Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Deciziile Consiliului Orășenesc Căușeni din 16.12.2016


Categoria: ---       Data: 20-01-2017, 13:30

DECIZIA nr. 12/1

din 16 decembrie 2016

 

Cu privire la executarea bugetului oraşului

Căuşeni  pentru 9 luni ale anului 2016

 

          În conformitate cu art. 29 (3) din Legea privind finanţele publice locale, nr.397-XV din 16 octombrie 2003,

        art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006,

  În temeiul art. 3, 9, 10(1), (2),14(1), (2) lit.z), 19(3), 20(1),(2), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1.Se ia act de raportul privind executarea bugetului oraşului Căuşeni  pentru 9 luni ale anului 2016. (se anexează)

2.Se cere de la compartimentul de specialitate a primăriei or. Căușeni de a intensifica activitatea în domeniul colectării impozitilor locale.

3.Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului oraşului Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Compartimentul de specialitate a primăriei or. Căușeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

- Populației orașului Căușeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa     

 

 

DECIZIE nr. 12/2

din 16 decembrie 2016 

Cu privire la aprobarea în prima

 lectură a bugetului oraşului Căuşeni

 pentru anul 2017

 

         În conformitate cu prevederile  art. 24 (1) din Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale,  nr.181 din 25.07.2014,

        cu art. 18, 19, 20(3), (4), 22 al Legii privind finanţele publice locale, nr.397-XV din 16 octombrie 2003,           

în temeiul art.3 lit.a), ar.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr. 435-XVI din 28.12.2006,

        în temeiul art. 3,9, 10(1) (2), 14(1), (2) lit.  n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1)  a Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 26 decembrie 2006, Consiliul orăşenesc  Căuşeni  DECIDE

1.Se aprobă în prima lectura bugetul orăşenesc Căuşeni pentru anul 2017 la venituri în sumă de 26626,2 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 26176,2 mii lei, cu un sold bugetar (excedent) de 450,0 mii lei, ce urmează a fi utilizat pentru recreditarea împrumuturilor între bugetul de Stat și bugetul local.

2.Prezenţa Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Direcţiei Finanţe Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

                 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                  Ala Cucoş-Chiseliţa     

                                               

     DECIZIE nr. 12/3

din 16 decembrie 2016

 

Cu privire la  Notificarea Oficiului

Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-876

 din 22.11.2016

 

 Avînd în vedere:

-         Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-876 din 22.11.2016;

-         Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort la proiectul de decizie;

În baza art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006;

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), 19 (3),  20 (5), 68 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

  1. Se respinge Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-876 din 22.11.2016.

2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

             - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

             - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa 

                                                    

  DECIZIA  Nr.12/7

din  16 decembrie 2016

 

 

Cu privire la desemnarea reprezentantului

Consiliului orăşenesc Căuşeni în instanţele de judecată

 

 Avînd în vedere:

      Raportul de specialitate al compartimentului de resort al Primăriei or. Căuşeni;

În conformitate cu art. 80, 81 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova;

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2), lit. w, 19 (3), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1.Se desemnează Șipitca Dumitru jurist în calitate de reprezentant al Consiliului orăşenesc Căuşeni în instanţele de judecată naţionale şi internaţionale în litigiile privind legalitatea Deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din rapoarturile cu alte autorităţi publice.

  1. Se stabilesc domnului Șipitca Dumitru toate împuternicirile prevăzute de art. 81 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova şi anume:

            - dreptul de a exercita în numele Consiliului orăşenesc Căuşeni toate actele procedurale prevăzute de lege, de a strămuta pricina la o judecată arbitrală, de a renunţa total sau parţial la pretenţiile din acţiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenţii, de a depune referinţă, de a modifica temeiul sau obiectul acţiunii, de a o recunoaşte, de a încheia tranzacţii, de a intenta acţiune reconvenţională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane, de a ataca hotărîrea judecătorească fie prin apel, fie prin recurs inclusiv prin înaintarea cererilor de revizuire de a-i schimba modul de executare, de a amîna sau eșalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire.

-dreptul de a semna din numele Consiliului orăşenesc Căuşeni cereri de chemare în judecată.

3. Se stabileşte durata prezentei Decizii şi împuternicirilor formulate pînă la data de 31.12.2017.

4. Se împuterniceşte, secretarul Consiliului orăşenesc Căuşeni sau, după caz, executorul funcţiei de secretar, de a semna, în numele Consiliului orăşenesc Căuşeni, cererile de chemare în judecată şi de a le depune în judecată.

5.  Se obligă Primarul or. Căuşeni Grigore Repeşciuc de a încheia contract de prestarea serviciilor juridice în calitate de reprezentant al Consiliului orăşenesc Căuşeni în instanţele de judecată începînd cu data de 01.01.2017.

6. Primarul va asigură retribuirea cheltuielilor de transport şi diurne pentru utilizarea lor în instanţele de judecată  în afara razei or. Căuşeni.

  1. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului or. Căușeni Grigore Repeșciuc;

   - Reprezentatului Consiliului orăşenesc Căuşeni;

-   Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul afişării.

 

               PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

 

DECIZIE nr. 12/8

din 16 decembrie 2016

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2016”

                                                  

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

   art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2016” după cum urmează:

1.1 În anexa nr.2 “Componența veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul  2016”  și anume:

a) în rîndul ,,Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I,, ,,Cod Eco (k4) 191410,, și în coloana ,,suma mii lei,, se majorează  suma  cu 20000 lei.

b) În rîndul ,,Impozitul pe bunurile imobiliare,,  coloana ,,cod Eco (k 4) 1133,, în coloana ,,Suma mii lei,, cifrele se majorează  cu  suma  43981 lei.

 

1.2 În Anexa nr.3 ,, Resurse și cheluielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației  funcționale și pe programe,, și anume:

 

a) în rîndul ,,Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale,, coloana ,,Cod 06,,  în coloana ,,Suma mii lei,, cifrele se majorează cu 20000 lei,

 

b) în rîndul ,,Cultura, sport, tineret, culte și odihnă,, coloana ,,Cod 08,, și în rîndul  ,,Resurse colectate de autorități/instituții bugetare,, coloana  ,,Cod 2,,  în coloana ,,Suma mii lei,, cifrele se micșorează cu 43981 lei, în continuare după text.

 

2.Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

            

                  

              PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

DECIZIA  Nr.12/9

din  16 decembrie 2016

 

 

Cu privire la instituirea

 Comisiei de predare -primire

 

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14 (1), (2),  din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

3.Se instituie Comisia de predare-primire a blocului nr.6 al Grădiniței nr.1  or. Căușeni, următoarea componență:

- Președinte: Lebedev  Victor, viceprimarul or. Căușeni.

- Membri:

- Lena Orghian, contabil al Primăriei or. Căușeni;

- Razumas Pavel, președintele Asociației Obștești ,, Alter Ego,,;

        - Gheorghe  Buruian, Director S.C. ,,BV-Constructor,,;

       - Razumas Veronica, fostu manager al Centrului ,,Alter Ego,,;

       - Savcenco Svetlana, șefa intituției preșcolare nr.1  Căușeni;

       - Pavlenco Andrei, consilier al Consiliului orășenesc Căușeni;

      - Gogu Petru, consilier al Consiliului orășenesc Căușeni;     

     - reprezintant al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri a   Consiliului raional Căușeni.

 2.  În termen de 10 zile de la primirea Deciziei date Comisia v-a determina ziua și ora de predare–primire a blocului nr.6 al Grădiniței nr.1, conform legislației în vigoare.

3. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Viceprimarului or. Căușeni Lebedev Victor.

4.Prezenta Decizie se comunică:

   - Viceprimarului or. Căușeni Victor Lebedev;

-   Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul afişării.

 

               PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

 

 

DECIZIE  nr.12/10

din 16 decembrie  2016

 

Cu privire la modificarea  unei  Decizii

a Consiliului orăşenesc Căuşeni

 

În conformitate cu art. 13(1), 18(2), 19, 59, 61  din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003;

            în baza art. 3 lit.a) din Legea privind descentralizarea administrativă  nr. 435-XVI din 28.12.2006;

            în temeiul art. 3, 4, 5(1), 7, 14, 19 (3), (4), 20(5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică pct. 1  a Deciziei Consiliului orășenesc Căușeni nr.3/20 din  02 octocmbrie  2015 ,,Cu privire la atribuirea terenului,, și anume nr. cadastral ,, 270112023,, se substituie în ,, 2701212023,, în continuare după text.

 

2.Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni Grigore Repeșciuc;

  - Specialistului primăriei or. Căușeni Vasile Boiștean;

  - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

  - Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

 

 

                 PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

 

DECIZIE nr. 12/12

    din 16 decembrie 2016

 

Cu privire la aprobarea listei beneficiarelor

 cărora li se repartizează  brichete de foc

 

       Avînd în vedere cererile cetăţenilor,

în conformitate art. (13), (1,3) din  Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi lociale nr. 317-XV din 18.07.2003,

art. 3, 10(1) (2), 14(1), (2), 20(5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

  1. Se aprobă lista  beneficiarelor  cărora li se repartizează a cîte 1(un) sac de brichete de foc, conform anexei  nr.1 parte integrantă a prezentei Decizii.
  2.  Controlul asupra executării prezentei Decizii îi revine Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc.
  3. Prezenta Decizie se comunică:

- Primarului or. Căuşeni Grigore Repeşciuc;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

- Populaţiei oraşului Căuşeni prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                        

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar