Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Concurs pentru ocuparea funcțieiilor vacante


Categoria: ---       Data: 26-11-2015, 07:14

Cu privire la anunţarea concursului

pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiilor preşcolare

 

Avînd în vedere funcţiile vacante de director al instituţiilor preşcolare nr 1,2,3.4.7 din or Căuşeni

în conformitate cu Codul Educaţiei al RM nr.152 dini 7.07.2014, Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ general nr.163 din 23.03.2015 cu modificările şi complectările ulterioare,

în temeiul art.32(l),(2)a Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind Administraţia Publică

Locală

DISPUN:

1. Se anunţă concurs la funcţiile vacante de director în următoarele instituţii preşcolare din or. Căuşeni:

-         Grădiniţa de      copii nr. 1

-         Grădiniţa de      copii nr.2

-         Grădiniţa de      copii nr.3

Grădiniţa de copii nr.4 Grădiniţa de copii nr.7

2 Se aprobă textul anunţului şi a informaţiei cu privire la condiţiile desfăşurării Concursului, conform anexei nr. 1 3. Responsabil de executarea prezentei dispoziţii se desemnează Vasluian Maria, specialist al primăriei pe resurse umane.

4 Prezenta Dispoziţie se comuinică:

-Directorilor interimari a grădiniţelor de copii din or. Căuşeni -Populaţiei or. Căuşeni, prin afişare,mass media şi pagina WEB a primăriei.

 

Anunţ

cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director în

grădiniţele din or. Căuşeni

 

Conform Dispoziţiei nr.02/1-7-642 din 23.11.2015 Primăria oraşului Căuşeni anunţă concurs

Pentru ocuparea funcţiilor vacante de director în instituţiile preşcolare nr. 1,2,3.4.7 din oraşul Căuşeni.

1.Denumirea Autorităţii publice: Primăria or.Căuşeni

 2 .Sediul Administraţiei publice:

      or.Căuşeni  strM.Radu 3

 3. Condiţiile de participare la concurs:

a)       Deţine cetăţănia Republicii Moldova;

b)        are studii superioare universitare;

c)        are vechime în activitate didactică de cel puţin 3 ani;

d)        la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

e)        cunoaşte limba romană ;

f)         este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic)pentru exercitarea funcţiei;

g)        nu are antecedente penale;

h)        nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l)lit.l),m)şi n) din Codul muncii.

 4. Actele ce urmează a fi prezentate:

a)     Cererea de participare la concursţconform modelului);

b)    copia actului de identitate;

c)     copia legalizată a actelor de studii;

d)      copia legalizată a carnetului de muncă;

e)       curriculum vitaeţconform modelului);

f)         certificat medical care atestă faptul,că persoana este aptă dun punct de vedere med

g)        cazierul juridic sau declaraţia de proptia răspundere;

h)       proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani;

 

5.Modalitatea de depunere a actelor:

 

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al instituţiei preşcolare depun personal sau prin reprezentant(la cancelaria organizatorului concursului),prin poştă sau prin e-mail,în termen < 30 zile calendaristice dosarul de concurs.

  1. Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:        

                     22 decembrie 2015,inlusiv ora l7-00  

6       Persoana responsabilă de oferirea informaţiei suplimentare şi primirea documentelor:

         Vasluian Maria,specialist Primăria Căuşeni,tel.079653665; o24323203,  e-mail vasluian.maria @ mail.ru

Notă:

  1. În cazul în care dosarul de concurs se depune personal sau prin reprezentant, actele necesare po fi autentificate de notar, certificate "corespunde cu originalul" de către subdiviziunea resurse umai a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. Dacă actele de participare la concurs se prezintă în copii, fără a fi însoţite de originale, acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. în caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs
  2.  În cazul în care dosarul de concurs se depune prin,poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate "corespunde cu originalul" de către subdiviziunea resurse umane a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii. Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. în caz de neprezentare a actelor necesarp, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs
  3.  În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format PDF sau JPG. în acest caz, în ziua desfăşurării concursului, sub sancţiunea neadmiterii la concurs, candidatul trebuie să prezinte originalul dosarului de concurs. Dispoziţiile pct.21 alineatul trei se aplică în mod corespunzător.
  4.  Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, fapt ce se consemnează îr

 


Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar