Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Deciziile Consiliului Orășenesc Căușeni din 07.10.2016


Categoria: ---       Data: 20-01-2017, 09:50

DECIZIE nr. 8/1.1

din 07 octombrie  2016

 

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2016”

                                                    

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

   art.12 (2), 26 (2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

   art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2016” după cum urmează:

1.1 În anexa nr.2 “Componența veniturilor bugetului orășenesc Căușeni pentru anul  2016” dupa rîndul ,,Donații voluntare interne,, se adaogă un rînd nou ,,Donații voluntare externe,, cu coloana ,,Cod Eco (k4) 1441,, și în coloana ,,suma mii lei,, se întroduce  sumă  de  197941 lei.

1.2 În Anexa nr.3 ,, Resurse și cheluielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificației  funcționale și pe programe,, în rîndul ,,Învățămînt,, coloana ,, Cod 09,,  în coloana ,, suma mii lei,, cifrele se majorează cu 197941 lei, în continuare după text.

2.Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

             

                  PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

DECIZIE nr.8/1.3

   din 07 octombrie 2016

 

Cu privire la modificarea  Deciziei  Consiliului

orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu

privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2016”

                                                  

În conformitate cu art.13, 59, 61 din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317-XV din 18.07.2003,

   art.23 din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,și art 55 alin (5)din  Legea finanțelor publice și  responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014

   art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1.Se modifică Decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni nr.7/1 din 15.12.2015 „Cu privire la aprobarea  bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2016” după cum urmează:

 1.1 La Anexa nr. 3 „Resursele  și cheltuielele bugetului orășenesc Căușeni  conform clasificației funcționale și pe programe” după cum urmează:

a) La aliniatul  ,,Sport,, ,,Cod 8602,, în colona ,, suma mii lei,, suma se micșorează cu 9,0 mii lei.

b) La aliniatul  ,,Tineret,,, ,,Cod 8603,, în colona ,,suma mii lei,, suma se micșorează cu  cu 9,0 mii lei.

c) La aliniatul  ,,Dezvoltarea culturii,,, ,,Cod 8502,, în colona ,,suma mii lei,, suma se mărește  cu 18,0 mii  lei.

d) La aliniatul ,,Dezvoltarea drumurilor,, , ,,Cod 6402,, în coloana ,,suma mii lei,, suma se micșorează cu 35,0 mii lei.

e) La aliniatul ,,Exercitarea guvernării,, , ,,Cod 0301,, în coloana ,,suma mii lei,, suma se mărește cu 35,0 mii lei, în continuare după text.

2.Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Compartimentul contabilitate a Primăriei or. Căușeni;

   - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

   - Locuitorilor orașului Căușeni  prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

                  PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

DECIZIE  nr.8/2

din 07 octombrie  2016

 

Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare

din soldul  disponibil

 

 

     Avînd în vedere:

         Necesitatea de a achita  cheltuielile de protocol efectuate la  sărbatori și  constituirea  soldului disponibil  în urma executării bugetului pentru anul 2015 care s-a format  la  contul primăriei or. Căuşeni   la data de 31.12.2015    

În conformitate cu art.8, 26(2) lit.c), (3) din Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,

  Cu art.3, lit.a), 4(1) lit. m) art.12(1),(2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI   din 28.12.2006,

    În temeiul art. 3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 20 (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni   DECIDE:

 

1.Se alocă din soldul disponibil  mijloace băneşti constituite în urma executării bugetului pentru anul  2015 în sumă de 64,8 mii lei pentru  măsuri culturale.

 

     2. Prezenta Decizie se comunică:

 - Primarului oraşului Căuşeni;

 - Compartimentul contabilitate;

- Populaţiei orașului Căușeni prin intermediul plasării pe panoul informativ.

                    

                     PREŞEDINTELE

                         ŞEDINŢEI:                                                                                       

                    Tatiana Dragulea                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                              Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

DECIZIE nr. 8/3

din 07 octombrie 2016

 

Cu privire la  actul de carență întocmit de

 Inspectoratul Fiscal de Stat a raionului Căușeni

 

Avînd în vedere:

Actul de carență întocmit de Inspectoratul Fiscal de Stat a raionului Căușeni din 02 august 2016;

Raportul comisiei  consultative de specialitate a Consiliului orăşenesc Căuşeni economie, buget și finanțe,

în conformitate cu art. 12 din Legea cu privire la petiţionare nr. 23 din 24.01.2003,

în temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 14, 19 (3),  20 (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni  DECIDE:

 

1. Se ia act de Actul de carență întocmit de Inspectoratul Fiscal de Stat a raionului Căușeni din 02 august 2016.

2.Se înșteințează Inspectoratul Fiscal de Stat al raionului Căușeni privind instituirea procesului repetat de insolvabilitate a ÎM ,,Gospodăria Locativ-Comunală,,.

3. Prezenta Decizie se comunică:

-  Directorului  Î.M. ,,Apa Canal Căușeni,,   Gîlcă Alexandru;

-  Inspectoratului Fiscal de Stat al raionului Căușeni;

- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul afişării.  

 

 

                  PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

 

DECIZIE nr. 8/4

din 07 octombrie 2016

 

 

Cu privire la  Notificarea Oficiului

Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-664 din 09.09.2016

 

 Avînd în vedere:

-          Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-664 din 09.09.2016 înregistrată cu nr.02/1-23-609 din 12.09.2016;

-          Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort la proiectul de decizie;

În baza art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006;

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10,14 (1), (2), 19 (3),  20 (5), 68 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

  1. Se admite Notificarea Oficiului  Teritorial  Căuşeni Nr.1304/OT3-664 din 09.09.2016.
  2. Se abrogă Decizia Consiliului orășenesc Căușeni nr.6/1 din 05.08.2016 ,,Cu privire la permiterea Î.M. ,,Apa Canal Căușeni,, prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă  în sectorul Căușeni Vechi str. Ștefan cel Mare și Sfînt,,.

3. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Î.M. ,,Apa Canal Căușeni,,;

             - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;

             -Populaţiei oraşului prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

                 

 

               PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa  

                                                  

DECIZIE nr. 8/6

din 07 octombrie 2016

 

Cu privire la  rezilierea contractului de arendă

 

 Avînd în vedere:

Cererile depuse de cetățenii (informație confidențială despre persoană) cu nr. de înregistrare 02/1-25-1396 din 05.11.2015,

Rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort la proiectul de decizie;

În baza art. 3 din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 – XVI din 28.12.2006;

În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10,14 (1), (2), 19 (3),  20 (5), 68 (3) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

  1. Se reziliază contractul de arendă a terenului agricol din 12.01.2009 înregistrat cu nr.951 din 30.01.2009 de Oficiul Cadastral Teretorial Căușeni filiala Întreprinderii de Stat ,,Cadastru,, închiat între Primăria or. Căușeni și cetățenii (informație confidențială despre persoană) a cîte ½ cotă parte din suprafața totală a terenului agricol, cu suprafața de 9,069 ha, înregistrat cu nr. cadastral 2701301110 cu termenul de arendă de 27 ani, de la 12.01.2009 pînă la 12.01.2036.

 

2. Prezenta Decizie se comunică:

   - Primarului oraşului Căuşeni;

   - Cet. (informație confidențială despre persoană);

   - Oficiului Cadastral Teretorial Căușeni filiala Întreprinderii de Stat ,,Cadastru,,;

             - Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

               PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

DECIZIE nr.8/8

   din 07 octombrie 2016

Cu privire la corelarea bugetului

orașenesc pentru  anul 2016

la Legea bugetului de stat

 

      Avînd în vedere modificarile parvenite în Legea Bugetului de Stat pe anul 2016 nr.154 din 1 iulie 2016.

      În conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar – fiscale, nr.181 din 25.07.2014 art 55(5),

      în baza art.23 al Legii privind finanţele publice locale, nr.397 XV din 16 octombrie 2003,

art. 3 lit.a), art.12 (1), (2) din Legea privind descentralizarea administrative nr.435-XVI din 28.12.2006,

   în temeiul art.3, 9, 10 (1), (2), 14(1), (2) lit.n), 19(4), 20(1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni DECIDE:

 

1. Se corelează bugetul orășenesc pentru anul 2016, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Căuşeni nr.7/1 din 15 decembrie 2015 ,,Cu privire la aprobarea bugetului orășenesc Căușeni pentru anul 2016,, la Legea bugetului de stat nr.154 din 1 iulie 2016, după cum urmează:

1.1 În Anexa nr.1 ,,Indicatorii generali şi sursele de finanţare a bugetului orășenesc Căuşeni pentru anul 2016” se corelează la aliniatele ,,VENITURI, total,, , ,,inclusiv tranferuri de la bugetul de stat,,   şi ,,CHELTUIEL, total,,  în coloana ,,Suma, mii lei,, suma  se  micșorează cu 109,5 mii lei, în continuare după text.

1.2 În  Anexa nr.2 „Componenţa veniturilor bugetului orășenesc Căuşeni pentru anul 2016” la aliniatele ,,Venituri total: inclusiv,, și la aliniatul ,,Transferuri primite între bugetul de stat și bugetele locale de nivelul I,, , ,,Cod Eco (k4) 1912,, în coloanele ,,suma mii lei,, suma se micșorează cu 109,5 mii lei, în continuare după text.

1.3 În Anexa nr. 3 „Resursele şi cheltuielile bugetului orășenesc Căușeni conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe” în aliniatele ,,Cheltuieli recurente, în total,, și ,,Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale,, ,,Cod 06,, în coloanele ,,Suma, mii lei,, suma se micșorează cu 109,5 mii lei, în continuare după text.

2.Prezenta Decizie se aduce la cunoştinţă:

-          Primarului orașului Căușeni;

-          Compartimentul contabilitate a Primăriei or.Căușeni;

-          Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

               PREŞEDINTELE

                     ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa                                                     

 

DECIZIA nr. 8/7

din 07 octombrie 2016

 

 

Cu privire la  primirea gratuită a documentației

unor proiecte   

 

 În conformitate cu regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.688 din 09.10.1995,

în temeiul art. 3, (1), 10, 14(1), (2), 19(3), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

  1. Se dă acordul de primire cu titlu gratuit a documentației  proiectelor:

- ”Reparația capitală a sistemului de încalzire a grădiniței de copii,, nr.6 din or. Căușeni și reparația capitală a sistemului de încalzire a grădiniței de copii,, nr.7 din or. Căușeni,,;

-”Modernizarea centralelor termice a grădinițelor de copii  din or. Căușeni nr.1,,;

-”Modernizarea centralelor termice a grădinițelor de copii  din or. Căușeni nr.2,,;

-”Modernizarea centralelor termice a grădinițelor de copii  din or. Căușeni nr.3,,;

-”Modernizarea centralelor termice a grădinițelor de copii  din or. Căușeni nr.4,,;

-”Modernizarea centralelor termice a grădinițelor de copii  din or. Căușeni nr.6,,;

-”Modernizarea centralelor termice a grădinițelor de copii  din or. Căușeni nr.7,, elaborate de Consiliul raional Căuşeni,  aparatul Preşedintelui în proprietatea și gestiunea Primăriei Căuşeni.

 

2. Prezenta Decizie se comunică:

- Consiliului raional Căuşeni;

- Viceprimarului or. Căuşeni Victor Lebedev;

- Compartimentului Contabilitate a primăriei or. Căuşeni;

- Oficiului Teritorial Căușeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.

 

 

                 PREŞEDINTELE

                        ŞEDINŢEI:                                                                                       

                 Tatiana Dragulea                            CONTRASEMNEAZĂ:

                                                       SECRETARUL CONSILIULUI  ORĂŞENESC           

                                                                            Ala Cucoş-Chiseliţa

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar