Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Deciziile Consiliului Orășenesc Căușeni din 01.07.2016 partea II


Categoria: ---       Data: 24-01-2017, 06:15

DECIZIE  nr.3/22

                                                            din 01 iulie   2016

 

 Cu privire la elaborarea planulurilor  geometrice

în scopul formării bunurilor  imobile

 

            în conformitate cu art.4), 10, al Legii cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354-XV din 28.10.2004,

În temeiul art.14 (2) b) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşănesc Căușeni DECIDE:

 

1.Să fie elaborate planurile geometrice  şi formate următoarele  bunuri  imobile  în hotarele terenurilor proprietate publică:

 

1.1 cu suprafaţa de 0,16 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 227, destinat teren Grădină, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.2 cu suprafaţa de 0,0006 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 214, destinat teren pentru construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.3 cu suprafaţa de 0,0012 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat teren  pentru construcții, proprietate publică a UTA Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză.

1.4 cu suprafaţa de 0,07  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 206, destinat  teren  Gradină, proprietate publicăa UTA Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză.

1.5 cu suprafaţa de 0,28 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat  teren  Grădină, proprietate publicăa UTA Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză.

1.6 cu suprafaţa de 0,02 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 208, destinat teren  pentru construcții proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.7 cu suprafaţa de 0,015 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 223, destinat  teren  pentru construcții, proprietate publicăa UTA Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză.

1.8 cu suprafaţa de 0,0045 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 222, destinat teren  pentru construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.9 cu suprafaţa de 0,028  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 210, destinat  teren  pentru construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative  Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză ;

1.10 cu suprafaţa de 0,07  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat  teren  pentru construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative  Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.11 cu suprafaţa de 0,07  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 224, destinat  teren  pentru construcții, proprietate publicăa unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză ;

1.12 cu suprafaţa de 0,0010  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 214, destinat  teren  pentru construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat.  Schema se anexeză;

1.13 cu suprafaţa de 0,75 ha, amplasat în extravilanul oraşului Căuşeni, blocul 404, destinat  teren  neproductiv, proprietate publicăa unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză.

1.14 cu suprafaţa de 0,113 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 205, destinat teren pentru construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.15 cu suprafaţa de 0,075 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 205, destinat teren pentru construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.16 cu suprafaţa de 0,0677  ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 209, destinat teren pentru construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.17 cu suprafaţa de 0,0731 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 209, destinat teren pentru construcții, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză;

1.18 cu suprafaţa de 0,02 ha, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni, blocul 218, destinat teren pentru Grădini, proprietate publică a unității teretorial administrative Căușeni, domeniu privat. Schema se anexeză.

 

2. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boiştean Vasile;

     - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

                 PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:                                                                                        

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE  nr.3/24 

 din 01 iulie 2016

 

Cu privire la modificarea hotarelor unui  teren

 

              Examinînd cererea depusa de  Operatorul Național Moldelecom  și COOP Tighina referitor la modificarea hotarului  terenului proprietate public și privată,

în conformitate cu art.7, 19, 20 ale Legii nr. 354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor imobile,

în temeiul art.14(2), 20 (5) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,  Consiliul orăşenesc Căuşeni   DECIDE:

 

 1. În scopul corectării erorilor comise,  se modifică  hotarele terenului proprietate publică și privată:

1.1 amplasat în intravilanul or. Cauşeni  cu nr. cadastral 2701226197,  fară a fi schimbată suprafața terenului. Schema se anexeză;

1.2    amplasat în intravilanul or. Cauşeni nr. cadastral 2701227069  fară a fi schimbată suprafața. Schema se anexeză.

2. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:                                               

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boiştean Vasile;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

 

                PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                  SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

DECIZIE nr.3/26

din 01 iulie  2016 

Cu privire la vînzarea terenului aferent

 Examinînd cererea depusă de cet. (informație confidențială despre persoană) prin care solicită  cumpărarea terenului aferent,

În conformitate cu Legea privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului nr. 1308-XIII din 25.07.1997,

art. 4 alin.(9), Legea cu privire de privatizare pentru anii 1997-1998 nr. 1217-XIII din 25.06.1997,

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente nr. 1428 din 16.12.2008,

 în temeiul art. 14 alin. (2) lit. d), art. 77 alin. (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

1.Se permite vînzarea-cumpărarea terenurilor proprietate publică, aferente obiectivelor private:

1.1. terenul proprietate publică aferent obiectivului privat, cu suprafaţa totală a terenului de 0,0062 ha, înregistrat la OCT cu nr. cadastral 2701210480, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,  cu preţul de vînzare de 1602 lei, de către cet. (informație confidențială despre persoană)domiciliată  or. Căușeni, str. Burebista, nr.58;

1.2. terenul proprietate publică aferent obiectivului privat cu cota parte de 21,80 %  din suprafaţa totală a terenului de 0,0206 ha, înregistrat la OCT cu nr. cadastral 2701205055, amplasat în intravilanul oraşului Căuşeni,  cu preţul de vînzare de 1163 lei, de către cet. (informație confidențială despre persoană) domiciliat  în or. Căușeni, str.Unirii, nr.7/10.

 

2. Se împuterniceşte Primarul de a semna contractele de vînzare-cumpărare  a terenurilor.  

3. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boiştean Vasile;

     - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

                 PREŞEDINTELE

                        ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

DECIZIA  Nr.3/28

din  01 iulie 2016

 

 

Cu privire la desemnarea reprezentantului

Consiliului orăşenesc Căuşeni în instanţele de judecată

 

 Avînd în vedere:

      Raportul de specialitate al compartimentului de resort al Primăriei or. Căuşeni;

În conformitate cu art. 80, 81 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova;

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), lit. w, 19 (3), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1.Se desemnează Șipitca Dumitru jurist în calitate de reprezentant al Consiliului orăşenesc Căuşeni în instanţele de judecată naţionale şi internaţionale în litigiile privind legalitatea Deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice.

 1. Se stabilesc domnului Șipitca Dumitru toate împuternicirile prevăzute de art. 81 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova şi anume:

            - dreptul de a exercita în numele Consiliului orăşenesc Căuşeni toate actele procedurale prevăzute de lege, de a strămuta pricina la o judecată arbitrală, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a depune referinţă, de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a o recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane, de a ataca hotărîrea judecătorească fie prin apel, fie prin recurs inclusiv prin înaintarea cererilor de revizuire de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau eșalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire.

-dreptul de a semna din numele Consiliului orăşenesc Căuşeni cereri de chemare în judecată.

3. Se stabileşte durata prezentei Decizii şi împuternicirilor formulate pînă la data de 31.12.2016.

4. Se împuterniceşte, secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni sau, după caz, executorul funcţiei de secretar, de a semna, în numele Consiliului orăşenesc Căuşeni, cererile de chemare în judecată şi de a le depune în judecată.

5.  Se obligă Primarul or. Căuşeni Dul Grigore Repeşciuc de a încheia contract de prestarea serviciilor juridice în calitate de reprezentant al Consiliului orăşenesc Căuşeni în instanţele de judecată începînd cu data de 01.07.2016.

6. Primarul asigură retribuirea cheltuielilor de transport şi diurne pentru utilizarea lor în instanţele de judecată  în afara razei or. Căuşeni.

 1. Prezenta Decizie se comunică:

   - Reprezentatului Consiliului orăşenesc Căuşeni;

-    Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul afişării.

 

 

 

                  PREŞEDINTELE

                        ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE nr. 3/30

din 01 iulie 2016

Cu privire la  Notificarea Oficiului

Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-360  din 03.05.2016

 

 Avînd în vedere:

Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-360 din 03.05.2016;

Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort la proiectul de decizie;

În baza art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006;

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10,14 (1), (2), 19 (3),  20 (5), 68 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 1. Se respinge Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-360  din 03.05.2016.

2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

             - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

             - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                  PREŞEDINTELE

                        ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

DECIZIE nr. 3/31

din 01 iulie 2016

 

Cu privire la  Notificarea Oficiului

Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-361  din 03.05.2016

 

 Avînd în vedere:

Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-361 din 03.05.2016;

Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort la proiectul de decizie;

În baza art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006;

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10,14 (1), (2), 19 (3),  20 (5), 68 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni  DECIDE:

 

 1. Se respinge Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-361  din 03.05.2016.

 

2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

             - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

            - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                  PREŞEDINTELE

                        ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 

DECIZIE  nr.3/34

din  01 iulie  2016

 

Cu privire darea  în folosință  a unui

terenuri proprietate publică

 

În conformitate cu  art. 3 lit. a),  4 (1), lit g),  din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 436-XVI din 28.12.2006,

art. 14 (1), (2) lit. c) din Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121-XVI din 04.05.2007,

 în temeiul art. 4, 5(1), 7, 14(1), lit.d), e), 20(5) din Legea privind  administraţia publică locală, nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliului orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 1.Să se permită darea în folosință, următoarele terenuri proprietate publică:

1.1. Asociației de Coproprietari în Condominiu nr.20/10, cu sediul în str. Ștefan cel Mare nr.3a ap.(of) 6, teren proprietate  publică aferent blocului de locuit pe termin de trei ani situat în str. Ștefan cel Mare nr.3a, cu nr. cadastral 2701210135 cu suprafața totală de 0,3315 ha, prețul de folosință.

 

2. Se împuterniceşte Primarul orașului Căuseni, Grigore Repeşciuc de a semna contractul de folosință.

3. Prezenta Decizie se comunică:

-  Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

-  specialistului Primăriei or. Căuşeni Boiştean Vasile;

-  persoanelor interesate;

      -  Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

     - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                PREŞEDINTELE

                      ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                              Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

DECIZIE  nr. 3/35

                                                             din  01 iulie   2016

 Cu privire la  aprobarea listei bunurilor

 supuse privatizării

 

În conformitate cu art. 27 (2), (4) al Legii privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice nr. 121 din 04.05.2007,       

În temeiul art. 14 (2) lit. b) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006,  Consiliului orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se aprobă lista terenurilor supuse privatizării, după cum urmează:

1.1   cu suprafaţa de  7 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701306222, destinat agricol;

1.2   cu suprafaţa de 0,30 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701312046, destinat agricol;

1.3   cu suprafaţa de 3,4 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701306221, destinat agricol;

1.4   cu suprafaţa de 3 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701307143, destinat agricol;

1.5   cu suprafaţa de 5,8 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701307142, destinat agricol;

1.6   cu suprafaţa de 0,81  ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701415154, destinat teren pentru construcție;

1.7   cu suprafaţa de 18,7 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701407207, destinat  agricol;

1.8   cu suprafaţa de 15 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701312045 , destinat  agricol;

1.9   cu suprafaţa de 6 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701202779 , destinat  agricol;

1.10cu suprafaţa de 0,50  ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701409141, destinat  agricol;

1.11 cu suprafaţa de 9 ha, amplasat în extavilanul or. Căuşeni, nr. cadastral 2701404203, destinat  agricol.

 

 1. Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- specialistului Primăriei or. Căuşeni Boiştean Vasile şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare cu publicarea obligatorie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

    PREŞEDINTELE

           ŞEDINŢEI:                                                                                       

      Tatiana  Dragulea                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                          SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                       Ala Cucoş-Chiseliţa

                                                                 

 

 

                                                             DECIZIE nr. 3/36

din 01 iulie  2016

 

Cu  privire  la permiterea

schimbării  destinaţiei construcţiilor

 

Avînd în vedere:

Cererile  (informație confidențială despre persoană) cu nr. de înregistrare cu nr. 02/1-25-471 din 18.04.2016,  prin care solicită schimbarea destinației a unor încaperi,

            În  conformitate cu atr. 52 (b), 54  din  Legea  privind  principiile urbanismului şi amenajării teritoriului  nr.35-XIII  din  17.05.1996,

            în temeiul prevederilor pct. 29 al Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 306 din 30.03.2000 privind autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor,          

 în temeiul art.13 (1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi  locale nr.317-XV din 18.07.2003,

            cu atr.3 (1), 7, 10(1), 2, 14(2), 19 (3), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni  DECIDE:

 1. Se  permite cet. (informație confidențială despre persoană) schimbarea destinaţiei  a garajului amplasat în or. Căușeni str. Mihail Kogălniceanu nr.10, cu nr. cadastral  2701227.153.02  în spațiu locativ.
 2. Se  permite Primăriei or. Căușeni schimbarea destinaţiei  încăperilor auxeliare  nr.12, 13, 15, amplasate  în or. Căușeni  str. Polinichin nr.29   în spațiu locativ.
 3. Prezenta Decizia se comunică:

    - Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

    - Specialistului primăriei or. Căușeni Lebedev Victor;

         - Oficiului Teretorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.      

 

 

PREŞEDINTELE

           ŞEDINŢEI:                                                                                       

      Tatiana  Dragulea                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                          SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                       Ala Cucoş-Chiseliţa

 

DECIZIE  Nr. 3/41

din 01 iulie 2016

 

Cu privire la patrimoniul primăriei

 orașului Căușeni

 

În conformitate cu art.1,2,3,4,9 a Legii cu privire la proprietatea publică a unității administrativ-teretoriale,

cu art.4 lit.g) a Legiii privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 28.12.2006,

În temeiul art.3 (2), 14(1), (2) lit.b), (3), 74, 75 a Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni  DECIDE:

 

 1. A considera drept proprietatea publică a unității administrativ teretoriale Căușeni domeniu  privat terenul cu nr. cadastral 2701205145, cu suprafața de 0,2052 ha.
 2. A solicita OST Căușeni înregistrarea dreptului de proprietate conform prezentei Decizii.

 

3. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului or. Căuşeni  Grigore Repeşciuc;

- specialistului Primăriei or. CăușeniVasile Boiștean;

- Oficiului Teretorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;      

-Comisiei locative.

 

     PREŞEDINTELE

           ŞEDINŢEI:                                                                                       

      Tatiana  Dragulea                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                          SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                       Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

 

 

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar