Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Regulamentul privind constatarea contravențiilor pe teritoriul orașului Căușeni


Categoria: ---       Data: 22-09-2017, 12:51

DECIZIA  nr. 7/15

din  12 septembrie 2017

 

 

Cu privire la  aprobarea Regulamentului

 privind constatarea  contravențiilor pe

 teritoriul orașului Căușeni și formei

procesului-verbal de contravenție

 

 

În conformitate Codul contravențional nr.218-XVI din 24.10.2008,

Legea nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 privind modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii Moldova,

         cu art.13, art.78 alin.(1) din Legea Nr.317 din  18.07.2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale,

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1) lit.m), (2), 19 (3), 20 (5)   din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

  1. Se aprobă Regulamentul privind  constatarea  contravențiilor pe teritoriul orașului Căușeni, conform anexelor nr.1 parte integrată a prezentei Decizii.
  2. Se aprobă forma procesului-verbal de contravenție conform anexei nr.2 parte integrată a prezentei Decizii.
  3.    Primarul or. Căușeni va asigura îndeplinirea Regulamentul ce ține de constatarea  contravențiilor pe teritoriul orașului Căușeni.
  4. Controlul saupra executării Prezentei Decizii se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate  pentru  drept, administrare publică locală și relații internaționale.
  5. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului or. Căușeni;

- membrilor comisiei consultative de specialitate  pentru  drept, administrare publică locală și relații internaționale a Consiliului orășenesc Căușeni;

     - angajaților primăriei or. Căușeni;

     - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Aurelia Repeșciuc                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                               Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

 

 

 

Anexa nr.1

la Decizia Consiliului orășenesc Căușeni

nr. 7/15 din 12.08.2017 

 

 

Regulamentul

privind constatarea contravențiilor administrative de către agentul constatator pe teritoriul orașului Căușeni

 

I. NOTIUNI GENERALE 

1. Prezentul Regulament stabilește obligațiile, responsabilitățile și modul de realizare a funcțiilor pentru prevenirea și depistarea contravențiilor administrative (in domeniul gospodariei locativ - comunale, comerțului și prestarii serviciilor si în domeniul construcțiilor) întru asigurarea executării Legilor, Hotărârilor Parlamentului și Guvernului RM, deciziilor Consiliului orășenesc, dispozțiilor Primarului și altor acte normative.

2.In sensul prezentului Regulament se utilizeaza următoarele noțiuni:

Contraventie – acțiunea sau inacțiunea- ilicită, cu un grad de pericol mai redus decât infracțiunea, săvirșita cu vinovăție,care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, prevazută de Codul contravențional nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 și este pasibilă de sancțiune contraventională.

Sanctiune contraventională - este о masura de constrângere statală si un mijloc de corectare și reeducare ce se aplica, în numele legii, persoanei care a săvirsit о contravenție. Sancțiunile contraventionale aplicabile de către agentul constatator persoanelor fizice si juridice sunt avertismentul, amenda.

Participanți la procesul contraventional – persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional și agentul constatator.

Agentul constatator - este reprezentantul autorității publice locale care soluționează, în limitele competenței sale, cauza contravențională în modul stabilit de Codul contravențional. În calitate de agent constatator sunt desemnați de catre primar fimcționarii, împuterniciți cu atribuții de constatare a contravenției și/sau de sancționare.

 

Procesul-verbal cu privire la contravenție - este un act prin care se individualizează fapta ilicită și se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale și a probelor acumulate, în prezeța făptuitorului sau în absența lui.

Constatarea faptei contraventionale - activitate desfasurată de agentul constatator, de colectare și de administrare a probelor privind existenta contravenției, de încheiere a procesului - verbal cu privire la contravenție, de aplicare a sancțiunii contravenționale sau de transmitere a dosarului, dupa caz, comisiei administrative, în instanta de judecata sau în alt organ spre soluționare.

Comisia administrativă -comisia de pe lînga autoritatea executivă a administrației publice locale se formeaza de către consiliul local, în componenta președintelui, vicepreședintelui, secretarului responsabil și 4-7 membri.

Comisia administrativă examinează contravențiile prevazute de art. 75,76,92,126', 154, art. 157alin.(7) și (8), 165, 170-175, 180, 181, 227,art. 273 și pet. 9), 91), 11), 15) si 16) din Codul contraventional.

Prestator de serviciu- agentul economic, care funcționează/prestează servicii conform legii, pe teritoriul administrației publice locale.

Comerciant- persona fizică/ juridică, care desfasoara activități comerciale în baza legii.

Loc de vinzare- suprafata de teren sau suprafata unei încaperi, unde are loc comercializarea bunurilor.

a.unitățile mobile

          b.construcție capitală/provizorie

          c.perimetru comerț ambulant

          d.locul-indicat în adresa juridică

 

Servicii publice de gospodarie comunală -ÎM „Арă Canal”, ÎM „Salubrizare și Amenajare”- structuri autonome gestionare, atribuindu-li-se patrimoniu în unitatea administrativ-teritorială ce țin de gospodaria comunală.

 

 

II.     PROCESUL СONTRAVENȚIONAL

1 .Procesul contravențional este activitatea desfașurată de autoritatea competentă, cu participarea părților și a altor persoane titulare de drepturi și de obligații, având ca scop constatarea contravenției, examinarea și soluționarea cauzei contravenționale, constatarea cauzelor și condițiilor care au contribuit la savirsirea contraventiei.

2. Procesul contraventional incepe de drept din momentul sesizarii sau al autosesizarii agentului constatator privind savirsirea contraventiei.

3.Procesul contravențional se desfasoară pe principii generale de drept contravențional,în temeiul Constituției RM, al Codului contraventional.

4. In cazul procesului contravențional, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza conform prevederilor Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

III.AGENTULCONSTATATOR ȘI COMPETENȚA ACESTUIA 

1. In cadrul Primăriei or.Căușeni, autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale sunt:

a)                 comisia administrativă;

b)                agentul constatator

2. Contravențiile prevazute la art.126I,154, art. 157 alin.(7) si (8), art. 178,179, art.273 pct.9),9'),l 1),15) si 16) din Codul contravențional se constata de catre agentul constatator

3.Sint desemnați in calitate de agent constatator și sunt în drept să constate contravenții, să încheie procese-verbale viceprimarul, arhitectul- sef, specialistul în constructie, gospodărie comunală și drumuri, specialiștii pentru reglementarea regimului finciar, specialistul pentru reglementarea activității de comerț din cadrul Primăriei, managerii sefi, adjunctii acestora, specialiștii principali si specialistii coordonatori din cadrul ÎM „Salubrizare si Amenajare”, „Арă Canal” Căușeni.

  1.  Cauza contravențională se soluționează de agentul constatator în a cărui rază teritorială a fost savîrșită contravenția. Acesta poate aplica sancțiunile prevăzute în Codul contravențional partea specială a cartii a doua în limitele competenței și numai în exercițiul funcției.

5. Agentul constatator poate constata contravenții ale сăror constatare,

Solutionare și sancționare sunt atribuite competențe unor alte organe. În astfel de cazuri, agentul va remite organelor respective procesele - verbale de constatare a contravențiilor.

ÎM “Salubrizare si Amenajare” constată contravențiile prevăzute la: art. 154 - încalcarea regulilor de gestionare a deșeurilor;

art. 157 alin.(7) - omiterea colectării deșeurilor provenite de la animalul plimbat în spațiul public și alin. (8)- refuzul de a elimina animalul mort sau îngroparea acestuia în loc neautorizat; art. 180 - încălcarea legislației cu privire la locuințe

și remite procesele-verbale de constatare a contravenției spre examinare comisiei administrative de pe lînga Primăria or.Căușeni.

ÎM „АрĂ Canal ” constată contravențiile prevazute la: 

art. 170 - Conectarea neautorizată la sistemul de alimentare cu apă și la sistemul de canalizare; art. 171- Deteriorarea intenționată a sistemului de alimentare cu apa și la sistemul de canalizare la efectuarea de lucrări;

art. 172 - Încalcarea regulilor privind zonele de protecție a rețelelor de conducte de apă și a instalațiilor de alimentare cu apă și de canalizare;

art. 173- Deconectarea neautorizată a consumatorilor de la sistemul de alimentare cu apă și de la sistemul de canalizare;

art. 174 - Deteriorarea intentionată a aparatelor de evidentă a consumului de apă potabila si a volumului de apa uzata evacuata;

art. 175- Prezentarea datelor eronate privind consumul de apa potabila si volumul de apă uzată evacuată în sistemul public de canalizare

și remite procesele-verbale de constatare a contravenției spre examinare comisiei administrative de pe lînga Primăria or.Căușeni

Primăria or.Căușeni:

 

Arhitectul sef, specialistul în construcție, gospodărie comunală și drumuri constată

Contravențiile prevazute la:

art. 178 – încalcarea regulilor de construire a caselor cu un nivel în localitățile rurale și a căsuțelor de livadă în întovarășirile pomicole; —

art. 179 – Construcții neatorizate și intervenții neautorizate la construcțiile existente;

și remite procesele -verbale de constatare a contravenției spre examinare în fond instanței de

judecată competente.

În cazul constatării prevazute la art. 178 si 179 agentul constatator este în drept să dispună sistarea executării lucrărilor de construcție și să solicite instantei de judecată aplicarea măsurii de sigurantă prevazute la art.4396.

Specialistii pentru reglementarea regimului funciar constată contravențiile prevăzute la art.126[1] - Pașunatul ilegal al animalelor și remit procesele-verbale de constatare a contravenției spre examinare comisiei administrative de pe lînga Primăria or.Căușeni

Viceprimarul, specialistul responsabil de reglementarea activității de comerț constată contravențiile prevăzute la:

art.273 pet.9) – Desfășurarea activității de comerț fără notificarea autorității administrației publice locale;

art.273 pet. 9[) - Organizarea sau desfășurarea comerțului în alt loc decît cel notificat autorității administrației publice locale, inclusiv aflat pe teritoriul pietei;

art.273 pet. 11) – Desfășurarea oricărei activități comerciale în perioada suspendîrii activității comerciale;

art. 273 pet. 15) –Desfășurarea activității de comerț în locuri sau în zone în cadrul cărora, conform legislației si/sau regulamentului de desfășurare a activităților de comerț în localitate, aprobat de consiliul local, aceasta este interzisă;

art.273 pet. 16)- Necorespunderea unitații comerciale cu datele indicate în notificarea depusă privind initierea activității de comerț

și remit procesele-verbale de constatare a contravenției spre examinare comisiei administrative de pe lîngă Primăria or.Căușeni

 

 

IV.   DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AGENTULUI CONSTATATOR

 

[1] Agentul constatator are dreptul:

- să constate în limitele competenței sale contravențiile prevăzute în Codul contravențional;

- să colaboreze cu alte servicii publice(colaboratorii Inspectoratului de Politie, Direcția Deservire  Fiscală, Inspecției ecologice),

- să invite sau să informeze reprezentanții agenților economici prestatori de servicii în vederea atragerii contravenientului la raspundere, după caz;

- este abilitat să înainteze indicații și prescripții conducătorilor întreprinderilor gospodariei comunale, organizațiilor și agenților economici privind problemele vizate;

        - sa prezinte propuneri pentru audierea conducătorilor întreprinderilor,organizațiilor,instituțiilor publice la ședințele Consiliului.

            2.Agentul constatator este obligat:

         - să respecte Constituția și Legile RM.;

         -să execute obligațiile sale de serviciu stabilite în fisa de post, să nu ascundă acțiunile ilcite.

         -să explice contravenientului drepturile și obligațiile acestora în procesul întocmirii proceselor-verbale cu privire la contravenție.

       -să examineze în termen contestațiile și adresările cetațenilor referitor la contravențiile administrative în limitele competenței;

-  să explice contravenienților drepturile și obligațiunile acestora în procesul întocmiri proceselor-verbale cu privire la contravenție;

-  la solicitarea contravenientului să atragă traducătorul, după caz;

-  să ia o poziție neutră la depistarea și constatarea contravențiilor administrative;

-  să elaboreze rapoarte despre rezultatele activitătii pentru problemele vizate.

 

V. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONTRAVENIENTULUI

1.Persoana in a carei privinfa a fost pomit proces, contraventional are dreptul:

-la apărare;

-să cunoască fapta imputată;

-  să primească informație în scris și explicații în privința drepturilor, prevazute de art. 384;

-                    să ia cunoștință de materialele din dosar și să i se elibereze, la cerere, în cel mult 24 de ore, copii de pe procesul-verbal;

-să prezinte probe;

-să formuleze cereri;

-  să conteste decizia asupra cauzei;

-la traducator;

-să recunoască total sau parțial vinovăția în comiterea faptei ce i se impută;

-  să solicite audierea martorilor;

-  sa ia cunostintă de procesul-verbal încheiat de agentul constatator, să expună obiecții asupra corectitudinii lui, să ceara completarea lui cu circumstanțele care, în opinia sa, trebuie să fie consemnate.

2. Persoana în a cărei privintă a fost pomit proces contraventional este obligată:

-  să asigure accesul liber la locul savîrșirii contravenției;

- să prezinte actele necesare la solicitarea agentului constatator;

 

 

VI. MODUL DE ÎNTOCMIRE A PROCESULUI-VERBAL CU PRIVIRE LA      CONTRAVENŢIE

1. Agentul constatator este sesizat prin plîngere sau denunţ ori se autosesizează cînd dispune de informaţii suficiente pentru a considera cu un grad înalt de probabilitate că este comisă o contravenţie fie prin constatarea faptei contravenţionale.

2. La constatarea contravenţiei administrative, agentul constatator prezintă legitimaţia de serviciu întocmeşte procesul-verbal cu privire la contravenţie.

3. Imediat sau cel mult 3 zile de la data sesizării, agentul constatator este obligat să verifice sesizarea şi să întreprindă măsurile prevăzute de codul contravenţional.

4. Dacă la depistarea sau la examinarea cazului contravenţional se stabileşte competenţa unei alte autorităţi abilitate să constate contravenţia sau să examineze cauza contravenţională, materialele se remit în aceeaşi zi conform competenţei.

5. în cel mult 24 de ore de la data încheierii, procesul-verbal cu privire la contravenţie se înregistrează,în modul stabilit pentru corespondenţa de întrare, într-un registru de evidenţă în ordinea încheierii şi depunerii lui la autoritatea din care face parte agentul constatator, se transmit spre informare conducătorului, după care se transmit spre examinare conform competeţei.
6. Procesele-verbale se întocmesc pe formularele de strictă evidenţă, stabilite şi aprobate prin decizia Consiliului orășenesc Căușeni,

7. Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de persoana în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional.

8. Faptul absenţei persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional ori al refuzului acesteia de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se certifică prin semnătura cel puţin a unui martor, indicîndu-se şi datele de identitate ale acestuia.

9. În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugări, alte modificări. în cazul necesităţii unor acţiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă.

10. Partea rezolutivă a procesului-verbal cuprinde decizia agentului constatator de sancţionare, de încetare a procesului contravenţional sau de remitere a cauzei comisiei administrative, instanţei de judecată pentru examinarea cauzei contravenţionale.

11. În cazul deciziei de sancţionare, partea rezolutivă a procesului-verbal va cuprinde şi date privind informarea persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional despre dreptul de a plăti jumătate din amendă dacă amenda este plătită în cel mult 72 de ore de la stabilirea ei. în cazul în care persoana în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional recunoaşte săvîrşirea contravenţiei şi acceptă sancţiunea stabilită în procesul-verbal de către agentul constatator, procesul-verbal cu privire la contravenţie constituie actul de decizie asupra cauzei contravenţionale. Faptul recunoaşterii contravenţiei şi al acceptării sancţiunii stabilite de către agentul constatator se consemnează în procesul-verbal cu privire la contravenţie.

12. În cazul deciziei de remitere a cauzei contravenţionale spre examinare comisiei administrative sau în instanţa de judecată, agentul constatator transmite după competenţă procesul-verbal şi materialele cauzei contravenţionale.

13. Copia de pe procesul-verbal se înmînează persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional. în cazul procesului-verbal încheiat în absenţa persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional, copia de pe procesul-verbal se expediază prin poştă cu aviz recomandat.

14. În cazul constatării unui act act contravenţional, agentul constatator nu încheie proces - verbal cu privire la contravenţie dacă persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional recunoaşte că este vinovată de săvîrşirea contravenţiei şi acceptă să plătească pe loc sancţiunea amenzii contra chitanţă.

 

VII. CHITANŢA DE ÎNCASARE A AMENZII LA LOCUL CONSTATĂRII

1. în cazul prevăzut la pct.14 din capitolul VI contravenientul plăteşte amenda aplicată de agentul constatator, contra unei chitanţe de încasare care va conţine:

a)                      data,ora şi locul de efectuare a plăţii;

b)                     numele, prenumele şi domiciliul persoanei sancţionate;

cjnumele, prenumele şi calitatea agentului constatator, autoritatea pe care o reprezintă;

d)                     norma contravenţională în a cărei temei este aplicată sancţiunea;

e)                      suma amenzii;

f)                      semnăturile părţilor.

2. Chitanţa de încasare a amenzii contravenţionale se înmînează persoanei sancţionate, faptulînmînăriimenţinîndu- se în copia de pe chitanţă.

3. Chitanta de încasarea amenzii contravenţionale este un document de strictă evidentă

 

  1. VIII.    TERMENII DE CONTESTARE 

1. In termen de 15 zile din urma înștiințării despre intocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție, contravenientul, este în drept să contesteze acesta în instanța de judecată.

2. Contestația la procesul-verbal cu privire la contravenție se depune în organul prezentat de agentul constatator. Nu mai târziu de 3 zile din îcomisia administrativă.

3. Depunerea contestației sistează executarea pedepsei stabilite în procesul-verbal.

IX. RESPON S ABILIT ATE A AGENTULUICONSTATATOR 

  1.  Agentul constatator este responsabil:

-                     de autenticitatea datelor indicate în procesul-verbal;

-                     de informarea contravenientului despre drepturile acestuia;

- pentru decizia aprobată cu privire la calificarea și constatarea contravențiilor administrative;

-                 poartă raspundere pentru corectitudinea realizarii și aplicării Codului contravențional;

  1.  Persoanele responsabile, abilitate cu fincții de constatare a contravențiilor administrative, care fac abuz de drepturi, poartă raspundere disciplinară administrativă, materială și penală în modul stabilit de lege.

X.DISPOZIȚII  FINALE 

1. Modificările și completările în prezentul Regulament se operează prin decizia Consiliului orășenesc Căușeni

        2. Regulamentul intra în vigoare din momentul aprobării de către Consiliul orășenesc Căușeni.

 

3.Agentul constatator este obligat:

-                       să respecte Constituția și legile Republicii Moldova.

  


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar