Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

CHELTUIELILE VOR DEPĂŞI VENITURILE!


Categoria: Noutăți       Data: 7-02-2014, 16:40

CHELTUIELILE VOR DEPĂŞI VENITURILE!

 

 

Bugetul primăriei or. Căuşeni pentru anul 2014 va suporta cheltuieli neplanificate, care tergiversează activitatea primăriei.

Cheltuielile aceste sunt create în baza titlurilor executorii a instanţelor judecătoreşti la cererile înaintate de către SRL “Studio - L”, a cet. Mereuţa Mihail şi Caldarov Vitalie (soţii Caldarov Vitalie şi Caldarov Natalia, Caldarov Evdochia).

Primăria or. Căuşeni, conform titlului executoriu nr. 009-2003/14 din 31.01.2014 este impusă să plătească în folosul SRL Studio L suma de 21311237 lei şi cheltuielile de judecătorie în sumă de 6197 lei pentru serviciile prestate de către ei.

Pentru cet. Mereuţă Mihail, conform dosarului executoriu nr.168-5/44-2013 din 06. 21.2013 din bugetul primăriei or. Căuşeni va fi încasată suma totală de 28553,90 lei, pentru faptul că 10 ani în urmă de către GLC a fost inundat apartamentul său.

De asemenea va fi încasată din bugetul primăriei pentru anul 2014 suma de 19 000 (nouăsprezece mii EURO) sau echivalentul în valută naţională conform cursului stability de BNM la data executării hotărîrii pentru familia Caldarov, care nu au fost asiguraţi cu spaţiu locativ în anul 2004 în baza bonului de repartiţie, eliberat conform deciziei Consiliului orăşănesc nr.02/1-7-692 din 07 iulie 2004.

Astfel cheltuielile în bugetul primăriei depăşesc cu mult veniturile, cee ce crează dificultăţi în activitatea primăriei.

 


LUCRĂRI DE SALUBRIZARE A ORAŞULUI


Categoria: Noutăți       Data: 5-02-2014, 17:32

Lucrări de salubrizare a oraşului

 

În perioadă 30 ianuarie - 01 februarie 2014 cu forţelor I.M. «Salubrizare şi Amenanjare Căuşeni » şi suportul agenţilor economici ( SRL “Aizberg”, SRL “Aran”, IÎ “Alexandru Radislav”, Uniunea Conducătorilor Auto Căuşeni,SRL “Obrii”,SRL “Business Fam”, SRL “Lukoil”, SRL “Petrom”, “Elevator Kelley Grains”, ÎI “M. Cucu”, BTA-36 ) au fost efectuate lucrările de curaţare de zăpadă a străzilor din or. Căuşeni şi anume din sectoarele: Căuşeni –Micro; Mocana; Valul lui Traian; Valea Botnei; Valea Hîrtopului.

Lucrările efectuate au îmbunătăţit circulaţia transportului şi pietonlor şi ca rezultat toate serviciile orăşeneşti au activat în regim obişnuit.

 

 

 


primăria oraşului Căuşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de specialist


Categoria: Informație Utilă » Posturi Vacante       Data: 5-02-2014, 17:17

Anexa nr. 2

la dispoziţia nr. 02/1-7-49

din 04 februarie 2014

 

ANUNŢ

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice temporar vacante în primăria or. Căuşeni

I.Avînd în vedere dispoziţia primarului nr. 02/1-7- 49 din 04.02.2014 “Cu privire la anunţarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de specialist”, în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea guvernului nr. 201 din 11.03.2009, Primăria or. Căuşeni

ANUNŢĂ CONCURS PENTRU FUNCŢIA PUBLICĂ VACANTĂ:

• Specialist

1.Denumirea autorităţii publice: Primăria or. Căuşeni

2.Sediul autorităţii: or. Căuşeni, str. M. Radu, 3

3. Scopul general al funcţiei:

 

Planificarea şi organizarea îndeplinirii stricte a bugetului

 

Sarcinile de bază:

1. Planuficarea, evidenţa executării bugetului şi rectificarea lui pe parcursul anului.

 

Bibliografia concursului

• Acte normative în domeniul serviciului public:

1.Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

2. Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind codul de conduită a funcţionarului public

3. L egea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese

4.L egea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare

 

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:

1. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

2. Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă

 

• Acte normative în domeniul de specialitate:

- Legea bugetului pentru anul 2014

- Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici

- Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007

3. Condiţii pentru candidaţii la ocuparea funcţiei publice vacante

a. Cerinţe de bază:

• Deţine cetăţenia Republicii Moldova,

• dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;

• neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă,

• lipsa antecedentelor nestinse,

• nu este privar de dreptul de a ocupa funcţii publice,

• cunoaşterea limbii de stat.

 

b. Cerinţe specifice:

4. Studii: superioare de licenţă sau echivalente,

5. Experienţă profesională: minimum 2 ani stagiu de muncă.

6. Cunoştinţe:

- Cunoaşterea legislaţiei în domeniu

- Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice

- Cunoştinţe operare la calculator, Word, Excel, navigare internet

- Cunoaşterea limbii de stat, limbii ruse la nivel avansat:citit/scris/vorbit

 

7. Abilităţi: lucru cu informaţia,planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, management.

8. Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni,spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare continuă .

 

5.Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

• formular de participare

• copia buletinului de identitate

• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare pentru ultimii 4 ani

• copia carnetului de muncă

• certificatul medical

• cazier judiciar

 

6. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 24.02.2014 inclusiv, ora 17.00

7. Locul depunerii documentelor: primăria or. Căuşeni(or. Căuşeni, str. M. Radu,3, biroul nr. 1,

Telefon de contact –(0243) 2 22 33, 2 21 44

 

VII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

• Cucoş Ala, secretar al consiliului orăşenesc Căuşeni

• Mungiu Natalia, secretar- dactilograf

 

 

 

 

 

 


Bugetul oraşului Căuşeni pentru anul 2014


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 5-02-2014, 17:15

 

REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL CĂUŞENI

CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI

P R I M Ă R I A

 

DECIZIA nr.3/1

din 24.01.2014

Cu privire la aprobarea bugetului oraşului

Căuşeni pentru anul 2014

Avînd în vedere propunerile membrilor comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare (proces-verbal din 24.01.14) şi a comisiei de specialitate pentru drept, disciplină şi administraţie publică locală (proces-verbal din 24.01.14), în conformitate cu art.45 din Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, nr.847-XV din 24 mai 1996, în conformitate cu art. 18, 19, 20(3), (4), 22 din Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XIV din 16.10.2003, în baza art. 13(1-3) din Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr. 317-XV din 18.07.2003 în temeiul art.3 lit.a), art.12 (1) (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006, art. 3, 9, 10(1) (2), 14(1), (2) lit. a), n), 19(4), 20 (1), (5), 81(1) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Căuşeni, DECIDE:

 

1. Se aprobă bugetul oraşului Căuşeni pentru anul 2014 la venituri în sumă de 13019,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 13019,8 mii lei.

2. Se aprobă:

- sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului Căuşeni pentru anul 2014 (anexa nr. 1);

- cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul oraşului Căuşeni în anul 2014 (anexa nr. 2);

- sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni, din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată (anexa nr. 3);

- nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată de către instituţiile publce, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni (anexa nr. 4);

- efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni (anexa nr. 5);

- cuantumul fondului de rezervă a bugetului oraşului, în sumă de 48,5 mii lei.

3. Contabilul-şef d-na Muntean Elena, Va aduce la cunoştinţa fiecărei instituţii de învăţămînt repartizarea lunară a bugetului contra semnătură.

4. Se obligă Primarul or.Căuşeni de a încheia contracte prestări de servicii pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare cu vîrsta de la 1,5 ani – pînă la 3 ani pe durata de 165 zile.

5. Se stabileşte plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare (zi-copil) de la 1,5 ani - pînă la 3 ani conform anexei nr.4 începînd cu data de 01.02.2014.

6. Prezenta decizie şi bugetul intră în vigoare la 01.01.2014 şi se comunică:

-Primarului oraşului Căuşeni;

-Direcţiei Finanţe a Consiliului Raional Căuşeni;

-Compartimentului contabilitate a Primăriei şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă şi afişare.

 

PREŞEDINTELE

ŞEDINŢEI:

Tatiana Dragulea CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL CONSILIULUI ORĂŞENESC

Ala Cucoş-Chiseliţa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

la decizia Consiliului

nr. 3/1 din 24.01.2014

 

SINTEZA

Veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului oraşului Căuşeni

pentru anul 2014 mii lei

codurile

nr.d/o

Denumirea indicatorului Capit./gr princ Pargr/grupa Total lei Venituri/cheltuieli de bază Mijloace speciale Fonduri speciale

I. Veniturile, total : 13019,8 11820,3 1199,5

I.I. Venituri proprii : 100 5359,3 4510,7

1 Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia impozitului de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 114 1 85,7 85,7

2 Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă 114 2 132,0 132,0

3 Impozit funciar încasat de la persoane fizice 114 3 38,4 38,4

4 Impozit funciar pe păşuni şi fîneţe 114 6 51,9 51,9

5 Impozit funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier) 114 7 227,0 227,0

6 Impozitul pe bunurile imobile ale persoanelor juridice 114 10 377,5 377,5

7 Impozit pe bunuri imobiliare achitate de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 114 12 129,9 129,9

8 Impozitul pe bunurile imobiliare achitat de către persoanele fizice-cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare 114 14 544,5 544,5

9 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti 115 39 187,0 187,0

10 Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor) 115 41

11 Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul or. Căuşeni 115 56

12 Plăţi pentru certificatele de urbanizm şi autorizările de construire sau desfiinţare 115 57 25 25

13 Dobînzile aferente soldurilor mijloacelor bugetare la conturile bancare 121 12 5,0 5,0

14 Arenda pentru resursele naturale 121 31

15 Arenda pentru terenurile cu destinaţie agricolă 121 32 40,6 40,6

16 Arenda pentru terenurile cu o altă destinaţie decît cea agricolă 121 33 59,6 59,6

17 Taxa pentru patenta de întreprinzător 121 37 630,6 630,6

18 Taxă de piaţă 122 27 78 78

19 Taxă pentru amenajarea teritoriului 122 28 265,0 265,0

20 Taxă pentru cazare 122 29 10 10

21 Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (cu excepţia celor amplasate total în zona de protecţie a drumurilor) 122 30 1320,0 1320,0

22 Taxă pentru parcarea 122 34 13 13

23 Taxa de la posesorii unităţilor de transport 122 65

24 Taxa pentru unităţile sradale de comerţ şi/sau de prestăre a serviciilor 122 67 20 20

25 Taxa dispozitivelor publicitare 122 69 180,0 180,0

26 Amenzile şi sancţiunile administrative 123 01 90 90

27 Mijloace speciale 151 00 1199,5 1199,5

I.II. Defalcări de la veniturile regularizatoare şi generale de stat 7309,6 7309,6

28 Impozitul pe venitul din salariu 111 01 5559,3 5559,3

29 Impozitul pe venit aferent operaţiunilor de predare în posesie şi/sau folosinţă a proprietăţii imobiliare 111 05 19 19

30 Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător reţinut la sursa de plată 111 20 937,0 937,0

31 Impozitul din activitatea de întreprinzător 111 21 794,3 794,3

II. Cheltuieli, total: 13019,8 11820,3 1199,5

1. Servicii de stat cu destinaţie generală: 01 00 1290,9 1195,3 95,6

- Autorităţi executive 02 1260,9 1165,3 95,6

- Indemnizaţia consilierilor 02 30,0 30,0

2. Invatamintul: 06 00 9658,0 8574,1 1083,9

- Învăţămintul preşcolar 01 9563,1 8479,2 1083,9

- Contabilitatea 07 94,9 94,9

3. Cultura, arta, sport şi acţiuni pentru tineret: 08 00 278,4 258,4 20,0

- Activităţi în domeniul culturii 02 79,8 79,8

- Radioteleviziune 03 100,0 100,0

- Sport 05 15,1 15,1

Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei şi sportului neatribuite la alte grupe 06 76,3 56,3 20,0

- Activităţi pentru tineret 07 7,2 7,2

4. Asigurarea şi susţinerea socială : 10 00 183,2 183,2

- Centrul «Alter-Ego« 03 32,0 32,0

- Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe 11 151,2 151,2

5. Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe, 15 00 1227,0 1227,0

6. Gospodăria comunală 02 1227,0 1227,0

6. Activităţi şi servicii neatribuite la alte grupuri principale 20 09 333,8 333,8

7. Fondul de rezervă 20 3 48,5 48,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr. 3/1 din 24.01.2013

 

Cotele impozitelor şi taxelor locale ce vor fi încasate la bugetul oraşului Căuşeni

în anul 2014

Nr d/o Denumirea impozitului sau taxelor Baza impozabilă şi/sau obiectului impunerii Cota impozitului sau taxei Înlesnirile fiscale

1.

Impozitul funciar:

1) pentru terenurile cu destinaţie agricolă:

 

a)toate terenurile, altele decît cele destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

 

- care nu au indici cadastrali

 

 

 

1,5 lei pentru

1 grad-hectar;

110 lei pentru 1 hectar; Sînt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pămînt:

a) sînt ocupate de rezervaţii, parcuri dendrologice şi naţionale, grădini botanice;

b) sînt destinate fondului silvic şi fondului apelor, în cazul în care nu sînt antrenate în activitate de producţie;

c) sînt folosite de organizaţiile ştiinţifice şi instituţiile de cercetări ştiinţifice cu profil agricol şi silvic în scopuri ştiinţifice şi instructive;

d) sînt ocupate de plantaţii multianuale pînă la intrarea pe rod;

e) sînt ocupate de instituţiile de cultură, de artă, de cinematografie, de învăţămînt, de ocrotire a sănătăţii; de complexele sportive şi de agrement (cu excepţia celor ocupate de instituţiile balneare), precum şi de monumentele naturii, istoriei şi culturii, a căror finanţare se face de la bugetul de stat sau din contul mijloacelor sindicatelor;

f) sînt atribuite permanent căilor ferate, drumurilor auto publice, porturilor fluviale şi pistelor de decolare;

g) sînt atribuite zonelor frontierei de stat;

h) sînt de uz public în localităţi;

i) sînt atribuite pentru scopuri agricole, la momentul atribuirii fiind recunoscute distruse, dar ulterior restabilite - pe o perioadă de 5 ani.

j) sînt supuse poluării chimice, radioactive şi de altă natură dacă Guvernul a stabilit restricţii privind practicarea agriculturii pe aceste terenuri, conform legislaţiei în viguare.

b)terenurile destinate fîneţelor şi păşunilor:

- care au indici cadastrali

 

- care nu au indici cadastrali

 

0,75 lei pentru 1 grad-hectar;

- 55 lei pentru 1 hectar;

c)terenurile ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri etc.) 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

d)terenuri pentru grădini şi terenurile pentru întovărăşirile pomicole, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 2 lei pentru 100 m2;

a) 2) pentru terenurile din extravilan, altele decît cele cu destinaţie agricolă: a)terenurile pe care sunt amplasate construcţii, carierele şi pămînturile distruse în urma activităţii de producţie, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 350 lei pentru 1 hectar.

b)terenurile pe care sînt amplasate clădiri şi terenurile, altele decît cele specificate la pct.2 lit.a), neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate 70 lei pentru 1 hectar.

b) 3) pentru terenurile din intravilanul oraşului: a)terenurile pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturile de pe lîngă domiciliu

2 lei pentru 100 m2;

 

 

b)terenurile destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de către organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate

 

 

10 lei pentru 100 m2;

c) terenurile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă

0,1 % din valoarea estimată (sau costul) terenurilor

2. Impozitul pe bunurile imobiliare:

a) 1) pentru persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător:

 

a) bunurile imobile cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale), loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără constucţii amplasate pe ele

 

0,05% valoarea estimată (sau costul) bunurilor imobile De impozitul pe bunurile imobiliare sînt scutiţi:

a) autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;

b) societăţile orbilor, surzilor şi invalizilor şi întreprinderile create pentru realizarea scopurilor statutare ale acestor societăţi;

c)organizaţiile religioase - pentru bunurile imobiliare destinate riturilor de cult;

d) persoanele de vîrstă pensionară, invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, invalizii de gradul III (participanţi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, participanţi la acţiunile de luptă din Afghanistan, participanţi la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl), precum şi persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate);

 

e) familiile participanţilor căzuţi în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, acţiunile de luptă din Afghanistan şi persoanele care au fost întreţinute de aceştia;

f) familiile care au copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani şi membrii familiilor care au la întreţinere şi îngrijire permanentă persoane cu dezabilităţi;

g) familiile persoanelor decedate în urma unor boli cauzate de participarea lor la lucrările de lichidare a consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl şi persoanele care au fost întreţinute de acestea, conform legislaţiei în viguare.

 

b) bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă (inclusiv garaje) 0,1% valoarea estimată (sau costul) bunurilor imobile

2) pentru persoanele fizice şi persoanele juridice care practică activitate de întreprinzător bunurile imobile cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă, inclusiv bunurile imobile date în arendă sau locaţiune 0,1 % din valoarea estimativă (sau costul) bunurilor imobile

3.

Taxă pentru amenajarea teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul

în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi

80 lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii, în cazul în care acesta activează în întreprinderea fondată, însă nu este inclus în efectivul trimestrial de salariaţi 1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele fizice (invalizi, pensionari) şi persoanele juridice ai căror număr de invalizi şi pensionari depăşeşte nivelul de 50 la sută din numărul scriptic total

3. Fondatorii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care au atins vârsta de pensionare

 

4. Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul or.Căuşeni

Venitul din vânzări a bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

0,1 % Organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul asigurării rambursării datoriilor la credite, acoperii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale

 

5. Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) (cu excepţia celei amplasate integral în zona de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor

 

Venitul din vînzări a serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului,presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare 5%

 

 

 

 

 

 

 

1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale

6. Taxa de aplicare a simbolicii locale Venitul din vînzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală 0,1 %

7. Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială (cu excepţia celor amplasate total în zona de protecţie a drumurilor) Suprafaţa ocupată de unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială, amplasarea lor, tipul mărfurilor desfăcute şi serviciilor prestate Conform anexei nr.2.2 1. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile.

2. Persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false, ghirlande.

8. Taxă de piaţă

Suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţei; 12 lei anual pentru fiecare metru pătrat

 

Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile, deţinătorii de pieţe sint scutiţi pentru lunile ianuarie, februarie, decembrie.

9. Taxă pentru cazare

Venitul din vînzări a serviciilor prestate de structurile cu funcţii de cazare; 5 % Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

10. Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele orăşeneşti Unitatea de transport, în funcţie de numărul de locuri - pînă la 9 locuri- 300 lei lunar; de la 10 pînă la 17 locuri – 720 lei lunar;

- mai mult de 17 locuri – 900 lei lunar. Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

11.

 

 

Taxă pentru parcare

 

 

Venitul din vînzări a serviciilor de parcare prestart şi suprafaţa parcării

6 lei anual pentru fiecare metru pătrat

 

1. Autorităţile publice şi

instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

2. Persoanele cu afecţiuni ale aparatului locomotor care folosesc autoturisme cu dirijare manuală

12. Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor unităţile de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, cum ar fi frigiderele, tonetele, tarabele, unităţi de transport specializate şi altele, amplasate în afara pieţelor autorizate 10 lei/zi Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

13. Taxa pentru dispozitivele publicitare Suprafaţa feţei(feţelor) dispozitivului publicitar 300 lei anual pentru fiecare metru pătrat Autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile

 

 

 

 

 

 

 

Taxele locale pentru amplasarea unităţilor comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială

Gr./subgr. Tipul unităţilor comerciale şi/sau

de prestări servicii de deservire socială, suprafaţa Taxa

(lei)

I. Unităţi comerciale cu asortiment universal de mărfuri

1. Magazin universal, 5830

II. Magazine de produse alimentare, magazine de mărfuri industriale, magazine specializate, magazine mixte

1. Magazin, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- de la 26 şi pînă la 50 m2

- de la 51 şi pînă la 100 m2

- de la 101 şi pînă la 200 m2

- de la 201 şi pînă la 300 m2

- de la 301 m2 pînă la 400 m2

- de la 401 m2 pînă la 1000 m2

1800

2100

2600

3100

3600

4000

4660

2. Magazin – depozit (de vînzare a materialelor de construcţie), magazin-depozit „cu ridicata”,

5830

3. Magazin – depozit (de vînzare a produse alimentare, mărfuri industriale), magazin-depozit „cu ridicata”,

 

4660

III. Diverse unităţi comerciale cu amănuntul şi/ sau cu ridicata, alte magazine specializate

1. Staţie PECO (de alimentare cu petrol şi/sau gaz) 5830

2. Bază de petrol 5830

3. Farmacii veterinare 3600

4. Farmacii, inclusiv filiale, cu suprafaţa:

4660

5.

Librărie, papetărie (birotica), cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

1800

2700

5400

6. Secţia comercială (boutique), cu suprafaţa pînă la 30 m2 1800

7. Piaţă comerciale (inclusiv hala), indiferent de suprafaţa ocupată:

5400

 

IV. Unităţi ale comerţului ambulant

1. Pavilioan, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- de la 26 m2 pînă la 50 m2

- de la 51m2 şi pînă la 100 m2

- de la 100 m2 pînă la 200 m2

- mai mare de 200 m2

1800

2700

3780

4000

4660

2. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 (Poşta Moldovei) 900

3. Chioşc (gheretă), cu suprafaţa pînă la 12 m2 1800

4. Chioşc (gheretă), care vînd articole din tutun, cu suprafaţa pînă la 12 m2 2700

V. Unităţi ale alimentaţiei publice

1. Complex de alimentaţie publică (care cuprinde în aceeaşi clădire două sau mai multe unităţi de alimentaţie publică)

5830

2. Restaurant, sălă de ceremonii, cramă,

5830

3.

Bar, disco (video)-bar, cocktail-bar, bar-biliard, crîşmă,

4660

4. Cofetărie, cafenea, cafenea-bar, internet-cafenea cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

1800

2700

4660

5. Cantină, bodegă, pizzerie, plăcintărie, Fast-Food, cu suprafaţa:

- pînă la 50 m2

- de la 51 m2 pînă la 100 m2

- mai mult de 100 m2

1800

2700

4660

6. Terasă/grădină de vară, cafenea de vară (minicafenea) 1800

VI. Unităţile de prestate a serviciilor sociale

1. Casa de deservire, atelier de confecţionare, reparaţii şi instalare 1800/un atelier

2. Spălătorie, curăţătorie şi vopsire chimică 2700

3. Frizerie, salon şi/sau cabinet cosmetologic, cu suprafaţa:

- pînă la 25 m2

- mai mult de 25 m2

1800

2700

4. Saună, indiferent de suprafaţa ocupată: 5400

5. Bazin de înot, indiferent de suprafaţa ocupată: 5830

6. Sală de compiutere, sălă de antrenamente cu utilaj sportiv 1800

7. WC (veceu) public 1800

8. Unitate pentru colectarea sticlei, maculaturii 1800

9. Unitate pentru colectarea a fierului uzat 5400

10. Unitate de primire a comenzilor pentru prestarea serviciilor 5400

VII. Obiectele, activitatea căror este legată cu jocurile de noroc şi jocurile pe bani:

1. Cazinou, sălă de joc

23000

2. Obiectele pentru realizarea biletelor de loterie, pentru punerea pariurilor şi mizelor 5400

VIII. Unităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor:

1. Centrele de întreţinere şi repararea autovechiculelor 5400

2. Unităţile, care acordă deservirea mecanică, repararea motoarelor electrice, mecanice; repararea echipamentului electric, întreţinerea curentă, repararea caroseriilor, a pieselor mijloacelor de transport; pulverizarea vopselei şi vopsitul; repararea parbrizelor şi a ferestrelor; protecţia împotriva coroziunii; instalarea părţilor şi accesoriilor; de asemenea întreţinerea şi reparaţia autovechiculelor la comanda populaţiei

 

5400

3. Unităţile, care acordă serviciile de reparare a anvelopelor, instalarea sau schimbarea lor 1800

4. Unităţile, care acordă serviciile de spălare, curăţare şi lustruire a mijloacelor auto cu suprafaţa:

 

5400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Notă:

1. În suprafaţa totală a unitaţii de comerţ şi/sau de prestări servicii de deservire socială se include suprafaţa sălii pentru deservirea vizitatorilor (inclusiv săli pentru petrecerea discotecilor, demonstrarea filmelor şi programelor video, sălilor cu instalarea meselor de biliard, săli pentru compiutere, săli de sport, săli pentru baie şi duş, încăperile de recreere şi agrement care sunt puse la dispoziţia vizitatorilor).

 

Pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială incluse în Gr.II, în suprafaţa totală se include: suprafeţe funcţionale (terenuri, şuri, depozite) pentru păstrarea mărfurilor şi încăperi spre expunerea acestora şi efectuarea operaţiunilor de casă la vînzarea mărfurilor.

 

Nu se include în suprafaţa unităţii comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială suprafaţa terasei şi a terenului destinat parcării auto.

 

Dacă există terasă, se stabileşte plata suplimentară din calculul 10,00 lei pentru 1m2 pe an,( cu aplicarea suplimentară a coeficientului teritorial de amplasre).

 

2. Coeficientul teritorial de amplasre a unităţii în dependenţă de zona oraşului, constituie:

 

1,2 - pentru I zonă: - bd.M.Eminescu, str. şi str-la D.Cantemir, piaţa nr.1 şi piaţa nr.2, Gara Auto, str.Gagarin, str.Unirii, str.Ana şi Alexandru, şos.Tighinei pînă la nr.30, str.Ştefan cel Mare pînă la nr.30, str. Meşterul Stanciu, str. Şciusev, str. Gorkii, str.Mateevici pînă la nr.30, str.Păcii pînă la nr.30.

 

1,1 - pentru a II-a zonă: - şos.Tighinei de la 31 pînă la sfîrşit, str.Ştefan cel Mare de la 31 pînă la sfîrşit, str.Mateevici de la 31 pînă la sfîrşit, str.Păcii de la 31 pînă la sfîrşit, str.Calea Basarabiei, Meşterul Radu, str.Pietre Vechi, str.Frunze, str.31 august 1989, str.Poleanicikin, str.Alba Iulia.

 

1,0 - pentru a III-a zonă (celelalte străzi).

 

1. În cazul stabilirii programului de lucru al unităţii comerciale în regim „non-stop”, mărimea taxei se majorează cu 20% faţă de taxa stabilită, cu excepţia farmaciilor.

 

4. Pentru unităţile comerciale în care se comercializează producţie alcoolică sau articole din tutun taxa se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.

 

5. Pentru farmaciile în care se comercializează medicamente psihotropice se majorează cu 30% faţă de taxa stabilită.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3

la decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr. 3/ 1 din 24.01.2014

 

Sumele mijloacelor speciale, preconizate spre încasare de către instituţiilepublice, finanţate de la bugetul orşului Căuşeni din executarea lucrărilor, prestarea serviciilor sau din alte activităţi desfăşurate contra plată

Nr. d/o Denumirea instituţiei şi a tipurilor de mijloace Codul instituţiei Suma mii lei

1. Grădiniţe plata pentru întreţinerea copiilor în

instituţiile preşcolar

inclusiv:

gr. nr. 1 7233 318,3

gr. nr. 2 7234 274,3

gr. nr. 3 7235 100,3

gr. nr. 4 7236 132,8

gr. nr. 6 7238 117,0

gr. nr. 7 8871 123,2

Total: 1065,9

2. Autorităţi executive: eliberarea certificatelor, adeverinţelor, copiilor, extraselor, etc. 9298 95,6

3. Gr. nr.2, arenda 7234 18,0

4. Activit culturale/sponsorizări 7232 20,0

Total : 1199,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4

la decizia Consiliului orăşenesc Căuşeni

nr.3/1 din 24.01.2014

 

Nomenclatorul tarifelor pentru prestarea serviciilor contra plată prestate de către instituţiile publice, finanţate de la bugetul oraşului Căuşeni

 

Nr. d/o Tipul mijloacelor speciale Denumirea serviciilor Costul serviciilor, lei

1 01 Eliberarea adeverinţelor pentru stabilirea cu traiul peste hotare 100

2 01 Eliberarea deciziilor, dispoziţiilor, extraselor, copiilor 20

3 01 Alte certificate 10

4 01 Extrasul deciziilor persoanelor juridice 100

5 01 Plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare ( zi-copil) de la 3-pînă la 7 ani 5,33

6 01 Plata pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare ( zi-copil) de la 1,5- pînă la 3 ani 15,99

7 01 Plata pentru eliberarea adeverinţelor de vînzare-cumpărare a terenurilor 100

 

Eliberarea certificatelor pentru invalizi, pensionari, recruţi

şi familiilor recruţilor fără plată.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5

la decizia Consiliului

nr.3/1 din 24.01.2014

 

Efectivul limită al statelor de personal din instituţiile publice finanţate

de la bugetul oraşului Căuşeni

Nr. d/o Denumirea Total numărul de unităţi Inclusiv din:

Buget Contul mijloacelor speciale

1. Grădiniţele 239,9 (ed.90,0) 239,9 (ed.90,0) -

2. Bibliotecile 2 2 -

3. Căminul cultural 0,5 0,5 -

4. Autorităţile executive 16 16 -

5. Deservirea clădirii 5 5 -

6. Deservirea instituţiilor 2 2 -

7. Contabilitate 2 2 -

8. Centrul „Alter-Ego” 2 2 -

Total : 269,4 269,4 -

 
Adrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar