Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

REGULAMENT privind desfăşurarea activităţii de comerţ în or. Căuşeni


Categoria: ---       Data: 22-09-2017, 12:45

DECIZIA  nr.7/1

din  12 septembrie  2017

 

 

Cu privire la  aprobarea Regulamentului

privind desfăşurarea activităţii de comerţ

în  or.Căuşeni

 

 

În conformitate Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 931 din 08.12.2011 ”Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul”, 

          Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova  nr. 1209 din 08.11.2007 “Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică”,

Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 147 din 12.03.1996  “Cu privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populaţiei”,

Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova nr. 473 din 03.07.2012 ,,Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Bere şi băuturi pe bază de bere”cu Legea nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerţul interior”,

În temeiul cu Legea nr.93-XIV din 15.07.1998 “Cu privire la patenta de întreprinzător”,

Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 “Privind protecţia consumatorilor”, 

  Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008,      

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1) lit.m), (2), 19 (3), 20 (5)   din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

 1. Se aprobă Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de comerţ în  or. Căuşeni, conform anexei parte integrată a prezentei Decizii.
 2. 2.     Se aprobă modelul  notificării privind inițierea activității de comerț, conform anexei nr.1 parte integrată a prezentei Decizii.
 3. Se aprobă lista de activităţi ale  unităţilor comerciale supuse autorizării sanitar-veterinare sau înregistrării de către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor, conform anexei nr.2 parte integrată a prezentei Decizii.
 4. Se aprobă lista de activităţi ale unităţilor comerciale pentru care se eliberează autorizaţii sanitare de funcţionare, conform anexei nr.3 parte integrată a prezentei Decizii.
 5. Specialistul primăriei or. Căușeni Bocearov Maria va asigura îndeplinirea Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de comerţ în  or.Căuşeni.
 6. Controlul saupra executării Prezentei Decizii se pune în sarcina primarului or. Căușeni.
 7. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului or. Căușeni;

  - angajaților primăriei or. Căușeni;

  - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Aurelia Repeșciuc                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                      Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

 

 

 

 

    Anexa

a Deciziei Consiliului orăşănesc Căuşeni 

                                                                                     nr.7/1 din 12 septembrie 2017

 

 

                                                            REGULAMENT

                                privind desfăşurarea activităţii de comerţ în  or. Căuşeni

 

DISPOZIŢII GENERALE

 

     1.1. Prezentul  Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile

     Legilor  Republicii   Moldova:

      - nr. 231 din 23.09.2010 ”Cu privire la comerţul interior”,

      - nr.  93-XIV din 15.07.1998 “Cu privire la patenta de întreprinzător”,

      - nr. 105-XV din 13.03.2003 “Privind protecţia consumatorilor”, 

     - nr. 1100 din 30.07.2000 ,,Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice”,

     -  nr. 278 din  14.12.2007 ,,Privind controlul tutunului”, 

     -  nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”,

    - Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008,  şi    

     Hotărârilor Guvernului Republicii Moldova:

     -  nr. 931 din 08.12.2011 ”Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul”, 

     - nr. 1209 din 08.11.2007 “Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică”,

     - nr. 147 din 12.03.1996  “Cu privire la aprobarea Regulilor deservirii sociale a populaţiei”,

    - nr. 473 din 03.07.2012 ,,Pentru aprobarea Reglementării tehnice „Bere şi băuturi pe bază de bere”, 

1.2.  Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerţ în oraşul Căuşeni  (în continuare “Regulament”) este elaborat în scopul creării unui mediu favorabil de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în cadrul oraşului, precum şi în vederea asigurării liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice şi sociale ale cetăţenilor.

1.3.  Prezentul Regulament stabileşte interdicţiile şi cerinţele de desfăşurare a activităţii de comerţ în or. Căuşeni în conformitate cu prevederile art. 6 alin.(1) lit. n) şi alin.(5) din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (în continuare - Legea nr. 231), în următoarele privinţe:

 a) modul de desfăşurare a activităţilor de comerţ în apropierea edificiilor autorităţilor publice, instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale, localurilor de cult, monumentelor, lucrărilor de artă, edificiilor cu valoare arhitecturală, istorică sau arheologică, zonelor istorice, zonele de agrement, precum şi în locurile (destinaţiile) de interes turistic;

b) distribuirea activităţilor de comerţ între zona centrală şi zonele periferice ale localităţii, precum şi între zonele aglomerate şi cele neaglomerate;

c) raza în care este interzisă comercializarea producţiei alcoolice în preajma instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medicale şi a locaşurilor de cult;

d) cerinţe privind regimul de lucru (orarul de funcţionare) al comercianţilor în perimetrul anumitor zone sau străzi;

e) interdicţia de a comercializa anumite produse sau servicii în perimetrul anumitor zone sau străzi;

f) cerinţe privind zonele de parcare de care trebuie să dispună comerciantul la desfăşurarea anumitor forme de comercializare.

1.4. Agentul economic este direct răspunzător de funcţionarea unităţii comerciale şi/sau de prestări servicii din punct de vedere sanitar, sanitar-veterinar, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului, tulburarea liniştii şi ordinii publice, legalitatea construcţiilor în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de respectarea oricăror norme legale specifice domeniului de activitate în care îşi desfăşoară activitatea, de eventualele prejudicii cauzate de funcţionarea lor proprietarilor locuinţelor cu care se învecinează.

1.5. Noţiunile din prezentul Regulament au semnificaţia stabilită de Legea nr. 231 din

23 .09.2010 cu privire la comerţul interior şi alte acte normative în vigoare (tipurile  unităţilor comerciale – de Hotărârile Guvernului Republicii Moldova nr. 931 din 08.12.2011 ”Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul”,  nr. 1209 din 08.11.2007 “Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică”).

      Suplimentar, în sensul prezentului Regulament, termenii utilizaţi semnifică următoarele:

     Notificarea privind iniţierea /suspendarea/reluarea/ încetarea  activităţii  de comerţ/ modificarea datelor – comunicare  scrisă  prin care se înştiinţează/notifică  autoritatea administraţiei publice locale privind  iniţierea/suspendarea/reluarea/ încetarea  unei activităţi de comerţ sau de modificare a datelor în notificarea privind  iniţierea activităţii de comerţ în conformitate cu procedura stabilită în prezentul Regulament;

Autorizaţie de funcţionare a unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii (în  continuare - autorizaţia) este un act administrativ individual ce atestă dreptul titularului de a practica  activitate de comerţ şi/sau prestări servicii, conform legii, cu indicarea adresei amplasării unităţii comerciale/locului pentru vânzare/prestare a serviciilor.

            Regimul  de lucru (orarul de funcţionare) – funcţionarea  unităţii comerciale/de prestare a serviciilor  în limitele orarului de lucru-cadru stabilit în prezentul Regulament. 

            Regimul prelungit de lucru –  funcţionarea  unităţii comerciale/de prestare a serviciilor  în afara orarului de lucru-cadru.

Amplasament   - suprafaţa domeniului public sau privat  destinată desfăşurării  activităţii de comerţ ambulant.

Comerţ ocazional – activitatea de comerţ  desfăşurata cu  ocazia anumitor evenimente, pe o perioada limitata de timp;

Comerţ  sezonier - activitatea de comerţ  desfăşurata în perioade de timp determinate;

Activităţi recreative şi distractive - prestarea serviciilor de diverse atracţii, jocuri, parcuri de distracţii şi recreative, terenuri pentru picnic,  etc.

Act de verificare  –  document  oficial care constată starea unui lucru, realitatea respectării de către agentul economic  supus  verificării  a prevederilor legislaţiei, veridicitatea datelor  indicate în notificare depusă privind iniţierea activităţii de comerţ, condiţiilor de activitate, cu indicarea (după caz) a  recomandărilor  de  înlăturare a neconformităţilor stabilite.

 

 MODALITATEA DE DEPUNERE,  ÎNREGISTRARE ŞI EXAMINARE A NOTIFICĂRII

 

2.1. Activitatea de comerţ poate fi exercitată de persoanele fizice şi juridice:

        -  în urma  depunerii notificării  privind iniţierea activităţii de comerţ;

        - în baza autorizaţiei de funcţionare eliberate în  cazurile  prevăzute de lege şi conform prezentului Regulament.

2.2. Notificarea privind iniţierea activităţii de comerţ (în continuare - notificare)  va corespunde modelului stabilit la anexa nr. 1 la prezentul Regulament  şi va conţine următoarele date:

  a) denumirea/numele, sediul/domiciliul, IDNO/IDNP şi datele de contact ale comerciantului; 

  b) denumirea şi codul activităţii de comerţ conform CAEM Rev. 2,  

  c) denumirea şi adresa unităţii comerciale sau a locului de vânzare;

  d) tipul unităţii comerciale conform Nomenclatorului unităţilor comerciale aprobat de Guvern; 

  e) suprafaţa comercială (m2); 

  f) capacitatea unităţii comerciale:

  -  numărul de locuri/persoane  –  în cazul unităţii de alimentaţie publică, frizerii, saloane cosmetice;

  - numărul de boxe – pentru spălătoriile auto;

       - numărul de coloane distribuitoare -  pentru staţii de alimentaţie cu combustibil;

       - numărul de computere – pentru internet-cafenele;

       - numărul  aparatelor    electronice de joc pentru copii;

  g)  tipul şi suprafaţa comercială (lungimea, lăţimea, înălţimea) a unităţii mobile – în cazul desfăşurării activităţii de comerţ prin intermediul unităţii mobile;

  h)  regimul de lucru;

  i) grupul de mărfuri/servicii comercializate, cu menţiunea privind comercializarea producţiei alcoolice, berii şi/sau a articolelor din tutun;

  j) declaraţia pe proprie răspundere a comerciantului privind respectarea legislaţiei.

2.3.  Până la punerea în funcţiune a resursei informaţionale în domeniul comerţului,  la notificare se anexează, în anumite cazuri, următoarele acte:

  a) extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali ori, după caz, copia buletinului de identitate şi/sau patenta de întreprinzător – în toate cazurile;

  b) autorizaţia sanitar-veterinară de funcţionare – în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr. 2 la prezentul Regulament;

  c) autorizaţia sanitară de funcţionare – în cazul în care desfăşoară activităţile stabilite în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
         d) actul care confirmă împuternicirile reprezentantului – în cazul în care notificarea este depusă prin intermediul unui reprezentant;

  e) copia de pe regulamentul pieţei, adoptat de comerciant, copia de pe decizia consiliului local de creare a pieţei şi planul general al pieţei coordonat în modul stabilit – în cazul pieţelor;

          f) schema de amplasare  eliberată de către primărie – în cazul  notificării activităţţii din  gherete şi unităţi de comerţ ambulant amplasate în afara pieţelor autorizate. În cazul amplasării gheretelor şi unităţilor de comerţ ambulant în pieţe – schema de amplasare a unităţii comerciale eliberată de  administraţia pieţelor.  Pentru secţiile comerciale din centrele comerciale – se prezintă schema amplasării unităţii comerciale, eliberată de  administraţia  centrului comercial.

        g) Extrasul din registrul bunurilor imobile şi/sau documentul ce confirmă dreptul de proprietate cu destinaţie nelocativă şi/sau de locaţiune asupra unităţii comerciale, în care este specificat nr. cadastral al imobilului sau procesul verbal de recepţie finală a obiectivului (în cazul pavilioanelor); 

        h) contractul încheiat cu un laborator  acreditat  pentru investigarea probelor calităţii materiilor prime şi produselor  preparate din ele  - în cazul  unităţilor  de alimentaţie publică;

        i)  copia bonului de  plată de notificare în mărime de 100 de lei.

          j) copia contractului de arendă, subarenda şi extrasul de la BIT din Registrul bunurilor imobiliare

2.4. În cazul unităţilor de comerţ amplasate nemijlocit pe terenuri proprietate publică, suplimentar actelor stabilite la pct. 2.2, la notificare se anexează copia de pe actul care confirmă dreptul de proprietate sau folosinţă a terenului pe care este amplasată unitatea comercială (decizia privind atribuirea terenului pentru construcţia şi amenajarea pieţei, titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren, contractul de arendă/comodat sau, după caz, un alt act).

2.5.  În cazul activităţilor de comerţ, altele decât cele stabilite în anexele nr. 3 şi nr. 4 la lege, comerciantul are dreptul să desfăşoare activitatea de comerţ concomitent cu depunerea notificării.

2.6. În cazul activităţilor prevăzute în anexele nr. 2 şi nr. 3  la prezentul Regulament, precum şi în cazul comerţului ambulant, comerciantul este obligat să depună notificarea cu cel puţin 15 zile lucrătoare până la iniţierea activităţii.

2.7. Datele incluse de comerciant în notificare  trebuie să corespundă interdicţiilor şi cerinţelor stabilite de lege şi de prezentul Regulament.

2.8.  Notificarea se depune de comerciant în mod separat pentru fiecare unitate comercială şi/sau loc de vânzare.

       Pentru desfăşurarea comerţului prin aparate automat pentru vânzări (echipament de autodeservire), comerciantul depune notificare pentru fiecare aparat comercial în cazul în care acestea sunt amplasate în locuri diferite. Comerciantul depune o singură notificare pentru aparatele comerciale amplasate alăturat sau în aceeaşi încăpere, cu indicarea numărului de aparate.

      2.9.  Notificarea se depune de comerciant la primărie,  sau, după punerea în funcţiune a resursei informaţonale în domeniul comerţului –  în regim on-line.

      2.10.  Notificările şi copiile actelor anexate, depuse de comerciant, se păstrează în arhiva Primariei şi la comerciant.

      2.11. În momentul recepţionării fizice a notificării, persoana responsabilă a  primăriei  va  introduce  datele din notificare în sistemul  informatic (după punerea în funcţiune a resursei informaţionale în domeniul comerţului, datele din notificare se vor introduce în  resursa informaţională) şi va elibera comerciantului o înştiinţare de recepţionare în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:

        - data şi ora de recepţionare a notificării;

        - numărul de ordine al notificării, acordat de primărie, tipul şi adresa unităţii pentru care

s-a depus notificarea;

        - numele şi prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile din cadrul primăriei care a recepţionat notificarea.

2.12. În momentul recepţionării notificării în mod on-line, la punerea în funcţiune a resursei informaţionale în domeniul comerţului, aceasta emite la adresa comerciantului o înştiinţare de recepţionare, ce va conţine datele stabilite de pct. 2.11.

2.13.  Comerciantul  primeşte  refuz privind  recepţionarea notificării, în momentul depunerii acesteia (în cazul depunerii fizice a notificării) sau în termen de cel mult 3 zile de la depunerea notificării (în cazul depunerii on-line a notificării), doar în următoarele cazuri:

  a) notificarea nu conţine datele stabilite la pct. 2.2;

  b) la notificare nu sunt anexate actele stabilite, după caz, la pct. 2.3. şi/sau 2.4.;

  c) notificarea nu este semnată de persoana care deţine împuternicirile necesare.   

2.14. În cazul refuzului de recepţionare a notificării conform pct. 2.13, comerciantului  se eliberează  o înştiinţare privind refuzul de recepţionare a notificării, în formă scrisă, cu indicarea următoarelor date:

  a) motivele refuzului de recepţionare a notificării;

  b)numele şi prenumele, funcţia şi datele de contact ale persoanei responsabile care a refuzat recepţionarea notificării.

        Copia  notificării şi actele anexate,  în baza cărora  a fost emisă  înştiinţarea de  refuz a recepţionării  notificării, se păstrează în arhiva primăriei.

2.15. Pentru unităţile de prestări servicii din domeniul jocurilor de noroc, în baza notificării depuse de comerciant, primăria eliberează autorizaţie de funcţionare, care deţine următoarele date:

 1. 8.     numărul  şi  data  eliberării  autorizaţiei;
 2. 9.     denumirea   firmei;
 3. 10.                       adresa  juridică;
 4. 11.                       numărul de identificare;
 5. 12.                       activitatea de comerţ şi codul respectiv conform CAEM;
 6. 13.                       denumirea şi adresa  amplasării unităţii  de  prestări  servicii;
 7. 14.                       tipul  unităţii comerciale;
 8. 15.                       orarul de funcţionare  al  unităţii;
 9. 16.                       serviciile  prestate;
 10. 17.                       termenul de  valabilitate al autorizaţiei,  semnătura primarului oraşului Căuşeni (sau a  persoanei de răspundere căruia i-au fost delegate împuternicirile respective)  şi  ştampila    Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Termenul de valabilitate  a autorizaşiei se stabileşte conform contractului de locaţiune, dar nu mai mult de 5 ani.

2.16. Verificarea corectitudinii datelor  şi respectării cerinţelor de desfăşurare  a activităţilor de comerţ

(1) La momentul depunerii notificării  primăria verifică corectitudinea datelor privind adresa unităţii comerciale prin accesarea datelor din resursele informaţionale deţinute de Întreprinderea de Stat „Cadastru” – în caz de necesitate;

(2)  Primăria verifică datele indicate în notificare, respectarea cerinţelor şi interdicţiilor stabilite în prezentul Regulament  în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării – în toate cazurile. 

Gradul de corespundere a unităţii comerciale şi/sau de  prestări servicii   condiţiilor de funcţionare  se consemnează în actul de verificare întocmit   la  faţa locului.

În cazul în care s-au depistat abateri de la  condiţiile de funcţionare specificate în notificare sau de la prevederile prezentului Regulament, în actul de verificare se indică recomandările de  înlăturare a neconformităţilor  depistate. Comerciantul este obligat să prezinte primăriei, în termenul stabilit informaţia,  privind înlăturarea încălcărilor.

(3) După punerea în funcţiune  a resursei informaţionale în domeniul comerţului, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data recepţionării notificării, datele din notificare se examinează potrivit principiului „ghişeului unic” în următoarele privinţe:

a) corectitudinea datelor privind denumirea/numele, sediul/domiciliul, administratorul comerciantului şi IDNO/IDNP-le se verifică prin accesarea datelor din Registrul de stat al unităţilor de drept şi, după caz, din Registrul de stat al populaţiei sau din alte registre de stat – în caz de necesitate;

b) corectitudinea datelor privind adresa unităţii comerciale sau locului de vânzare se verifică prin accesarea datelor din resursele informaţionale deţinute de Întreprinderea de Stat „Cadastru” – în caz de necesitate;

c) respectarea cerinţelor în domeniul urbanismului, amenajării teritoriului şi construcţiilor, respectarea cerinţelor  şi interdicţiilor stabilite în prezentul Regulament - prin accesarea datelor şi interacţiunea cu subdiviziunile responsabile ale autorităţii administraţiei publice locale conform competenţelor funcţionale  –  în toate cazurile.

d)  verificarea cerinţelor privind respectarea legislaţiei în domeniul siguranţei alimentelor,  în condiţiile legii,  se efectuează de către  Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor;

e) verificarea cerinţelor privind respectarea legislaţiei în domeniul sanitar se efectuează,  în condiţiile legii, de către Centrul  de Sănătate Publică .

2.17. Durata,  suspendarea (limitarea) şi încetarea desfăşurării activităţii   de comerţ

(1) Comercianţii desfăşoară activităţi de comerţ (cu excepţia activităţilor prevăzute în anexele nr. 2 şi nr. 3 la prezentul Regulament) din momentul de depunere a notificării pentru unităţile comerciale şi până la suspendarea sau încetarea activităţii de comerţ, efectuată în temeiul:

a) cererii autorităţilor competente prin decizia instanţei de judecată;

b) notificării de încetare a activităţii de comerţ la cererea comerciantului.

(2)  Activităţile de comerţ prevăzute în anexele nr. 2 şi nr.3 la prezentul Regulament  şi cele desfăşurate prin intermediul unităţilor mobile pot fi iniţiate după expirarea a 15 zile lucrătoare din momentul de depunere a notificării pentru unităţile comerciale şi durează până la încetarea activităţii de comerţ conform alin. (1) lit. a) sau b).

(3) Activităţile de comerţ în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi al altor evenimente similare pot fi desfăşurate doar pe durata acestor evenimente, indicată în dispoziţia  primarului.

(4) Activitatea de comerţ se suspendă (se limitează) de către organele abilitate cu funcţii de control, prin aplicarea măsurilor restrictive prevăzute de legislaţie, pentru încălcările constatate în cadrul controlului de stat efectuat conform prevederilor  Legii nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

(5) Activitatea de comerţ se suspendă (se limitează), în condiţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.

(6) Activitatea de comerţ încetează la cererea comerciantului, începând cu data depunerii  fizic a notificării de încetare de către reprezentantul legal, la prezentarea actului  confirmativ. 

 De la data de depunere a notificării privind încetarea activităţii de comerţ, comerciantul:

a) nu are dreptul să desfăşoare activităţi de comerţ în cadrul unităţii comerciale în cauză;

b) nu va achita taxa locală  pentru unitatea comercială în cauză.

2.18. Modificarea datelor  din notificare

(1) În cazul necesităţii de schimbare a datelor indicate în notificare, comerciantul depune la primărie  notificarea de modificare a datelor, în termen de cel puţin 30 de zile calendaristice până la data de modificare.

(2) Comerciantul va anexa la notificarea de modificare a datelor, după caz, actele necesare  conform pct. 2.3 şi 2.4.

2.19. Taxe

(1) Pentru fiecare unitate comercială în cadrul căreia se desfăşoară activitate de comerţ, comercianţii achită taxa anuală  pentru unităţile comerciale şi/sau de  prestări  servicii în conformitate cu legislaţia fiscală, pe durata desfăşurării activităţii de comerţ.

(2) Cota taxei  locale  pentru unităţile comerciale şi/sau de  prestări  servicii se aprobă prin decizia Consiliului orăşănesc Căuşeni.

 

INTERDICŢII  ŞI  CERINŢE  DE  DESFĂŞURARE  A  ACTIVITĂŢII   DE  COMERŢ

3.1.  Comerciantul este obligat să respecte interdicţiile şi cerinţele de desfăşurare  a activităţilor de comerţ stabilite în  legea cu privire la comerţul interior, actele normative  ce ţin de domeniul comerţului şi prezentul Regulament, inclusiv în cazul în care interdicţiile şi cerinţele în cauză au fost stabilite ulterior depunerii notificării privind iniţierea activităţii de comerţ.
        3.2.  Pentru unităţile  comerciale şi/sau  de prestări  servicii solicitantă este obligatorie întrunirea  următoarelor  condiţii:

a)  dispunerea de spaţii dimensionate, amenajate şi dotate corespunzător tipului unităţii  comerciale   şi/sau  de prestări  servicii  indicat  în  notificare, volumului şi naturii mărfii comercializate/depozitate/serviciilor prestate;

b) afişarea în mod vizibil la intrarea în unitate a firmei sub care funcţionează comerciantul, a denumirii unităţii în limba română şi apartenenţa (proprietarul) acesteia, adresa amplasării, iar în cazul unităţilor de alimentaţie publică trebuie specificat şi tipul unităţii;

c)  afişarea în mod vizibil din exterior la intrarea în unitatea comercială a orarului de funcţionare;

d)  instalarea  la intrarea  în  unitatea comercială a urnelor de gunoi;

e)  numerotarea  unităţilor comerciale, denumirea şi apartenenţa (proprietarul) acesteia – pentru unităţile  comerciale amplasate în incinta centrelor comerciale;

f) afişarea la intrare a unui anunţ vizibil conţinând informaţia despre restricţiile  privind accesul persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani (pentru cazinouri şi localurile în care sunt  amplasate şi folosite aparate electronice  de jocuri de noroc cu câştiguri în bani).

3.3. Amplasarea unităţilor comerciale în blocurile locative poate fi efectuată la parter, demisol/subsol şi în  spaţii prevăzute pentru activitate comercială în actele constatatoare şi doar în cazul în care aceste spaţii au destinaţie nelocativă. Această cerinţă nu se aplică unităţilor de cazare turistică.

3.4.  Agenţii economici care desfăşoară activităţi comerciale şi de prestări servicii în raza oraşului Căuşeni   au următoarele obligaţii:

- să asigure repararea şi întreţinerea fasadei, şi intrării în unitatea comercială  în care se desfăăoară activitatea, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul construcţiilor;

- să asigure acces în unitatea comercială  pentru persoanele cu dezabilităţi;

                - să păstreze şi întreţină curăţenia străzii şi spaţiilor în jurul unităţii – trotuare, spaţii verzi, la baza bordurilor, inclusiv curăţirea zăpezii de pe trotuare .

- să asigure amenajarea şi menţinerea în stare corespunzătoare a vitrinelor magazinelor şi atelierelor, cu respectarea regulilor estetice, de curăţenie şi iluminat, inclusiv în timp de noapte;

- să doteze unităţile cu mobilier necesar, astfel încât să se asigure prezentarea mărfurilor în raioane distincte şi un flux normal de circulaţie cumpărătorilor în interior;

           - să asigure o ţinută adecvată personalului, cu ecuson  şi comportarea civilizată a acestuia;

           - să eticheteze produsele expuse spre vânzare cu preţul de vânzare şi informaţia, conform legislaţiei în vigoare;

- să asigure locuri de parcare,  pentru a se respecta ordinea privind circulaţia rutieră   şi pietonală;

- să asigure  respectarea  regulilor sanitare  şi sanitar-veterinare în cadrul  funcţionării unităţii;

- să asigure  respectarea ordinii publice atât în interiorul unităţii, cât şi pe teritoriul adiacent acesteia;

- să asigure desfăşurarea tuturor activităţilor  de comerţ în condiţii civilizate, cu respectarea drepturilor consumatorilor.

- să asigure colectarea, depozitarea şi transportarea deşeurilor rezultate din activitatea de comerţ în conformitate cu legislaţia privind gestionarea deşeurilor.

Colectarea şi transportarea deşeurilor se efectuează:

a) de către comerciant în cazul în care acesta deţine autorizaţie privind gestionarea deşeurilor; şi/sau

b) de către persoane juridice care deţin autorizaţie privind gestionarea deşeurilor şi care au încheiat contract cu comerciantul. 

-  să angajeze în câmpul muncii nemijlocit în activităţi de preparare, prelucrare, comercializare şi/sau păstrare a produselor alimentare şi/sau băuturilor pentru consum în cadrul unităţilor comerciale  doar persoane cu  pregătire profesională în domeniul comerţului, alimentaţiei publice şi igienei.

 Persoanele implicate nemijlocit în activităţi de întreţinere corporală, coafură şi în alte activităţi de înfrumuseţare sunt obligate să aibă pregătire profesională în activităţi de întreţinere corporală şi în domeniul igienei.  

3.5. Suplimentar,  agenţii economici ce dispun unităţi de alimentaţie publică sunt obligaţi:

-  să permită vizitatorilor accesul liber la grupurile sanitare din incinta lor;

         - să nu desfăşoare  ceremonii şi festivităţi cu difuzarea muzicii în unităţile amplasate în blocuri locative;

3.6. Se interzice amplasarea  unităţilor de producţie, prestări servicii, comerţ, inclusiv cu ridicata, generatoare de poluare sonoră/chimică/microbiologică, sex-shopuri, comerţ cu produse pirotehnice, mărfuri uşor inflamabile în blocuri locative.

3.7. Se interzice expunerea de produse pentru reclamă, publicitate şi comerţ în adiacentul unităţii comerciale, precum şi pe terasele, spaţiile, şi scările de acces în unitate.  Prin produse pentru reclama se înţeleg produse sub forma de haine, materiale de construcţii (ţevi, faianţă, uşi, obiecte sanitare etc.), biciclete, cauciucuri auto, utilaje, autovehicule sau orice produse care sunt specifice unităţii care le expune. 

 

 INTERDICŢII ŞI CERINŢE  PRIVIND DESFĂŞURAREA UNOR FORME  DE COMERŢ

4.1.  Comerul  ambulant.

 (1) Comerţul ambulant se desfăşoară  prin intermediul unităţilor mobile  în teritoriul pieţelor.

(2) Organizarea  şi desfăşurarea  comerţului  ambulant se va efectua  în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, prezentului Regulament.

(3) Comercianţii nu au dreptul să desfăşoare comerţ ambulant în următoarele cazuri:

a) desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant este interzisă pe stradă sau în perimetrul tuturor  străzilor  în conformitate cu prezentul regulament;

b) desfăşurarea activităţii de comerţ ambulant limitează utilizarea terenului de uz public conform destinaţiei acestuia;

(4) În cazul amplasării unităţii mobile pe teritoriul pieţei, comerciantul este obligat să plaseze unitatea  conform schemei de amenajare a pieţei.

 (5) Organizarea comerţului ambulant în cadrul activităţilor cultural-artistice, sociale sau altor evenimente similare  desfăşurate  în oraş, se efectuează în baza  dispoziţiei primarului  şi conform schemei de amenajare a evenimentului, aprobată de către primarul oraşului.

(6) Activitatea de comerţ ambulant în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale, turistice, sportive şi ale altor evenimente similare se desfăşoară de comerciant în temeiul notificării de iniţiere a activităţii de comerţ sau autorizaţiilor de  funcţionare, în condiţiile stabilite de dispoziţia primarului.

(7) Prin dispoziţia primarului, autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să stabilească cerinţe privind desfăşurarea activităţilor de comerţ în cadrul târgurilor, iarmaroacelor, manifestărilor culturale turistice, sportive şi al altor evenimente similare, inclusiv să permită desfăşurarea acestora fără depunerea notificării.

(8)  Se interzice desfăşurarea comerţului ambulant stradal (gherete, tonete, rulote, tarabe etc.)  (cu excepţia manifestărilor în masă şi iarmaroacelor, organizate în baza dispoziţiei primarului ):

      (9) Se permite desfăşurarea  târgurilor, iarmaroacelor sezoniere cu produse agricole doar  în zonele şi străzile indicate în dispoziţiile  primarului.

     (10) Se permite desfăşurarea  activităţilor    recreative şi distractive  doar  în zonele şi străzile indicate în dispoziţiile  primarului .

     (11) Se permite desfăşurarea  activităţii de comerţ ambulant (rulote) de tip ,,Street Food” şi „Fast Food” în toate zonele şi străzile oraşului

    (12) Se permite desfășurarea  activității de comerț ambulant cu articole de artizanat doar  în zonele și străzile indicate în dispoziția primarului.

    (13) Se permite desfășurarea  activității de comerț ambulant din autovehicole de tonaj mare cu materiale de construcții, lemne, pământ, etc.,  doar  în zonele și străzile indicate în dispoziția primarului.

      4.2.  Comerţul cu ridicata

(1) Comercianţii care desfăşoară comerţul cu ridicata dispun, după caz, de depozite, organizează păstrarea şi prelucrarea produselor, completează stocurile de marfă, asigură suportul informaţional, prestează servicii de transport, oferă şi alte servicii aferente comerţului.

(2) La desfăşurarea comerţului cu ridicata, comercianţii sunt obligaţi să respecte următoarele cerinţe:

a) existenţa unor încăperi de depozitare dimensionate şi dotate tehnic, corespunzătoare volumului şi naturii produselor stocate. În cazul comercializării produselor alimentare, unitatea comercială dispune, după caz, de utilaj frigorific, iar în cazul activităţii de prelucrare (ambalare) a produselor – de utilajul corespunzător acestor activităţi;

b) dotarea unităţii comerciale cu un sistem de evidenţă computerizată, supraveghere video;

c) utilizarea mijloacelor de măsurare şi control verificate metrologic;

d) respectarea cerinţelor tehnice privind vecinătatea locurilor de depozitare şi expunere a mărfurilor;

e) respectarea cerinţelor sanitare şi sanitar-veterinare.

(3) Se interzice amplasarea unităţilor de comerţ cu ridicata  (depozite)  în blocurile locative.

4.3.   Activitatea pieţelor comerciale

(1)   Activitatea pieţelor se desfăşoară  în baza Regulamentului de funcţionare al pieţei, elaborat   de către  comerciant în conformitate cu Regulamentul-tip aprobat de Guvern  şi coordonat de către  primarul  or.Căuşeni sau viceprimarul oraşului.

(2) Comercianţii care desfăşoară activităţi comerciale în pieţe sunt obligaţi   să respecte  regulile de  comerţ în pieţe, conform legislaţiei în vigoare.

(3) Pieţele   comerciale trebuie să întrunească următoarelor condiţii:

 1. -  existenţa parcării pentru vizitatori şi comercianţi;
 2. -  îngrădirea/marcarea vizibilă a teritoriului pieţei;
 3. - existenţa grupului  sanitar în interiorul pieţei, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi şi acces la apă potabilă;
 4. - existenţa platformei  de acumulare a deşeurilor menajere solide, conectată la sistemul de  apeduct şi canalizare;
 5. -  existenţa punctului medical;

(4) Locurile de vânzare în pieţele agroalimentare şi în cele mixte se acordă în mod prioritar producătorilor agricoli autohtoni în baza certificatului de producător eliberat de către primarul localităţii. Cota locurilor de vânzare pentru producătorii agricoli autohtoni se stabileşte de către administratorul pieţei în funcţie de tipul pieţei.

 (5) Se permite activitatea pieţelor  comerciale  existente  doar   pe perimetrul aliniamentelor liniilor roşii a acestora.

(6) Se permite organizarea pieţelor municipale pe teritoriul  sectoarelor, doar  în baza  unui  studiu de fezabilitate şi aprobarea lui de către Consiliul orăşănesc Căuşeni.

4.5. Desfăşurarea activităţii  teraselor  de vară

(1) Organizarea şi desfăşurarea  activităţii teraselor de vară/sezoniere pe domeniul public sau privat al oraşului Căuşeni  şi desfăşurarea activităţii acestora se va efectua  în conformitate cu dispoziţiile suplementare a primarului.

4.6. Desfăşurarea activităţii  gheretelor     

(1) Amplasarea şi funcţionarea unităţilor staţionare provizorii – gheretelor în oraşul Căuşeni  se va efectua în conformitate cu dispoziţiile suplementare a primarului.

 

V. INTERDICŢII PRIVIND COMERCIALIZAREA UNOR PRODUSE SAU

PRESTAREA UNOR SERVICII

5.1. Comercializarea producţiei alcoolice

5.1.1 Comercializarea cu ridicata a producţiei alcoolice 

(1) Producţia alcoolică ambalată se comercializează cu ridicata numai prin depozite specializate ce constituie proprietatea agenţilor economici, în modul stabilit de lege.

(2) Agenţii economici sunt în drept să posede depozite specializate cu condiţia că:

a) deţin licenţa respectivă;

b) deţin în proprietate încăperi pentru depozite cu o suprafaţă de cel puţin 100 m2;

c) dispun de autorizaţie din partea cel puţin a unui producător pentru vânzarea băuturilor alcoolice în regim de dealer.

(3) Depozitele specializate trebuie să fie acoperite, îngrădite, dotate cu sistem de evidenţă computerizată, să corespundă condiţiilor de licenţiere (Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001), regulilor evaluării conformităţii produselor (Legea nr.186-XV din 24 aprilie 2003), standardelor (Legea nr.590-XIII din 22 septembrie 1995), cerinţelor protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale (Legea nr.93-XVI din 5 aprilie 2007), normelor sanitaro-epidemiologice (Legea nr.1513-XII din 16 iunie 1993) şi să asigure protecţia consumatorilor (Legea nr.105-XV din 13 martie 2003).

5.1.2. Comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice 

(1) Pot comercializa cu amănuntul producţie alcoolică numai agenţii economici:

a) care au depus  notificare la primărie;

b) care dispun, cu orice titlu, de spaţii comerciale cu o suprafaţă de cel puţin 20 m2.

(2) Pot comercializa cu amănuntul producţie alcoolică numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani.

(3) Regulile de comerţ şi alte condiţii pentru comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice se stabilesc prin lege.

(4) Restricţii privind comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice

Se interzice comercializarea cu amănuntul a producţiei alcoolice:

a) prin reţeaua de comerţ ambulant (cărucioare, cisterne, autoremorci, autovehicule etc.);

b)  în chioşcuri, pavilioane şi în alte puncte de comerţ care nu au spaţiu comercial cu o suprafaţă de cel puţin 20 m2;

c) în instituţii de învăţământ, medicale, preşcolare şi în alte instituţii de educaţie, în cămine pentru elevi şi studenţi,  la întreprinderi şi la şantierele de construcţii şi reparaţii;

d) în construcţiile sportive şi pe teritoriul aferent acestora, pe terenurile sportive;

e) în ospătării dietetice şi în cafenele pentru copii, în locuri de comerţ pentru copii şi adolescenţi;

f) în sediile autorităţilor publice, cu excepţia obiectelor staţionare de alimentaţie publică;

g) în edificiile de cult religios;

h) în cimitire, penitenciare, unităţi militare şi arsenale;

i) în întreprinderile de transport public;

j) persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani. Pentru a se asigura că persoana care cumpără producţie alcoolică a atins vârsta de 18 ani, comercianţii (vânzătorii) sunt obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului de identitate sau a unui alt act oficial cu fotografia persoanei, care să ateste vârsta acesteia. În cazul în care cumpărătorul refuză să prezinte actul de identitate, comerciantul (vânzătorul) nu are dreptul să vândă acestuia producţie alcoolică;

k) prin depozite specializate;

l) în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerţ cu ridicata între orele 22.00–8.00;

m) în magazinele alimentare şi în alte puncte de comerţ cu ridicata în ambalaj de plastic cu capacitatea mai mică de 0,25 litri.

5.1.3. Comercializarea cu amănuntul al berii

(1) Se interzice comercializarea cu amănuntul a berii:

a) în instituţiile de învăţământ, medicale, preşcolare şi alte instituţii de educaţie, în cămine pentru elevi şi studenţi, la întreprinderi, în lăcaşurile de cult şi la şantierele de construcţii şi reparaţii; 

b) persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani, confirmată documentar.

5.1.4. Interdicţii privind comercializarea produselor din tutun  şi a produselor conexe

(1) Se interzice plasarea pe piaţă a produselor din tutun care nu ard, inclusiv a tutunului pentru uz oral, a tutunului pentru mestecat şi a tutunului pentru uz nazal.   

(2) Se interzice comercializarea produselor din tutun şi a produselor conexe:

a) persoanelor şi de către persoanele cu vârsta de până la 18 ani;

b) prin reţeaua de comerţ ambulant, la tarabe sau tejghele improvizate, prin automate comerciale;

c) prin internet;

d) fără documente justificative, eliberate de producători sau importatori, care să demonstreze provenienţa şi să asigure trasabilitatea produselor din tutun şi a produselor conexe;

e) în alt ambalaj decât cel original al producătorului sau cu ambalajul deteriorat;

f) în pachete unitare care conţin mai puţin de 20 de țigarete, din pachete unitare deschise sau la bucată;

g) în pachete de stil „ruj de buze” sau în pachete care fac asociere cu produsele alimentare sau cosmetice ori cu jucării.

(3) Se interzice comercializarea produselor alimentare, a jucăriilor şi a altor produse care fac asociere cu produsele din tutun.

(4) Unităţile ce comercializează cu amănuntul produse din tutun şi produse conexe sunt obligate să afişeze la un loc vizibil informaţia privind interzicerea vânzării produselor din tutun şi a produselor conexe persoanelor cu vârsta de până la 18 ani şi informaţia privind cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea acestei interdicţii.

(5) Pentru a se asigura că persoana care cumpără produse din tutun şi produse conexe a atins vârsta de 18 ani, vânzătorii sunt obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului de identitate sau a unui alt act oficial cu fotografia persoanei, care să ateste vârsta acesteia. În cazul în care cumpărătorul refuză să prezinte actul de identitate, vânzătorul nu are dreptul să-i vândă produse din tutun şi produse conexe.

(6)  Unităţile cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2 ce comercializează produse din tutun şi produse conexe trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţământ şi instituţiile medico-sanitare.  

  Restricţia dată nu se aplică pentru unităţile comerciale autorizate până la data intrării în vigoare a legii  cu privire la controlul tutunului, pe durata de funcţionare utilă care să nu depăşească data de 1 ianuarie 2019.


       5. 5. Activităţile de jocuri de noroc cu câştiguri în bani

       (1) Activităţile de jocuri de noroc pot fi desfăşurate doar după obţinerea licenţei emise de Camera de Licenţiere şi a autorizaţiei de funcţionare eliberată de DGCAPPS,  în condiţiile legii cu privire la jocurile de noroc.

       (2) Localurile de jocuri nu pot fi amplasate (inclusiv prin instalarea utilajului de joc) în obiectele, clădirile şi încăperile indicate mai jos:
    a) în clădirile (construcţiile) în care se află instituţiile de învăţământ de orice nivel sau care aparţin acestora;
    b) în clădirile (construcţiile) în care se află instituţii religioase şi de cult, obiecte cu destinaţie culturală, inclusiv săli artistice, biblioteci, muzee, teatre, galerii de expoziţii;
    c) în clădirile (construcţiile) întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor medicale;
    d) în clădirile (construcţiile) în care se află autorităţi ale administraţiei publice de orice nivel sau instituţii de stat;
    e) în clădirile (construcţiile) în care sunt amplasate centre distractive specializate pentru copii;
    f) în clădiri rezidenţiale, blocuri locative, la staţiile de transport public, în gări, treceri subterane, pe teritoriul pieţelor, în construcţii provizorii (gherete), precum şi în rază de 200 de metri de la oricare intrare în obiectele menţionate la lit. a), c) şi e), cu excepţia celor care desfăşoară jocuri de noroc cu risc social scăzut;
    g) în alte locuri, dacă acestea sunt specificate suplimentar în prezenta lege cu privire la anumite tipuri de jocuri de noroc.

          (3) Sala de joc cu automate de joc cu câştiguri băneşti reprezintă o încăpere separată, izolată de privirile de dinafară, special amenajată, amplasată într-o clădire capitală;

        Încăperea sălii cu automate de joc, în afară de zona destinată pentru instalarea automatelor de joc, trebuie să dispună de loc pentru casă, special amenajat, grup sanitar.

        Sala cu automate de joc trebuie să dispună de sistem de aer condiţionat şi ventilare, de pază fizică şi tehnică, servicii care sunt acordate de societăţile comerciale titulare de licenţă pentru activitate şi/sau de organele de stat specializate, precum şi de sistem de supraveghere video, care ar permite vizualizarea zonei cu automate de joc cu câştiguri băneşti în regim de timp real.
       (4)  Automatul de joc cu câştiguri băneşti poate fi amplasat numai în sala de joc cu automate de joc cu câştiguri băneşti sau în cazinou.

   (5) Сazinoul poate fi amplasat numai în clădiri capitale separate, cu intrări distincte, special organizate pentru acces direct din stradă, separat pentru vizitatori şi separat pentru personal, sau în hoteluri cu categorie de clasificare de nu mai mică de 4 stele, cu respectarea prevederilor legii cu privire la jocurile de noroc.. 
        La intrarea în cazinou trebuie să fie indicată denumirea cazinoului.
        Cazinourile trebuie să fie amplasate în încăperi separate, ce permit respectarea anumitor condiţii, dintre care, cel puţin: să nu deranjeze alte activităţi învecinate; să se asigure liniştea necesară bunei desfăşurări a activităţii; să aibă intrare separată; să permită amenajarea unor încăperi conexe, precum restaurantul, barul, zonele de odihnă, suprafaţa destinată amplasării automatelor de joc, casa, garderoba, camera de odihnă pentru personal, camera de supraveghere, grupurile sanitare etc.

 (6) Programul de lucru al localurilor de joc se stabileşte de organizatorul jocurilor de noroc independent, luând în considerare cerinţele legale privind asigurarea securităţii şi ordinii publice, a condiţiilor normale (obişnuite) de viaţă ale cetăţenilor care locuiesc pe teritoriul adiacent şi apropriat, precum şi cerinţele normelor şi regulilor ce reglementează nivelul maxim admisibil al zgomotului şi al radiaţiei electromagnetice.

       5.6. Interdicţiile ce ţin de prestarea serviciilor:

(1) Unităţile de prestări servicii a căror activitate implică  prezenţa unui număr mare de autovehicule la locul de lucru, şi care din aceste motive pot îngreuna traficul rutier, respectiv spălătoriile auto, vulcanizări,  atelierele de reparaţii auto etc., se notifică  numai cu asigurarea terenului proprietate privată/arendată necesar pentru spaţii de parcare pentru cel puţin trei autovehicule pentru fiecare boxă de lucru care funcţionează.

(2) Se interzice amplasarea  acestor tipuri de unităţi de prestări servicii în centrul istoric, străzile principale  şi zonele rezidenţiale.

 

5.7.    Interdicţii ce ţin de comercializarea  unor produse:

          (1)  Se interzice amplasarea  unităţilor ce comercializează produse de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor,  produselor chimice în blocuri locative,  zonele de agrement, turistice, în instituţii preşcolare, de învăţământ, medicale, curative.

 

 

VI.  CERINŢE PRIVIND REGIMUL DE LUCRU AL COMERCIANŢILOR

6.3. Regimul de lucru  a unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii:

(1) Comerciantul este obligat să desfăşoa


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar