Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Concurs pentru suplinirea funcției publice temporar vacante


Categoria: ---       Data: 22-08-2017, 11:18

Primăria or.Căuşeni, avînd în vedere funcția publică temporar vacantă de arhitec-șef, în baza Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 04 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, precum şi Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare

ANUNŢĂ

I Concurs pentru suplinirea funcţiei publice temporar vacante de arhitect-șef (0,5 unități) din cadrul primăriei or.Căușeni.

 

II. Scopul general al funcţiei: implimentarea activităților cultural-urbanistice și de amenajare

a teritoriului , contribuirea la dezvoltarea și întreținerea construcțiilor publice, drumurilor,

sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, de epurare a apei, salubrizare, depozitare și

utelizare a deșeurilor menagere.

III. Sarcinile de bază:

• Asigurarea realizării politicii de stat în domeniul arhitecturii, urbanismului și amenagerii teritoriului;

• Avizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului, precum și aprobarea proiectelor tuturor obiectelor amplasate în limitele teritoriului orașului;

• Coordonarea construirii și întreținerii construcțiilor publice, a locuințelor, a drumurilor, străzilor și locurilor publice;

• Coordonarea întreținerii și dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, epurarea apei, și altor obiecte de amenajare a teritoriului orașului;

• Conduce procesul de salubrizare a locuinților din aria primăriei, depozitarea și utilizarea deșeurilor menagere.

IV. Condiţiile pentru participare la concurs:

- deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

- dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;

- neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

- lipsa antecedentelor nestinse;

- nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;

- cunoaşterea limbii de Stat;

- posedă studii necesare prevăzute pentru ocuparea funcţiei publice respective;

- îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei publice respective;

- cunoştinţe de operare la calculator;

- este apt din punct de vedere a sănătăţii pentru exercitarea funcţiei publice.

V. Cerinţe speciale faţă de candidaţi:

Studii:

- superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul arhitecturii.

Experiență profesională:

- prioritate vor avea candidații cu experiență în domeniu.

Cunoştinţe:

- cultură generală;

- nivel înalt de cunoştinţe profesionale actualizate cu regularitate;

- cunoaşterea principiilor de activitate a autorităților publice;

- cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Navigare Internet.

 

Abilităţi:

- gîndire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la

stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de a planifica activitatea şi utilizarea

eficientă a timpului;

- abilitatea de a comunica oral şi scris, de a lucra cu documentele, de a întocmi

rapoarte, pregăti informaţii, planuri.

Aptitudini:

- de organizare, de elaborare a documentelor, de analiză şi sinteză, de comunicare, flexibilitate, disciplină, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

VI. Documentele ce urmează a fi prezentate:

a) Formularul de participare.

b) Copia buletinului de identitate.

c) Copia actelor de studii.

d) Copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională pentru ultimii 3 ani, dacă sunt.

e) Copia (extrasul) carnetului de muncă.

f) Cazierul judiciar (se prezintă de învingătorul concursului).

VII. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs –

15 septembrie 2017, ora 17:00.

VIII. Locul depunerii documentelor: Primăria or. Căuşeni (or. Căuşeni, str. M.Radu nr.3) anticamera; telefon de contact – (243) 2 3203;

IX. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor Vasluian Maria, responsabil resurse umane primăria Căuşeni.

NOTĂ:Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Cazierul judiciar va fi înlocuit cu declaraţie pe proprie răspundere. Candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 

Bibliografia

concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante

de arhitect-șef

 

 

Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciul public

- Legea nr.158-XVI din 4 iunie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

- Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

- Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

- Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare

- Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici;

- Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

-

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

- Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

- Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

- Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

- Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova

- Legea 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale

• Acte normative în domeniul de specialitate

 

- Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

- Legea nr.835 din 17.05.2006 cu privire la principiile urbanismului și amenagerii teritoriului.

- Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții.

- Hotărîrea Guvernului R.M nr.360 din 18.04.1997 despre aprobarea Regulamentului privind certificatele de urbanism și autorizarea construirii sau desființării construcțiilor și amenagerilor.

- Hotărîrea de Guverh nr.306 din 30.03.2000 despre aprobarea Regulamentului privind autorizarea funcționării și schimbării destinației construcțiilor și amenajărilor.

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar