 

2.Taxele locale pentru amplasarea unităţilor         

comerciale şi/sau de prestări servicii pentru anul 2018     

Gr./subgr.

Tipul unităţilor comerciale şi/sau

de prestări servicii , suprafaţa

  Taxa

(lei)

I.

Unităţi comerciale cu asortiment universal de mărfuri

 

1.

Magazin universal                                                                                                                                

7000

II.

Magazine de produse alimentare, magazine de mărfuri industriale, magazine specializate, magazine mixte

 

1.

Magazin, cu suprafaţa:

-       pînă la  25 m2

-       de la 26 şi pînă la  50 m2 

-       de la 51 şi pînă la  100 m2 

-       de la 101 şi pînă la  200 m2

-       de la 201 şi pînă la  300 m2

-       de la 301 m2  pînă la 400 m2

-       de la 401 m2 pînă la 1000 m2

 

1980

2310

2860

3410

3960

4400

5120

2.

Magazin, magazin-depozit „cu amănuntul și ridicata” (de vînzare a materialelor de construcţie)

 12000

3.

Magazin, magazin – depozit (de vînzare a produse alimentare, mărfuri industriale),  „cu ridicata și cu amăănuntul”, 

 10000

III.

Diverse unități comerciale cu amanuntul şi/ sau cu ridicata, alte magazine specializate:

 

1.

Staţie PECO (de alimentare cu petrol şi/sau gaz) pînă  la : 2 coloane de distribuție

De  la  3 coloane  și mai mult                                                                                                             

30000

60000

     

3.

Farmacii, inclusiv filialele  cu suprafața de pînă : 30 m2

        mai mult de 30 m2

farmaciile care lucrează non stop                                                                  

20000

35000

10000

4.

Farmacii veterinare                                                                              

7000

5.

 

Librărie, papetărie (birotica), cu suprafaţa:

-       pînă la 20 m2

-       de la 20 m2 pînă la 50 m

-       mai mult de 50 m2

 

4800

5700

6400

     

7.

Piaţă comerciale (inclusiv hala), cu suprafaţa  pînă la 800 m2

                                                                                                    mai mult de 800 m2

9000

15000

.

Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 (Poşta Moldovei)

1000

3.

Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2

2000

4.

Chioşc (gheretă), care vînd articole din tutun, cu suprafaţa pînă la 12 m2

3000

V.

Unităţi ale alimentaţiei publice :

 

1.

Complex de alimentaţie publică (care cuprinde în aceeaşi clădire două sau mai multe unităţi de alimentaţie publică)

  7000

2.

 Sălă de ceremonii, pentru o sală cu suprafața :

- pina  la 100  m2   

- de la 100-200  m2  

- mai mult de 200 m2                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

    15000

20000

35000

3.

 

Bar, disco (video)-bar,  bar-biliard, cafenea-bar, crîşmă                                                                                                                                                                                                                                  

     5130

4.

Cofetărie, cafenea pentru copii, internet-cafenea, masuri recreative pentru copii, cu suprafaţa:

-       pînă la 50 m2

-       de la 51 m2 pînă la 100 m2

-       mai mult de 100 m2

 

    1980

2970

5130

5.

Cantină, bodegă, pizzerie, plăcintărie, Fast-Food,  cu suprafaţa:

 -     pînă la 50 m2

-       de la 51 m2 pînă la 100 m2

-       mai mult de 100 m2

 

1980

2970

5130

6.

Terasă/grădină de vară, cafenea de vară (minicafenea)

1980

VI.

Unităţile de prestate a serviciilor:

 

 

Activitati ale agentiilor de voiaj si ale gizilor,bilete avia

1980

 

Activitati ale agentiilor imobiliare

5940

 

Hoteluri

2000

 

Închirierea autoturizmelor,mașinilor,echipamentelor,altor mijloace de transport și utilaje

5940

 

Închirierea maşinilor de birou şi a tehnicii de calcul , inclusiv a calculatoarelor

2970

 

Închirierea bunurilor personale şi a obiectelor cu destinaţie culturală şi de uz gospodaresc

2970

 

Întreţinerea  şi reparaţia masinilor de birou şi a tehnicii de calcul (inclusiv a calculatoarelor) cu suprafața:

pînă  la 25 m2

 de la 25 m2

 

 

2970

5940

 

Prestarea serviciilor medicale,inclusiv optice:

3300

 

Servicii  în construcție, reparații, amenajarea teritoriului și a clădirilor:

8400

 

Servicii de producere și comercializare a betonului, materialelor din  gips

7000

 

Activitaţi de întreţinere  şi curăţare  a clădirilor

1980

 

Activitaţi fotografice

2970

 

Activităţi de secretariat şi traducere

2340

 

Activitaţi ale bazelor şi amenajărilor sportive

1980

 

Spălarea,curăţirea şi vopsirea textilelor şi a blănurilor

1980

 

Servicii ale frizeriilor şi alte servicii cosmetodologice ale cabinetelor de cosmetică

2970

 

Activităţi  de  întreţinere corporală

2970

 

Prestarea serviciilor caselor de amanet

5000

 

Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar