Orașul Căușeni
Administrația Publică
Relații cu Publicul
Informație Utilă
Arhiva Site-ului

Moldova pe locul doi de la coadă la capitolul salariu minim


Categoria: Noutăți       Data: 23-09-2011, 12:00
Experţii Centrului de Analize Economice „RIA-Analitika” au realizat un clasament al ţărilor europene după mărimea salariului minim. Potrivit acestuia, Republica Moldova se plasează pe locul 28 din 29 între țările europene. Salariul minim în țara noastră este de 95,4 de dolari, în timp ce media europeană este de 779,7 de dolari.

Liderul clasamentului este Luxemburg unde salariul minim este de 2513 de dolari. Acesta este urmat de Irlanda cu 2090 de dolari şi Belgia cu 2064 de dolari. Pe ultimul loc se află Armenia. Aici salariu minim este de 86.8 de dolari.
Totodată, potrivit autorilor clasamentului, Republica Moldova se află pe primul loc la capitolul creșterea salariului minim. În ultimii cinci ani, în țara noastră acesta a crescut de peste șase ori. Pe locul doi se află Federația Rusă unde salariu minim a crescut de 4,2 ori.
În ceea ce privește vecinii noștri, Ucraina se află pe poziția 25 cu 120,1 de dolari, România pe locul 21 cu 225,8 de dolari, iar Federația Rusă pe locul 23 cu 165,2 de dolari.

Vezi aici deciziile Consiliului orăşenesc Căuşeni din 09.09.2011


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 23-09-2011, 12:00
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
CONSILIUL ORĂŞENESC CĂUŞENI
P R I M Ă R I A
Tel: 2-22-33, fax: 2-25-54,
e-mail: primariazar2004@rambler.ru

Decizie nr.5/1
din _09 septembrie 2011
Cu privire la recursurile
Procurorului r. Căuşeni nr.6/11-159/1 din 23,03,2011

Avînd în vedere:
- Recursurile Procurorului r. Căuşeni nr. 6/11 – 159/1 din 23.03.2011;
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort şi Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Orăşenesc Căuşeni la proiectul de decizie;
- Avizul secretarului Consiliului Orăşenesc Căuşeni;
În conformitate cu art. 19 (1) din Legea cu privire la Procuratură nr. 294 – XVI din 25.12.2008,
În temeiul art. 3, 5 (1), 7, 10, 19 (4), 20 (5) din Legea privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28.12.2006, Consiliul Orăşenesc Căuşeni,

DECIDE:

Se respinge Recursuril Procurorului r. Căuşeni nr. 6/11 – 159/1 din 23.03.2011, ca fiind inadmisibil si fiind depus peste limita atribuţiilor prevăzute în art. 19 (1) din Legea cu privire la Procuratură.
Se constată că acţiunile reclamate de Procurorul r. Căuşeni sunt acţiuni ce ţin de ordinea dreptului comun şi nu a contenciosului administrativ.
Prezenta decizie se comunică:
- Oficiului Teritorial Căuşeni al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova;
- Procuraturii raionului Căuşeni şi se aduce la cunoştinţă publică prin intermediul afişării.


Presedintele sedintei Eremei Serghei

Secretarul Consiliului Orăşenesc Ludmila Volcenco

REGULAMENTUL cu privire la modul de stabilire şi de distribuire a compensaţiilor suplimentare sub formă de lemne de foc pentru unele categorii de populaţie, locuitori ai oraşului Căuşeni


Categoria: Relații cu Publicul » Decizii       Data: 22-09-2011, 12:00
I. Dispoziţii Generale
1.Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii privind administraţia publică locală nr. 436 – XV din 28.12.2006 şi stabileşte modul de stabilire şi de acordare a compensaţiilor suplimentare sub formă de lemne de foc pentru unele categorii de populaţie, locuitori ai oraşului Căuşeni.

Noţiuni Principale
2. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
- compensaţie suplimentară – ajutor sub formă de lemne de foc acordat unor categorii de populaţie, locuitori ai oraşului Căuşeni, domiciliaţe în case particulare (individuale de locuit) care se încălzesc nemijlocit cu lemne de foc şi cărbune, suplimentar compensaţiilor nominative acordate conform prevederilor Legii cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie nr. 933 – XIII din 14 aprilie 2000 şi Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie nr. 761 din 31.07.2000.
- pensionar singur – unul sau mai mulţi pensionari pentru limită de vîrstă (soţi, fraţi, surori) care trăiesc în aceeaşi locuinţă şi nu au copii sau au copii minori, ori au copii din categoria persoanelor ce beneficiază de compensaţii nominative în temeiul Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie.
Modul de stabilire şi de distribuire a compensaţiilor
3. Compensaţiile se acordă următoarelor categorii de populaţie:
- pensionarilor singuri;
- participanţilor la cel de-al doilea război mondial.
4. Distribuirea lemnelor de foc acordate cu titlu de compensaţie suplimnetară categoriilor beneficiare se va efectua, gratuit, la domiciliul beneficiarului, de către Primăria or. Căuşeni, prin intermediul întreprinderilor municipale care activează în terioriu.
5. Compensaţia se stabileşte în mărime de pina la 2 steri de lemn anual.
6.Compensaţia suplimentară se stabileşte aparte pentru fiecare an calendaristic.
7. Compensaţia se acordă beneficiarului indiferent de faptul dacă el este sau nu locatarul principal sau proprietarul casei. În cazul care beneficiarul nu este proprietarul casei, în listele întocmite se include şi proprietarul casei, indicîndu-se codul fiscal sau seria şi numărul paşaportului.
8. Compensaţiile se stabilesc în baza următoarelor documente:
- paşaportul, buletinul de identitate sau certificatul de naştere;
- 2 certificate eliberate de Primăria or. Căuşeni şi SRL “Ştefan Vodă” Gaz cu indicarea modului de încălzire a casei.
- legitimaţia şi certificatul, eliberate de către organele corespunzătoare, ce confirmă evidenţa beneficiarului şi dreptul lui la acordarea compensaţiilor conform Hotărîrii Guvernului RepubliciiMoldovacu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie nr. 761 din 31.07.2000.
- Actul condiţiilor de trai întocmit de asistentul social.
9. Cererea pentru stabilirea compensaţiei suplimentare, cu anexarea documentelor indicate în punctul 8 al prezentului Regulament, se depune de către beneficiar personal, sau asistentul social, nemijlocit la Primărie.
Actele depuse la Primărie pentru stabilirea compensaţiei suplimentare sînt verificate, înregistrate şi transmise spre examinare Comisiei de specialitate a Consiliului Orăşenesc Căuşeni.
10. Comisia de specialitate a Consiliului Orăşenesc Căuşeni, în baza documentelor prezentate, va propune, spre aprobare, Consiliului Orăşenesc, Lista beneficiarilor de compensaţii suplimentare.
11. Reconfirmarea dreptului la compensaţii suplimentare se face anual.
12. Lista aprobată a beneficiarilor de compensaţii suplimentre se remite, de către secretarul Consiliului Orăşenesc Căuşeni, Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţiei Familiei rationale Căuşeni.
13. Se stabileşte că persoanele care cad sub incidenţa prezentului Regulament dar se află la întreţinerea totală a statului nu vor beneficia de compensaţii suplimentare.
Modul de finanţare şi darea de seamă
14. Primăria or. Căuşeni, annual, la elaborarea şi prezentarea spre aprobare a bugetului orăşenesc pe următorul an bugetar, va prevedea mijloacele financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor rezultate din achiziţionarea şi distribuirea masei lemnoase beneficiarilor conform Listelor beneficiarilor de compensaţii suplimentare, aprobate, annual, de către Consiliul orăşenesc Căuşeni, iar la sfîrşitul sezonului (rece) de încălzire vor prezenta un raport detailat Consiliului orăşenesc Căuşeni.

Dispoziţii finale
15. Controlul asupra stabilirii dreptului la compensaţii suplimentare se pune în sarcina Viceprimarului or. Căuşeni.
16. Responsabilitatea pentru executarea întocmai a prevederilor prezentului Regulament, utilizarea reală şi conform destinaţiei a mijloacelor bugetare alocate pentru achiţionarea şi distribuirea masei lemnoase o poartă primarul or. Căuşeni.
17. Responsabilitatea pentru autenticitatea certificatelor eliberate şi prezentate pentru stabilirea compensaţiei o poartă persoanele cu funcţii de răspundere care le-au eliberat.

RECONSTRUIESTE O STATIE IN ORAS SI FA-TI SI O AFACERE


Categoria: Noutăți       Data: 21-09-2011, 12:00
Primaria orasului Causeni initiaza o campanie de reconstructie si renovare a statiilor de transport public de pasageri, amplasate in raza orasului, unde pot fi deschise si unele unitati de prestari de servicii, fie comerciale, fie de alt gen. Persoanele interesate se vor adresa la Primaria orasului Causeni, tel.222 33, 225 54.

În anul 2012, pensiile ar urma să fie indexate cu 9,1%


Categoria: Noutăți       Data: 20-09-2011, 12:00
Potrivit proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat, anul viitor pensiile ar urma să crească cu 9,1%. Aceast procent de creştere reprezintă de fapt o indexare a pensiilor în funcţie de prognozele privind majorarea preţurilor de consum pe anul 2011 de 7,2%, precum şi având în vedere creşterea salariului nominal mediu lunar de 11%.

În 2012, cheltuielile statului pentru achitări de pensii vor atinge circa 7 mlrd lei sau cu 9,4% mai mult decât a fost estimat pentru anul 2011. Aceastî creştere este condiţionată de indexarea mărimii medii a pensiei cu indicele prognozat de 9,1%, precum şi de creşterea numărului beneficiarilor cu 3384 persoane faţă de numărul aprobat pentru 2011.
Cea mai mare parte în cheltuielile destinate pensiilor de asigurări sociale revine pensiilor pentru limită de vârstă – 5,4 mlrd lei. Această sumă a fost calculată reieşind din numărul prognozat de 465 000 de beneficiari cu o pensie medie anuală de 963,44 lei. Pensia medie după indexarea din 1 aprilie 2012 se prognozează la nivel de 983,96 lei.
Potrivit proiectului bugetului, pensia medie a deputaţilor va atinge anul viitor nivelul de 3994,28 lei, pensia medie pentru membrii Guvernului – 4545,22 lei, pentru funcţionari publici – 1379,53 lei, aleşii locali – 1769,75 lei, colaboratori vamali – 1988,25 lei şi pensia medie a procurorilor şi judecătorilor – 2376,58 lei.

Subvenţionarea agriculturi în 2012 – nici mai mult, nici mai puţin decât în 2011


Categoria: Noutăți       Data: 19-09-2011, 12:00
La fel ca şi în acest an, statul planifică pentru anul viitor să aloce din buget 250 milioane lei pentru fondul de subvenţionarea a producătorilor agricoli. Aceasta, în pofida faptului că suma a fost considerată foarte mică în raport cu necesităţile producătorilor şi a iscat critici şi nemulţumiri din partea acestora în perioada dezbaterilor vizavi de proiectul legii bugetului pentru anul 2011.

Amintim că, potrivit preşedintelui comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe, Veaceslav Ioniţă, decizia de a restrânge subvenţionarea pentru 2011 ar fi fost determinată de faptul că în anii precedenţi cei mai mulţi dintre producătorii agricoli subvenţionaţi aduceau cea mai mică producţie agricolă.
În acelaşi context, ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, menţionase că subvenţiile au fost mereu un subiect sensibil pentru agricultorii din RM din cauza că ţările vecine sunt mai bine subvenţionate. “Dar acestea sunt posibilităţile bugetului. Vom căuta alte căi de susţinere a producătorilor agricoli”, a spus atunci Bumacov. Totoată, ministrul consideră că cheia succesului nu este subvenţionarea agriculturii, ci liberalizarea pieţii.
Menţionăm că Ministerul Finanţelor a definitivat proiectul de lege a bugetului de stat pentru anul 2012 şi acesta este public, fiind plasat pe pagina oficială a instituţiei. Pentru anul viitor, statul prognozează venituri şi cheltuieli în creştere, precum şi un deficit mult mai mic decât în 2011. În mod normal, proiectul bugetului ar trebui să fie aprobat la toate nivelurile până la 5 decembrie curent.

Sînt politicienii noştri mai corupţi şi mai proşti decît ai altora?


Categoria: Relații cu Publicul » Editorial       Data: 18-09-2011, 12:00


Sînt politicienii noştri mai corupţi şi mai proşti decît ai altora?


Există două caracteristici ale politicianismului moldovenesc care îl personalizează pregnant, cînd e vorba de corupţie. Prima este o combinaţie de jeg şi aroganţă. Coruptul American, bunaoara, este, de regulă, mult mai şters, încearcă să treacă neobservat. Coruptul moldovean, dimpotrivă, ţine să iasă în faţă, ca păduchele, ţine să te scuipe între ochi, să-ţi spună „Mi se rupe!“. A doua este sigu­ranţa extraordinară în care trăieşte coruptul. Nu corupţia este la mîna Justiţiei. Justiţia se află la mîna corupţiei. De aici vine şi „excepţionalismul“ condiţiei politicianului moldovean corupt. Mai proşti nu-mi par politicienii moldoveni decît cei americani, dar, în mod sigur, sînt mult mai „şmecheri“. Şi asta îi face, pe mulţi, mai proşti ca noaptea.
Intelectualul trebuie să fie critic sau partizan politic? Poate să fie ori una, ori alta; şi una, şi cealaltă. Amîndouă ipostazele sînt onorabile. Pericolul partizanatului este acela că duce foarte repede la pierderea busolei şi, oricum, în Moldova, nordul este punctul cardinal cel mai dificil de găsit şi cel mai uşor de pierdut. Nu am nimic împotriva susţinerii unui om politic, dar mă dezgustă sprijinul necondiţionat. Politicianul trebuie ţinut în lesă. Altfel, o ia repede razna.
Toţi politicienii m-au dezamăgit cel mai mult şi cel mai puţin. Unul m-a dezamăgit cel mai mult pentru că mi-a confirmat temerile pe care le-am avut în legătură cu el. Ce nu-i pot ierta în ruptul capului este că a dez­amăgit un ocean de tineri. M-a dezamăgit cel mai puţin fiindcă a dovedit că pînă şi un politician marcat de toate tarele meseriei soră cu prostituţia poate să aibă mai mult caracter decît mulţi intelectuali, numai muc şi sfîrc.

Contacteaza autorul
grubii.lilia@mail.ru

PROGRAM AUDIENŢE AL PRIMARULUI GRIGORE REPESCIUC


Categoria: Noutăți       Data: 17-09-2011, 12:00
PRIMARUL ORASULUI CAUSENI ARE ORE DE AUDIENTA PENTRU CETATENI INCADRAT IN URMATORUL GRAFIC
MARTI -08.00 – 11.00
JOI – 08.00 – 11.00
TOATE INFORMATIILE CE TIN DE ACTIVITATEA PRIMARIEI SI PRIMARULUI LE OBTINETI LA 222 – 33, ANTICAMERA.

VREAU LA CAUSENI ZONA LIBERA DE GOLANIE SI DESCHISA PENTRU RESPECT RECIPROC!


Categoria: Relații cu Publicul » Editorial       Data: 16-09-2011, 12:00
A-ti cere scuze este un semn de respect. Unii fac campanii prin presa si bloguri “Noi vrem respect”. Cred ca ar merita facuta o campanie “noi respectam”. Cand aceasta ar da roade ar fi utila si “Noi vrem respect”.”
As scri următorul text, inscripționat pe trotuar: “Sunt om și am obosit să fiu călcat în picioare în fiecare zi. Dă-mi o șansă. Poate că sunt OK”. În Moldova, toată lumea cere respect, dar foarte puțini au chef să-l ofere. Li se cuvine lor, nu și altora.
Și am început și eu să obosesc să aud, de ani de zile, aceleași lucruri, chiar în medii care se recomandă ca fiind educate:
- “Țiganii sunt niște hoți care put, violează și dau în cap”
- “Femeile sunt niște curve proaste. Sau – mă rog – alea care-s mai urâte, nu sunt curve, fiindcă nu le vrea nimeni. Doar proaste”.
- Homosexualii ar trebui să dispară.
Și am mai obosit și de mârlănia moldoveanului, în general. De incapacitatea lui de a spune “Mulțumesc”, “Scuze”, “Îmi pare rău”, “Am greșit”. Suntem un popor intolerant și mârlan, dar vrem respect. Păi, ia să vrem mai întâi să-l oferim, și de-abia după aia să-l pretindem!
Contacteaza autorul
grubii.lilia@mail.ru

Pensionarii şi bebeluşii, aceste bestii dezlănţuite


Categoria: Relații cu Publicul » Editorial       Data: 15-09-2011, 12:00
Am văzut la televizor pensionari nervoşi. E de râsu-plânsu, desigur, dar, în locul guvernanţilor, nu i-aş subestima. Foamea şi furia ascut forţele şi pot deveni remedii supereficiente pentru reumatism şi alte boli care, pân-acuma, îi făceau inofensivi şi incapabili să se bată pentru altceva decât locurile din transport public. Le şi văd pe mămăicile organizate în haite de amazoane şi năvălind în clădirea guvernului, călare pe cărucioare goale de supermarket. Văd nişte bunici vopsiţi pe faţă, ca indienii, forţând intrările de la Palatul Republicii şi de la Resedinta de Stat, dându-le la gioale inamicilor cu cutia de table şi preluând puterea. Nu mai zic că am auzit, azi dimineaţă la TV, că se pregăteşte şi un miting al bebeluşilor. Altă chestie de râsu-plânsu, care s-ar putea transforma în ceva serios. Mi-e să nu-i vedem pe ministra muncii si protectiei sociale, atacată cu pempărşi plini, pe premier linşat cu suzete şi pe interimar incendiat cu cocktailuri Molotov de piure de morcovi. La cât de suprarealist decurg dintotdeauna lucrurile în această ţară, pe mine nu m-ar mai mira absolut nimic. Cum ar fi ca ţara să ajungă pe mâna pensionarilor şi a bebeluşilor? S-avem preşedinte un bebeluş de 2 luni care de-abia a-nvăţat să-şi ţină capul, premieră o mamaie surdă de 80 de ani şi un guvern şi un parlament compuse din personaje similare? Nici nu cred c-ar fi vreo mare diferenţă, s-ar înţelege între ei tot cam cum se înţeleg şi ăştia de-acum şi ar fi cam la fel de tari la capitolul strategii.
În timpul ăsta, noi, ăştia, mai tineri şi mai în putere, vom fi făcut, ca de obicei, proteste pe Facebook, pe Twitter şi pe Mess.
Contactati autorul
grubii.lilia@mail.ruAdrese Utile

Guvernul Republicii Moldova

Presedintia Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova

Pagina Oficiala

Proiectul de Sustinere a Autoritatilor Locale din Moldova

Meteo Căușeni


Curs Valutar